Privacy

IT 2557

Privacy mask op camerabeelden beschermt tegen privacyinbreuk

Rechtbank 25 apr 2018, IT 2557; ECLI:NL:RBOVE:2018:1513 (Privacyschending door bewakingscamera), http://www.itenrecht.nl/artikelen/privacy-mask-op-camerabeelden-beschermt-tegen-privacyinbreuk

Rechtbank Overijssel 25 april 2018, IT&R 2557; ECLI:NL:RBOVE:2018:1513 (Privacyschending door bewakingscamera) Eiser en gedaagde zijn buren. Gedaagde heeft een bewakingscamera geïnstalleerd gericht op zijn oprit en op een strook van de openbare weg vóór de woning met een parkeerhaven in verband met de vele inbraken in hun woonwijk. Eiser stelt dat zijn privacy wordt geschonden. Het zicht op de oprit van Eiser is in de camerabeelden afgeschermd met zwarte pixels, een zogenoemde ‘privacy mask’. Volgens Eiser kan een privacy mask betrekkelijk eenvoudig worden verwijderd en kunnen de stand en plaats van de camera worden gewijzigd, waardoor hun perceel alsnog in beeld komt. Eiser heeft niet aannemelijk gemaakt dat dit ook zal gebeuren. Voorshands geoordeeld bestaat voor het gedeelte van de openbare weg dat op de camerabeelden is te zien voldoende rechtvaardigingsgrond. Tegenover het veiligheidsbelang leidt de camera tot een te geringe inbreuk op de privacy van Eiser. Vordering tot het verwijderen van een camera aan de voorzijde van een woning wordt afgewezen.

IT 2552

Persoonlijke omstandigheden onvoldoende om ING tot ongedaanmaking van registraties te verplichten

Rechtbank 26 apr 2018, IT 2552; ECLI:NL:RBAMS:2018:2718 (Eiser tegen ING Bank), http://www.itenrecht.nl/artikelen/persoonlijke-omstandigheden-onvoldoende-om-ing-tot-ongedaanmaking-van-registraties-te-verplichten

Rechtbank Amsterdam 26 april 2018, IT 2552; ECLI:NL:RBAMS:2018:2718 (Eiser tegen ING Bank) Kort geding. Het gaat in deze zaak om vorderingen tot verwijdering van de door ING geplaatste coderingen ten laste van Eiser in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van het Bureau Krediet Registratie (BKR), en tot verstrekking van een schriftelijke rectificatie daarvan door ING aan Eiser. De voorzieningenrechter weigert de gevraagde voorzieningen. Het belang van [eiser] bij verwijdering van de registraties is met name gelegen in het kunnen verkrijgen van een hypothecaire geldlening voor de financiering van een recent door hem aangekochte woning, zodat hij samen met zijn nieuwe partner zijn leven (verder) op orde kan krijgen, dichter bij de kinderen uit zijn vorige huwelijk kan gaan wonen zodat de reisafstanden worden verkleind, en een passende werkkamer kan inrichten voor het bestuur van zijn groeiende bedrijf. De persoonsgegevens van een man blijven voorlopig in het informatiesysteem van het BKR staan.

IT 2550

Vanuit een persoonlijk belang en daarmee wederrechtelijk begonnen met heimelijk opnemen telefoongesprek met raadslid

Rechtbank , IT 2550; ECLI:NL:RBMNE:2018:1723 (IJsselsteinse journaliste), http://www.itenrecht.nl/artikelen/vanuit-een-persoonlijk-belang-en-daarmee-wederrechtelijk-begonnen-met-heimelijk-opnemen-telefoongesp

Rechtbank Midden-Nederland 25 april 2018, IT 2550; ECLI:NL:RBMNE:2018:1723 (IJsselsteinse journaliste) Privacy. Strafrecht. Een 59-jarige journalist uit IJsselstein die in 2014 opnames maakte van een telefoongesprek tussen twee personen had dit niet mogen doen. De vrouw heeft zich schuldig gemaakt aan een strafbaar feit, maar de rechtbank Midden-Nederland legt haar geen straf op.

IT 2543

Voormalig artiestenmanager vordert met succes NRC-artikel over relatief licht vergrijp uit Google zoekresultaten

Rechtbank 15 feb 2018, IT 2543; ECLI:NL:RBAMS:2018:1644 (voormalig artiestenmanager tegen Google en NRC), http://www.itenrecht.nl/artikelen/voormalig-artiestenmanager-vordert-met-succes-nrc-artikel-over-relatief-licht-vergrijp-uit-google-zo

Rechtbank Amsterdam 15 februari 2018, IT 2543; ECLI:NL:RBAMS:2018:1644 (Voormalig artiestenmanager tegen Google en NRC) Vergeetrecht. Rekest; toewijzing verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens uit zoekresultaat van zoekmachine Google; reikwijdte verbod verwerking bijzondere persoonsgegevens als bedoeld in art. 16 Wbp; Costeja-arrest, belangenafweging; strafrechtelijke persoonsgegevens met privacygevoelig karakter, onvoldoende zwaarwegend publiek belang. Verzoeker wijst er daartoe – samengevat – op dat de koppeling verwijst naar het NRC-artikel dat een proces beschrijft dat dateert van (inmiddels) tien jaar geleden en dat bovendien veel onjuistheden bevat. De koppeling maakt dat [verzoeker] nog regelmatig wordt geconfronteerd met dit strafbare feit, een relatief licht vergrijp, terwijl hem daarvoor reeds een taakstraf is opgelegd die hij zonder protest heeft ondergaan; daarmee wordt verzoeker door de koppeling aanvullend gestraft.

IT 2542

Werkgroep EPD ziet mogelijkheden in toevoegen relevante gegevens aan EPD

De DCRF Werkgroep EPD (elektronisch patiëntendossier) houdt zich bezig met de kwaliteit en beschikbaarheid van vastgelegde gegevens voor klinische studies en wil waar nodig knelpunten op dit gebeid verbeteren. De werkgroep kijkt ook naar de mogelijkheden die het EPD biedt. Een van die mogelijkheden is het uitbreiden van het EPD met relevante gegevens. Met een nieuw project gaan de leden van de werkgroep na wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot het uitbreiden van het EPD met additionele data en wat de knelpunten hierbij zijn. Lees verder

IT 2537

AP Besluit rechtmatig verklaring zwarte lijst ongewenst huurdersgedrag regio Utrecht

Autoriteit Persoonsgegevens 3 apr 2018, IT 2537; z2017-08028 (Stichting Woonruimteverdeling Regio Utrecht), http://www.itenrecht.nl/artikelen/ap-besluit-rechtmatig-verklaring-zwarte-lijst-ongewenst-huurdersgedrag-regio-utrecht

AP 3 april 2018, Besluit inzake de verklaring omtrent de rechtmatigheid van de verwerking Signaleringsmodule registratie ongewenst huurdersgedrag regio Utrecht; z2017-08028. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de registratie van ongewenst huurdersgedrag regio Utrecht van Stichting Woonruimteverdeling Regio Utrecht (SWRU) rechtmatig verklaard. De AP concludeert dat deze zwarte lijst voldoende privacywaarborgen bevat. De bij SWRU aangesloten woningcorporaties kunnen na dit besluit strafrechtelijke gegevens en gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag van huurders vastleggen om nieuwe problemen te voorkomen. Voorbeelden van ongewenst huurdersgedrag zijn ernstige overlast, hennepteelt en illegaal onderverhuren.

 

IT 2533

Grote Kamer EHRM: lezen van privé-emails verstuurd van werkmail is wel privacy-inbreuk

Overige instanties 5 sep 2018, IT 2533; ECLI:CE:ECHR:2017:0905JUD006149608 (Barbulescu tegen Roemenië), http://www.itenrecht.nl/artikelen/grote-kamer-ehrm-lezen-van-priv-emails-verstuurd-van-werkmail-is-wel-privacy-inbreuk

EHRM grote kamer 5 september 2017, IT 2533; IEFbe 2540; ECLI:CE:ECHR:2017:0905JUD006149608; Appl. no 61496/08 (Barbulescu tegen Roemenië) Privacy. Eerder oordeelde het EHRM dat het lezen van privé-email verstuurd met werkmail geen schending van de privacy is [IT 1961]. De Grote Kamer komt tot het omgekeerde oordeel [persbericht].

IT 2532

Hof heeft terecht toetsingskader van 843a Rv en niet 35 Wbp gehanteerd bij opvraging gynaecoloograpport

Hoge Raad 16 mrt 2018, IT 2532; ECLI:NL:HR:2018:365 (Eiseres tegen Waterlandziekenhuis), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hof-heeft-terecht-toetsingskader-van-843a-rv-en-niet-35-wbp-gehanteerd-bij-opvraging-gynaecoloograpp

HR 16 maart 2018, IT 2532; ECLI:NL:HR:2018:365 (Eiseres tegen Waterlandziekenhuis) Beroepsaansprakelijkheid arts. Na bevalling d.m.v. keizersnede waarbij verlostang is gebruikt, blijkt kind hoge dwarslaesie te hebben. Is sprake van beroepsfout? Exhibitievordering (art. 843a Rv) tot overlegging rapport met bevindingen van door gynaecoloog en ziekenhuis geraadpleegde radioloog; betekenis Wbp in dat verband. Aan informatievoorziening door gynaecoloog en ziekenhuis te stellen eisen. Weging deskundigenrapporten.