IT 2228

Valkuilen bij het sluiten van bewerkersovereenkomsten, zeker bij toepasselijkheid van de ICT~Office en Nederland ICT-voorwaarden

Sinds de introductie van de boetebevoegdheid van de Autoriteit Persoonsgegevens staat het onderwerp privacy meer op de agenda bij veel organisaties. Veel aandacht gaat daarbij uit naar het sluiten van bewerkersovereenkomsten met alle (IT-)leveranciers. Helaas wordt daarbij vaak vergeten dat een bewerkersovereenkomst niet los van de andere contracten met de leverancier kan worden gezien. In deze blog sta ik stil bij enkele belangrijke valkuilen.

IT 2227

FG quickscan voor bedrijven

Veel bedrijven vragen zich – terecht – af of zij straks met de Algemene verordening gegevensbescherming (“Avg”) een Functionaris voor de gegevensbescherming (“FG”) nodig hebben. Nederland ICT heeft op basis van artikel 37 Avg en de op 13 december 2016 door de Artikel 29-werkgroep gepubliceerde richtlijn voor DPO’s, een FG-tool gelanceerd. Met deze quickscan kunnen IT-bedrijven en andere geïnteresseerden door het doorlopen van een aantal vragen een idee krijgen of zij mogelijk een FG nodig hebben. De FG-tool is hier te vinden en een nadere toelichting voor bedrijven op het begrip FG hier.

IT 2226

Compensatie proceskosten: Wijze waarop Freedisclaimer wordt aangeboden, speelt inbreuk in de hand

Rechtbank 1 feb 2017, IT 2226; ECLI:NL:RBZWB:2017:890 (Freedisclaimer), http://www.itenrecht.nl/artikelen/compensatie-proceskosten-wijze-waarop-freedisclaimer-wordt-aangeboden-speelt-inbreuk-in-de-hand

Ktr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 1 februari 2017, IEF 16597; ECLI:NL:RBZWB:2017:890 (Freedisclaimer) Inbreuk auteursrecht. Compensatie proceskosten. Eiser is de maker van een Disclaimer die hij via freedisclaimer.eu gratis aanbiedt als aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. De wijze waarop gedaagde disclaimer gebruikt, levert een inbreuk op van het aan eiser toekomend auteursrecht. Handhavingskosten deels niet toewijsbaar in verband met het onvoldoende onderbouwde stelling dat brieven zijn ontvangen. Proceskosten gecompenseerd wegens het feit dat de wijze, waarop de disclaimer wordt aangeboden, inbreuk op het auteursrecht in de hand speelt.

IT 2224

Toezichthouders ACM en AP treden op tegen StemWijzer.nl

Toezichthouders Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) hebben de beheerder van StemWijzer.nl aangesproken op het gebruik van advertentiecookies en de beveiliging van deze site. Stemwijzer.nl heeft daarop de advertentiecookies direct verwijderd. Daarnaast heeft de AP Stemwijzer.nl dringend verzocht de beveiliging van de website tegen het licht te houden. Hierover houdt de AP vinger aan de pols.

IT 2223

Joost Linnemann - Juridische aspecten van (toepassingen van) blockchain

Blockchain is hot. Een enkeling voorspelt dat banken zullen verdwijnen door de opkomst van blockchain. Een ander dat blockchain de wereld zal veranderen. Toekomstmuziek wellicht, maar de rechten voor het gebruik van de muziek van Hardwell worden vandaag al daadwerkelijk verdeeld via de blockchain. Blockchain is de technologie onder de virtuele munteenheid bitcoin. Over bitcoin is al de nodige jurisprudentie, en ver juridische aspecten van de digitale munt wordt al uitgebreid geschreven. Veel van wat aan blockchain wordt toegedicht heeft echter niets met bitcoin te maken. Juridische literatuur over blockchain als zodanig is er in Nederland nog nauwelijks, noch over andere toepassingen daarvan dan voor bitcoin. (Juridische aspecten van (toepassingen van) blockchain (pdf) Gepubliceerd in: Computerrecht 2016/218

IT 2222

Geen verdere inzage ex 35 en 43 Wbp in bij herindicatie gebruikte e-mail

Rechtbank 19 jan 2017, IT 2222; (eiser X tegen Raad van Bestuur Y), http://www.itenrecht.nl/artikelen/geen-verdere-inzage-ex-35-en-43-wbp-in-bij-herindicatie-gebruikte-e-mail

Rechtbank Gelderland 19 januari 2017, IT 2222 (eiser X tegen Raad van Bestuur Y) Privacy. Inzage. Wbp. Eiseres lijdt aan een psychische stoornis en heeft ook fysieke beperkingen. Verweerder heeft eiesers geïndiceerd voor ZZP GGZ04C (klasse 7,7 etmalen per week, met verblijf, begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging. Verweerder kondigt ambtshalve herindicatieonderzoek aan, vanwege mogelijk onjuiste totstandkoming en indiceert eiseres voor GGZ02C[red. minder begeleiding en hulp). Namens eiseres ingediend verzoek tot inzage in persoonsgegevens op grond van Wbp. Bezwaar is ongegrond verklaard. In dit beroep gaat het om (deels) afdekken van gegevens met een of meerdere ***. De afgedekte tekst met een * betreft een medewerker van Menzis, zoals naam, functie, kantooradres, telefoonnummer, e-mail of werkdagen. ** is gebruik ter belang van wettelijke taken naar behoren te kunnen invullen. *** bevat informatie over een behandelaar van eiseres en hoeft op grond van 35 van Wbp niet te worden verstrekt.

De passages die zijn afgedekt met * en *** zijn geen persoonsgegevens van eiseres, maar persoonsgegevens van een medewerker van Menzis en van een behandelaar van eiseres. Ex artikel 35 Wbp is verweerder niet gehouden inzage te geven. De passages afgedekt met ** gaan over op welke wijze, en door wie, onderzoek is gedaan. Medewerker zouden zich belemmerd kunnen voelen in de vrijheid om argumenten en overwegingen naar voren te brengen, die bij de besluitvorming van belang kunnen zijn, indien deze gegevens voor inzage vatbaar zijn. Ex artikel 43 aanhef en onder e Wbp staat honorering om inzage in de weg.

IT 2221

Rechtspraak: ‘Toezicht in nieuwe wet op de inlichtingendiensten goed regelen'

Persbericht: De Tweede Kamer debatteert vandaag over een wetsvoorstel dat inlichtingen- en veiligheidsdiensten meer bevoegdheden moet geven bij het afluisteren van telefoons en hacken van computers. De Raad voor de rechtspraak onderkent het belang van daarvan, maar vindt dat de controle in het voorstel nog onvoldoende is geregeld. Er moet een stevige, onafhankelijke toezichthouder komen, die zijn taak goed kan vervullen. Lees verder

IT 2220

Conclusie AG: Indexeren bestanden in peer-to-peernetwerk met een zoekmotor is mededeling aan het publiek, indien beheerder op de hoogte was van inbreuk

Hof van Jusitie EU 8 feb 2017, IT 2220; ECLI:EU:C:2017:99 (Stichting Brein tegen Ziggo-XS4ALL), http://www.itenrecht.nl/artikelen/conclusie-ag-indexeren-bestanden-in-peer-to-peernetwerk-met-een-zoekmotor-is-mededeling-aan-het-publ

Conclusie AG HvJ EU 8 februari 2017, IEF 16572; IEFbe2082; IT 2220; ECLI:EU:C:2017:99; C-610/15 (Stichting Brein tegen Ziggo-XS4ALL) Auteursrecht. Peer-to-peer. Zie eerder IEF 13467, IEF 14976; IEF 15422. Indexeringssite met behulp waarvan beschermde werken zonder toestemming van rechthebbenden kunnen worden gedeeld – Artikel 8, lid 3 – Gebruik door een derde van diensten van een tussenpersoon om inbreuk te maken op het auteursrecht – Verzoek om een verbod. Conclusie AG:

Het feit dat een beheerder van een website het mogelijk maakt bestanden te vinden die auteursrechtelijk beschermde werken bevatten en ter uitwisseling worden aangeboden in een peer-to-peernetwerk, door deze bestanden te indexeren en hiervoor te voorzien in een zoekmotor, vormt een mededeling aan het publiek in de zin van artikel 3, lid 1 [InfoSocRichtlijn], indien deze beheerder ervan op de hoogte was dat een werk beschikbaar werd gesteld op het netwerk zonder toestemming van de auteursrechthebbenden en hij niet heeft gereageerd om dit werk ontoegankelijk te maken

IT 2219

IT-outsourcing project met gezamenlijke stuurgroep eindigt in partieel stilzwijgend beëindigde overeenkomst

18 jan 2017, IT 2219; ECLI:NL:RBAMS:2017:228 (CGI tegen Staalbankiers), http://www.itenrecht.nl/artikelen/it-outsourcing-project-met-gezamenlijke-stuurgroep-eindigt-in-partieel-stilzwijgend-be-indigde-overe

Rechtbank Amsterdam 18 januari 2017, IT 2219; ECLI:NL:RBAMS:2017:228 (CGI tegen Staalbankiers) Aanbesteding. IT. Verantwoordelijkheden stuurgroep, opdrachtgever en opdrachtnemer. Staalbankiers heeft een aanbestedingsopdracht gegund aan CGI. Partijen hebben een business process outsourcingovereenkomst getekend. CGI neemt daarmee bepaalde bancaire processen over as-is en ter optimalisering en verbetering van de dienstverlening een ICT-ontwerp maakt. Centric aan de Stuurgroep laten weten dat zij niet van plan is de transitie mogelijk te maken indien Staalbankiers niet wil afzien van een claim wegens “non-performance” in het verleden. Mislukte transitie. Het management van de uitvoering is in handen gelegd van een gezamenlijk overlegorgaan (de Stuurgroep). Partijen gaan er vanuit dat de overeenkomst inmiddels (partieel) is beëindigd. CGI heeft geen BPO-diensten meer verleend, Staalbankiers heeft dat aanvaard en geen betalingen meer verricht. Ergo is (partieel) de overeenkomst met wederzijds goedvinden op enig moment stilzwijgend is beëindigd. De rechtbank wijst de vorderingen af, met uitzondering van de verklaring voor recht dat indien de belastingdienst aan CGI een aanslag oplegt voor btw-afdracht, dat de facturen alsnog worden voldaan.

 

IT 2218

Dammers & Vrugt - Toepasselijkheid van algemene voorwaarden: nog altijd een heet hangijzer

dammers vrugt

Wouter Dammers en Nick Vrugt, ‘Toepasselijkheid van algemene voorwaarden: nog altijd een heet hangijzer’, IT 2218 via ITenRecht.nl
Op 17 januari 2017 heeft het Hof Den Bosch arrest gewezen in een geschil tussen een aandeelhouder van drie kinderdagverblijven en automatiseringsbedrijf TOP Systems (Hof 's-Hertogenbosch 17 januari 2017, IT 2213; ECLI:NL:GHSHE:2017:117 (Holding tegen TOP Systems). Het geschil betrof de uitvoering van overeenkomsten voor de automatisering van de bedrijfsvoering. Partijen hebben het geschil niet onderling weten op te lossen, en dus werd het voorgelegd aan de rechtbank. Maar de rechtbank heeft geoordeeld niet bevoegd te zijn om kennis te nemen van het geschil: De FENIT-voorwaarden zouden van toepassing zijn. Deze algemene voorwaarden bepalen dat geschillen ter arbitrage moeten worden voorgelegd aan de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA). Er wordt hoger beroep aangetekend tegen het vonnis, maar zonder resultaat: In hoger beroep bekrachtigt het Hof het vonnis van de rechtbank: Het beroep op onbevoegdheid vanwege de arbitrageclausule in de FENIT-voorwaarden wordt gehonoreerd. Deze voorwaarden zouden namelijk van toepassing zijn. Wij zetten daar vraagtekens bij. Het arrest geeft maar weer eens aan hoe heet het hangijzer van algemene voorwaarden kan zijn.

 

IT 2217

Annelieke Fenstra - Communiceren via WhatsApp kan grote gevolgen hebben

Een afspraak via WhatsApp is net zo rechtsgeldig als iedere andere afspraak. Hoewel het heel laagdrempelig en informeel lijkt, kan communiceren via WhatsApp verstrekkende gevolgen hebben. Dat stelt jurist contractenrecht Annelieke Fenstra van LegalMatters.com in Amsterdam. Volgens het Nationale Social Media Onderzoek 2016 heeft WhatsApp in Nederland maar liefst 9,8 miljoen gebruikers. Niet gek dus dat er via WhatsApp over van alles en nog wat wordt gecommuniceerd en dat er met een simpel ‘appje’ afspraken worden gemaakt. Even snel een bericht sturen naar een freelancer met een opdracht. Of naar de aannemer die jouw huis gaat verbouwen. Misschien zie je wel een leuke auto op Marktplaats en spreek je met de verkoper via WhatsApp. Waar velen alleen niet van doordrongen zijn, is dat afspraken die via WhatsApp tot stand komen ook rechtsgeldig zijn. Dat betekent dat partijen daaraan zijn gebonden.

IT 2216

Inhoud Facebookpost op Google is verwerking strafrechtelijke persoonsgegevens, portret is dat niet

Rechtbank 24 jan 2017, IT 2216; ECLI:NL:RBOVE:2017:278 (Facebook community X), http://www.itenrecht.nl/artikelen/inhoud-facebookpost-op-google-is-verwerking-strafrechtelijke-persoonsgegevens-portret-is-dat-niet

Rechtbank Overijssel 24 januari 2017, IEF 16558; IT 2216; IEFbe 2076; ECLI:NL:RBOVE:2017:278 (Facebook community X) Privacy. Gegevensbescherming. Portretrecht. Recht om vergeten te worden. Verzoeker vordert verwijdering van vier URLs, waaronder Facebookpost, een filmpje van toenmalig bedrijf op de woonbeurs, een foto van hem met op achtergrond naam van toenmalig bedrijf en artikel met daarbij een foto van hem. De rechtbank beveelt Google de verwijzing naar één URL , met een bericht van de Facebookpagina (Community [xxxx]), die voortkomt uit de zoekopdracht naar de naam van [verzoeker] te verwijderen. De inhoud van de bronpagina waarop URL 1 betrekking heeft bevat naar het oordeel van de rechtbank strafrechtelijke persoonsgegevens.

IT 2215

Conclusie AG: Verstrekken van persoonsgegevens geen plicht, maar nationale recht kan het wel mogelijk maken

Hof van Jusitie EU 26 jan 2017, IT 2215; ECLI:EU:C:2017:43 (Rīgas satiksme), http://www.itenrecht.nl/artikelen/conclusie-ag-verstrekken-van-persoonsgegevens-geen-plicht-maar-nationale-recht-kan-het-wel-mogelijk

Conclusie AG 26 januari 2017, IT 2215; IEFbe 2074; ECLI:EU:C:2017:43; zaak C-13/16 (Rīgas satiksme) Persoonsgegevens – Rechtmatige gegevensverwerking – Artikel 7, onder f), van richtlijn 95/46/EG – Omvang en voorwaarden – Verplichting of bevoegdheid om persoonsgegevens te verwerken – Begrip ‚verwerking noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de voor de verwerking verantwoordelijke of van de derde(n). Conclusie AG:

Artikel 7, onder f), van [Privacy]richtlijn 95/46/EG kan niet aldus worden uitgelegd dat de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht is om de persoonsgegevens te verstrekken waar een derde om heeft verzocht teneinde een civielrechtelijke procedure in te stellen.

Artikel 7, onder f), van de richtlijn verzet zich er echter niet tegen dat deze gegevens worden verstrekt, mits het nationale recht het verstrekken van persoonsgegevens in situaties als aan de orde in het hoofdgeding mogelijk maakt. Het feit dat de betrokkene ten tijde van het ongeval minderjarig was, is in dit verband niet relevant.

IT 2214

Opnemen van CBR-examens met Spybril door rijschool is auteursrechtinbreuk

Rechtbank 25 jan 2017, IT 2214; ECLI:NL:RBAMS:2017:394 (Spybril bij CBR), http://www.itenrecht.nl/artikelen/opnemen-van-cbr-examens-met-spybril-door-rijschool-is-auteursrechtinbreuk
spybril CBR

Rechtbank Amsterdam 25 januari 2017, IEF 16553; IT 2214; ECLI:NL:RBAMS:2017:394 (Spybril bij CBR) Auteursrecht. Strafzaak. Inbreuk op het auteursrecht van CBR en IBKI door middel van heimelijk opnemen en verveelvoudigen van examenvragen met commerciële doeleinden. Diefstal in vereniging van examenvragen CBR en IBKI door midden opnemen examenvragen met een spybril. Nu de verdenking het beroepsmatig inbreuk maken op het auteursrecht van het CBR en IBKI betreft, is de rechtbank van oordeel dat het reeds beschreven algemeen belang van de verkeersveiligheid in het geding is. Ter verdediging wordt aangevoerd dat het enkele filmen nog geen inbreuk oplevert, nu nog geen informatie is verspreid, verveelvoudigd of geopenbaard. De medeverdachte heeft voorts de informatie ten behoeve van zichzelf gebruikt teneinde een lesmethode te creëren. Er is wel degelijk sprake van commercieel gebruik, nu de verveelvoudiging was gericht op het verbeteren van de concurrentiepositie van de rijschool, teneinde meer klanten te kunnen aantrekken die tegen betaling de theorielessen zouden gaan volgen.

IT 2213

Beroep op onbevoegdheid vanwege arbitrageclausule FENIT gehonoreerd

17 jan 2017, IT 2213; ECLI:NL:GHSHE:2017:117 (X Holding tegen TOP Systems), http://www.itenrecht.nl/artikelen/beroep-op-onbevoegdheid-vanwege-arbitrageclausule-fenit-gehonoreerd

Hof 's-Hertogenbosch 17 januari 2017, IT 2213; ECLI:NL:GHSHE:2017:117 (Holding tegen TOP Systems) FENIT. Appellante is aandeelhouder van drie kinderdagverblijven en heeft met TOP overeenkomsten gesloten betreffende automatisering van de bedrijfsvoering; de algemene voorwaarden verwijzen naar FENIT. De FENIT-voorwaarden bevatten een arbitrageclausule inhoudende geschilbeslechting overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, hierna aan te duiden als SGOA. De rechtbank heeft het beroep op onbevoegdheid vanwege de arbitrageclausule in de FENIT-voorwaarden gehonoreerd. Het Hof bekrachtigt dit vonnis.

IT 2212

HR: Billijke vergoeding is uitsluitend bedoeld om nadeel te compenseren, zonder rekening te houden met illegaal kopiëren uit illegale bron

Hoge Raad 20 jan 2017, IT 2212; ECLI:NL:HR:2017:59 (ACI tegen Stichting Thuiskopie), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hr-billijke-vergoeding-is-uitsluitend-bedoeld-om-nadeel-te-compenseren-zonder-rekening-te-houden-met

HR 20 januari 2017, IEF 16536; IT 2212; ECLI:NL:HR:2017:59 (ACI tegen Stichting Thuiskopie) Auteursrecht. Thuiskopievergoeding (art. 16c Aw). Conclusie gevolg [IEF 16358], HvJ EU (IEF 13741), Vervolg op HR [IEF 11775]. Geldt de in art. 16c Aw neergelegde beperking van het auteursrecht ook voor reproducties uit illegale bron? Is bij de bepaling van de hoogte van de ‘billijke vergoeding’ ook rekening te houden met schade door downloaden uit illegale bron? Mag een vergoedingsregeling zich uitstrekken tot kopieën uit illegale bron? Incidenteel middel/beroep ingetrokken.

De Hoge Raad verklaart voor recht dat de in art. 16c Aw bedoelde billijke vergoeding uitsluitend bedoeld is om het nadeel (te verstaan als: de voor de desbetreffende kopieerhandeling gederfde licentievergoeding) dat de rechthebbenden ondervinden van de reproductiehandelingen die binnen het toepassingsbereik van art. 16c Aw vallen, te compenseren, alsmede dat bij de bepaling van de hoogte van de thuiskopievergoeding geen rekening dient te worden gehouden met de schade die het gevolg is van illegaal kopiëren (inclusief downloaden) uit een illegale bron.

IT 2211

Vliegtickets zijn niet overdraagbaar, werkelijk kosten nieuwe vliegtickets worden doorberekend bij indeplaatsstelling

18 jan 2017, IT 2211; ECLI:NL:RBDHA:2017:409 ('gedaagde' tegen TUI, ANVR en KLM), http://www.itenrecht.nl/artikelen/vliegtickets-zijn-niet-overdraagbaar-werkelijk-kosten-nieuwe-vliegtickets-worden-doorberekend-bij-in

Ktr. Rechtbank Den Haag 18 januari 2017, IT 2211; RB 2808; ECLI:NL:RBDHA:2017:409 ('gedaagde' tegen TUI, ANVR en KLM) Pakketreis. [gedaagden] heeft op 30 juli 2015 met TUI een reisovereenkomst als bedoeld in artikel 7:500 BW gesloten, deze omvat een KLM-retourvlucht Amsterdam-Rome en verblijf van twee nachten. De vliegtickets zijn in casu niet overdraagbaar. De reisorganisator mag de werkelijke kosten van nieuwe vliegtickets volledig aan de consument doorberekenen bij indeplaatsstelling als bedoeld in artikel 7:506 BW.

IT 2210

Gevangenisstraf voor beheerder Kino.to: auteursrechtinbreuk en IT-sabotage

Overige instanties 11 jan 2017, IT 2210; ECLI:DE:BGH:2017:110117B5STR164.16.0 (strafsenat - kino.to, kinox.to), http://www.itenrecht.nl/artikelen/gevangenisstraf-voor-beheerder-kino-to-auteursrechtinbreuk-en-it-sabotage

BGH 11 januari 2017, IEF 16532; IEFbe 2065; IT 2210; ECLI:DE:BGH:2017:110117B5STR164.16.0 (strafsenat - kino.to, kinox.to) Uit het buitenland: Het Landgericht Leipzig heeft de 29-jarige verdachte veroordeeld met een gevangenisstraf van 3 jaar en 4 maanden. De man beheerde op ongeoorloofde, commerciële wijze de websites kino.to en kinox.to [eerder bij HvJ EU, IEF 13690] waarop links naar illegale kopieën van bioscoopfilms en tv-series stonden, deze werden ook als streaming aangeboden. Met zijn IT-kennis en ervaring als computerhacker werden twee, eveneens illegale en concurrende, videostreamingplatformen gesaboteerd.

IT 2206

Lustrum 10 jaar IE-Diner

kledingvoorschrift black tie

Tien jaar IE-Diner en ook ruim tien jaar deLex. Daarom een speciaal feestje. Volgende week donderdag is het zover: het tiende IE-Diner. Een lustrum. En dat vieren we. Dit keer geen jasje/dasje, maar Black Tie*. Onder de bezielende leiding van ceremonie meester jhr.mr.Toon Huydecoper, oud-advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, een mooie avond met IE-juristen.

Tafelspeeches worden gehouden door: