IT 2249

Nieuwe regelingen proceskosten in zaken over intellectuele eigendom (‘indicatietarieven’)

Indicatietarieven IE-zaken HR, hoven en rechtbanken per 1 april 2017. De regelingen voor de proceskosten in rechtszaken over auteursrechten, merken, handelsnamen e.d. (‘intellectuele eigendom’) zijn aangepast. Dat geldt voor de Hoge Raad, de gerechtshoven en de rechtbanken. De proceskosten in dat soort zaken zijn meestal hoger dan in andere zaken. Dat komt door Europese regelgeving en omdat dit soort zaken vaak ingewikkeld en langlopend zijn.

Het doel van de aanpassing is om de voorspelbaarheid van het proceskostenrisico te vergroten. Daardoor kunnen de procederende partijen beter en vroegtijdiger inschatten wat de proceskosten zullen zijn die ze moeten betalen als ze de zaak verliezen. Daarnaast zijn de regelingen ook aangepast in verband met nieuwe Europese en Nederlandse rechtspraak. Ze worden toegepast vanaf 1 april 2017.

IT 2247

HvJ EU over informatieverzoek voor openbare telefooninlichtingdiensten en -gidsen in andere lidstaat

15 mrt 2017, IT 2247; ECLI:EU:C:2017:214 (Tele2 c.s. tegen ACM), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hvj-eu-over-informatieverzoek-voor-openbare-telefooninlichtingdiensten-en-gidsen-in-andere-lidstaat

HvJ EU 15 maart 2017, IT 2247; IEFbe 2114; ECLI:EU:C:2017:214; C-536/15 (Tele2 c.s. tegen ACM) Provider. Verwerking persoonsgegevens. Telefooninlichtingendiensten en telefoongidsen – Richtlijn 2002/58/EG – Artikel 12 – Abonneelijsten – Terbeschikkingstelling van persoonsgegevens van abonnees ten behoeve van het verstrekken van openbare telefooninlichtingendiensten en telefoongidsen – Toestemming van de abonnee – Onderscheid naargelang van de lidstaat waarin de openbare telefooninlichtingendienst en telefoongids worden verstrekt – Discriminatieverbod. Persbericht: De toestemming van een telefoonabonnee voor publicatie van zijn gegevens dekt tevens het gebruik van die gegevens in een andere lidstaat. Door het in grote mate geharmoniseerde regelgevingskader kan de naleving van de voorschriften op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens van abonnees in de gehele Unie op dezelfde wijze worden gewaarborgd HvJ EU:

1) Artikel 25, lid 2 Universeledienstrichtlijn moet aldus worden uitgelegd dat onder het begrip „verzoeken” in dat artikel ook wordt begrepen het verzoek van een onderneming die is gevestigd in een andere lidstaat dan die waarin de ondernemingen zijn gevestigd die telefoonnummers aan abonnees toekennen, en die verzoekt om de relevante informatie waarover deze ondernemingen beschikken, ten behoeve van het verstrekken van openbare telefooninlichtingendiensten en telefoongidsen in deze lidstaat en/of in andere lidstaten.

 

IT 2246

Auteursrecht op server-exemplaar van software is uitgeput

Rechtbank 10 mrt 2017, IT 2246; (Formal Systems tegen Verum Software), http://www.itenrecht.nl/artikelen/auteursrecht-op-server-exemplaar-van-software-is-uitgeput

Vzr. Rechtbank Amsterdam 10 maart 2017, IEF 16648; IT 2246 (Formal Systems tegen Verum Software) Software. Auteursrecht. FSEL is een door computer wetenschappers van Oxford University opgerichte onderneming en heeft software Failures-Divergences Refinement (FDR) ontwikkeld; voor analyse en verbetering van nieuwe computerprogramma's. Verum heeft een licentie afgenomen voor FDR2. Via internet maakt haar software een koppeling met servers waarop FDR2 draait. Na faillissement van Verum (oud) zijn de IE-rechten door de curator aan Verum (nieuw) verkocht. Partijen hebben een (nieuwe) heads of agreement gesloten. De auteursrechten op het exemplaar van de FDR2 op de server van Verum zijn uitgeput [vgl. Usedsoft. Ranks]. Het eigen gebruik door Verum van FDR 2 op haar server maakt daarmee geen inbreuk op het auteursrecht. Er zijn aanwijzingen dat mogelijk wel FDR2 gebruikt ten behoeve van derden, maar vanwege de complexiteit van de zaak is terughoudendheid op zijn plaats. De voorzieningenrechter weigert de gevraagde voorzieningen in conventie en reconventie.

IT 2245

Vragen aan HvJ EU: Is plaatser 'vind ik leuk'-Facebookknop in code verantwoordelijk voor de verwerking?

Hof van Jusitie EU 19 jan 2017, IT 2245; (Fashion ID tegen Verbraucherzentrale), http://www.itenrecht.nl/artikelen/vragen-aan-hvj-eu-is-plaatser-vind-ik-leuk-facebookknop-in-code-verantwoordelijk-voor-de-verwerking

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 19 januari 2017, IT 2245; IEFbe 2112; IEF C-40/17 (Fashion ID tegen Verbraucherzentrale NRW) Bescherming persoonsgegevens; plaatsing cookies. Verzoekster is een online bedrijf in modeartikelen. Verweerster de DUI ‘Consumentenbond’. Facebook intervenieert in de zaak aan de zijde van verzoekster. Het gaat om de plaatsing van een ‘vind ik leuk’ knop (plug-in) op verzoeksters website. Verweerster is een zaak begonnen om van verzoekster te vorderen dat zij zich van het gebruik van de knop onthoudt zolang zij niet aan (vier genoemde) voorwaarden voldoet. Het gaat om gegevensverzameling waarvoor verzoekster toestemming aan de bezoekers van de site zou moeten vragen. De rechter in eerste aanleg wijst de vordering gedeeltelijk toe, maar wijst het door verweerster onder punt 4 gevorderde af (luidende: ‘Wanneer u gebruiker van een sociaal netwerk bent en niet wenst dat het sociale netwerk via onze website gegevens over u verzamelt en koppelt aan de bij dit netwerk opgeslagen gebruikersgegevens, dient u zich vóór het bezoek aan onze website uit te loggen van het sociale netwerk.’

IT 2244

Vragen aan HvJ EU over verzamelen en verwerken persoonsgegevens door geloofsgemeenschap Jehovah's getuigen

Hof van Jusitie EU 22 dec 2016, IT 2244; (Jehovah's getuigen), http://www.itenrecht.nl/artikelen/vragen-aan-hvj-eu-over-verzamelen-en-verwerken-persoonsgegevens-door-geloofsgemeenschap-jehovah-s-ge

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 22 december 2016, IT 2244; IEFbe 2111; C-25/17 (Jehovah's getuigen) Verzamelen persoonsgegevens in kader geloofsverkondiging. De wervingspraktijk van de geloofsgemeenschap Jehovah’s getuigen is naar ik aanneem algemeen bekend. Het gaat in deze zaak om de bescherming van persoonsgegevens. De (natuurlijke) personen die langs de deuren gaan noteren zaken over de bezochte adressen op notitieblaadjes, memoblaadjes en dergelijke, met name als geheugensteuntje voor een volgend bezoek. In het informatieblad ‘Onze koninkrijksdienst’ van november 2011 stond een artikel was een opsomming opgenomen welke gegevens de leden over de bezochte adressen zouden kunnen noteren (zoals gezinssamenstelling, geloof en dergelijke). Deze passage is één maal kort behandeld in een ledenbijeenkomst. Daarna volgde in juli 2012 een artikel over het bereiken van ‘anderstaligen’. Wanneer een lid stuit op een niet-Fins sprekende burger wordt hem geadviseerd de gegevens door te geven aan de dienstopziener zodat er iemand gevonden kan worden die de betreffende taal spreekt. Hiervan wordt een lijst bijgehouden. Ook bestaat er een lijst van personen die niet meer benaderd wensen te worden (de ‘verbodslijst’). De toezichthouder gegevensbescherming (verweerder) bepaalt dat het verwerken van dit soort gegevens onder de wet persoonsgegevens valt.

IT 2243

HvJ EU: voor persoonsgegevens in het vennootschapsregister geen recht om vergeten te worden

Hof van Jusitie EU 9 mrt 2017, IT 2243; ECLI:EU:C:2017:197 (Manni), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hvj-eu-voor-persoonsgegevens-in-het-vennootschapsregister-geen-recht-om-vergeten-te-worden

HvJ EU 9 maart 2017, IT 2243; IEFbe 2108; C-398/15; ECLI:EU:C:2017:197 (Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce tegen Salvatore Manni) Handelsregister. Privacy. Uit het persbericht: De lidstaten kunnen echter, na verloop van een voldoende lange termijn na de ontbinding van de betrokken vennootschap, in uitzonderlijke gevallen de toegang van derden tot die gegevens beperken. HvJ EU:

Artikel 6, lid 1, onder e), artikel 12, onder b), en artikel 14, eerste alinea, onder a), [richtlijn 95/46/EG], gelezen in samenhang met artikel 3 van de [Eerste richtlijn (68/151/EEG)], moeten aldus worden uitgelegd dat het bij de huidige stand van het Unierecht aan de lidstaten is om te bepalen of natuurlijke personen als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder d) en j), van richtlijn 68/151 de met het houden van het centraal register, handelsregister of vennootschapsregister belaste autoriteit mogen verzoeken om op basis van een beoordeling per geval na te gaan of het, om zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met hun bijzondere situatie, bij wijze van uitzondering gerechtvaardigd is om, na verloop van een voldoende lange termijn na de ontbinding van de betrokken vennootschap, de toegang tot in dat register over hen opgenomen persoonsgegevens te beperken tot derden die een aantoonbaar belang hebben bij inzage in die gegevens.

IT 2242

Ex parte: aanbod van hyperlinks naar streams op Place2use achter een pay-wall is IE-inbreuk

Rechtbank 14 feb 2017, IT 2242; (Place2use.net), http://www.itenrecht.nl/artikelen/ex-parte-aanbod-van-hyperlinks-naar-streams-op-place2use-achter-een-pay-wall-is-ie-inbreuk
Place2use.net

Ex parte Rechtbank Noord-Nederland 14 februari 2017, IEF 16641; IT 2242(Place2use.net) Auteursrecht. Piraterij. Place2use verkoopt op grote schaal toegang tot ongeautoriseerde streams van films en TV-films die ongeautoriseerd op internet zijn geüpload. Dagelijks worden nieuwe links aangeboden onder meer zeer recent uitgebrachte films. Er zijn diverse soorten accounts waar gebruikers uitsluitend toegang toe krijgen na betaling van een bedrag. Er zijn 8.500 geregistreerde gebruikers, 2.000 gebruikers bezoeken de website dagelijks. De streamingdienst heeft tenminste 200 betalende gebruikers. In de ingebouwde player zit tevens een download-knop. Het aanbieden van streams met een winstoogmerk is inbreuk op auteurs- en naburige rechten. Omdat de streams-omgeving uitsluitend te bereiken is nadat een gebruiker betaling heeft gedaan, wordt er inbreuk gepleegd (red. GS Media). Openbaarmaken van de filmposters en DVD-hoezen is eveneens inbreukmakend.

 

IT 2241

Hof: Handelen van vergelijkingssite Skyscanner is eveneens een oneerlijke handelspraktijk

Hof 7 mrt 2017, IT 2241; (Skyscanner tegen Stichting Reclame Code), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hof-handelen-van-vergelijkingssite-skyscanner-is-eveneens-een-oneerlijke-handelspraktijk

Hof Amsterdam 7 maart 2017, RB 2827; IT 2241 (Skyscanner tegen Stichting Reclame Code) Reclamerecht. Skyscanner exploiteert een vergelijkingswebsite voor vliegtickets. Er werden vliegtickets aangeboden zonder dat daarbij werd vermeld dat behalve de prijs ook onder meer een bedrag aan boekingskosten in rekening wordt gebracht. Skyscanner bestrijdt niet dat de wijze waarop Govolo het onderhavige aanbod presenteert op zichzelf genomen een oneerlijke handelspraktijk oplevert. In geschil is slechts of het handelen van Skyscanner eveneens een oneerlijke handelspraktijk oplevert.  De rechtbank [RB 2544] oordeelt dat ingeval van een onjuiste beslissing door de SRC en bijkomende omstandigheden, sprake kan zijn van onrechtmatigheid. Dat is het geval als ten tijde van de uitspraak bekend was of had moeten zijn dat de beslissing in rechte als onjuist zou worden bestempeld.

Het CvB overweegt ter zake dat Skyscanner een zelfstandige handelspraktijk uitoefent en dat de consument die haar website raadpleegt in de onjuiste veronderstelling wordt gebracht dat Govolo de goedkoopste aanbieder is. Skyscanner onderscheidt zich van een 'hosting provider' doordat zij zelfstandig onderzoek doet naar de juistheid van de door derden aangeleverde gegevens. Het hof bekrachtigd het vonnis waarvan beroep.

IT 2239

HvJ EU: Geen verlaagd btw-tarief voor digitale boeken via elektronische weg, wel voor boeken op fysieke dragers

Hof van Jusitie EU 7 mrt 2017, IT 2239; ECLI:EU:C:2017:174 (RPO tegen Prokurator Generalny), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hvj-eu-geen-verlaagd-btw-tarief-voor-digitale-boeken-via-elektronische-weg-wel-voor-boeken-op-fysiek

HvJ EU 7 maart 2017, IEF 16633; IEFbe 2103; IT 2239; C-390/15; ECLI:EU:C:2017:174 (RPO tegen Prokurator Generalny) Geen verlaagd btw-tarief voor de levering van digitale boeken langs elektronische weg – Beginsel van gelijke behandeling – Vergelijkbaarheid van twee situaties – Levering van digitale boeken langs elektronische weg en op alle fysieke dragers. Uit het persbericht: Het beginsel van gelijke behandeling staat er niet aan in de weg dat digitale boeken, kranten en tijdschriften die langs elektronische weg worden geleverd, uitgesloten zijn van de toepassing van een verlaagd btw-tarief. Volgens de btw-richtlijn kunnen de lidstaten een verlaagd btw-tarief toepassen op gedrukte publicaties, zoals boeken, kranten en tijdschriften. Digitale publicaties moeten daarentegen aan het normale btw-tarief worden onderworpen, met uitzondering van digitale boeken die op een fysieke drager worden geleverd (op cd-rom bijvoorbeeld).

IT 2238

SGOA Rapid Conflict Resolution

SGOA RCR

RCR reglement & Modelaanvraag. Rapid Conflict Resolution (RCR) is een nieuwe dienst van de SGOA voor de wat kleinere IT-geschillen waarvoor een snelle, gedegen oplossing gewenst is. Twee ervaren conflict moderators met mediation- en onderhandelingsvaardigheden (een IT-jurist en een IT-deskundige) begeleiden partijen binnen één dag naar een gedragen oplossing, die wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. De partijen wordt gevraagd een korte vragenlijst te beantwoorden in plaats van stukken aan te leveren. De moderators krijgen zo tijdens de voorbereiding snel en gericht inzicht in de aard en omvang van het geschil.

IT 2237

Complexiteit van applicatie maakt van verzuimsoftware een werk

Rechtbank 15 feb 2017, IT 2237; ECLI:NL:RBROT:2017:1583 (Track Innovations tegen Vijverberg Medical Consultants), http://www.itenrecht.nl/artikelen/complexiteit-van-applicatie-maakt-van-verzuimsoftware-een-werk

Rechtbank Rotterdam 15 februari 2017, IEF 16628; IT 2237; ECLI:NL:RBROT:2017:1583 (Track Innovations tegen Vijverberg Medical Consultants) Rechtspraak.nl: Auteursrecht. Vastgestelde samenstelling en complexiteit maken dat verzuimsoftwareprogramma ‘Track Verzuim’ kwalificeert als werk. In aanzienlijk mate auteursrechtelijk beschermde elementen overgenomen in programma D-Care. Gebruik daarvan, na waarschuwing voor mogelijk illegale software, levert toerekenbare inbreuk op.

IT 2236

NRC: 'Zelfs kwade bedoelingen moeten niet strafbaar zijn'

Uit NRC: De Eerste Kamer beslist dinsdag of het strafbaar kan worden seksueel te chatten met een robot. Een heel slecht plan, vinden Anne de Hingh en Rob van den Hoven van Genderen. Het wetsvoorstel Computercriminaliteit III heeft al aandacht gekregen in de media, maar vooral vanwege de nieuwe bevoegdheid voor de politie om computers van verdachten te hacken . Er gaan echter nog veel meer controversiële plannen schuil in dit wetsvoorstel. Zo heeft de regering voorgesteld om de grooming - bepaling (artikel 248e van het Wetboek van Strafrecht) op verschillende punten te wijzigen en uit te breiden.
Online kinderlokken is al strafbaar sinds in 2010 grooming via een nieuwe bepaling in het Wetboek van Strafrecht werd opgenomen als zogenoemde ‘strafbare voorbereidingshandeling’. De potentiële dader legt via sociale media als Facebook, Skype of een chatbox contact met een kind terwijl hij weet of moet weten dat het kind jonger is dan zestien. Hij stuurt vervolgens aan op een ontmoeting met het doel die zestienminner seksueel te misbruiken en/of kinderpornografisch materiaal te vervaardigen, én hij onderneemt uiteindelijk „enige handeling gericht op het verwezenlijken van die ontmoeting”. Wat die handelingen inhouden is duidelijk gemaakt in de rechtspraak. Wanneer de kinderlokker een specifieke locatie voor de ontmoeting noemt, alvast een treinkaartje koopt of een routebeschrijving opstuurt naar het toekomstige slachtoffer, dan kan de betrokkene worden vervolgd en veroordeeld voor grooming. Lees verder

IT 2235

HvJ EU: Basistarief van servicelijn mag niet meer kosten dan vast of mobiel nummer

Hof van Jusitie EU 2 mrt 2017, IT 2235; ECLI:EU:C:2017:154 (Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V./comtech), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hvj-eu-basistarief-van-servicelijn-mag-niet-meer-kosten-dan-vast-of-mobiel-nummer

HvJ EU 2 maart 2017, IT 2235; IEFbe 2100; ECLI:EU:C:2017:154; C‑568/15 (Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V./comtech)  Telecom. Openstelling van een telefoonnummer door een handelaar teneinde consumenten de mogelijkheid te bieden contact met hem op te nemen over een gesloten overeenkomst – Verbod om een hoger tarief dan het basistarief toe te passen – Begrip ,basistarief’. HvJ EU:

Het begrip „basistarief”, als bedoeld in artikel 21 van [consumentenrichtlijn 2011/83/EU] moet aldus worden uitgelegd dat de kosten van een oproep over een gesloten overeenkomst naar een door een handelaar opengestelde servicelijn niet meer mogen bedragen dan de kosten van een oproep naar een gewoon vast geografisch of mobiel nummer. Voor zover deze limiet in acht wordt genomen, is het irrelevant of de betrokken handelaar winst haalt uit deze servicelijn.

IT 2234

HR: De te verrichten afweging bij recht om vergeten te worden

Hoge Raad , IT 2234; ECLI:NL:HR:2017:316 (eiser tegen Google), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hr-de-te-verrichten-afweging-bij-recht-om-vergeten-te-worden

HR 24 februari 2017, IT 2234; ECLI:NL:HR:2017:316 (eiser tegen Google) Privacybescherming. Privacy. Recht om vergeten te worden. Vordering tot verwijdering van verwijzingen in zoekmachine. Invullen volledige naam levert verwijzingen op naar websites met initialen van verdachte van misdrijf. Het hof bekrachtigde het vonnis waarbij de gevraagde voorzieningen waren afgewezen [IT 1769]. Het betoog dat ‘in abstracto’ geen rangorde geldt tussen de aan de orde zijnde rechten, en dat geen ‘bijzondere redenen’ nodig zijn om een inmenging in de grondrechten van betrokkene te rechtvaardigen, berust op een onjuiste rechtsopvatting. De HR vernietigt het arrest en verwijst het geding naar Hof Den Haag.

IT 2233

Nieuw contract in de databank ICT Modelcontracten: Publishingovereenkomst voor video games

ictm header

Auteur: Olivier Oosterbaan; Trefwoorden: gaming, software, auteursrecht, licentie, distributie; Samenvatting: Bij de ontwikkeling en exploitatie van videogames waren de ontwikkelaar en de uitgever traditioneel op elkaar aangewezen. De ontwikkelaar (of developer) had het idee, de kennis, het talent en de handjes om de game te maken, en de uitgever (of publisher) het geld om de ontwikkeling te financiering en de kennis om de game ook te vermarkten. De laatste tien jaar zijn onder invloed van een aantal factoren zoals nieuwe ontwikkelsoftware, nieuwe distributie- en verdienmodellen, en nieuwe platformen aan deze traditionele rolverdeling een aantal varianten toegevoegd. Dit model beschrijft een relatief eenvoudige deal waarbij de developer het spel al af heeft, en de publisher deze uitgeeft. Het bevat bijvoorbeeld geen uitgebreide bepalingen over zaken die ook in algemene IT-contracten terugkomen ook om te concentreren op game-contract specifieke elementen.  

Lees meer (login aanvragen)

IT 2232

Over aanvullende verzoeken door deurwaarder tijdens bewijsbeslaglegging

8 feb 2017, IT 2232; ECLI:NL:RBROT:2017:1029 (Heraeus Medical tegen Biomet), http://www.itenrecht.nl/artikelen/over-aanvullende-verzoeken-door-deurwaarder-tijdens-bewijsbeslaglegging

Vzr. Rechtbank Rotterdam 8 februari 2017, IEF 16616; IT 2232; ECLI:NL:RBROT:2017:1029 (Heraeus Medical tegen Biomet) Bewijsbeslag. Toelichting kan. Aanvullende maatregelen voor extra expert inschakelen niet. Rechtspraak.nl: Bewijsbeslagperikelen. Herstelbeschikking. Karakter van een bewijsbeslagbeschikking. Mogelijkheid en bevoegdheid van de deurwaarder, en van de beslagene, om in het kader van de tenuitvoerlegging van het bewijsbeslag (telefonisch) vragen te stellen en verzoeken te doen en van de voorzieningenrechter om die vragen te beantwoorden en nadere voorzieningen te treffen? Parallellen met deurwaardersrenvooi? Er is - ondanks de beschikking - geen formeel kader. Voor andere verzoeken, zoals in dit geval het mogen aanstellen van een SAP-expert bovenop de aangestelde IT-expert van DigiJuris, verklaart de voorzieningenrechter zich onbevoegd.

IT 2231

Arnoud Engelfriet - Weg met de bewerkersovereenkomst!

In hun recente bijdragen snijden Mark Jansen [IT2228] en Sylvia Huydecoper [IT2230] een herkenbare frustratie van de ICT-contractspraktijk aan: de bewerkersovereenkomst. Het is ons meest verkochte product, maar ik zou een goede fles wijn opentrekken als ik er nooit meer eentje hoefde te maken of reviewen. Weg met dat prutsdocument.

Dat het ding eigenlijk verwerkINGs-overeenkomst moet heten - we hebben toch ook geen arbeidersovereenkomst of huurderscontracten - laat ik maar even voor wat het is. Veel belangrijker is dat de bewerkersovereenkomst, of straks onder de AVG de verwerkersovereenkomst, in de ICT-contractspraktijk standaard wordt ingezet op een manier die volledig tegen het doel van het ding ingaat.

IT 2230

Sylvia Huydecoper - Juridisch proza ondermijnt doel bewerkersovereenkomst

In een blog getiteld 'Valkuilen bij het sluiten van bewerkersovereenkomsten, zeker bij toepasselijkheid van de ICT ̴Office en Nederland ICT voorwaarden' gaat Mark Jansen van Dirkzwager in op de problematiek die kan ontstaan bij het opstellen van bewerkersovereenkomsten en het gebruik van algemene voorwaarden. Zijn stelling dat de Nederland ICT voorwaarden een bewerkersovereenkomst ondermijnen gaat mij veel te ver. Het is veeleer omgekeerd: verantwoordelijken grijpen de wet datalekken aan om met een bewerkersovereenkomst te komen die feitelijk de bestaande rechtsverhouding openbreekt om zo (gratis) meer diensten of volledige aansprakelijkheid af te dwingen.

Terecht merkt hij op dat bewerkersovereenkomsten niet los gezien kunnen worden van de andere contracten die tussen (verwerkings-)verantwoordelijken en hun IT-leveranciers gesloten zijn, zeker als die als addendum aan een bestaande overeenkomst wordt toegevoegd. En ook ik verwonder mij soms over de winterslaap waaruit vele bedrijven na 15 jaar ontwaken als gevolg van de nieuwe boetebevoegdheid van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Want natuurlijk bestond de plicht tot het voldoen aan de Wbp en het maken van goede afspraken rondom geheimhouding, beveiliging en zorgvuldig omgaan met gegevens al lang.

IT 2229

SAP-klant gaat nat op licentievoorwaarden

Overige instanties 16 feb 2017, IT 2229; (SAP tegen Diageo), http://www.itenrecht.nl/artikelen/sap-klant-gaat-nat-op-licentievoorwaarden

High Court of Justice 16 februari 2017, [2017] EWHC 189 (TCC) (SAP tegen Diageo) Buitenland. Omgerekend. 64 miljoen euro. Bijna het bedrag dat Diageo tussen mei 2004 en en november 2015 al betaalde voor het gebruik van SAP-software. Die rekening presenteerde SAP aan Diageo op grond van indirect gebruik dat niet onder de gesloten licentie werd vergoed. Of Diageo dat hele bedrag moet betalen, staat nog niet vast. Maar dat SAP een rekening kan indienen, dat is door de rechter inmiddels bekrachtigd. Lees verder AG Connect