Privacy

IT 2255

Conclusie AG: Geen verzet tegen opnemen naam op een zwarte lijst die volgens Belastingdienst als stromannen zijn te beschouwen

Hof van Jusitie EU 30 mrt 2017, IT 2255; ECLI:EU:C:2017:253 (Peter Puškár), http://www.itenrecht.nl/artikelen/conclusie-ag-geen-verzet-tegen-opnemen-naam-op-een-zwarte-lijst-die-volgens-belastingdienst-als-stro

Conclusie AG HvJ EU 30 maart 2017, IT 2255; IEFbe 2130; ECLI:EU:C:2017:253; C-73/16 (Peter Puškár) Verwerking van persoonsgegevens – Bescherming van de grondrechten – Verplichte precontentieuze procedure – Lijst van persoonsgegevens die is opgesteld ter bestrijding van belastingfraude – Toelaatbaarheid van de lijst als bewijsmiddel – Beginsel van loyale samenwerking – Verhouding tussen de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie en de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Verzoeker heeft een beroepschrift ingediend waarmee hij verzoekt om alle SLW belastingautoriteiten te verbieden zijn naam en identificatiegegevens te plaatsen op een (‘zwarte’) lijst van natuurlijke personen die volgens het openbaar bestuur zijn te beschouwen als ‘stromannen’. Het bestaan van de lijst is bevestigd door verweerster (belastingdienst). Verzoeker stelt dat vermelding op de lijst inbreuk maakt op zijn recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en bescherming van de goede naam. Conclusie AG:

1) Het gebruik van persoonsgegevens is in het kader van de belastingheffing onderworpen aan [Privacyrichtlijn], alsook aan de artikelen 7 en 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, terwijl op strafrechtelijk gebied alleen de artikelen 7 en 8 van het Handvest van toepassing zijn voor zover het gaat om door het Unierecht geregelde vraagstukken.

 

IT 2245

Vragen aan HvJ EU: Is plaatser 'vind ik leuk'-Facebookknop in code verantwoordelijk voor de verwerking?

Hof van Jusitie EU 19 jan 2017, IT 2245; (Fashion ID tegen Verbraucherzentrale), http://www.itenrecht.nl/artikelen/vragen-aan-hvj-eu-is-plaatser-vind-ik-leuk-facebookknop-in-code-verantwoordelijk-voor-de-verwerking

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 19 januari 2017, IT 2245; IEFbe 2112; IEF C-40/17 (Fashion ID tegen Verbraucherzentrale NRW) Bescherming persoonsgegevens; plaatsing cookies. Verzoekster is een online bedrijf in modeartikelen. Verweerster de DUI ‘Consumentenbond’. Facebook intervenieert in de zaak aan de zijde van verzoekster. Het gaat om de plaatsing van een ‘vind ik leuk’ knop (plug-in) op verzoeksters website. Verweerster is een zaak begonnen om van verzoekster te vorderen dat zij zich van het gebruik van de knop onthoudt zolang zij niet aan (vier genoemde) voorwaarden voldoet. Het gaat om gegevensverzameling waarvoor verzoekster toestemming aan de bezoekers van de site zou moeten vragen. De rechter in eerste aanleg wijst de vordering gedeeltelijk toe, maar wijst het door verweerster onder punt 4 gevorderde af (luidende: ‘Wanneer u gebruiker van een sociaal netwerk bent en niet wenst dat het sociale netwerk via onze website gegevens over u verzamelt en koppelt aan de bij dit netwerk opgeslagen gebruikersgegevens, dient u zich vóór het bezoek aan onze website uit te loggen van het sociale netwerk.’

IT 2244

Vragen aan HvJ EU over verzamelen en verwerken persoonsgegevens door geloofsgemeenschap Jehovah's getuigen

Hof van Jusitie EU 22 dec 2016, IT 2244; (Jehovah's getuigen), http://www.itenrecht.nl/artikelen/vragen-aan-hvj-eu-over-verzamelen-en-verwerken-persoonsgegevens-door-geloofsgemeenschap-jehovah-s-ge

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 22 december 2016, IT 2244; IEFbe 2111; C-25/17 (Jehovah's getuigen) Verzamelen persoonsgegevens in kader geloofsverkondiging. De wervingspraktijk van de geloofsgemeenschap Jehovah’s getuigen is naar ik aanneem algemeen bekend. Het gaat in deze zaak om de bescherming van persoonsgegevens. De (natuurlijke) personen die langs de deuren gaan noteren zaken over de bezochte adressen op notitieblaadjes, memoblaadjes en dergelijke, met name als geheugensteuntje voor een volgend bezoek. In het informatieblad ‘Onze koninkrijksdienst’ van november 2011 stond een artikel was een opsomming opgenomen welke gegevens de leden over de bezochte adressen zouden kunnen noteren (zoals gezinssamenstelling, geloof en dergelijke). Deze passage is één maal kort behandeld in een ledenbijeenkomst. Daarna volgde in juli 2012 een artikel over het bereiken van ‘anderstaligen’. Wanneer een lid stuit op een niet-Fins sprekende burger wordt hem geadviseerd de gegevens door te geven aan de dienstopziener zodat er iemand gevonden kan worden die de betreffende taal spreekt. Hiervan wordt een lijst bijgehouden. Ook bestaat er een lijst van personen die niet meer benaderd wensen te worden (de ‘verbodslijst’). De toezichthouder gegevensbescherming (verweerder) bepaalt dat het verwerken van dit soort gegevens onder de wet persoonsgegevens valt.

IT 2243

HvJ EU: voor persoonsgegevens in het vennootschapsregister geen recht om vergeten te worden

Hof van Jusitie EU 9 mrt 2017, IT 2243; ECLI:EU:C:2017:197 (Manni), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hvj-eu-voor-persoonsgegevens-in-het-vennootschapsregister-geen-recht-om-vergeten-te-worden

HvJ EU 9 maart 2017, IT 2243; IEFbe 2108; C-398/15; ECLI:EU:C:2017:197 (Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce tegen Salvatore Manni) Handelsregister. Privacy. Uit het persbericht: De lidstaten kunnen echter, na verloop van een voldoende lange termijn na de ontbinding van de betrokken vennootschap, in uitzonderlijke gevallen de toegang van derden tot die gegevens beperken. HvJ EU:

Artikel 6, lid 1, onder e), artikel 12, onder b), en artikel 14, eerste alinea, onder a), [richtlijn 95/46/EG], gelezen in samenhang met artikel 3 van de [Eerste richtlijn (68/151/EEG)], moeten aldus worden uitgelegd dat het bij de huidige stand van het Unierecht aan de lidstaten is om te bepalen of natuurlijke personen als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder d) en j), van richtlijn 68/151 de met het houden van het centraal register, handelsregister of vennootschapsregister belaste autoriteit mogen verzoeken om op basis van een beoordeling per geval na te gaan of het, om zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met hun bijzondere situatie, bij wijze van uitzondering gerechtvaardigd is om, na verloop van een voldoende lange termijn na de ontbinding van de betrokken vennootschap, de toegang tot in dat register over hen opgenomen persoonsgegevens te beperken tot derden die een aantoonbaar belang hebben bij inzage in die gegevens.

IT 2234

HR: De te verrichten afweging bij recht om vergeten te worden

Hoge Raad , IT 2234; ECLI:NL:HR:2017:316 (eiser tegen Google), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hr-de-te-verrichten-afweging-bij-recht-om-vergeten-te-worden

HR 24 februari 2017, IT 2234; ECLI:NL:HR:2017:316 (eiser tegen Google) Privacybescherming. Privacy. Recht om vergeten te worden. Vordering tot verwijdering van verwijzingen in zoekmachine. Invullen volledige naam levert verwijzingen op naar websites met initialen van verdachte van misdrijf. Het hof bekrachtigde het vonnis waarbij de gevraagde voorzieningen waren afgewezen [IT 1769]. Het betoog dat ‘in abstracto’ geen rangorde geldt tussen de aan de orde zijnde rechten, en dat geen ‘bijzondere redenen’ nodig zijn om een inmenging in de grondrechten van betrokkene te rechtvaardigen, berust op een onjuiste rechtsopvatting. De HR vernietigt het arrest en verwijst het geding naar Hof Den Haag.

IT 2231

Arnoud Engelfriet - Weg met de bewerkersovereenkomst!

In hun recente bijdragen snijden Mark Jansen [IT2228] en Sylvia Huydecoper [IT2230] een herkenbare frustratie van de ICT-contractspraktijk aan: de bewerkersovereenkomst. Het is ons meest verkochte product, maar ik zou een goede fles wijn opentrekken als ik er nooit meer eentje hoefde te maken of reviewen. Weg met dat prutsdocument.

Dat het ding eigenlijk verwerkINGs-overeenkomst moet heten - we hebben toch ook geen arbeidersovereenkomst of huurderscontracten - laat ik maar even voor wat het is. Veel belangrijker is dat de bewerkersovereenkomst, of straks onder de AVG de verwerkersovereenkomst, in de ICT-contractspraktijk standaard wordt ingezet op een manier die volledig tegen het doel van het ding ingaat.

IT 2227

FG quickscan voor bedrijven

Veel bedrijven vragen zich – terecht – af of zij straks met de Algemene verordening gegevensbescherming (“Avg”) een Functionaris voor de gegevensbescherming (“FG”) nodig hebben. Nederland ICT heeft op basis van artikel 37 Avg en de op 13 december 2016 door de Artikel 29-werkgroep gepubliceerde richtlijn voor DPO’s, een FG-tool gelanceerd. Met deze quickscan kunnen IT-bedrijven en andere geïnteresseerden door het doorlopen van een aantal vragen een idee krijgen of zij mogelijk een FG nodig hebben. De FG-tool is hier te vinden en een nadere toelichting voor bedrijven op het begrip FG hier.

IT 2222

Geen verdere inzage ex 35 en 43 Wbp in bij herindicatie gebruikte e-mail

Rechtbank 19 jan 2017, IT 2222; (eiser X tegen Raad van Bestuur Y), http://www.itenrecht.nl/artikelen/geen-verdere-inzage-ex-35-en-43-wbp-in-bij-herindicatie-gebruikte-e-mail

Rechtbank Gelderland 19 januari 2017, IT 2222 (eiser X tegen Raad van Bestuur Y) Privacy. Inzage. Wbp. Eiseres lijdt aan een psychische stoornis en heeft ook fysieke beperkingen. Verweerder heeft eiesers geïndiceerd voor ZZP GGZ04C (klasse 7,7 etmalen per week, met verblijf, begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging. Verweerder kondigt ambtshalve herindicatieonderzoek aan, vanwege mogelijk onjuiste totstandkoming en indiceert eiseres voor GGZ02C[red. minder begeleiding en hulp). Namens eiseres ingediend verzoek tot inzage in persoonsgegevens op grond van Wbp. Bezwaar is ongegrond verklaard. In dit beroep gaat het om (deels) afdekken van gegevens met een of meerdere ***. De afgedekte tekst met een * betreft een medewerker van Menzis, zoals naam, functie, kantooradres, telefoonnummer, e-mail of werkdagen. ** is gebruik ter belang van wettelijke taken naar behoren te kunnen invullen. *** bevat informatie over een behandelaar van eiseres en hoeft op grond van 35 van Wbp niet te worden verstrekt.

De passages die zijn afgedekt met * en *** zijn geen persoonsgegevens van eiseres, maar persoonsgegevens van een medewerker van Menzis en van een behandelaar van eiseres. Ex artikel 35 Wbp is verweerder niet gehouden inzage te geven. De passages afgedekt met ** gaan over op welke wijze, en door wie, onderzoek is gedaan. Medewerker zouden zich belemmerd kunnen voelen in de vrijheid om argumenten en overwegingen naar voren te brengen, die bij de besluitvorming van belang kunnen zijn, indien deze gegevens voor inzage vatbaar zijn. Ex artikel 43 aanhef en onder e Wbp staat honorering om inzage in de weg.