IT 2480

ICTRecht opent kantoor in Brussel

Legal ICT, het internationale label van ICTRecht, vestigt zich per 1 februari in Brussel. Sinds 2010 bedient Legal ICT, nu onder leiding van Matthijs van Bergen, nationale en internationale klanten met juridisch advies. Acht jaar later is het tijd voor een eigen kantoor in het centrum van Brussel, in het hart van de Europese wetgeving. Lees verder

IT 2479

Handleiding AVG

Download Handleiding AVG 22 januari 2018, Rijksoverheid.
De handleiding is er voor iedereen die gegevens verwerkt, in het bijzonder voor lezers die hun organisatie willen voorbereiden op de eisen van de verordening. Omdat de verordening een Europese wet is die door de Europese toezichthouder(s) en de Europese rechter nader zal worden ingevuld, wordt deze elektronische versie periodiek aangevuld en herzien. De verordening  vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. De beginselen en uitgangspunten voor verwerking van persoonsgegevens zijn onder de verordening grotendeels hetzelfde gebleven.

IT 2477

Conclusie AG: Religieuze gemeenschap kan worden aangemerkt als verwerker persoonsgegevens verzameld door Jehova getuigen

Hof van Jusitie EU 1 feb 2018, IT 2477; C-25/17 (Jehova's getuigen), http://www.itenrecht.nl/artikelen/conclusie-ag-religieuze-gemeenschap-kan-worden-aangemerkt-als-verwerker-persoonsgegevens-verzameld-d

Conclusie AG 1 februari 2018, IT 2477; IEFbe 2473; C-25/17 (Jehova's getuigen) Privacy. Gelet op een en ander geef ik het Hof in overweging de door de Korkein hallinto-oikeus gestelde prejudiciële vragen te beantwoorden als volgt:

1)      Verkondigingswerk waarbij van deur tot deur wordt gegaan, zoals aan de orde in het hoofdgeding, valt niet onder de uitzonderingen van artikel 3, lid 2, eerste en tweede streepje, van richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

IT 2476

Stelling dat overeenkomst tot mining van cryptovalute mocht worden opgeschort onvoldoende onderbouwd

Rechtbank 7 dec 2017, IT 2476; ECLI:NL:RBMNE:2017:6646 (Mining cryptovaluta), http://www.itenrecht.nl/artikelen/stelling-dat-overeenkomst-tot-mining-van-cryptovalute-mocht-worden-opgeschort-onvoldoende-onderbouwd
mining crypto

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 7 december 2017, IT 2476; ECLI:NL:RBMNE:2017:6646 (Mining cryptovaluta) Cryptovaluta. Eiser exploiteert een onderneming die zich bezighoudt met het produceren (minen) van cryptovaluta. Eiser heeft twintig mining-computers in het datacentrum van gedaagde gekocht. Partijen zijn mondeling overeengekomen dat gedaagde een commissie ontvangt van 10% van de door de computers van eiser geminede Ethers. De Ethers komen in eerste instantie in de wallet van gedaagde, die ze wekelijks na aftrek van de commissie naar eiser overmaakt. Na 22 september 2017 heeft gedaagde geen Ethers meer overgemaakt. Gedaagde laat weten dat in de periode hierna nog 39,6821 Ethers zijn gemined. Op 4 oktober 2017 sluit gedaagde alle computers van eiser af van haar netwerk. Gedaagde stelt dat  per abuis te veel Ethers aan eiser zijn uitgekeerd en zij daarom een beroep doet op verrekening en opschorting. Gedaagde kan haar stelling niet onderbouwen en de vordering van eiser tot afgifte van de mining-computers wordt toegewezen.

IT 2474

Vragen aan HvJ EU over het begrip 'toestemming' in de zin van de e-privacyrichtlijn

Hof van Jusitie EU 16 jan 2018, IT 2474; C-673/17 (Planet49), http://www.itenrecht.nl/artikelen/vragen-aan-hvj-eu-over-het-begrip-toestemming-in-de-zin-van-de-e-privacyrichtlijn

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 16 januari 2018, IT 2474; IEFbe 2468; C-673/17 (Planet49) Persoonsgegevens. Via minbuza: Verzoeker is het Bundesverband der Verbraucherzentralen, een organisatie die vermeld staat op de lijst van bevoegde entiteiten in de zin van §4 van de Duitse wet inzake de stakingsvordering. Verweerster biedt kansspelen op het internet aan. Op 24.09.2013 heeft verweerster een kansspel georganiseerd op de website www.dein-macbook.de. Na het invoeren van zijn postcode kwam de gebruiker op een pagina terecht waar hij zijn naam en adres diende in te voeren. Onder de invoervelden voor de adressen stonden twee verklaringen van instemming, welke voorzien waren van selectievakjes. Verzoeker heeft aangevoerd dat de door verweerster gevraagde verklaringen van instemming niet voldoen aan de vereisten uit het Duits burgerlijk wetboek, de Duitse wet betreffende oneerlijke concurrentie en de Duitse telemediawet. 

IT 2475

Onduidelijke mail Belcentrale stelt gedaagde niet op genoegzame wijze op de hoogte van wijziging overeenkomst

Rechtbank 27 dec 2017, IT 2475; ECLI:NL:RBMNE:2017:6255 (Belcentrale tegen gedaagde), http://www.itenrecht.nl/artikelen/onduidelijke-mail-belcentrale-stelt-gedaagde-niet-op-genoegzame-wijze-op-de-hoogte-van-wijziging-ove

Ktr. Rechtbank Midden-Nederland 27 december 2017, IT 2475; ECLI:NL:RBMNE:2017:6255 (Belcentrale tegen gedaagde) Telecomrecht. Belcentrale heeft enige jaren telefoniediensten geleverd aan gedaagde. In 2016 heeft gedaagde Belcentrale bericht dat zij het contract wilde beïndigen. Belcentrale vordert een afkoopsom van gedaagde, omdat Belcentrale het contract in 2015 eenzijdig gewijzigd had naar een contract voor twee jaar zonder mogelijkheid voor tussentijdse opzegging. Belcentrale beweert dat art. 7.2 Telecommunicatiewet haar de bevoegdheid verleent om de overenkomst eenzijdig te wijzigen. De kantonrechter oordeelt dat niet aan de eisen van dit artikel is voldaan, omdat het de onduidelijke mail van Belcentrale niet als een genoegzaam beschouwt. De afkoopsom wordt afgewezen. Abonnementskosten en vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten worden toegewezen.

IT 2471

Hof: PR Aviation niet gebonden aan gebruiksvoorwaarden Ryanair

23 jan 2018, IT 2471; ECLI:NL:GHDHA:2018:61 (PR Aviation tegen Ryanair), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hof-pr-aviation-niet-gebonden-aan-gebruiksvoorwaarden-ryanair

Hof Den Haag 23 januari 2018, IEF 17459; IT 2471; ECLI:NL:GHDHA:2018:61 (PR Aviation tegen Ryanair) Databankenrecht. Contracten. Zie eerder IEF 15755. Het gaat om de vraag of PR Aviation de gebruiksvoorwaarden op de site van Ryanair heeft geaccepteerd. Het hof neemt aan dat de website van Ryanair in de relevante periode werkte met browse-wrapping. Er is geen sprake van een geldige rechtskeuze in de relevante periode, dus stelt het hof vast dat het Ierse recht het objectief toepasselijke recht zou zijn, indien de overeenkomst geldig zou zijn. Naar Iers recht zijn de gebruiksvoorwaarden niet overeengekomen indien de website werkte met browse-wrapping. PR Aviation bezocht de website om gegevens te verzamelen die voor een ieder gratis en vrij toegankelijk waren en juridisch door geen enkel recht werden beschermd. Een redelijk persoon zal niet denken dat PR Aviation zich wilde binden aan de gebruiksvoorwaarden die haar verbieden om die gegevens te verzamelen en te gebruiken. PR Aviation is dus niet gebonden aan de gebruiksvoorwaarden. Naar Nederlands recht zou dit overigens niet anders zijn. Het hof wijst de vorderingen van Ryanair af en veroordeelt haar in de proceskosten van €103.975,69.

IT 2473

HvJ EU: Schrems mag individuele rechtsvordering stellen tegen Facebook in Oostenrijk

Hof van Jusitie EU 25 jan 2018, IT 2473; ECLI:EU:C:2018:37 (Maximilian Schrems tegen Facebook Ireland), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hvj-eu-schrems-mag-individuele-rechtsvordering-stellen-tegen-facebook-in-oostenrijk

HvJ EU 25 januari 2018, IT 2473; IEF 2466; ECLI:EU:C:2018:37; C-498/16 (Maximilian Schrems tegen Facebook Ireland) Rechterlijke bevoegdheid inzake door consumenten gesloten overeenkomsten – Begrip ‚consument’ – Cessie tussen consumenten van rechten die zij kunnen doen gelden ten aanzien van eenzelfde ondernemer. Uit het persbericht: Maximilian Schrems mag in Oostenrijk een individuele rechtsvordering instellen tegen Facebook Ireland. Als cessionaris van rechten van andere consumenten kan hij zich daarentegen niet op het forum consumentis beroepen om een collectieve vordering in te stellen. HvJ EU:

1) Artikel 15 van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, moet aldus worden uitgelegd dat een gebruiker van een particuliere Facebookaccount niet de hoedanigheid van „consument” in de zin van deze bepaling verliest wanneer hij boeken publiceert, lezingen houdt, websites exploiteert, giften inzamelt en de rechten van talrijke consumenten aan zich laat cederen om deze rechten te doen gelden in rechte.

IT 2472

Gedaagde kan clicks-overeenkomst met Banenmatch niet bewijzen

Hof 23 jan 2018, IT 2472; ECLI:NL:GHSHE:2018:249 (Banenmatch), http://www.itenrecht.nl/artikelen/gedaagde-kan-clicks-overeenkomst-met-banenmatch-niet-bewijzen
Click

Hof 's-Hertogenbosch 23 januari 2018, IT 2472; ECLI:NL:GHSHE:2018:249 (Banenmatch).Bij het tussenarrest is gedaagde toegelaten te bewijzen dat partijen met ingang van 2012 een overeenkomst hebben gesloten inhoudende dat gedaagde bezoekers op internet doorverwees (clicks) naar de website van Banenmatch en dat de op de onder 3.5. van het tussenarrest genoemde facturen vermelde aantallen bezoekers (clicks) door gedaagde zijn doorverwezen. Nu gedaagde geen bewijs heeft geleverd, is de door haar gestelde en door Banenmatch gemotiveerd betwiste overeenkomst niet komen vast te staan. Dit betekent dat het bestreden vonnis moet worden vernietigd en dat Banenmatch moet worden veroordeeld tot betaling van de door haar erkende hoofdsom van € 2.958,29.

IT 2470

Update IE-Diner 2018: vol

U kunt zich helaas niet meer opgeven, het IE-Diner is volgeboekt. Op donderdag 25 januari a.s. is het zover. Het elfde IE-Diner vindt dan plaats onder de bezielende leiding van ceremonie meester jhr. mr.Toon Huydecoper, oud-advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. Een mooie avond met IE-juristen, op een nieuwe locatie: de Marmeren Hal van het Koninklijk Instituut voor de Tropen. De tafelspeeches worden verzorgd door...
 

IT 2469

Hostingprovider moet rechtmatige website ontoegankelijk maken en betaalgegevens en IP-adressen verstrekken.

Rechtbank 10 jan 2018, IT 2469; ECLI:NL:RBOVE:2018:202 (Eisers tegen Your Hosting), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hostingprovider-moet-rechtmatige-website-ontoegankelijk-maken-en-betaalgegevens-en-ip-adressen-verst

Vzr. Rechtbank Overijssel 10 januari 2018, IEF 17452; IT 2469; ECLI:NL:RBOVE:2018:202 (Eisers tegen Your Hosting) Internet. Your Hosting is hostingprovider van de website www.gabme.org. Via het internet is een rapport verspreid waarin eiser beschuldigd wordt van fraude, oplichting en witwaspraktijken. In dit rapport wordt verwezen naar de site www.gabme.org. Your Hosting vindt dat zij de inhoud van de website niet hoeft te verwijderen of ontoegankelijk hoeft te maken, nu niet in geschil is dat de website op zichzelf geen onrechtmatige inhoud bevat, aangaande eiser. Ook al staat op de website zelf niets onrechtmatigs over eiser, maakt website wel onderdeel uit van een constructie met een onrechtmatig karakter. Het gevorderde ontoegankelijk maken van de website, wordt toegewezen. Your Hosting is gehouden tot het verstrekken van de bij haar bekende identificerende gegevens. 

IT 2466

Project Moore lanceert interactieve privacy tool 'Ask Moore'

Ask Moore

Ask Moore is een exclusieve interactieve tool om privacycompliance te verbeteren. Ask Moore voorziet gebruikers in actuele informatie over de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Maar Ask Moore is niet de zoveelste statische gids of website over de AVG. Ask Moore is een dynamische tool, waarin voor veelvoorkomende uitdagingen rondom de implementatie van de AVG een praktische oplossing wordt geboden. Een gebruiker kan deze oplossingen direct toevoegen aan de voor zijn organisatie gepersonaliseerde actielijst en deze delen met zijn collega’s en adviseurs. Meer weten, 'Ask Moore'

IT 2467

Voorbereidend materiaal dat (al) van dien aard is dat het later kan resulteren in een computerprogramma, wordt door de Softwarerichtlijn beschermd

Hoge Raad 19 jan 2018, IT 2467; ECLI:NL:HR:2018:56 (DCC c.s. tegen Forax), http://www.itenrecht.nl/artikelen/voorbereidend-materiaal-dat-al-van-dien-aard-is-dat-het-later-kan-resulteren-in-een-computerprogramm

HR 19 januari 2018, IEF 17443; IT 2467; ECLI:NL:HR:2018:56 (Diplomatic Card tegen Forax) Auteursrecht op software. Vereisten voor bescherming van ‘voorbereidend materiaal‘ als bedoeld in art. 1 lid 2 Softwarerichtlijn. Uit punt 7 van de considerans van de Softwarerichtlijn en het arrest SAS/WPL van het HvJEU blijkt dat uitsluitend voorbereidend materiaal dat (al) van dien aard is dat het later kan resulteren in een computerprogramma, door de Softwarerichtlijn wordt beschermd. Functionaliteit niet beschermd, dat zou neerkomen op het monopoliseren van ideeën. Het arrest (IEF 15663) wordt vernietigd en doorverwezen naar het Hof Amsterdam voor verdere behandeling en beslissing omtrent de proceskostenveroordeling door het Hof.

IT 2464

Eva de Vries nieuwe partner Deikwijs Advocaten

Per 1 januari 2018 heeft Eva de Vries zich aangesloten bij Deikwijs Advocaten. De Vries is een topspecialist op het gebied van privacy en data protection. Ze begon haar carrière als advocaat bij IE/IT nichekantoor Vondst Advocaten. Aansluitend werkte ze in het bedrijfsleven en de afgelopen jaren maakte zij onderdeel uit van het Privacy Team bij Van Doorne. De Vries werkt voor nationale en internationale cliënten in verschillende sectoren waaronder IT, healthcare, retail en marketing. Ook kent zij haar wegen in de publieke sector. Naast haar focus op privacyrecht, heeft De Vries ruime ervaring binnen het intellectuele eigendomsrecht en IT recht.

IT 2463

AP adviseert over wetgeving over invoering van richtlijn voor betaaldiensten (PSD2)

Uit het persbericht: De Autoriteit Persoonsgegevens heeft op verzoek van de minister van Financiën geadviseerd over het ontwerp van het Implementatiebesluit herziene richtlijn betaaldiensten. Mede met dit besluit kan een nieuwe Europese richtlijn over betaaldiensten omgezet worden in Nederlandse wetgeving. De ontwerpversie van het besluit houdt niet op de juiste wijze rekening met nieuwe Europese privacyregels, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AP adviseert dan ook de ontwerpversie te herzien.

IT 2465

Overleg van alle aanvragen van telefoontap-machtiging afgewezen

Rechtbank 8 okt 2008, IT 2465; ECLI:NL:RBSGR:2007:15651 (Telefoontapmachtigingen), http://www.itenrecht.nl/artikelen/overleg-van-alle-aanvragen-van-telefoontap-machtiging-afgewezen

Vzr. Rechtbank Den Haag 8 oktober 2007, IT 2465; ECLI:NL:RBSGR:2007:15651 (eiser tegen De Staat der Nederland) Van eiser zijn telefoontaps gemaakt in Nederland. De tapverslagen zijn aan de Engelse justitie verstrekt ten behoeve van het bewijs in Engelse strafzaak. Eiser wenst overlegging van de aanvragen van de machtigingen van februari 2006. Het verzoek wordt geweigerd.

IT 2461

Vordering tot verstrekking gegevens en verwijdering uitingen op Twitter in verstek toegewezen

Rechtbank 5 jan 2017, IT 2461; ECLI:NL:RBAMS:2018:113 (Eisers tegen Twitter), http://www.itenrecht.nl/artikelen/vordering-tot-verstrekking-gegevens-en-verwijdering-uitingen-op-twitter-in-verstek-toegewezen

Vzr. Rechtbank Amsterdam 5 januari 2018, IEF 17436; IT 2461; ECLI:NL:RBAMS:2018:113 (Eisers tegen Twitter) Persoonsgegevens. Sociale media. Verstekvonnis. Kort geding. Vordering tot verwijdering van uitingen op Twitter en verstrekken van NAW-(naam, adres en woonplaats)gegevens toegewezen. Het centrum van de belangen van eisers bevindt zich in Nederland (de helft van eisers woont in Nederland, veel werkzaamheden van de bedrijven van eiser vinden in Nederland plaats, een deel van eisers werk in Nederland en de bedrijven hebben veel Nederlandse klanten) is de Nederlandse rechter bevoegd om van de vorderingen in dit kort geding kennis te nemen. Nederlandse rechter is bevoegd, omdat schadebrengende feit zich in Nederland voordoet.

IT 2462

Driemaal het maximale indicatietarief, want door alle eiswijzigingen omvat de zaak drie verschillende procedures

Rechtbank 10 jan 2018, IT 2462; ECLI:NL:RBGEL:2018:156 (FSN c.s. tegen Accon), http://www.itenrecht.nl/artikelen/driemaal-het-maximale-indicatietarief-want-door-alle-eiswijzigingen-omvat-de-zaak-drie-verschillende

Rechtbank Gelderland 10 januari 2018, IEF 17431; IT 2462; ECLI:NL:RBGEL:2018:156 (FSN c.s. tegen Accon) Auteursrecht. Software. Uitspraak na tussenvonnis. Omdat onvoldoende gesteld of gebleken dat sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk, is Kirean niet auteursrechthebbende geworden van de software. Vorderingen uit hoofde van een mogelijk auteursrechtelijk beschermd werk kunnen niet met behulp van de akte van cessie worden overgedragen. De vorderingen van FSN worden afgewezen. Gelet op de bijzondere omstandigheden van deze zaak en gelet op het feit dat deze zaak in wezen door alle eiswijzigingen drie verschillende procedures [zie ook IEF 16506] omvat, wijst de rechtbank driemaal het maximale indicatietarief van de toepasselijke categorie in ie-zaken toe, zijnde € 120.000,00.

IT 2460

Naast Ziggo en XS4ALL moeten ook andere internet service providers The Pirate Bay blokkeren

Rechtbank 12 jan 2018, IT 2460; (Stichting BREIN tegen de providers), http://www.itenrecht.nl/artikelen/naast-ziggo-en-xs4all-moeten-ook-andere-internet-service-providers-the-pirate-bay-blokkeren

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 12 januari 2018, IEF 17428; IT 2460; ECLI:NL:RBMNE:2018:114 (Stichting Brein tegen de providers) Uit het persbericht van BREIN: De rechtbank Midden-Nederland [wijst] dezelfde voorlopige blokkering van The Pirate Bay toe als eerder de rechter in Den Haag [IEF 17123]. KPN, T-mobile, Tele2, Zeelandnet, CAIW moeten binnen 10 dagen blokkeren. Het gaat om de IP-adressen en meer dan 150  domeinen waarop TPB bereikbaar is. Vodafone en Online volgden het Haagse vonnis tegen Ziggo en XS4ALL al. Op het niet voldoen aan de blokkering staat een dwangsom van 10.000 euro plus 2.000 per dag daarna tot een maximum van 1 miljoen euro.​ BREIN mag de te blokkeren ​lijst met adressen ​en domeinen ​aanpassen.

De service providers moeten ook 16.000 euro proceskosten aan BREIN vergoeden. Dit geldt niet voor KPN omdat die vooraf aangaf het oordeel van de rechter zonder verweer te zullen volgen nu haar dochter XS4ALL al moet blokkeren. De anderen voerden uitgebreid verweer dat al door de rechter in Den Haag beoordeeld was. Ook werd hun eis in reconventie omtrent ​gevaar van ​overblo​kkeren​ afgewezen​ want BREIN houdt dat in de gaten. Zeelandnet moet ook nog 2.500 euro extra proceskosten betalen omdat zij ten onrechte vond dat zij in Zeeland gedaagd had moeten worden in plaats van samen met de anderen.