IT 2116

Huurkoop van website met domeinnaam, dus kantonrechter is bevoegd

Rechtbank 17 aug 2016, IT 2116; ECLI:NL:RBNHO:2016:6239 (Marron tegen De Media Groep), http://www.itenrecht.nl/artikelen/huurkoop-van-website-met-domeinnaam-dus-kantonrechter-is-bevoegd

Rechtbank Noord-Holland 17 augustus 2016, IEF 16200; IT 2116; ECLI:NL:RBNHO:2016:6239 (Marron tegen De Media Groep) Eiser in het incident stelt met succes dat sprake is van huurkoop (7A:1576h BW) zodat de zaak verwezen moet worden naar de sectie kanton. Verweerster in het incident stelt dat geen sprake is van huurkoop omdat de overeenkomst betrekking heeft op een website met daarbij behorende domeinnamen. Dit zijn geen voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten (3:2 BW). In 7A:1576 vijfde lid zijn de bepalingen van die titel ook van toepassing verklaard op vermogensrechten. De rechtbank oordeelt dat een website en domeinnaam kunnen worden aangemerkt als vermogensrechten in de zin van 3:6 BW. De rechtszaak wordt verwezen naar de kantonrechter.

IT 2114

Risicoaansprakelijkheid werkgever voor illegale kopie CAD-software op laptop en opzegging licentie

Rechtbank 10 aug 2016, IT 2114; ECLI:NL:RBROT:2016:6240 ((Siemens tegen Maverick)), http://www.itenrecht.nl/artikelen/risicoaansprakelijkheid-werkgever-voor-illegale-kopie-cad-software-op-laptop-en-opzegging-licentie

Rechtbank Rotterdam 10 augustus 2016, IEF  16196; IT 2114; ECLI:NL:RBROT:2016:6240(Siemens tegen Maverick) Auteursrecht. Software. Siemens ontwikkelt Solid Edge, een CAD-software, waar Maverick 7 licenties voor 7 werkplekken heeft gekocht. Er is gebruik gemaakt van een illegale kopie die door een (voormalig) werknemer is geïnstalleerd, er wordt conversatoir beslag gelegd op die laptop. Voor het aannemen van werkgeversaansprakelijkheid voor door een werknemer op een door werkgever verstrekte laptop illegaal gekopieerd softwareprogramma ex art. 6:170 BW is niet relevant of werknemers gevolg geven aan een verbod. Noch is het relevant dat de software gemakkelijk te downloaden is en dat dit buiten het zicht van Maverick heeft plaatsgevonden. Op werkgevers rust een risicoaansprakelijkheid. Staking wordt bevolen en illegale versie van de software moet door onafhankelijke ICT-deskundige worden vernietigd. In reconventie stelt Maverick dat de (overige) licentieovereenkomsten onrechtmatig zijn opgezegd. De EULA geeft Siemens de bevoegdheid de licentieovereenkomst te beëindigen indien een illegale versie wordt gebruikt.

IT 2113

Proximedia bewijst handtekening met akte en stukken

Rechtbank 13 jul 2016, IT 2113; ECLI:NL:RBMNE:2016:4189 (Proximedia tegen gedaagden), http://www.itenrecht.nl/artikelen/proximedia-bewijst-handtekening-met-akte-en-stukken

Ktr. Rechtbank Midden-Nederland 13 juli 2016, IT 2113; ECLI:NL:RBMNE:2016:4189 (Proximedia tegen gedaagden)|
Contractenrecht. De vordering van Proximedia is gebaseerd op de overeenkomst tot levering van internetdiensten. In het tussenvonnis [IT 2112] kreeg Proximedia bewijsopdracht om te bewijzen dat de overeenkomst door gedaagde getekend was. De kantonrechter overweegt dat Proximedia in de akte en de daarbij overgelegde en gedeponeerde stukken nader heeft onderbouwd dat de handtekening onder de overeenkomst van gedaagde sub 2 is. Nu gedaagden dat niet meer hebben weersproken, wordt geoordeeld dat Proximedia is geslaagd in het haar opgedragen bewijs en dus dat een overeenkomst tot stand is gekomen. Het beding dat aan Proximedia een schadevergoeding te betalen is gelijk aan 40% van de nog niet vervallen maandtermijnen, is niet meer weersproken en niet onredelijk bezwarend.

IT 2112

Proximedia moet echtheid handtekening onder internetdienstcontract bewijzen

Rechtbank 4 mei 2016, IT 2112; ECLI:NL:RBMNE:2016:4194 (Proximedia tegen gedaagden), http://www.itenrecht.nl/artikelen/proximedia-moet-echtheid-handtekening-onder-internetdienstcontract-bewijzen

Ktr. Rechtbank Midden-Nederland 4 mei 2016, IT 2112; ECLI:NL:RBMNE:2016:4194 (Proximedia tegen gedaagden)
Contractenrecht. De vordering van Proximedia is gebaseerd op de overeenkomst tot levering van internetdiensten. Gedaagden betwisten dat de handtekening door gedaagde is gezet. Proximedia wordt toegestaan om met andere middelen te bewijzen dat de handtekening door gedaagde is gezet, daarna kan er alsnog een handtekeningenonderzoek door een deskundige worden bevolen. Indien bewijs sluitend is, staat nog niet vast dat de vordering wordt toegewezen, nu - volgens gedaagde - Proximedia geen uitvoering heeft gegeven en dus geen schade heeft geleden. Het beding uit de overeenkomst dat 40% van de nog niet vervallen maandtermijn moet betalen, is voor gedaagde een onredelijk bezwarend beding als bedoeld in 6:233 aanhef en onder a BW. De kantonrechter stelt gedaagde in de gelegenheid om te bewijzen waarom de forfaitaire schadevergoeding onredelijk bezwarend is. Opgevolgd door IT 2113.

IT 2111

Raamovereenkomst ontbonden en nakoming ongedaanmakingsverbintenissen door Alert Life Sciences

Hof 9 aug 2016, IT 2111; ECLI:NL:GHSHE:2016:3590 (Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis tegen Alert), http://www.itenrecht.nl/artikelen/raamovereenkomst-ontbonden-en-nakoming-ongedaanmakingsverbintenissen-door-alert-life-sciences

Hof 's-Hertogenbosch 9 augustus 2016, IT 2111; ECLI:NL:GHSHE:2016:3590 (Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis tegen Alert) Schadebegroting na mislukken ICT-project. De rechtbank wijst de vorderingen af en oordeelt dat er geen ongedaanmakingsverbintenissen zijn ontstaan. Alert c.s. is evenmin gehouden tot (aanvullende) vergoeding van uit de gestelde tekortkomingen voortvloeiende schade [IT 1257; en tussenarrest IT 1704]. Het vernietigt het vonnis, en verklaart voor recht dat de Raamovereenkomst is ontbonden en daaruit Alert c.s. hoofdelijk tot nakoming van de ongedaanmakingsverbintenissen en schadevergoedingvan 1,5 miljoen euro.

IT 2110

Consultatie Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT)

In de Algemene Ledenvergadering van de VNG van juni 2015 is als onderdeel van de Digitale Agenda 2020 besloten om te komen tot ICT inkoopvoorwaarden welke door alle gemeenten gebruikt kunnen worden. Passende ICT-inkoopvoorwaarden zijn voor gemeenten een belangrijke randvoorwaarde bij het verbeteren en vernieuwen van de digitale informatievoorziening. Dit sluit aan bij de ambitie van de Digitale Agenda 2020 om te werken als één overheid en het opdrachtgeverschap te professionaliseren.

Toelichting achtergrond, opzet en inhoud van de GIBIT (pdf, 262 kb)
Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT), versie brede consultatie (pdf, 196 kb)
Vragenlijst brede consultatie GIBIT (Excel, 19 kb).

IT 2109

Vraag aan HvJ EU: Kan software waarin invoer van persoonlijke gegevens mogelijk is, medisch hulpmiddel zijn?

8 jun 2016, IT 2109; (SNITEM et Philips France), http://www.itenrecht.nl/artikelen/vraag-aan-hvj-eu-kan-software-waarin-invoer-van-persoonlijke-gegevens-mogelijk-is-medisch-hulpmiddel

Prejudiciële vragen gestelde aan HvJ EU 8 juni 2016, LS&R 1355, IT 2109, IEFbe 1895; C-329/16 (SNITEM et Philips France)
Via minbuza.nl: Verzoekers in deze door de verwijzende rechter gevoegde zaken komen op tegen een decreet wegens vermeende bevoegdheidsovertreding van verweerder (MinSZW). Het bezwaar betreft de in artikel L. 161-38 van het wetboek van sociale zekerheid bepaalde verplichting tot certificering van software dienende ter ondersteuning bij het voorschrijven en verstrekken van geneesmiddelen. Zij stellen dat het decreet strijdig is met RL 93/42 aangezien het tot gevolg heeft dat het in de handel brengen of de ingebruikneming van software waarop de voor medische hulpmiddelen bedoelde CE-markering is aangebracht, wordt verhinderd of beperkt en de in dit decreet bepaalde certificeringsplicht niet kan worden beschouwd als een vrijwaringsmaatregel in de zin van dat artikel. Verweerder verwerpt het beroep.

IT 2108

HvJ EU: gegegevensverwerking wordt beheerst door het recht van de lidstaat waarop dit bedrijf zijn activiteiten richt indien deze vestiging heeft

Hof van Jusitie EU 28 jul 2016, IT 2108; ECLI:EU:C:2016:612 (Verein für Konsumenteninformation tegen Amazon), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hvj-eu-gegegevensverwerking-wordt-beheerst-door-het-recht-van-de-lidstaat-waarop-dit-bedrijf-zijn-ac

HvJ EU 28 juli 2016, IT 2108; ECLI:EU:C:2016:612 ; C-191/15 (Verein für Konsumenteninformation tegen Amazon)
E-commerce - Bescherming van persoonsgegevens - Richtlijn 95/46/EG - Toepasselijk recht - Vestiging gegevensverwerker bepalend. HvJ EU: (...)

3)      Artikel 4, lid 1, onder a), van richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, moet aldus worden uitgelegd dat de verwerking van persoonsgegevens door een e-commercebedrijf wordt beheerst door het recht van de lidstaat waarop dit bedrijf zijn activiteiten richt, indien blijkt dat dit bedrijf de betrokken gegevensverwerking verricht in het kader van de activiteiten van een vestiging die zich in die lidstaat bevindt. Het is aan de nationale rechter om te beoordelen of dit het geval is.

IT 2107

Tussen tijdstip bieding internetveiling en gunning sloopwerkzaamheden

Hof 28 jun 2016, IT 2107; ECLI:NL:GHSHE:2016:2611 (appellant tegen RaboHypotheekbank), http://www.itenrecht.nl/artikelen/tussen-tijdstip-bieding-internetveiling-en-gunning-sloopwerkzaamheden

Hof 's-Hertogenbosch 28 juni 2016, IT 2107; ECLI:NL:GHSHE:2016:2611 (appellant tegen RaboHypotheekbank)
Internetveiling. Veilingvoorwaarden. Algemene voorwaarden. De openbare verkoop heeft plaatsgevonden door middel van een internetveiling. [appellant] heeft het registergoed op deze internetveiling gekocht voor een bedrag van € 610.000,-, exclusief veilingkosten en verdrachtskosten. Toenmlige eigenaar heeft sloopwerkzaamheden verricht tussen tijdstip van bieding en tijdstip van gunning. De Banken hebben ervoor in te staan dat het object tussen het tijdstip van aanvang van de veiling en het tijdstip van de gunning in die zin ongewijzigd blijft dat hetgeen tot het object behoort, niet wordt verwijderd.

IT 2106

Bewijsopdracht van de beweerdelijk gegeven garantie van 'clicks'

Hof 5 jul 2016, IT 2106; ECLI:NL:GHARL:2016:5457 (Eiser tegen BeUp), http://www.itenrecht.nl/artikelen/bewijsopdracht-van-de-beweerdelijk-gegeven-garantie-van-clicks

Hof Arnhem-Leeuwarden 5 juli 2016, IT 2106; ECLI:NL:GHARL:2016:5457 (Eiser tegen BeUp) Colportagepraktijken van BeUp (Proximedia) bij kleine onderneming. Vraag of sprake is van wilsovereenstemming en zo ja, of mondelinge garanties zijn gegeven. Gelet op de omstandigheden van het geval faalt het beroep op het ontbreken van wilsovereenstemming. Bewijsopdracht ten aanzien van de beweerdelijk gegeven garantie, inhoudende – kort gezegd – dat de hoge maandelijkse kosten van het afgesloten contract opwegen tegen de verhoogde omzet als gevolg van toegenomen ‘clicks’ op internet.

 

IT 2105

Conclusie AG: Binnen EU-recht kunnen lidstaten dataretentieplichten opleggen, maar onder strikte voorwaarden

Hof van Jusitie EU 19 jul 2016, IT 2105; ECLI:EU:C:2016:572 (Tele2 e.a.), http://www.itenrecht.nl/artikelen/conclusie-ag-binnen-eu-recht-kunnen-lidstaten-dataretentieplichten-opleggen-maar-onder-strikte-voorw

Conclusie AG HvJ EU 19 juli  2016, IT 2105; IEFbe 1875; ECLI:EU:C:2016:572; C‑203/15 en C‑698/15 (Tele2 Sverige tegen Post- och telestyrelsen)
Persbericht - Verwerking van persoonsgegevens en bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie – Nationale wetgeving die voorziet in een algemene verplichting om gegevens over elektronische communicaties te bewaren – Artikel 15, lid 1 ‒ Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikel 7 ‒ Recht op eerbiediging van het privéleven – Artikel 8 – Recht op bescherming van persoonsgegevens – Ernstige inmenging – Rechtvaardiging – Artikel 52, lid 1 – Voorwaarden – Legitieme doelstelling van bestrijding van ernstige criminaliteit – Vereiste van een wettelijke grondslag in het nationale recht – Vereiste van strikte noodzakelijkheid – Vereiste van evenredigheid in een democratische samenleving. Conclusie AG:

Artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58/CE van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn ‚privacy en elektronische communicatie’), zoals gewijzigd bij richtlijn 2009/136/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009, en de artikelen 7, 8 en 52, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie moeten aldus worden uitgelegd dat zij zich niet ertegen verzetten dat een lidstaat aanbieders van elektronischecommunicatiediensten verplicht om alle gegevens betreffende de door de gebruikers van hun diensten gevoerde communicaties te bewaren indien is voldaan aan alle hiernavolgende vereisten, hetgeen door de verwijzende rechters moet worden getoetst in het licht van alle relevante kenmerken van de in de hoofdgedingen betrokken nationale regelingen:

IT 2104

Bewijsopdracht dat de Metaalunievoorwaarden gedownload konden worden

Rechtbank 29 jun 2016, IT 2104; ECLI:NL:RBROT:2016:4913 (Dibalex tegen Delta Shelving), http://www.itenrecht.nl/artikelen/bewijsopdracht-dat-de-metaalunievoorwaarden-gedownload-konden-worden

Rechtbank Rotterdam 29 juni 2016, IT 2041; ECLI:NL:RBROT:2016:4913 (Dibalex tegen Delta Shelving)
Algemene voorwaarden. Internationale aanneming en handelskoop. Toepasselijkheid algemene voorwaarden (Metaalunievoorwaarden). Weens Koopverdrag (CISG). “Opinion No. 13 Inclusion of Standard Terms under the CISG” van de CISG Advisory Council. Bewijsopdracht aan de gebruiker van de Metaalunievoorwaarden dat voorafgaande aan en ten tijde van de contractsluiting de Metaalunievoorwaarden konden worden ingezien en gedownload op haar website. Art. 6:247 lid 2 BW.

IT 2103

Vragen HvJ over via cloud computing aanbieden van tv-programma’s uit andere lidstaten

Hof van Jusitie EU 4 mei 2016, IT 2103; (http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-265/16), http://www.itenrecht.nl/artikelen/vragen-hvj-over-via-cloud-computing-aanbieden-van-tv-programma-s-uit-andere-lidstaten
vcast videocloudrecorder

Prejudiciële vraag HvJ EU 4 mei 2016; IEF 16101; IEFbe 1863; IT 2103; C-265/16 (VCAST)
Privékopie-exceptie. Richtlijn 2000/31/EG. Richtlijn 2001/29/EG. Verzoekster biedt via internet een systeem aan waarmee alle tv-programma’s van belangrijke Italiaanse zenders als video kunnen worden opgeslagen (‘cloud computing’). Gebruikers dienen daarvoor (bij een derde partij) een drager en ruimte aan te schaffen. Verzoekster heeft de belangrijkste Italiaanse zender RTI gedaagd om een verklaring voor recht te verkrijgen dat deze praktijk rechtmatig is. Tussen genoemde activiteiten en de verhuur van apparatuur voor het maken van video-opnamen (waarmee VCAST haar activiteiten gelijk wil stellen) bestaat er een onderscheidende factor, namelijk de tussenkomst en de operationele inbreng van de leverancier die op verzoek van de gebruiker de kopie maakt, ook al is dat in immateriële vorm. Verweerster RTI stelt onrechtmatigheid van verzoeksters activiteiten. Zij wijst op haar zowel Italiaans- als EU-wettelijk geregelde exclusieve recht op het economisch gebruik van de werken die zij via haar netwerken uitzendt (en de daaruit voortvloeiende rechten). Het maken van privékopieën is een uitzondering op de hoofdregel die strikt moet worden uitgelegd en verzoeksters uitleg is in strijd met de auteursrechtenrichtlijn. Daarnaast is het oneerlijke concurrentie en een inbreuk op de handelsmerken van RTI. Zij eist dan ook een verbod en schadevergoeding.

IT 2102

Belgische Privacycommissie kan Facebook niet dagvaarden voor Belgische rechtbank

Overige instanties 29 jun 2016, IT 2102; (Facebook tegen Privacycommisse), http://www.itenrecht.nl/artikelen/belgische-privacycommissie-kan-facebook-niet-dagvaarden-voor-belgische-rechtbank

Hof van Beroep Brussel 29 juni 2016, IEfbe 1857; IT 2102 (Facebook tegen Privacycommissie)
De beschikking van de Voorzitter van de Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel [IEFbe 1569] is ongedaan gemaakt. In die zaak vorderde de Privacycommissie dat Facebook veroordeeld zou worden om te stoppen met het registreren via cookies en social plug-ins van het surfgedrag van internetgebruikers uit België die geen Facebook-account hebben. In eerste aanleg was de vordering van de Privacycommissie ingewilligd geweest.

1. Belgische rechtbanken hebben geen internationale rechtsmacht
Het Hof van Beroep oordeelt dat de Belgische rechtbanken geen internationale rechtsmacht hebben voor een procedure ingesteld door de Belgische Privacycommissie tegen Facebook Inc. en Facebook Ireland Limited, omdat er geen enkele wettelijke bepaling is die hen internationale rechtsmacht verleent:

IT 2101

HvJ EU: Exploitant van fysieke marktplaats kan worden verplicht merkinbreuk van marktkramer te doen staken

Hof van Jusitie EU 7 jul 2016, IT 2101; IEF 16085; IEFbe 1855; IT 2101; C-494/15 (Tommy Hilfiger Licensing e.a.), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hvj-eu-exploitant-van-fysieke-marktplaats-kan-worden-verplicht-merkinbreuk-van-marktkramer-te-doen-s

HvJ EU 7 juli 2016, IEF 16085; IEFbe 1855; IT 2101; C-494/15 (Tommy Hilfiger Licensing e.a.)
Persbericht: De exploitant van een fysieke marktplaats kan worden verplicht de door de marktkramers gemaakte merkinbreuken te doen staken. Voor de daartoe uitgevaardigde rechterlijke bevelen gelden dezelfde voorwaarden als de voorwaarden die gelden voor de beheerder van een elektronische marktplaats. De vennootschap Delta Center is huurder van de Praagse markthallen. Zij onderverhuurt de verschillende verkoopstands op deze marktplaats aan marktkramers. Producenten en distributeurs van merkproducten hebben vastgesteld dat in de markthallen van Praag namaak van hun producten werd verkocht. Zij hebben vervolgens de Tsjechische rechterlijke instanties verzocht Delta Center te gelasten de verhuur van verkoopstands in deze hallen aan dergelijke inbreukmakers te staken. De richtlijn inzake intellectuele eigendom staat merkhouders toe in rechte te ageren tegen de tussenpersonen wier diensten door derden worden gebruikt om inbreuk te maken op hun merken.

IT 2100

Conclusie AG: InfoSoc verzet zich tegen belasten van erkende auteursrechtenorganisaties met reproductie en weergave in digitale vorm van 'niet meer verkrijgbare boeken'

Hof van Jusitie EU 7 jul 2016, IT 2100; IEF 16084; IEFbe 1854; IT 2100; C-301/15; ECLI:EU:C:2016:536 (Soulier en Doke), http://www.itenrecht.nl/artikelen/conclusie-ag-infosoc-verzet-zich-tegen-belasten-van-erkende-auteursrechtenorganisaties-met-reproduct

Conclusie AG HvJ EU 7 juli 2016, IEF 16084; IEFbe 1854; IT 2100; C-301/15; ECLI:EU:C:2016:536 (Soulier en Doke)
Prejudiciële gestelde vragen [IEF 15148; IEFbe 1449]. Auteursrecht en naburige rechten. Exclusief reproductierecht. Over wettelijke collectieve vertegenwoordiging voor out-of-print books. Nationale regeling waarbij de uitoefening van de exploitatierechten van niet meer in de handel verkrijgbare boeken wordt toegekend aan een incasso-organisatie. Recht van verzet van de auteurs of de rechthebbenden.

Artikel 2, onder a), en artikel 3, lid 1, [InfoSoc], verzetten zich ertegen dat een regeling, als die welke bij de artikelen L. 134‑1 tot en met L. 134‑9 van de code de la propriété intellectuelle is ingesteld, erkende auteursrechtenorganisaties belast met de uitoefening van het recht om de reproductie en de weergave in digitale vorm van „niet meer verkrijgbare boeken” toe te staan, ook al biedt zij de auteurs of de rechthebbenden van deze boeken de mogelijkheid die uitoefening te beletten of te beëindigen, onder bepaalde door haar vastgestelde voorwaarden.

IT 2098

Hyperlinken, tussenpersonen & the value gap: presentatie en stellingen

, IT 2098; http://www.itenrecht.nl/artikelen/hyperlinken-tussenpersonen-the-value-gap-presentatie-en-stellingen

Hyperlinken, tussenpersonen & the value gap: praat mee op donderdag 7 juli a.s. tijdens het IE Zomer Forum Congres.
U kunt zich hier opgeven.

Download hier de presentatie (incl. stellingen) alvast.

 

Onderwerpen:
• Hyperlinken

  •    Wat is de juridische status van verschillende vormen?
  •    Onder het auteursrecht / de naburige rechten / de onrechtmatige daad?

• Tussenpersonen

  •     Wie is het?  
  •     Wanneer is hij aansprakelijk?
  •     Wat moet hij doen?

• The value gap

  •     Wat is het?
  •     Moet er iets aan gebeuren?
  •     Wat moet er aan gebeuren?
IT 2097

Victor de Pous: Privacytoezichthouder krijgt vierde voorzitter: een retrospectief

Man, blank, tenminste van middelbare leeftijd en jurist. Ook de vierde preses van het bestuursorgaan privacytoezichthouder voldoet aan deze kenmerken. Na Klaas de Vries (oud-rechter), Peter Hustinx (oud-ambtenaar ministerie van Justitie), Jacob Kohnstamm (oud-politicus) is het nu de beurt aan Aleid Wolfsen (oud-rechter, oud-politicus en oud- burgemeester). De wisseling van wacht komt op indringend moment. Niet eerder staat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zo in de belangstelling en — afhankelijk welke positie je kiest — onder druk als in deze periode, waar allerlei maatschappelijke en informatietechnologische ontwikkelingen zich met spoed, parallel en deels onverwachts blijven voltrekken. De geest is definitief uit de fles.

IT 2096

Kennisnemingsverzoek is te weinig concreet dat het een ontoelaatbare fishing expedition is

11 dec 2014, IT 2096; ECLI:NL:GHSHE:2014:5221 (appellanten tegen Rabobank), http://www.itenrecht.nl/artikelen/kennisnemingsverzoek-is-te-weinig-concreet-dat-het-een-ontoelaatbare-fishing-expedition-is

Hof 's-Hertogenbosch 11 december 2014, IT 2096; ECLI:NL:GHSHE:2014:5221 (Appellanten tegen Rabobank)
Persoonsgegevens. Het HvJ EU heeft antwoord gegeven op prejudicieelgestelde vragen [IT 1557], waarbij de aanvrager van een verblijfstitel inzagerecht heeft. Volgens het Hof van Justitie zijn de gegevens over de aanvrager van een verblijfstitel die in de ‘minuut’ zijn weergegeven, en in voorkomend geval die welke in de juridische analyse in die minuut zijn weergegeven, “persoonsgegevens” in de zin van artikel 2, sub a, van de Richtlijn, maar kan die analyse als zodanig niet aldus worden gekwalificeerd.

Het inzagerecht heeft uitsluitend betrekking op de persoonsgegevens die in de betrokken stukken zijn weergegeven. Het kennisnemingsverzoek is zo weinig concreet dat gesproken moet worden van een ontoelaatbare ‘fishing expedition’. Het Hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; ECLI:NL:RBLIM:2013:5018.

IT 2095

Ontbinding raamovereenkomst ziekenhuis- en apotheeksoftware en EPD

Rechtbank 29 jun 2016, IT 2095; ECLI:NL:RBOBR:2016:3387 (Alert tegen de ziekenhuizen), http://www.itenrecht.nl/artikelen/ontbinding-raamovereenkomst-ziekenhuis-en-apotheeksoftware-en-epd

Rechtbank Oost-Brabant 29 juni 2016, IT 2095; ECLI:NL:RBOBR:2016:3387 (Alert tegen de ziekenhuizen)
Ontbinding. Opzegging. IT-zaak over software voor een ZIS en EPD voor vier ziekenhuizen en een apotheekorganisatie. Alert PT houdt zich bezig met het ontwikkelen, leveren en onderhouden van software ten behoeve van de gezondheidszorg. Voor ziekenhuizen biedt zij onder de naam “Alert® PFH” een integraal ICT-systeem bestaande uit een ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS) en een elektronisch patiëntendossier van de derde generatie (EPD) aan. Alert sloot raamovereenkomsten met JBZ, Bernhoven, Atrium, ZANOB en TSZ. Bij deze Nederlandse klanten zette Alert “on site” teams in, die in de ziekenhuizen aanwezig waren voor de implementatie en ook ondersteuning konden bieden aan de medewerkers van de ziekenhuizen bij de werkzaamheden die door de ziekenhuizen zelf moesten worden verricht, zoals het testen van de software. Individuele beoordeling aan de hand van elke overeenkomst en de omstandigheden van het geval. Zaak wordt op de rol gezet voor nemen van nadere conclusie.