Internet

IT 2121

Ontbinding arbeidsovereenkomst docent na respectloze en gewelddadige uitlating op internet

Rechtbank 31 aug 2016, IT 2121; ECLI:NL:RBOVE:2016:3337 (ontbinding arbeidsovereenkomst respectloze uitlatingen op internet), http://www.itenrecht.nl/artikelen/ontbinding-arbeidsovereenkomst-docent-na-respectloze-en-gewelddadige-uitlating-op-internet
Klaslokaal

Rechtbank Overijssel 31 augustus 2016, IT 2121; ECLI:NL:RBOVE:2016:3337 (ontbinding arbeidsovereenkomst respectloze uitlatingen op internet) Uitlatingen op internet. Ontbinding arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst van een docent op een middelbare school wordt ontbonden n.a.v. een respectloze uitlating met gewelddadig karakter op internet. In verband met de voorbeeldfunctie die docent heeft, is hij niet langer geloofwaardig. Ook de angst van de school op onrust welke voor haar schadelijk zal kunnen zijn reëel.

IT 2122

AP legt wifi-tracker Bluetrace last onder dwangsom op

Overige instanties 1 sep 2016, IT 2122; (Dwangsom wifi-tracker), http://www.itenrecht.nl/artikelen/ap-legt-wifi-tracker-bluetrace-last-onder-dwangsom-op
Autoriteit persoonsgegevens

CBP bericht: De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een last onder dwangsom opgelegd aan Bluetrace. Dit bedrijf levert technologie waarmee in en rondom winkels de wifisignalen van mobiele apparaten worden opgevangen. Uit onderzoek van de AP blijkt dat Bluetrace via wifitracking in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) locatiegegevens van winkelbezoekers en voorbijgangers verzamelt zonder hen hier goed over te informeren. Bovendien verzamelt en bewaart Bluetrace meer gegevens dan noodzakelijk is voor het in kaart brengen van bezoekersaantallen. Bluetrace heeft na het onderzoek maatregelen getroffen. Deze zijn echter onvoldoende om de overtredingen te beëindigen.

IT 2115

Onderverhuur sociale huurwoning via AirBNB

Rechtbank 6 nov 2015, IT 2115; ECLI:NL:RBROT:2015:7899 (Onderverhuur AirBNB), http://www.itenrecht.nl/artikelen/onderverhuur-sociale-huurwoning-via-airbnb

Rechtbank Rotterdam 6 november 2015, IT 2115; ECLI:NL:RBROT:2015:7899 (Onderverhuur AirBNB) Het huurcontract (betreft sociale huurwoning) van gedaagde wordt door de verhuurder opgezegd naar aanleiding van het beschikbaar stellen van de woning via AirBNB. De verhuurder beroept zich hierbij op het huurcontract dat 21 jaar geleden opgesteld is. De verhuur van (huur)woningen via een website als Airbnb is een nieuw opgekomen fenomeen, dat in zoverre afwijkt van het – klassieke – beeld van onderverhuur dat in beginsel slechts sprake is van kortstondige onderverhuurperiodes aan (voornamelijk) toeristen, die elders hun hoofdverblijf hebben, in tegenstelling tot het voor langere tijd onderverhuren aan woningzoekende derden. Conclusie is dat de aard en omvang van de overtreding(en) de gevorderde ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigen. De vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde wordt dan ook afgewezen.

IT 2108

HvJ EU: gegegevensverwerking wordt beheerst door het recht van de lidstaat waarop dit bedrijf zijn activiteiten richt indien deze vestiging heeft

Hof van Jusitie EU 28 jul 2016, IT 2108; ECLI:EU:C:2016:612 (Verein für Konsumenteninformation tegen Amazon), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hvj-eu-gegegevensverwerking-wordt-beheerst-door-het-recht-van-de-lidstaat-waarop-dit-bedrijf-zijn-ac

HvJ EU 28 juli 2016, IT 2108; ECLI:EU:C:2016:612 ; C-191/15 (Verein für Konsumenteninformation tegen Amazon)
E-commerce - Bescherming van persoonsgegevens - Richtlijn 95/46/EG - Toepasselijk recht - Vestiging gegevensverwerker bepalend. HvJ EU: (...)

3)      Artikel 4, lid 1, onder a), van richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, moet aldus worden uitgelegd dat de verwerking van persoonsgegevens door een e-commercebedrijf wordt beheerst door het recht van de lidstaat waarop dit bedrijf zijn activiteiten richt, indien blijkt dat dit bedrijf de betrokken gegevensverwerking verricht in het kader van de activiteiten van een vestiging die zich in die lidstaat bevindt. Het is aan de nationale rechter om te beoordelen of dit het geval is.

IT 2107

Tussen tijdstip bieding internetveiling en gunning sloopwerkzaamheden

Hof 28 jun 2016, IT 2107; ECLI:NL:GHSHE:2016:2611 (appellant tegen RaboHypotheekbank), http://www.itenrecht.nl/artikelen/tussen-tijdstip-bieding-internetveiling-en-gunning-sloopwerkzaamheden

Hof 's-Hertogenbosch 28 juni 2016, IT 2107; ECLI:NL:GHSHE:2016:2611 (appellant tegen RaboHypotheekbank)
Internetveiling. Veilingvoorwaarden. Algemene voorwaarden. De openbare verkoop heeft plaatsgevonden door middel van een internetveiling. [appellant] heeft het registergoed op deze internetveiling gekocht voor een bedrag van € 610.000,-, exclusief veilingkosten en verdrachtskosten. Toenmlige eigenaar heeft sloopwerkzaamheden verricht tussen tijdstip van bieding en tijdstip van gunning. De Banken hebben ervoor in te staan dat het object tussen het tijdstip van aanvang van de veiling en het tijdstip van de gunning in die zin ongewijzigd blijft dat hetgeen tot het object behoort, niet wordt verwijderd.

IT 2106

Bewijsopdracht van de beweerdelijk gegeven garantie van 'clicks'

Hof 5 jul 2016, IT 2106; ECLI:NL:GHARL:2016:5457 (Eiser tegen BeUp), http://www.itenrecht.nl/artikelen/bewijsopdracht-van-de-beweerdelijk-gegeven-garantie-van-clicks

Hof Arnhem-Leeuwarden 5 juli 2016, IT 2106; ECLI:NL:GHARL:2016:5457 (Eiser tegen BeUp) Colportagepraktijken van BeUp (Proximedia) bij kleine onderneming. Vraag of sprake is van wilsovereenstemming en zo ja, of mondelinge garanties zijn gegeven. Gelet op de omstandigheden van het geval faalt het beroep op het ontbreken van wilsovereenstemming. Bewijsopdracht ten aanzien van de beweerdelijk gegeven garantie, inhoudende – kort gezegd – dat de hoge maandelijkse kosten van het afgesloten contract opwegen tegen de verhoogde omzet als gevolg van toegenomen ‘clicks’ op internet.

 

IT 2103

Vragen HvJ over via cloud computing aanbieden van tv-programma’s uit andere lidstaten

Hof van Jusitie EU 4 mei 2016, IT 2103; (http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-265/16), http://www.itenrecht.nl/artikelen/vragen-hvj-over-via-cloud-computing-aanbieden-van-tv-programma-s-uit-andere-lidstaten
vcast videocloudrecorder

Prejudiciële vraag HvJ EU 4 mei 2016; IEF 16101; IEFbe 1863; IT 2103; C-265/16 (VCAST)
Privékopie-exceptie. Richtlijn 2000/31/EG. Richtlijn 2001/29/EG. Verzoekster biedt via internet een systeem aan waarmee alle tv-programma’s van belangrijke Italiaanse zenders als video kunnen worden opgeslagen (‘cloud computing’). Gebruikers dienen daarvoor (bij een derde partij) een drager en ruimte aan te schaffen. Verzoekster heeft de belangrijkste Italiaanse zender RTI gedaagd om een verklaring voor recht te verkrijgen dat deze praktijk rechtmatig is. Tussen genoemde activiteiten en de verhuur van apparatuur voor het maken van video-opnamen (waarmee VCAST haar activiteiten gelijk wil stellen) bestaat er een onderscheidende factor, namelijk de tussenkomst en de operationele inbreng van de leverancier die op verzoek van de gebruiker de kopie maakt, ook al is dat in immateriële vorm. Verweerster RTI stelt onrechtmatigheid van verzoeksters activiteiten. Zij wijst op haar zowel Italiaans- als EU-wettelijk geregelde exclusieve recht op het economisch gebruik van de werken die zij via haar netwerken uitzendt (en de daaruit voortvloeiende rechten). Het maken van privékopieën is een uitzondering op de hoofdregel die strikt moet worden uitgelegd en verzoeksters uitleg is in strijd met de auteursrechtenrichtlijn. Daarnaast is het oneerlijke concurrentie en een inbreuk op de handelsmerken van RTI. Zij eist dan ook een verbod en schadevergoeding.

IT 2102

Belgische Privacycommissie kan Facebook niet dagvaarden voor Belgische rechtbank

Overige instanties 29 jun 2016, IT 2102; (Facebook tegen Privacycommisse), http://www.itenrecht.nl/artikelen/belgische-privacycommissie-kan-facebook-niet-dagvaarden-voor-belgische-rechtbank

Hof van Beroep Brussel 29 juni 2016, IEfbe 1857; IT 2102 (Facebook tegen Privacycommissie)
De beschikking van de Voorzitter van de Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel [IEFbe 1569] is ongedaan gemaakt. In die zaak vorderde de Privacycommissie dat Facebook veroordeeld zou worden om te stoppen met het registreren via cookies en social plug-ins van het surfgedrag van internetgebruikers uit België die geen Facebook-account hebben. In eerste aanleg was de vordering van de Privacycommissie ingewilligd geweest.

1. Belgische rechtbanken hebben geen internationale rechtsmacht
Het Hof van Beroep oordeelt dat de Belgische rechtbanken geen internationale rechtsmacht hebben voor een procedure ingesteld door de Belgische Privacycommissie tegen Facebook Inc. en Facebook Ireland Limited, omdat er geen enkele wettelijke bepaling is die hen internationale rechtsmacht verleent: