IT 2052

Geen sprake van schaduwplatform of scrapen van databankenrecht aanbodgegevens vastgoed

26 apr 2016, IT 2052; ECLI:NL:RBAMS:2016:2603 (PropertyNL tegen RealNext), http://www.itenrecht.nl/artikelen/geen-sprake-van-schaduwplatform-of-scrapen-van-databankenrecht-aanbodgegevens-vastgoed

Vzr. Rechtbank Amsterdam 26 april 2016, IEF 15916; IT 2052; ECLI:NL:RBAMS:2016:2603 (PropertyNL tegen RealNext)
Databankenrecht. Ontwikkeling website. PropertyNL is uitgever van informatie over Nederlands vastgoed. Zij heeft producten die het mogelijk maken om via internet aanbodgegevens van bedrijfsonroerend goed te publiceren. RealNext is opgericht door drie grote bedrijfsmakelaars met als doel het opzetten van een database van Nederlands commercieel vastgoed. Partijen werken samen. De vorderingen inzake (nakoming van) overeenkomst voor een website bedrijfs-onroerend goed afgewezen. Noch het schaduwplatform noch het ‘scrapen’ zijn aannemelijk geworden, zodat schending van de exclusiviteit en/of inbreuk op de databankrechten van PropertyNL niet kan worden vastgesteld.

IT 2051

SGOA Jaaroverzicht 2014-2015 gepubliceerd

In het streven een grotere transparantie omtrent haar maatschappelijke positie op het gebied van ICT-conflictmanagement te geven heeft het bestuur van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA) besloten ieder jaar een jaaroverzicht van haar activiteiten te publiceren. Deze ontwikkeling past in een lijn waarin al sinds enige tijd bijvoorbeeld ook belangrijke arbitrale uitspraken en bindend adviezen van de SGOA worden gepubliceerd. Voor de jurisprudentie van de SGOA kan hier worden verwezen naar de SGOA-site. Ook de publicatie van uitgebreide persoonlijke informatie over de aan de SGOA verbonden ‘associates’ – de verzamelnaam voor de arbiters, mediators en ICT-deskundigen van de SGOA – past in het streven naar een zo groot mogelijke duidelijkheid voor iedereen die interesse in de SGOA heeft of die een zaak aan de SGOA wenst voor te leggen. De SGOA acht die transparantie van groot belang vanwege haar prominente en onafhankelijke plaats in het landschap van de ICT-geschilbeslechting.

IT 2050

Schadevergoeding voor verlies van kans om derde contractant in IT-aanbesteding EUIPO te worden

Overige instanties 27 apr 2016, IT 2050; ECLI:EU:T:2016:248 (European Dynamics tegen EUIPO), http://www.itenrecht.nl/artikelen/schadevergoeding-voor-verlies-van-kans-om-derde-contractant-in-it-aanbesteding-euipo-te-worden

Gerecht EU 27 april 2016, IT 2050; IEFbe 1782; ECLI:EU:T:2016:248; zaak T-556/11 (European Dynamics tegen EUIPO)
Overheidsopdrachten voor diensten. Aanbestedingsprocedure. Diensten inzake softwareontwikkeling en -onderhoud. Afwijzing van de offerte van een inschrijver. Rangschikking van een inschrijver in de cascadeprocedure. Uitsluitingsgronden. Belangenconflict. Gelijke behandeling. Zorgvuldigheidsplicht. Gunningscriteria. Kennelijk onjuiste beoordeling. Motiveringsplicht. Niet-contractuele aansprakelijkheid. Verlies van een kans. Het besluit tot afwijzing van de offerte wordt nietig verklaard. EUIPO moet de schade vergoeden die eisers heeft geleden door het verlies van een kans om minstens als derde contractant de raamovereenkomst toegewezen te krijgen.

IT 2049

Joost Becker - IE-rechten opdrachtgevers niet gewaarborgd in zzp-modelovereenkomst van Belastingdienst

Op 1 mei 2016 treedt de Wet DBA in werking. Deze wetswijziging heeft tot gevolg dat de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) wordt afgeschaft. Onze collega’s van arbeidsrecht schreven al eerder over de arbeidsrechtelijke aspecten hiervan, maar ook op het gebied van het Intellectuele Eigendoms- en IT-recht is er belangrijk nieuws.

Afschaffing VAR-verklaring
De VAR-verklaring bood duidelijkheid aan opdrachtgevers over de arbeidsverhouding met freelancers en andere zelfstandigen, zoals zzp’ers. Het was immers van belang om te weten of een opdrachtgever al dan niet loonheffingen moest afdragen voor de zelfstandigen die hij inschakelde.

IT 2048

26mei - SGOA Academy Dataprotectie en Security

Op donderdag 26 mei 2016 organiseert de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA), in nauwe samenwerking met uitgeverij deLex, de derde SGOA Academy.

Centraal in deze bijeenkomst van de SGOA Academy staan de onderwerpen privacy en security. Door de komst van de Europese Privacy-verordening, welke deze maand door de Europese wetgever in Brussel is aangenomen, worden diverse nieuwe instrumenten, rechten, verplichtingen en sancties geïntroduceerd. Het nieuwe Europese regime op het gebied van dataprotectie noopt bedrijven en andere organisaties tot een stevige herbezinning. Op Europeesrechtelijk vlak doen zich voorts ingrijpende ontwikkelingen op het gebied van het internationaal verkeer van persoonsgegevens voor. In dat kader trekken vooral de recente afspraken die tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie zijn gemaakt, het zogeheten EU/US Privacy Shield, sterk de aandacht. Deze onderwerpen worden tijdens de SGOA Academy toegelicht door mr. Friederike van der Jagt, die als Senior Legal Counsel Privacy werkzaam is bij AVG Netherlands BV, een prominente en gereputeerde leverancier van producten en diensten op het gebied van IT- en netwerksecurity.

IT 2047

Belastingdienst publiceert modelovereenkomst voor inhuur zzp'ers in de ICT

De Belastingdienst heeft op 30 maart jl. een modelovereenkomst voor de inhuur van zzp'ers in de ICT-sector gepubliceerd. De modelovereenkomst is het resultaat van overleg tussen Nederland ICT en de Belastingdienst en moet werkgevers meer zekerheid bieden bij de inhuur van zelfstandigen. De modelovereenkomst wordt binnenkort met een toelichting opgenomen in ICT modelcontracten.

Download hier de officiële (PDF-)versie van de modelovereenkomst van de website van de Belastingdienst (inclusief hun toelichting). Nederland ICT heeft voor ICT-bedrijven een eigen toelichting op de modelovereenkomst geschreven. Voor het gemak kun je ook de Word-versie van de modelovereenkomst downloaden via de website van Nederland ICT.

IT 2046

Verzoek afgifte medisch onderzoeksrapport te laat ingediend

Hof 2 feb 2016, IT 2046; ECLI:NL:GHAMS:2016:358 (Centramed c.s. tegen X), http://www.itenrecht.nl/artikelen/verzoek-afgifte-medisch-onderzoeksrapport-te-laat-ingediend

Hof Amsterdam 2 februari 2016, IT [2046] (Centramed c.s. tegen X)
Art. 35 en 46 Wbp. Medisch onderzoeksrapport. Verzoek om afgifte. De rechtbank heeft het verzoek om afgifte van het medisch onderzoeksrapport onterecht toegewezen. Partij had dergelijk verzoek binnen de door de Wbp gestelde termijn van zes weken (art. 46 lid 2) moeten indienen bij de rechtbank. 

IT 2043

Stuk lokale blogger over advocaat uit zoekresultaten Google

Rechtbank 29 mrt 2016, IT 2043; ECLI:NL:RBROT:2016:2395 (advocaat-verzoeker tegen Google), http://www.itenrecht.nl/artikelen/stuk-lokale-blogger-over-advocaat-uit-zoekresultaten-google

Rechtbank Rotterdam 29 maart 2016, IEF 15879; IT 2043; ECLI:NL:RBROT:2016:2395 (advocaat-verzoeker tegen Google)
Mediarecht. Privacy. Verzoeker is advocaat en is strafrechtelijk veroordeeld voor verboden wapenbezit. Een lokale blogger heeft op zijn internetwebsite een stuk gepubliceerd met naam en foto van verzoeker en citaten uit de terechtzitting. Met een succesvol beroep op het Costeja-arrest vordert verzoeker om verwijdering van strafrechtelijke persoonsgegevens uit de zoekmachine onder last van een dwangsom van €5.000 per dag. Hoewel een advocaat een belangrijke rol speelt in het maatschappelijke verkeer door het verlenen van juridische bijstand, gaat het de rechtbank te ver om er vanuit te gaan dat iedere advocaat een zodanige maatschappelijke rol heeft dat het publiek steeds belang heeft om ervan kennis te kunnen nemen dat een advocaat strafrechtelijk is veroordeeld.

IT 2045

Wetgevings CBP over uitwisseling aanmeldgegevens mbo-studenten

22 okt 2015, IT 2045; (Wetgevingsadvies gegevensuitwisseling mbo-studenten), http://www.itenrecht.nl/artikelen/wetgevings-cbp-over-uitwisseling-aanmeldgegevens-mbo-studenten

CBP 22 oktober 2015, z2015-00689 (Wetgevingsadvies gegevensuitwisseling mbo-studenten)
Gegevensuitwisseling. Het wetsvoorstel introduceert de plicht voor scholen in het voortgezet onderwijs, mbo-instellingen en gemeenten om gegevens uit te wisselen over de aanmeldingen van studenten die overstappen naar het mbo. Het wetsvoorstel beoogt studenten beter te begeleiden bij de overstap naar het mbo, meer duidelijkheid en zekerheid te geven over hun mogelijkheden in het mbo en de risico’s op uitval te verminderen.

 

IT 2044

Geen reëel en onmiddellijk gevaar voor iemand die in een strafrechtelijk onderzoek in beeld is gekomen

Rechtbank 8 apr 2016, IT 2044; ECLI:NL:RBDHA:2016:403 (Eiser tegen Staat), http://www.itenrecht.nl/artikelen/geen-re-el-en-onmiddellijk-gevaar-voor-iemand-die-in-een-strafrechtelijk-onderzoek-in-beeld-is-gekom

Vzr. Rechtbank Den Haag 8 april 2016, IEF 15880; IT 2044; ECLI:NL:RBDHA:2016:4032 (eiser tegen Staat)
Privacy. Eiser vordert op grond van 2 EVRM van de Staat afgifte van alle gegevens uit een bepaald strafrechtelijk onderzoek, waarbij hij in beeld is gekomen. Op de Staat rust een positieve verplichting tot bescherming van eiser, welke verplichting niet met zich brengt dat eiser alle stukken in een bepaald dossier kan inzien/krijgen. Voorts is niet gebleken van een 'real and immediate risk' voor eiser. De vordering wordt afgewezen.

IT 2042

Datalekken: wereldwijde praktijkgids voor de privacy-jurist

The World Law Group stelt via de 'Global Guide to Data Breach Notifications 2016' essentiële informatie beschikbaar voor organisaties die geconfronteerd kunnen worden met datalekken in één of juist meerdere landen. De gids geeft een samenvatting van relevante wetgeving, eventuele meldplichten en contactgegevens van de relevante autoriteiten voor gegevensbescherming in 60 landen. Tevens is een hoofdstuk opgenomen met actuele ontwikkelingen binnen de Europese Unie. Op deze website kunt u daarnaast rapporten vinden over nieuwe ontwikkelingen, achtergronden en analyses van de 54 member firms van de World Law Group. De gids wordt gratis ter beschikking gesteld.

IT 2041

Upgradekits gemeentelijke parkeerautomaten hoeft niet aanbesteed te worden

, IT 2041; ECLI:NL:RBOVE:2015:5829 (Schmit Parkeersystemen tegen gemeente Zwolle), http://www.itenrecht.nl/artikelen/upgradekits-gemeentelijke-parkeerautomaten-hoeft-niet-aanbesteed-te-worden

Vzr. Rechtbank Overijssel 16 juni 2015, IT 2041; ECLI:NL:RBOVE:2015:5829 (Schmit Parkeersystemen tegen gemeente Zwolle)
Aanbestedingswet. De gemeente heeft TMC gevraagd om een offerte uit te brengen voor het leveren van zogenaamde upgradekits, waarmee deze automaten geschikt kunnen worden gemakt voor onder meer cashless betalen en kenteken parkeren. Schmitt vordert intrekking gunningsvoornemen en aanbesteding. Dat wordt geweigerd met een beroep op 2.32 en 2.33 Aanbestedingswet. Slechts TMC mag de ombouw/upgrade kan en mag doen vanwege technische redenen en ook om redenen van bescherming van intellectuele eigendom (broncode).

IT 2040

Publieke consultatie over evaluatie en review van ePrivacy-verordening

Consultatie 12 april tot 5 juli 2016 (evaluatie en review van ePrivacy-verordening)
In 6 May 2015, the Commission adopted the Digital Single Market (DSM) Strategy, which announced that, following the adoption of the General Data Protection Regulation, the ePrivacy rules would also be reviewed. The review of the ePrivacy Directive is one of the key initiatives aimed at reinforcing trust and security in digital services in the EU with a focus on ensuring a high level of protection for citizens and a level playing field for all market players. The review will be preceded by a Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT), which aims at evaluating the performances of the current legislation against criteria such as efficiency, effectiveness and EU added value. The Commission is now consulting stakeholders on both the retrospective evaluation and the possible changes to the current ePrivacy Directive. The Commission will use the feedback from the consultation to prepare a new legislative proposal on ePrivacy, which is expected by the end of 2016.

IT 2039

CBP adviseert over verwerking kentekengegevens voor verkeersonderzoek en spitsmijdenprojecten

Overige instanties 8 sep 2016, IT 2039; Z2015-00616 (facilitering verkeersonderzoek en spitsmijdenprojecten), http://www.itenrecht.nl/artikelen/cbp-adviseert-over-verwerking-kentekengegevens-voor-verkeersonderzoek-en-spitsmijdenprojecten

CBP Advies 8 september 2015, Z2015-00616 (facilitering verkeersonderzoek en spitsmijdenprojecten)
Persbericht: Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft geadviseerd over een wijziging van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer. Het doel hiervan is verkeersonderzoek en zogeheten spitsmijdenprojecten te faciliteren. In het ontwerpbesluit wordt de verwerking van persoonsgegevens, waaronder kentekengegevens, nader geregeld. Het CBP adviseert het ontwerpbesluit niet in deze vorm in te dienen.

IT 2032

Actualiteiten | Lanceringsbijeenkomst Telecomenrecht.nl

The College Hotel, Amsterdam, donderdag 14 april 2016, 15.00 - 17.00 uur. Met een actualiteitenoverzicht wordt op donderdag 14 april 2016 de nieuwe jurisprudentiedatabank TelecomenRecht.nl gelanceerd. Vanaf 15:00 uur starten we in het College Hotel in Amsterdam:
1) Lancering jurisprudentiedatabank telecomenrecht.nl
2) Overzicht recente telecomjurisprudentie; Serge Gijrath (Universiteit Leiden | C-Legal)
3) Als gastsprekers
prof. Gera van Duijvenvoorde (Universiteit Leiden | KPN)
mr. Quinten Kroes (Brinkhof advocaten)
4) Debat en borrel

Aanmelden lanceringsbijeenkomst
Deelname aan de lancering is kosteloos, aanmelden kan per kerende mail ( info@delex.nl). Bij afmelding ná 10 april of niet komen opdagen, brengen we €25 administratiekosten in rekening.

IT 2037

Geen buitenwettelijke medewerkingsplicht al is dat een praktische oplossing om toegang te krijgen

Rechtbank 14 sep 2016, IT 2037; ECLI:NL:RBDHA:2015:16039 (Deurwaarderstoegang), http://www.itenrecht.nl/artikelen/geen-buitenwettelijke-medewerkingsplicht-al-is-dat-een-praktische-oplossing-om-toegang-te-krijgen

Beschikking Vzr. Rechtbank Den Haag 14 september 2015, IEF 15855; IT 2037; ECLI:NL:RBDHA:2015:16039 (Deurwaarderstoegang)
Binnentredingsrecht van de deurwaarder 444 Rv.Verzoek tot opleggen van dwangsom bij weigering medewerking aan het leggen van conservatoir bewijsbeslag en verhaalsbeslag afgewezen. Ondanks het ontbreken van een wettelijke basis daarvoor heeft de Hoge Raad een medewerkingsplicht aangenomen, omdat medewerking van de gerekwestreerde dan wel derde de enige mogelijkheid is om digitale bestanden die ‘in the cloud’ worden bewaard in beslag te kunnen nemen. Dat in dit geval het opleggen van een medewerkingsplicht een praktische oplossing zou zijn om toegang te bewerkstelligen, is voorshands oordelend onvoldoende grond om buiten het wettelijk stelsel van artikel 444 Rv te treden.

IT 2038

Dirk Visser - Will EU copyright law lose all of its public?

Anti-copyright activists, who advocate for their particular vision of a totally free and open internet, often argue that certain court decisions, which they consider limit the freedom to hyperlink, mark the end of internet as they know it. On this occasion, such activists may well rejoice. If the CJEU follows the opinion of the Advocate-General of 7 April 2016 in the GS Media case (C-160/15) the anti-copyright movement can celebrate a serious impairment of copyright protection online, which will have extremely negative consequences for the legal distribution and protection of content online.

It might sound harmless and reasonable enough: “The posting on a website of a hyperlink to another website on which works protected by copyright are freely accessible to the public without the authorisation of the copyright holder does not constitute an act of communication to the public”.

But the Advocate-General goes on to say:

IT 2036

Computerrecht 2016-2 inhoudsopgave

EDITORIAL
43    eCall: de harde realiteit van utopische visies / p. 81
T. Wisman

ARTIKELEN
44    De afdwingbaarheid van contracten bij falende ITprojecten / p. 82
Bij de meeste IT-projecten wordt niet binnen budget, planning en/of scope geleverd. De jurisprudentie over falende IT-projecten laat echter zien dat het niet altijd eenvoudig is om een contract af te dwingen. Met name contractwijzigingen en ‘doormodderen’ zorgen voor complicaties. Dit artikel analyseert de belangrijkste struikelpunten en sluit af met aanbevelingen voor betere contracten.
Mr. P.G. van der Putt

IT 2035

Niet-ontvankelijke rechter en Woonbond tegen Belastingdienst - Wbp voorziet in een bestuursrechterlijke rechtsgang

Rechtbank 4 apr 2016, IT 2035; ECLI:NL:RBDHA:2016:3632 (Nederlandse Woonbond tegen Staat), http://www.itenrecht.nl/artikelen/niet-ontvankelijke-rechter-en-woonbond-tegen-belastingdienst-wbp-voorziet-in-een-bestuursrechterlijk

Vzr. Rechtbank Den Haag 4 april 2016, IT 2035; ECLI:NL:RBDHA:2016:3632 (Nederlandse Woonbond tegen Staat)
Privacy. Verwerking van persoonsgegevens door de Belastingdienst voor het verstrekken van inkomensindicaties aan verhuurders, nadat daar een wettelijke basis voor is gecreëerd. Eisers vorderen onder meer vernietiging van de verwerkte persoonsgegevens. Nu het gaat om gegevensverwerking door een bestuursorgaan, zodat uiteindelijk beroep kan worden ingesteld bij de bestuursrechter, is er in een met voldoende waarborgen omklede rechtsgang is voorzien, waarin eisers hetzelfde kunnen bereiken als zij met hun primaire vorderingen beogen. Eisers zijn niet-ontvankelijk; met de bundeling van belangen door een rechtspersoon leidt er niet toe dat de weg naar de burgerlijke rechter komt open te staan.

IT 2034

Onduidelijk of IE-rechten vloggerssoftware aan werkgever zijn overgedragen

Rechtbank 6 apr 2016, IT 2034; ECLI:NL:RBAMS:2016:1938 (Zoom.in tegen Illuminata Media), http://www.itenrecht.nl/artikelen/onduidelijk-of-ie-rechten-vloggerssoftware-aan-werkgever-zijn-overgedragen

Vzr. Rechtbank Amsterdam 6 april 2016, IEF 15844 ; IT 2034; ECLI:NL:RBAMS:2016:1938 (Zoom.in tegen Illuminata Media)
(Werkgevers)auteursrecht. Software. Zoom.in verleent diensten aan videomakers-vloggers die hun eigen filmpjes (‘content’) online zetten via de website YouTube. Zij vordert inzage in computers en software van door (ex-)werknemer opgezet bedrijf afgewezen. Of gedaagde blijkens zijn arbeidsovereenkomst in beginsel zijn ie-rechten bij voorbaat aan Zoom.in heeft overgedragen, als ontwerper van software kan worden aangemerkt en welke software dat dan zou betreffen, kan zonder nader onderzoek naar de feiten niet met voldoende zekerheid worden vastgesteld. De grondslag van de vordering is onvoldoende duidelijk.