Internet

IT 2147

Geen schuld bij verlies back-up door ongelukkige samenloop van omstandigheden

Hof 27 sep 2016, IT 2147; ECLI:NL:GHDHA:2016:2690 (Alhra tegen IT Creation B.V.), http://www.itenrecht.nl/artikelen/geen-schuld-bij-verlies-back-up-door-ongelukkige-samenloop-van-omstandigheden
Alhra

Gerechtshof Den Haag 27 september 2016, IT 2147; ECLI:NL:GHDHA:2016:2690 (Alhra tegen IT Creation B.V.) Overeenkomst computersysteembeheer. Gegevens gaan verloren en er is geen (bruikbare) back-up. Alhra heeft ITC gevorderd dat de rechtbank voor recht verklaart dat ITC aansprakelijk is voor alle schade die zij heeft geleden en nog zal lijden ten gevolge van het verlies van haar database en het wegvallen van haar softwaresysteem. Zij heeft aan haar vordering ten grondslag gelegd dat ITC te kort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst van opdracht om alle voorkomende werkzaamheden aan het computersysteem van Alhra te verrichten, waardoor bij de werkzaamheden van ITC dataverlies (en dus schade voor Alhra) is opgetreden. Dit gaat volgens het hof echter niet op, aangezien er zich een ongelukkige samenloop van omstandigheden voor deed en dat is onvoldoende om te kunnen concluderen dat sprake was van opzet of grove schuld. In dat verband overweegt het hof in het bijzonder dat niet gesteld is dat degene die de werkzaamheden bij Alhra uitvoerde opzettelijk een onjuist commando heeft gegeven. Het geven van een onjuist commando is niet een tekortkoming die grove schuld oplevert.

IT 2137

Wraakpornozaak: ROC hoeft niet mee te werken aan onderzoek

Rechtbank 21 sep 2016, IT 2137; ECLI:NL:RBZWB:2016:5832 (Chantal - ROC West-Brabant), http://www.itenrecht.nl/artikelen/wraakpornozaak-roc-hoeft-niet-mee-te-werken-aan-onderzoek
roc - fb

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21 september 2016, IT 2137; ECLI:NL:RBZWB:2016:5832 (Chantal - ROC West-Brabant) In 2015 is een filmpje van Chantal op Facebook verschenen waarin zij seksuele handelingen verricht met haar toenmalige vriend. Omdat onbekend is wie het filmpje heeft geplaatst heeft zij procedures tegen Facebook gevoerd om erachter te komen welk IP-adres achter het uploaden van het filmpje zit. Uiteindelijk bleek dit te herleiden naar het ROC in West-Brabant. Chantal heeft aangestuurd op medewerking van het ROC bij een onderzoek. Het ROC gaf aan mee te willen werken met een technisch onderzoek, maar partijen bereiken geen overeenstemming over de ‘geheimhoudings- en bewerkingsovereenkomst.’ Chantal vordert in kort geding dat ROC medewerking moet verlenen aan dit technische onderzoek, omdat haar belang prevaleert boven de privacy van degene die het filmpje online heeft gezet. Naar oordeel van de voorzieningenrechter stelt het ROC terecht dat zij voldoende hebben gedaan om te achterhalen wie er achter het uploaden van het filmpje zit en alleen mee wil werken aan het onderzoek, indien er geen persoonsgegevens worden verwerkt en er binnen de grenzen van het Wbp wordt gehandeld.

IT 2135

HvJ EU: Exploitant die gratis toegang verschaft is niet aansprakelijk voor auteursrechtinbreuken die door gebruiker worden gepleegd

Hof van Jusitie EU 15 sep 2016, IT 2135; ECLI:EU:C:2016:689 (Tobias Mc Fadden tegen Sony Music Entertainment), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hvj-eu-exploitant-die-gratis-toegang-verschaft-is-niet-aansprakelijk-voor-auteursrechtinbreuken-die
CVRIA

HvJ EU 15 september 2016 IEF 16249; IEFBE 1928; IT 2135; ECLI:EU:C:2016:689 (Tobias Mc Fadden tegen Sony Music Entertainment) Netwerk beveiliging. Vrij verkeer van diensten. Tobias Mc Fadden is de bedrijfsleider van een bedrijf in licht- en geluidstechniek, waar hij het publiek gratis toegang verschaft tot een wifinetwerk om de aandacht van potentiële klanten op zijn waren en diensten te vestigen. In 2010 is een muziekwerk waar Sony de auteursrechten van bezit via dit netwerk illegaal voor het downloaden aan het publiek aangeboden. Het Landgericht München I, waarbij het geding tussen Sony en Mc Fadden aanhangig is, is van oordeel dat de laatstgenoemde niet zelf inbreuk op de betrokken auteursrechten heeft gepleegd. Het verklaart echter te overwegen Mc Fadden voor die inbreuk indirect aansprakelijk te houden omdat zijn wifinetwerk niet beveiligd was. Het Landgericht twijfelt echter over de vraag of de richtlijn inzake elektronische handel zich tegen een dergelijke indirecte aansprakelijkheid verzet en heeft het Hof een aantal vragen voorgelegd.

IT 2136

Facebook NL ten onrechte aangesproken voor afgifte gegevens Instagram account

Rechtbank 31 aug 2016, IT 2136; (Facebook tegen X), http://www.itenrecht.nl/artikelen/facebook-nl-ten-onrechte-aangesproken-voor-afgifte-gegevens-instagram-account
Facebook

Rechtbank Noord-Holland 31 augustus 2016, IEF 16251; IT 2136; (Facebook tegen X) Privacy. Media. X heeft als wettelijk vertegenwoordiger van haar dochter op 16 december 2015 gevorderd dat Facebook alle bekende gegevens van het Instagram account ‘Jaatogg’ zal verstrekken, ten aanzien van het aanmaken, gebruik en het verwijderen van het account. Dochter van X is namelijk slachtoffer geworden van digitaal pesten: onder het account ‘Jaatogg’ werden door een onbekende pornografisch/seksueel getinte foto’s geplaatst die suggereerde dat dit om de dochter van X ging.
De rechtbank stelt voorop dat een een rechtsplicht tot het verstrekken van gegevens over de naam en het adres van de websitehouder, zoals in deze zaak bij dagvaarding van 16 december 2015 gevorderd, voor een provider kan bestaan als aannemelijk is dat anoniem, althans door een door benadeelde niet te traceren persoon, onrechtmatige uitingen via deze provider openbaar zijn gemaakt en de benadeelde alleen door tussenkomst van de provider, door middel van het verstrekken van deze gegevens, dergelijk onrechtmatige handelen zou kunnen bestrijden. Echter, Facebook stelt geen toegang te hebben en niet te beschikken over de gevorderde gegevens, waarna de rechtbank oordeelt dat Facebook onterecht is aangesproken op de afgifte hiervan.

IT 2125

HvJ EU: Koppelverkoop van een computer met voorgeïnstalleerde software is geen oneerlijke handelspraktijk

Hof van Jusitie EU 7 sep 2016, IT 2125; ECLI:EU:C:2016:633 (Deroo-Blanquart tegen Sony), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hvj-eu-koppelverkoop-van-een-computer-met-voorge-nstalleerde-software-is-geen-oneerlijke-handelsprak

HvJ EU 7 september 2016, IEFbe 1916; IT 2125; RB 2773; ECLI:EU:C:2016:633; C-310/15 (Deroo-Blanquart tegen Sony) Koppelverkoop. Oneerlijke handelspraktijk. Verzoeker Vincent Deroo-Blanquart koopt in december 2008 een computer met voorgeïnstalleerde software bij verweerster Sony France (nu Sony Europe). Hij vraagt verweerster tevergeefs terugbetaling van de kosten van de meegeleverde software en begint een procedure. Hij stelt dat dit verboden koppelverkoop is, een oneerlijke handelspraktijk. HvJ EU: Een handelspraktijk bestaande in de verkoop van een computer met voorgeïnstalleerde software zonder de mogelijkheid voor de consument om hetzelfde model computer zonder voorgeïnstalleerde software te kopen, vormt als zodanig geen oneerlijke handelspraktijk:

1) Een handelspraktijk bestaande in de verkoop van een computer met voorgeïnstalleerde software zonder de mogelijkheid voor de consument om hetzelfde model computer zonder voorgeïnstalleerde software te kopen, vormt als zodanig geen oneerlijke handelspraktijk in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van richtlijn 84/450/EEG van de Raad, richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad („richtlijn oneerlijke handelspraktijken”), tenzij een dergelijke praktijk in strijd zou zijn met de vereisten van professionele toewijding en het economische gedrag van de gemiddelde consument met betrekking tot dat product wezenlijk verstoort of kan verstoren, wat aan de nationale rechter toekomt om te beoordelen rekening houdend met de bijzondere omstandigheden van het hoofdgeding.

2) In het kader van een gezamenlijk aanbod bestaande in de verkoop van een computer met voorgeïnstalleerde software, vormt het ontbreken van een prijsaanduiding voor elk van de voorgeïnstalleerde softwareprogramma’s geen misleidende handelspraktijk in de zin van artikel 5, lid 4, onder a), en artikel 7 van richtlijn 2005/29.

IT 2124

Besluit op bezwaar Aspider tegen afwijzing aanvraag mobiele netwerkcode

Overige instanties 2 sep 2016, IT 2124; (Aspider mobiele netwerkcode), http://www.itenrecht.nl/artikelen/besluit-op-bezwaar-aspider-tegen-afwijzing-aanvraag-mobiele-netwerkcode
ACM

ACM 2 september 2016, IT 2124 Internet. Telefonie. ACM kent vanaf nu mobiele netwerkcodes toe aan fysieke én virtuele netwerken De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wijzigt haar toetsingskader om mobiele netwerkcodes toe te kennen. Vanaf nu kunnen niet alleen aanbieders van fysieke netwerken, maar ook aanbieders van virtuele netwerken een mobiele netwerkcode toegekend krijgen.

IT 2121

Ontbinding arbeidsovereenkomst docent na respectloze en gewelddadige uitlating op internet

Rechtbank 31 aug 2016, IT 2121; ECLI:NL:RBOVE:2016:3337 (ontbinding arbeidsovereenkomst respectloze uitlatingen op internet), http://www.itenrecht.nl/artikelen/ontbinding-arbeidsovereenkomst-docent-na-respectloze-en-gewelddadige-uitlating-op-internet
Klaslokaal

Rechtbank Overijssel 31 augustus 2016, IT 2121; ECLI:NL:RBOVE:2016:3337 (ontbinding arbeidsovereenkomst respectloze uitlatingen op internet) Uitlatingen op internet. Ontbinding arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst van een docent op een middelbare school wordt ontbonden n.a.v. een respectloze uitlating met gewelddadig karakter op internet. In verband met de voorbeeldfunctie die docent heeft, is hij niet langer geloofwaardig. Ook de angst van de school op onrust welke voor haar schadelijk zal kunnen zijn reëel.

IT 2122

AP legt wifi-tracker Bluetrace last onder dwangsom op

Overige instanties 1 sep 2016, IT 2122; (Dwangsom wifi-tracker), http://www.itenrecht.nl/artikelen/ap-legt-wifi-tracker-bluetrace-last-onder-dwangsom-op
Autoriteit persoonsgegevens

CBP bericht: De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een last onder dwangsom opgelegd aan Bluetrace. Dit bedrijf levert technologie waarmee in en rondom winkels de wifisignalen van mobiele apparaten worden opgevangen. Uit onderzoek van de AP blijkt dat Bluetrace via wifitracking in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) locatiegegevens van winkelbezoekers en voorbijgangers verzamelt zonder hen hier goed over te informeren. Bovendien verzamelt en bewaart Bluetrace meer gegevens dan noodzakelijk is voor het in kaart brengen van bezoekersaantallen. Bluetrace heeft na het onderzoek maatregelen getroffen. Deze zijn echter onvoldoende om de overtredingen te beëindigen.