IT 2289

Vraag aan HvJ EU: Is met toestemming plaatsen op openbare website beschikbaarstelling voor het publiek, wanneer het werk op een server wordt gekopieerd en van daaruit op website wordt geüpload?

Hof van Jusitie EU 23 feb 2017, IT 2289; (Land Nordrhein-Westfalen tegen Dirk Renckhoff), http://www.itenrecht.nl/artikelen/vraag-aan-hvj-eu-is-met-toestemming-plaatsen-op-openbare-website-beschikbaarstelling-voor-het-publie

Prej. vragen aan HvJ EU 23 februari 2017, IEF 16813; IT 2289; IEFbe 2183; C-161/17 (Land Nordrhein-Westfalen tegen Dirk Renckhoff) Auteursrecht. Via Minbuza: Verzoeker is beroepsfotograaf. Verweerder is de deelstaat Nordrhein-Westfalen als zijnde belast met onderwijsinspectie. Het gaat om een foto van verzoeker van de stad Cordoba die een scholiere van een school die onder verantwoordelijkheid van verweerder valt (als onderwijsinspectie) bij een in het Spaans gesteld werkstuk op de website van de school heeft geplaatst. Onder de foto staat een verwijzing naar de website waaraan verzoeker de foto voor gebruik (‘eenvoudig gebruiksrecht’) heeft afgestaan. Hij stelt dat de school zijn auteursrechtelijk reproductierecht en het recht op beschikbaarstelling voor het publiek heeft geschonden. Hij eist een verbod op het vertonen van de foto en een schadevergoeding. Verzoeker wordt in eerste twee instanties in het gelijk gesteld. De appelrechter oordeelt dat de foto valt onder auteursrechtelijke bescherming van de DUI auteurswet en dat verzoeker recht heeft op bescherming van naburige rechten. Door plaatsing op de website van de school had verzoeker niet meer de uitsluitende zeggenschap over beschikbaarstelling van zijn foto voor het publiek. Hij stelt vast dat de leerkracht Spaans aansprakelijk is omdat zij de in het kader van haar onderwijsactiviteiten op haar rustende toezicht- en controleverplichtingen niet is nagekomen.

IT 2288

Hof bekrachtigt dat gegevens over advocaat uit zoekresultaten Google verwijderd moeten worden

Hof 23 mei 2017, IT 2288; ECLI:NL:GHDHA:2017:1360 (Google tegen X), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hof-bekrachtigt-dat-gegevens-over-advocaat-uit-zoekresultaten-google-verwijderd-moeten-worden

Gerechtshof Den Haag 23 mei 2017, IEF 16812; IT 2288; ECLI:NL:GHDHA:2017:1360 (Google tegen X) Mediarecht. Privacy. Vonnis waarin Rechtbank Rotterdam [IT 2043] bepaalt dat Google tweetal links uit zoekresultaten moet verwijderen, wordt bekrachtigd. De grieven gaan over: de stelling dat het feit dat de bronpagina strafrechtelijke persoonsgegevens bevat, nog niet maakt dat Google die gegevens verwerkt, dat los daarvan door de opname van de URL in de resultatenlijst, die de naam en foto van verweerder bevat, slechts sprake is van verwerking van 'gewone' persoonsgegevens en geen 'strafrechtelijke' gegevens, dat de rechtbank ten onrechte het bevel niet heeft beperkt tot google.nl maar ook google.com, en het bevel daarmee een extra-territoriale werking heeft gekregen waarvoor geen recht bestaat en dat de dwangsomoplegging niet nodig was als prikkel om de beschikking na te leven.

IT 2287

Ex parte verbod tegen aanbod ongeautoriseerde muziek- en orkestbanden

Rechtbank 7 apr 2017, IT 2287; (Brein tegen aanbieder ongeautoriseerde orkestbanden), http://www.itenrecht.nl/artikelen/ex-parte-verbod-tegen-aanbod-ongeautoriseerde-muziek-en-orkestbanden

Ex parte Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 7 april 2017, IEF 16805; IT 2287 (Brein tegen aanbieder ongeautoriseerde orkestbanden) Ex parte. BREIN heeft geconstateerd dat Gerekwestreerde ongeautoriseerde instrumentale muziek- en orkestbanden verspreidt via een zestal eigen websites en vier door hem beheerde Facebook pagina's. Hij adverteert veelvuldig op zijn Facebook pagina's voor zijn website(s) waarop lijsten met orkestbanden die hij aanbiedt te vinden zijn. Ter promotie van de verkoop van eigen ongeautoriseerd geproduceerde orkestbanden geeft hij gratis illegaal gekopieerde orkestbanden weg. Gerekwestreerde heeft geen toestemming voor het zelf produceren en verkopen van orkestbanden van originele muziekwerken van derden. De voorzieningenrechter beveelt staking van het inbreukmakend handelen, waaronder in ieder geval ieder ongeautoriseerd verveelvoudigen en openbaar maken op straffe van een dwangsom van €2.000 per dag(deel) met een maximum van €50.000.

IT 2284

6 juli - Jurisprudentielunch merken-, modellen-, auteursrecht

Aanmelden Op donderdag 6 juli 2017 organiseert eduLex, onderdeel van deLex, wederom een intensieve jurisprudentielunch. Tijdens deze bijeenkomst bespreken Charles Gielen, Paul Geerts en Joris van Manen met u de belangrijkste uitspraken op het gebied van het merken-, modellen- en auteursrecht. Van iedere uitspraak wordt de essentie en het belang voor de praktijk besproken. In slechts drie uur tijd bent u volledig op de hoogte van de ontwikkelingen in de meest recente rechtspraak van het afgelopen half jaar.

IT 2286

AP: Facebook handelt in strijd met Nederlandse privacywetgeving

AP Onderzoeksrapport 16 mei 2017, IT 2286; z2014-00929. Uit het persbericht: Facebook handelt in strijd met de Nederlandse privacywetgeving. Dat is de conclusie van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) na onderzoek naar de verwerking van persoonsgegevens van zo’n 9,6 miljoen Nederlandse Facebook-gebruikers. Facebook overtreedt onder meer de wet door gebruikers onvolledig te informeren over het gebruik van persoonsgegevens. Ook heeft de AP vastgesteld dat Facebook bijzondere gegevens van gevoelige aard gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers. Zo verwerkte Facebook gegevens over seksuele geaardheid om op basis hiervan gerichte advertenties te tonen. Facebook is met dit laatste inmiddels gestopt. De AP beoordeelt momenteel of de overige overtredingen zijn beëindigd. Als dat niet het geval is, kan de AP besluiten om Facebook een sanctie op te leggen.

IT 2285

Kentekenparkeren wederom niet in strijd met Wbp of EVRM

Hof 16 mei 2017, IT 2285; ECLI:NL:GHAMS:2017:1796 (Kentekenparkeren Amsterdam), http://www.itenrecht.nl/artikelen/kentekenparkeren-wederom-niet-in-strijd-met-wbp-of-evrm

Hof Amsterdam 16 mei 2017, IT 2285; ECLI:NL:GHAMS:2017:1796 (Kentekenparkeren Amsterdam) Zie eerder IT 2149 en IT 2011. Privacy. Hoger beroep kort geding. Het hof bekrachtigt het vonnis van rechtbank Amsterdam dat het parkeervergunningstelsel geen schending van de privacy is. Volgens het hof is er geen strijd met de Awr, de Wbp of het EVRM. Ook hier wordt het oordeel van het Hof van 7 januari 2016 gevolgd. Dat appellant ervoor kiest om zijn kenteken niet in te voeren vanwege privacyoverwegingen is zijn eigen vrije keuze. Dat hij telkens in bezwaar moet komen tegen de naheffingsbeschikking, maakt niet dat de Gemeente haar parkeerbeleid dient aan te passen. Hof oordeelt tevens dat er onvoldoende spoedeisend belang is en de zaak  zich ook verder niet leent voor een voorziening.

IT 2283

BGH over opslaan van dynamische IP-adressen

16 mei 2017, IT 2283; VI ZR 135/13 (Breyer tegen Duitsland), http://www.itenrecht.nl/artikelen/bgh-over-opslaan-van-dynamische-ip-adressen

BGH 16. Mai 2017, IT 2283; IEFbe 2176; VI ZR 135/13 (Breyer tegen Duitsland) Telecom. Datasecurity. Privacy. Duitse BGH na HvJ EU [IT 2155]. Der Kläger verlangt von der beklagten Bundesrepublik Deutschland Unterlassung der Speicherung von dynamischen IP-Adressen. Dies sind Ziffernfolgen, die bei jeder Einwahl vernetzten Computern zugewiesen werden, um deren Kommunikation im Internet zu ermöglichen. Bei einer Vielzahl allgemein zugänglicher Internetportale des Bundes werden alle Zugriffe in Protokolldateien festgehalten mit dem Ziel, Angriffe abzuwehren und die strafrechtliche Verfolgung von Angreifern zu ermöglichen. Dabei werden unter anderem der Name der abgerufenen Seite, der Zeitpunkt des Abrufs und die IP-Adresse des zugreifenden Rechners über das Ende des jeweiligen Nutzungsvorgangs hinaus gespeichert. Der Kläger rief in der Vergangenheit verschiedene solcher Internetseiten auf.

 

IT 2282

Drone boven tuin van de buren vliegen is onrechtmatig

Rechtbank 21 dec 2016, IT 2282; ECLI:NL:RBGEL:2016:7155 (Drone-zaak), http://www.itenrecht.nl/artikelen/drone-boven-tuin-van-de-buren-vliegen-is-onrechtmatig

Ktr. Rechtbank Gelderland 21 december 2016, IT 2282; ECLI:NL:RBGEL:2016:7155 (Drone-zaak). Privacy en drone. Buurjongen schiet de drone van de buurman uit de lucht. Buurman eist  schadevergoeding. Buurjongen stelt dat er sprake is van eigen schuld nu de buurman de drone onrechtmatig boven zijn grondgebied liet vliegen en daarmee filmde. Hij stelt dat deze inbreuk op de privacy onrechtmatig is. De rechtbank oordeelt dat het vliegen met een drone met camera boven het grondgebied van iemand anders, zodanig dat diegene zich bespied kan voelen, als onrechtmatig moet worden beoordeeld.

IT 2281

Uit de lucht schieten drone: ieder betaalt de helft van de schade

10 mei 2017, IT 2281; ECLI:NL:RBGEL:2017:2663 (kapotgeschoten drone), http://www.itenrecht.nl/artikelen/uit-de-lucht-schieten-drone-ieder-betaalt-de-helft-van-de-schade

Ktr. Rechtbank Gelderland 10 mei 2017, IT 2281; ECLI:NL:RBGEL:2017:2663 (kapotgeschoten drone) Schuldverdeling i.v.m. schade aan drone. Inbreuk op privacy door vliegen met de drone en inbreuk op eigendomsrecht door de drone uit de lucht te schieten. Het is niet relevant of de drone ten tijde van het vliegen was uitgerust met een daadwerkende filmende camera. Er is sprake van een onrechtmatige inbreuk op de privacy indien de bewoner zich bespied kán voelen, welke situatie zich voordoet als de bewoner in onzekerheid verkeert over de vraag of de drone filmbeelden registreert. Ieder moet de helft van de schade dragen.

IT 2280

22 mei - Big data & het recht

Op maandag 22 mei 2017 vindt het symposium ‘Big data & het recht’ plaats op de Universiteit Utrecht. Tijdens deze middag staat het verschijnen van het gelijknamige boek centraal. De inhoud wordt in vogelvlucht besproken door de auteurs. U krijgt daardoor in één middag een overzicht van het hele juridische kader voor de verwerking van big data in de private sector en ontvangt na afloop een exemplaar van het boek. Meer info en inschrijven

IT 2279

GIBIT: De gemeentelijke IT inkoopvoorwaarden

Gemeenten in Nederland gebruikten tot voor kort vaak de Algemene Rijksvoorwaarden IT-Overeenkomsten (ARBIT) als algemene voorwaarden om IT producten en diensten in te kopen. Daar ontbraken enkele belangrijke onderwerpen in en KING, het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten, dat gemeenten ondersteunt bij het verbeteren van hun informatievoorziening, heeft het op zich genomen nieuwe voorwaarden op te stellen, specifiek voor gemeenten. In december 2016 zijn die voorwaarden, de GIBIT, uiteindelijk vastgesteld en beschikbaar gemaakt voor gebruik. Dit artikel evalueert deze voorwaarden en geeft aanbevelingen, zowel voor de GIBIT zelf voor toekomstige versies, voor gebruikers van de huidige versie en voor leveranciers die geconfronteerd worden met deze voorwaarden.

IT 2278

EU Uitvoeringsbesluit door luchtvaartmaatschappijen te gebruiken gemeenschappelijke protocollen en dataformaten bij het doorgeven van PNR-gegevens aan passagiersinformatie-eenheden

, IT 2278; http://www.itenrecht.nl/artikelen/eu-uitvoeringsbesluit-door-luchtvaartmaatschappijen-te-gebruiken-gemeenschappelijke-protocollen-en-d

REGELGEVING EU Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/759 van de Commissie van 28 april 2017 betreffende de door luchtvaartmaatschappijen te gebruiken gemeenschappelijke protocollen en dataformaten bij het doorgeven van PNR-gegevens aan passagiersinformatie-eenheden, C/2017/2743, PB L 113 van 29.4.2017.

Artikel 1 Gemeenschappelijke protocollen en ondersteunde dataformaten
1. Luchtvaartmaatschappijen maken, bij het doorgeven van PNR-gegevens aan de passagiersinformatie-eenheden van de lidstaten overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/681, gebruik van een van de dataformaten en doorgifteprotocollen bedoeld in de punten 1 en 2 van de bijlage bij dit besluit.
2. Indien luchtvaartmaatschappijen API-gegevens (advance passenger information) als bedoeld in artikel 8, lid 2, van Richtlijn (EU) 2016/681 niet samen met de PNR-gegevens voor dezelfde vlucht doorgeven, maken zij gebruik van het dataformaat bedoeld in punt 3 van de bijlage bij dit besluit.
3. Luchtvaartmaatschappijen die geen vluchten van of naar derde landen dan wel vluchten binnen de EU volgens een specifieke openbare dienstregeling uitvoeren en niet beschikken over de noodzakelijke infrastructuur ter ondersteuning van de in de bijlage vermelde dataformaten en doorgifteprotocollen, geven in afwijking van de leden 1 en 2 van dit artikel de PNR-gegevens door met bilateraal door de luchtvaartmaatschappij en de desbetreffende lidstaat overeen te komen elektronische middelen die voldoende waarborgen bieden wat de technische beveiligingsmaatregelen betreft.

IT 2276

Eneco mag onderhandelingen afbreken vanwege Tweet

Rechtbank 12 apr 2017, IT 2276; ECLI:NL:RBROT:2017:3530 (ALT en ROMAR tegen Eneco), http://www.itenrecht.nl/artikelen/eneco-mag-onderhandelingen-afbreken-vanwege-tweet

Rechtbank Rotterdam 12 april 2017, IT 2276; IEF 16784 (ALT en ROMAR tegen Eneco) Contractsonderhandelingen Geheimhouding. Media. Geheimhouding. ALT en Romar hebben de Nigeriaanse elektriciteitsproducent 3D HiTech Systems Ltd. (hierna: 3D HiTech) bij Eneco geïntroduceerd als mogelijke koper van de Enecogen-centrale. Op het Twitter-account van 3D HiTech staat het bericht: “Our dynamic MD Engr [vertegenwoordiger 3D HiTech] at eneco Netherlands for the official signing of the MOU [Memorandum of Understanding, toevoeging rechtbank] between 3D Hitech and ENECO”" Bij het bericht zijn drie foto’s geplaatst die zijn gemaakt tijdens een eerder bezoek aan de Enecogen-centrale. De tweet is op eerste verzoek van Eneco verwijderd. Het bericht heeft circa 22 uur online gestaan. De tweet wordt door Eneco in strijd geacht met de tussen partijen geldende vertrouwelijkheid zoals opgenomen in de overeenkomst en ze trekt zich terug uit de onderhandelingen. Eneco mocht onderhandelingen met potentiele koper van de Enecogon-centrale afbreken wegens een tweet.

 

IT 2277

Conclusie AG: Uber is weliswaar innovatief, maar kan worden verplicht over vergunningen en licenties te beschikken

Hof van Jusitie EU 11 mei 2017, IT 2277; ECLI:EU:C:2017:364 (Asociación Profesional Elite Taxi contre Uber Systems Spain), http://www.itenrecht.nl/artikelen/conclusie-ag-uber-is-weliswaar-innovatief-maar-kan-worden-verplicht-over-vergunningen-en-licenties-t

Conclusie AG HvJ EU 11 mei 2017, IEFbe 2170; IT 2277; ECLI:EU:C:2017:364 (Asociación Profesional Elite Taxi contre Uber Systems Spain) Use of IT tools and a smartphone application. Unfair competition. Uit het persbericht: Volgens advocaat-generaal Szpunar is het elektronische platform Uber weliswaar een innovatief concept, maar behoort het desondanks tot de vervoerssector, zodat Uber kan worden verplicht om te beschikken over de volgens het nationale recht vereiste vergunningen en licenties.

IT 2275

Bewijsbeslag elektronische data volgt uit postcontractueel geheimhoudingsbeding over gegoten composieten dorpels

Rechtbank 10 apr 2017, IT 2275; ECLI:NL:RBGEL:2017:2358 (Holonite tegen Composietsteen en Ekosiet), http://www.itenrecht.nl/artikelen/bewijsbeslag-elektronische-data-volgt-uit-postcontractueel-geheimhoudingsbeding-over-gegoten-composi
Holonite Composietsteen

Vzr. Rechtbank Gelderland 10 april 2017, IEF 16779; IT 2275; ECLI:NL:RBGEL:2017:2358 (Holonite tegen Composietsteen en Ekosiet) 843a Rv. Holonite is producent en distributeur van o.a. dorpels, vensterbanken en muurafdekkers vervaardigd uit composietsteen en bedient de Nederlandse, Belgische en Duitse nieuwbouw- en renovatiemarkt met standaard en op maat gemaakte gevel- en afbouwelementen. Composietsteen is een bouwmaterialengroothandel en specialist op het gebied van (gegoten) composietsteen. Partijen hadden een intentieovereenkomst met een postcontractuele geheimhoudingsclausule. Er wordt bewijsbeslag op elektronische data gevorderd. Dit kort geding kan worden aangemerkt als hoofdzaak ex 700 lid 3 Rv. De 'rechtsbetrekking' onrechtmatige daad wegens slaafse nabootsing wordt onvoldoende aannemelijk gemaakt. Er is wel een rechtsbetrekking uit hoofde van de inmiddels beëindigde intentieovereenkomst met geheimhoudingsverplichting. De zoektermen worden nader gespecificeerd om te voldoen aan de eis van 'bepaalde bescheiden'. De voorzieningenrechter geeft procedureregels voor de inzage.

IT 2274

Prejudicieelgestelde vragen HvJ EU over recht op verwijdering koppelingen

24 apr 2017, IT 2274; (G.C. e.a.), http://www.itenrecht.nl/artikelen/prejudicieelgestelde-vragen-hvj-eu-over-recht-op-verwijdering-koppelingen

Prejudicieelgestelde vragen aan HvJ EU 24 april 2017, IT 2271; IEFbe 2163; C-136/17 (G.C. e.a.) Privacy. Richtlijn 95/46/EG. De vier verzoekers hebben alle vier Google verzocht om verwijdering van ongewenste koppelingen van hun namen aan bijvoorbeeld filmpjes op YouTube of krantenartikelen. Als Google weigert wenden zij zich tot de Franse gegevensbeschermingsautoriteit (CNIL) om Google tot actie te dwingen, maar CNIL sluit de klachten zonder actie te ondernemen af. Verzoekers starten daarop een procedure wegens bevoegdheidsoverschrijding. Het HvJEU heeft in zijn arrest C-131/12 bepaald in welke gevallen informatie uit zoekmachines als ‘verwerking van persoonsgegevens’ moet worden gekwalificeerd. In de Franse wet is opgenomen dat de wet van toepassing is op verwerking van gegevens waarvan de verantwoordelijke op Frans grondgebied is gevestigd [in welke (rechts)vorm dan ook]. Google heeft een dochter in Frankrijk en valt dus onder de werkingssfeer van de Franse wet. Er is ook een bepaling in de wet opgenomen betreffende het ‘recht op het laten verwijderen van koppelingen’ indien aan de voorwaarden daartoe is voldaan. In dat geval is de exploitant van de zoekmachine verplicht tot verwijdering over te gaan.

IT 2273

Registratie Europees burgerinitiatief "Stop TTIP" ten onrechte door Commissie geweigerd

Overige instanties 10 mei 2017, IT 2273; ECLI:EU:T:2017:323 (Stop TTIP), http://www.itenrecht.nl/artikelen/registratie-europees-burgerinitiatief-stop-ttip-ten-onrechte-door-commissie-geweigerd
stop ttip

Gerecht EU 10 mei 2017, IEF 16776; IEFbe 2162; IT 2273; ECLI:EU:T:2017:323; T-754/14 (Stop TTIP) Vrijheid van meningsuiting. Media. TTIP Het Gerecht van de Europese Unie verklaart het besluit nietig waarbij de Commissie registratie heeft geweigerd van het Europees burgerinitiatief „Stop TTIP”. Volgens de Europese Commissie valt dat initiatief namelijk buiten het kader van haar bevoegdheden om een voorstel in te dienen voor een rechtshandeling van de Unie ter uitvoering van de Verdragen. Het burgerinitiatief vormt geen onaanvaardbare inmenging in het verloop van de wetgevingsprocedure, maar zwengelt op rechtmatige wijze en tijdig een democratisch debat aan. Lees verder

IT 2271

Schending van in een digitale advertentiecampagne gegarandeerde exclusiviteit rechtvaardigt ontbinding

Rechtbank 25 apr 2017, IT 2271; ECLI:NL:GHARL:2017:3605 (aannemingsbedrijf tegen Proximedia hodn BeUp), http://www.itenrecht.nl/artikelen/schending-van-in-een-digitale-advertentiecampagne-gegarandeerde-exclusiviteit-rechtvaardigt-ontbindi

Hof Arnhem-Leeuwarden 25 april 2017, IT 2271; RB 2842; ECLI:NL:GHARL:2017:3605 (aannemingsbedrijf tegen Proximedia hodn BeUp) Schending van een in een digitale advertentiecampagne gegarandeerde exclusiviteit door Proximedia (BeUp). Het hof heeft [appellant] opgedragen te bewijzen dat BeUp hem heeft gegarandeerd dat (1) [appellant] via gesponsorde websites boven de reguliere websites te vinden zou zijn, (2) dat sprake zou zijn van exclusiviteit, omdat slechts één bedrijf per branche met deze digitale advertenties zou worden ondersteund. De garantie is na bewijsvoering komen vast te staan. De schending ervan is niet gemotiveerd bestreden en rechtvaardigt de ontbinding van de overeenkomst. Het hof vernietigt het vonnis van de kantonrechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden van 7 oktober 2014 en doet opnieuw recht en wijst de vorderingen van BeUp af;

IT 2270

Ex parte verbod tegen aanbod IPTV streaming abonnementen

Rechtbank 25 apr 2017, IT 2270; (Stichting BREIN tegen IPTV abonnementen), http://www.itenrecht.nl/artikelen/ex-parte-verbod-tegen-aanbod-iptv-streaming-abonnementen
iptv voordelig betaalde zenders kijken

Ex parte Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 25 april 2017, IEF 16758; IT 2270 (Brein tegen IPTV abonnementen) Ex parte. BREIN heeft geconstateerd dat Gerekwestreerde op grote schaal toegang verkoopt tot ongeautoriseerde streams; het gaat om vele televisiezenders waar normaal een betaald abonnement voor moet worden afgesloten bij de rechtmatige aanbieders en om illegaal gekopieerde zeer recent uitgebrachte films. Zij verkoopt de IPTV-abonnementen via haar detailhandel via postorder en internet en marktplaats.nl. Bij de abonnementen zijn ook settopboxen te koop die rechtstreeks op internet kan worden aangesloten. De voorzieningenrechter beveelt staking inbreukmakend handelen, waaronder in ieder geval ieder ongeautoriseerd openbaarmaken door middel van streams op straffe van een dwangsom van €2.000 per dag(deel) met maximum van €50.000.