Contracten

IT 2115

Onderverhuur sociale huurwoning via AirBNB

Rechtbank 6 nov 2015, IT 2115; ECLI:NL:RBROT:2015:7899 (Onderverhuur AirBNB), http://www.itenrecht.nl/artikelen/onderverhuur-sociale-huurwoning-via-airbnb

Rechtbank Rotterdam 6 november 2015, IT 2115; ECLI:NL:RBROT:2015:7899 (Onderverhuur AirBNB) Het huurcontract (betreft sociale huurwoning) van gedaagde wordt door de verhuurder opgezegd naar aanleiding van het beschikbaar stellen van de woning via AirBNB. De verhuurder beroept zich hierbij op het huurcontract dat 21 jaar geleden opgesteld is. De verhuur van (huur)woningen via een website als Airbnb is een nieuw opgekomen fenomeen, dat in zoverre afwijkt van het – klassieke – beeld van onderverhuur dat in beginsel slechts sprake is van kortstondige onderverhuurperiodes aan (voornamelijk) toeristen, die elders hun hoofdverblijf hebben, in tegenstelling tot het voor langere tijd onderverhuren aan woningzoekende derden. Conclusie is dat de aard en omvang van de overtreding(en) de gevorderde ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigen. De vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde wordt dan ook afgewezen.

IT 2114

Risicoaansprakelijkheid werkgever voor illegale kopie CAD-software op laptop en opzegging licentie

Rechtbank 10 aug 2016, IT 2114; ECLI:NL:RBROT:2016:6240 ((Siemens tegen Maverick)), http://www.itenrecht.nl/artikelen/risicoaansprakelijkheid-werkgever-voor-illegale-kopie-cad-software-op-laptop-en-opzegging-licentie

Rechtbank Rotterdam 10 augustus 2016, IEF  16196; IT 2114; ECLI:NL:RBROT:2016:6240(Siemens tegen Maverick) Auteursrecht. Software. Siemens ontwikkelt Solid Edge, een CAD-software, waar Maverick 7 licenties voor 7 werkplekken heeft gekocht. Er is gebruik gemaakt van een illegale kopie die door een (voormalig) werknemer is geïnstalleerd, er wordt conversatoir beslag gelegd op die laptop. Voor het aannemen van werkgeversaansprakelijkheid voor door een werknemer op een door werkgever verstrekte laptop illegaal gekopieerd softwareprogramma ex art. 6:170 BW is niet relevant of werknemers gevolg geven aan een verbod. Noch is het relevant dat de software gemakkelijk te downloaden is en dat dit buiten het zicht van Maverick heeft plaatsgevonden. Op werkgevers rust een risicoaansprakelijkheid. Staking wordt bevolen en illegale versie van de software moet door onafhankelijke ICT-deskundige worden vernietigd. In reconventie stelt Maverick dat de (overige) licentieovereenkomsten onrechtmatig zijn opgezegd. De EULA geeft Siemens de bevoegdheid de licentieovereenkomst te beëindigen indien een illegale versie wordt gebruikt.

IT 2113

Proximedia bewijst handtekening met akte en stukken

Rechtbank 13 jul 2016, IT 2113; ECLI:NL:RBMNE:2016:4189 (Proximedia tegen gedaagden), http://www.itenrecht.nl/artikelen/proximedia-bewijst-handtekening-met-akte-en-stukken

Ktr. Rechtbank Midden-Nederland 13 juli 2016, IT 2113; ECLI:NL:RBMNE:2016:4189 (Proximedia tegen gedaagden)|
Contractenrecht. De vordering van Proximedia is gebaseerd op de overeenkomst tot levering van internetdiensten. In het tussenvonnis [IT 2112] kreeg Proximedia bewijsopdracht om te bewijzen dat de overeenkomst door gedaagde getekend was. De kantonrechter overweegt dat Proximedia in de akte en de daarbij overgelegde en gedeponeerde stukken nader heeft onderbouwd dat de handtekening onder de overeenkomst van gedaagde sub 2 is. Nu gedaagden dat niet meer hebben weersproken, wordt geoordeeld dat Proximedia is geslaagd in het haar opgedragen bewijs en dus dat een overeenkomst tot stand is gekomen. Het beding dat aan Proximedia een schadevergoeding te betalen is gelijk aan 40% van de nog niet vervallen maandtermijnen, is niet meer weersproken en niet onredelijk bezwarend.

IT 2112

Proximedia moet echtheid handtekening onder internetdienstcontract bewijzen

Rechtbank 4 mei 2016, IT 2112; ECLI:NL:RBMNE:2016:4194 (Proximedia tegen gedaagden), http://www.itenrecht.nl/artikelen/proximedia-moet-echtheid-handtekening-onder-internetdienstcontract-bewijzen

Ktr. Rechtbank Midden-Nederland 4 mei 2016, IT 2112; ECLI:NL:RBMNE:2016:4194 (Proximedia tegen gedaagden)
Contractenrecht. De vordering van Proximedia is gebaseerd op de overeenkomst tot levering van internetdiensten. Gedaagden betwisten dat de handtekening door gedaagde is gezet. Proximedia wordt toegestaan om met andere middelen te bewijzen dat de handtekening door gedaagde is gezet, daarna kan er alsnog een handtekeningenonderzoek door een deskundige worden bevolen. Indien bewijs sluitend is, staat nog niet vast dat de vordering wordt toegewezen, nu - volgens gedaagde - Proximedia geen uitvoering heeft gegeven en dus geen schade heeft geleden. Het beding uit de overeenkomst dat 40% van de nog niet vervallen maandtermijn moet betalen, is voor gedaagde een onredelijk bezwarend beding als bedoeld in 6:233 aanhef en onder a BW. De kantonrechter stelt gedaagde in de gelegenheid om te bewijzen waarom de forfaitaire schadevergoeding onredelijk bezwarend is. Opgevolgd door IT 2113.

IT 2111

Raamovereenkomst ontbonden en nakoming ongedaanmakingsverbintenissen door Alert Life Sciences

Hof 9 aug 2016, IT 2111; ECLI:NL:GHSHE:2016:3590 (Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis tegen Alert), http://www.itenrecht.nl/artikelen/raamovereenkomst-ontbonden-en-nakoming-ongedaanmakingsverbintenissen-door-alert-life-sciences

Hof 's-Hertogenbosch 9 augustus 2016, IT 2111; ECLI:NL:GHSHE:2016:3590 (Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis tegen Alert) Schadebegroting na mislukken ICT-project. De rechtbank wijst de vorderingen af en oordeelt dat er geen ongedaanmakingsverbintenissen zijn ontstaan. Alert c.s. is evenmin gehouden tot (aanvullende) vergoeding van uit de gestelde tekortkomingen voortvloeiende schade [IT 1257; en tussenarrest IT 1704]. Het vernietigt het vonnis, en verklaart voor recht dat de Raamovereenkomst is ontbonden en daaruit Alert c.s. hoofdelijk tot nakoming van de ongedaanmakingsverbintenissen en schadevergoedingvan 1,5 miljoen euro.

IT 2107

Tussen tijdstip bieding internetveiling en gunning sloopwerkzaamheden

Hof 28 jun 2016, IT 2107; ECLI:NL:GHSHE:2016:2611 (appellant tegen RaboHypotheekbank), http://www.itenrecht.nl/artikelen/tussen-tijdstip-bieding-internetveiling-en-gunning-sloopwerkzaamheden

Hof 's-Hertogenbosch 28 juni 2016, IT 2107; ECLI:NL:GHSHE:2016:2611 (appellant tegen RaboHypotheekbank)
Internetveiling. Veilingvoorwaarden. Algemene voorwaarden. De openbare verkoop heeft plaatsgevonden door middel van een internetveiling. [appellant] heeft het registergoed op deze internetveiling gekocht voor een bedrag van € 610.000,-, exclusief veilingkosten en verdrachtskosten. Toenmlige eigenaar heeft sloopwerkzaamheden verricht tussen tijdstip van bieding en tijdstip van gunning. De Banken hebben ervoor in te staan dat het object tussen het tijdstip van aanvang van de veiling en het tijdstip van de gunning in die zin ongewijzigd blijft dat hetgeen tot het object behoort, niet wordt verwijderd.

IT 2106

Bewijsopdracht van de beweerdelijk gegeven garantie van 'clicks'

Hof 5 jul 2016, IT 2106; ECLI:NL:GHARL:2016:5457 (Eiser tegen BeUp), http://www.itenrecht.nl/artikelen/bewijsopdracht-van-de-beweerdelijk-gegeven-garantie-van-clicks

Hof Arnhem-Leeuwarden 5 juli 2016, IT 2106; ECLI:NL:GHARL:2016:5457 (Eiser tegen BeUp) Colportagepraktijken van BeUp (Proximedia) bij kleine onderneming. Vraag of sprake is van wilsovereenstemming en zo ja, of mondelinge garanties zijn gegeven. Gelet op de omstandigheden van het geval faalt het beroep op het ontbreken van wilsovereenstemming. Bewijsopdracht ten aanzien van de beweerdelijk gegeven garantie, inhoudende – kort gezegd – dat de hoge maandelijkse kosten van het afgesloten contract opwegen tegen de verhoogde omzet als gevolg van toegenomen ‘clicks’ op internet.

 

IT 2104

Bewijsopdracht dat de Metaalunievoorwaarden gedownload konden worden

Rechtbank 29 jun 2016, IT 2104; ECLI:NL:RBROT:2016:4913 (Dibalex tegen Delta Shelving), http://www.itenrecht.nl/artikelen/bewijsopdracht-dat-de-metaalunievoorwaarden-gedownload-konden-worden

Rechtbank Rotterdam 29 juni 2016, IT 2041; ECLI:NL:RBROT:2016:4913 (Dibalex tegen Delta Shelving)
Algemene voorwaarden. Internationale aanneming en handelskoop. Toepasselijkheid algemene voorwaarden (Metaalunievoorwaarden). Weens Koopverdrag (CISG). “Opinion No. 13 Inclusion of Standard Terms under the CISG” van de CISG Advisory Council. Bewijsopdracht aan de gebruiker van de Metaalunievoorwaarden dat voorafgaande aan en ten tijde van de contractsluiting de Metaalunievoorwaarden konden worden ingezien en gedownload op haar website. Art. 6:247 lid 2 BW.