IT 3035

Inbreukvordering van High Point jegens KPN is in hoger beroep afgewezen

Hoge Raad 14 feb 2020, IT 3035; ECLI:NL:HR:2020:258 (High Point tegen KPN), http://www.itenrecht.nl/artikelen/inbreukvordering-van-high-point-jegens-kpn-is-in-hoger-beroep-afgewezen

Hoge Raad 14 februari 2020, IEF 19018, IT 3035; ECLI:NL:HR:2020:258 (High Point tegen KPN) High Point is houdster van een Europees octrooi met gelding in onder meer Nederland voor een ‘Wireless access telephone-to-telephone network interface architecture’ (hierna: het octrooi). KPN biedt onder meer mobiele telecommunicatiediensten aan in Nederland, is eigenaar van verschillende netwerken in Nederland en is verantwoordelijk voor de dienstverlening op die netwerken. KPN heeft een nietigheidsprocedure ingesteld tegen het Nederlandse deel van het octrooi. High Point heeft een inbreukprocedure ingesteld tegen de inbreuk van KPN jegens het octrooi. De rechtbank heeft de nietigheidsvordering van KPN toegewezen en de inbreukvordering van High Point afgewezen. Het hof heeft dit oordeel bekrachtigd. High Point gaat hiertegen in hoger beroep. Dit hoger beroep wordt echter afgewezen, omdat de nationale procesrechtelijke regels vóór gaan op de centrale beperking; daar kan geen beroep op worden gedaan als dat - zoals hier - in strijd is met de goede procesorde.

IT 3034

Prejudiciële vragen over hergebruik inhoud databank

14 okt 2020, IT 3034; (CV-Online Latvia), http://www.itenrecht.nl/artikelen/prejudici-le-vragen-over-hergebruik-inhoud-databank

Regionale rechter Riga 14 oktober 2019, IEF 19016, IT 3034, IEFbe 3039; C-762/19 (CV-Online Latvia) Verzoek om een prejudiciële beslissing. De regionale rechter in Riga onderzocht in een civiel geding de door SIA 'CV-Online Latvia' tegen SIA 'Melons' ingestelde vordering tot oplegging van een verbod om in een internetpagina links op te nemen die bij aanklikken toegang geven tot een databank. In de zaak Innoweb (C-202/12) oordeelde het Hof dat in het geval van een onderneming die een 'dedicated' metazoekmachine online op internet plaatst, sprake is van hergebruik van het geheel of een substantieel deel van de inhoud van een beschermde databank, zie ook [IT 1506].

IT 3033

Inbreuk door gebruik 'Rataplan' als Google AdWord

12 feb 2020, IT 3033; ECLI:NL:RBNHO:2020:841 (Rataplan Beheer tegen Kringloopwinkel Alkmaar ), http://www.itenrecht.nl/artikelen/inbreuk-door-gebruik-rataplan-als-google-adword

Rechtbank Noord-Holland 12 februari 2020, IEF 19012, IT 3033; ECLI:NL:RBNHO:2020:841 (Rataplan Beheer tegen Kringloopwinkel Alkmaar) Kort geding. Rataplan Beheer beroept zich op inbreuk op haar merk- en handelsnaam rechten ten aanzien van de naam “Rataplan”, welke naam door Stichting Kringloopwinkel Alkmaar werd ingekocht als zoekwoord in Google AdWords. Er wordt vastgesteld dat de wijze waarop Kringloopwinkel Alkmaar gebruik maakte van “Rataplan” als Google AdWord inderdaad een inbreuk oplevert. Kringloopwinkel Alkmaar heeft met Rataplan Beheer een ‘gentlemens agreement’ gesloten in welk kader zij de toezegging heeft gedaan om “Rataplan” niet meer als Google AdWord te gebruiken. Rataplan Beheer stelt dat Kringloopwinkel Alkmaar niet aan die toezegging voldoet. In kort geding kan niet worden vastgesteld of dat inderdaad zo is. Omdat Kringloopwinkel Alkmaar geen onthoudingsverklaring met boetebeding heeft willen tekenen en genoemde toezegging slechts is gedaan voor een periode van zes maanden is er aanleiding voor toewijzing van de vordering van Rataplan Beheer tot het niet inkopen van de naam Rataplan als zoekwoord in Google AdWords.

IT 3031

Verbintenis gestolen cryptovaluta kan nog niet ontbonden worden

29 jan 2020, IT 3031; ECLI:NL:RBMNE:2020:339 (gestolen cryptovaluta), http://www.itenrecht.nl/artikelen/verbintenis-gestolen-cryptovaluta-kan-nog-niet-ontbonden-worden

Rechtbank Midden-Nederland 29 januari 2020, IT 3031; ECLI:NL:RBMNE:2020:339 (Gestolen cryptovaluta) Eiser is koper van een aantal cryptomunten, waaronder bitcoins en altcoins, en verweerder is de verkoper. Tussen eiser en verweerder is een verbintenis ontstaan voor de koop van een aantal cryptomunten. De dag voor levering waren echter van verweerder cryptovaluta, met een waarde van tienduizenden euro’s gestolen, terwijl een groot deel daarvan bestemd was voor kopers. Eiser, die (in ieder geval) altcoins had gekocht die verweerder als gevolg van de diefstal niet kon leveren, heeft verweerder op de dag na de diefstal langdurig onder grote druk gezet en bij het politiebureau een schuldbekentenis laten tekenen. Eiser neemt het standpunt in dat hij twee koopovereenkomsten met verweerder heeft gesloten: de eerste op 21 december 2017, voor de altcoins die op de schuldbekentenis staan, en de tweede op of omstreeks 22 december 2017, voor één bitcoin. Eiser vordert dat ‘de overeenkomst’ tussen hem en verweerder wordt ontbonden. Hieruit volgt dat eiser beide koopovereenkomsten wil laten ontbinden.

IT 3032

E-screener is een rechtmatig instrument van de Staat

Rechtbank 11 feb 2020, IT 3032; ECLI:NL:RBDHA:2020:1013 (eisers tegen de Staat), http://www.itenrecht.nl/artikelen/e-screener-is-een-rechtmatig-instrument-van-de-staat

Vzr. Rechtbank Den Haag 11 februari 2020, IT 3032, LS&R 1786; ECLI:NL:RBDHA:2020:1013 (Eisers tegen de Staat) De Jagersvereniging, eerste eiser in het geding, heeft, onder meer, als doel het behartigen van de belangen van haar leden voor zover verband houdende met jacht, faunabeheer en schadebestrijding en het mogelijk maken van jacht door haar leden in de ruimste zin van het woord. De KNSA, tweede eiser in het geding, heeft, onder meer, als doel het behartigen van de belangen van de schietsport in de meest algemene zin. Daarnaast zijn eiser drie tot en met vijf allen in bezit van jachtaktes. In Nederland is het bezit van vuurwapens alleen toegestaan bij bezit van wapenverlof of jachtakte.

IT 3030

Vordering Smart Connections is deels toegewezen

Rechtbank 18 dec 2019, IT 3030; ECLI:NL:RBAMS:2019:9635 (Smart Connections tegen Allsafe), http://www.itenrecht.nl/artikelen/vordering-smart-connections-is-deels-toegewezen

Rechtbank Amsterdam 18 december 2019, IT 3030; ECLI:NL:RBAMS:2019:9635 (Smart Connections tegen Allsafe) Smart Connections is een onderneming in informatietechnologie en software-ontwikkeling. Allsafe is een onderneming in het aanbieden van opslagruimte en aanverwante producten voor zakelijke gebruikers en particulieren. Allsafe schakelde Smart Connections in voor het ontwikkelen van een CRM-systeem. Gedurende het project ontstonden er enige onenigheden tussen partijen, wat leidde tot onbetaalde facturen door Allsafe. Smart Connections vordert daarom betaling van deze facturen met rente op grond van nakoming van de verbintenis. Allsafe verweert zich door de stelling dat zij de overeenkomst al had ontbonden.

IT 3029

Inzagevordering van Schmitz toegewezen

Rechtbank 5 feb 2020, IT 3029; (Schmitz tegen X), http://www.itenrecht.nl/artikelen/inzagevordering-van-schmitz-toegewezen

Rechtbank Limburg 5 februari 2020, IEF 19006, IEF 3029; C/03/261042/ HA ZA 19-120 (Schmitz tegen X) Vonnis in incident. Eiser zijn de aan Schmitz verbonden ondernemingen in het vervaardigen van scholabsorberende en drainerende producten, onder de merknaam 'Proplay'. X was uit hoofde van een overeenkomst aangesteld als algemeen directeur bij een van de ondernemingen van Schmitz c.s. Na beëindiging van de overeenkomst stelt Schmitz c.s. dat er sprake is van een schending van postcontractuele verplichtingen. Schmitz heeft bij verzoekschrift van 10 januari 2019 de voorzieningenrechter verzocht om verlof te verlenen tot het leggen van conservatoir bewijsbeslag op een aantal bescheiden, waaronder alle documenten in geschreven en elektronische vorm. Schmitz heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake is van een auteursrechtinbreuk. In dit stadium van het geding - is wel voldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake is van bedrijfsgeheimen en dat deze zijn geschonden. De inzagevordering wordt toegewezen.

IT 3028

Inzet SyRI in strijd met hoger recht

Rechtbank 5 feb 2020, IT 3028; ECLI:NL:RBDHA:2020:865 (NJCM c.s. tegen de Staat), http://www.itenrecht.nl/artikelen/inzet-syri-in-strijd-met-hoger-recht

Rechtbank Den Haag 5 februari 2020, IEF 18998, IT 3028; ECLI:NL:RBDHA:2020:865 (NJCM c.s. tegen de Staat) NJCM c.s. is een coalitie van maatschappelijke organisaties en twee natuurlijke personen en tevens eiser in deze zaak. Het Systeem Risicoindicatie (hierna: SyRI) is een wettelijk instrument dat de overheid gebruikt ter voorkoming en bestrijding van fraude op het terrein van de sociale zekerheid en inkomensafhankelijke regelingen, de belasting- en premieheffing en de arbeidswetten. Het gaat volgens de wetgever om technische infrastructuur en de bijbehorende procedures waarmee in een beveiligde omgeving anoniem data kunnen worden gekoppeld en geanalyseerd, zodat risicomeldingen kunnen worden gegenereerd.

IT 3027

Publicatie video over uithuisplaatsing kind is onrechtmatig

30 jan 2020, IT 3027; ECLI:NL:RBZWB:2020:318 (WSG tegen ouders), http://www.itenrecht.nl/artikelen/publicatie-video-over-uithuisplaatsing-kind-is-onrechtmatig

Vzr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 30 januari 2020, IEF 18994, IT 3027; ECLI:NL:RBZWB:2020:318 (WSG tegen ouders) WSG heeft wegens het oordeel van de kinderrechter een kind van eisers uit huis geplaatst. Eisers - de ouders van wie het kind uit huis is geplaatst - hebben deze uithuisplaatsing gefilmd en op Facebook geplaatst. Daarnaast hebben de ouders een brief van WSG inhoudende een verzoek tot verwijdering van het filmpje ook op Facebook geplaatst. WSG vordert verwijdering van de publicatie van het filmpje en de brief. Bij beoordeling of deze publicaties verwijderd dienen te worden moet de vrijheid van meningsuiting tegenover het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en het door WSG specifiek ingeroepen recht op bescherming van de goede naam/reputatie worden afgewogen. Er wordt geoordeeld dat uit de feiten blijkt dat het belang van WSG en haar medewerkers prevaleert boven het belang van de ouders en dat de ouders door de publicatie van de video en de brief onrechtmatig jegens WSG en haar medewerkers handelt.

IT 3026

Voorjaarsagenda deLex Media

Dit voorjaar staan de volgende evenementen op de agenda:
 

 


donderdag 9 april: E-privacy*
woensdag 6 mei: Jurisprudentielunch Merken- Modellen- en Auteursrecht
dinsdag 12 mei: Jurisprudentielunch Privacyrecht
woensdag 27 mei: Actualiteitenlunch Reclamerecht
dinsdag 9 juni: Nederlands Octrooicongres
donderdag 11 juni: Benelux Merkencongres
donderdag 25 juni: IE-Zomerforum

En, last but not least: save the date voor het Nationaal Reclamerechtcongres op donderdag 10 december, en houd de IE-agenda en onze opleidingen in de gaten voor onder meer onze Jurisprudentielunches, het Nationaal Mediarechtcongres, voor Kunst & IE, Retail & IE, en - in herhaling - een actualiteitenmiddag Muziek.

We verwelkomen u graag bij onze bijeenkomsten!

* onder voorbehoud

IT 3025

HvJ EU: merkdepot zonder voornemen te gaan gebruiken in de bewuste klasse kan te kwader trouw zijn

HvJ EU 29 jan 2020, IT 3025; ECLI:EU:C:2020:45 (Sky tegen Skykick), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hvj-eu-merkdepot-zonder-voornemen-te-gaan-gebruiken-in-de-bewuste-klasse-kan-te-kwader-trouw-zijn

HvJ EU 29 januari 2020, IEF 18982, IT 3025, IEFbe 3031; ECLI:EU:C:2020:45 (Sky tegen SkyKick) Het Britse bedrijf Sky is merkhouder van Uniemerken met betrekking tot televisie-uitzendingen, telecom en meer. Deze merken zijn ook ingeschreven in het Verenigd Koninkrijk als nationale woordmerken. Sky heeft een vordering wegens inbreuk op de merken ingesteld tegen SkyKick, een Amerikaanse onderneming die zich voornamelijk bezighoudt met het aanbieden van cloud-services. SkyKick heeft aangevoerd dat de ingeroepen merken geheel of gedeeltelijk nietig zijn omdat onvoldoende duidelijk en nauwkeurig is aangegeven op welke waren en diensten deze betrekking hebben. Tevens zouden de merken te kwader trouw zijn aangevraagd, om een zeer ruime merkbescherming te verkrijgen.

IT 3024

Perspublicaties over huurders deels onrechtmatig

Rechtbank 15 jan 2020, IT 3024; ECLI:NL:RBNNE:2020:247 (Eisers tegen NDC Mediagroep), http://www.itenrecht.nl/artikelen/perspublicaties-over-huurders-deels-onrechtmatig

Rechtbank Noord-Nederland 15 januari 2020, IEF 18973, IT 3024; ECLI:NL:RBNNE:2020:247 (Eisers tegen NDC Mediagroep) In deze zaak is in geschil of de betreffende perspublicaties onrechtmatig zijn en of rectificatie nodig is. Het wordt onrechtmatig geacht dat gedaagden in de publicatie op de website Sikkom.nl over de parkeerplekken stellen dat huurder regelmatig intimiderende en chanterende mailtjes krijgt en eiser 2 diezelfde huurder meermalen mailt dat hij van de huurder af wil omdat de andere bewoners van het pand klaar zijn met zijn gedrag. Hetzelfde geldt ten aanzien van de publicatie op de Facebookpagina van Sikkom over de parkeerplekken. Voor het overige acht de rechtbank geen (onderdelen) van de in deze zaak behandelde publicaties onrechtmatig.

IT 2999

Digital Single Market I 5-6 March 2020

Save the dates and apply today! I 5-6 March 2020 I European University Institute, Florence I Application Deadline: 3 february 2020

This Executive Training Course focuses on the Digital Single Market and its new challenges for European copyright, innovation and creativity. It will analyse the New Directive Copyright in the Digital Single Market and the challenges brought by innovation in creation by Artificial Intelligence (AI).

Overview:

The informed audience will be actively involved in hands-on training sessions, which will span the new instruments in the Directive and their impact and includes a “lab analysis” on these instruments.

IT 3022

Besluit integratie XS4ALL binnen KPN is rechtmatig

Hof 23 dec 2019, IT 3022; ECLI:NL:GHAMS:2019:4585 (integratiebesluit XS4ALL en KPN), http://www.itenrecht.nl/artikelen/besluit-integratie-xs4all-binnen-kpn-is-rechtmatig

Gerechtshof Amsterdam 23 december 2019, IT 3022; ECLI:NL:GHAMS:2019:4585 (Integratiebesluit XS4ALL en KPN) De ondernemingsraad verzoekt intrekking van het besluit dat XS4ALL wordt geïntegreerd binnen KPN en dat daarmee het merk XS4ALL ophoudt te bestaan. Daarnaast verzoekt zij een onderzoek in te stellen naar het beleid en de gang van zaken van KPN en XS4ALL en tijdelijk een nieuw bestuurder te benoemen. Beide verzoeken worden afgewezen.

IT 3021

Facet kan verbintenis onderhoud ISK niet omzetten in schadevergoeding

Rechtbank 18 dec 2019, IT 3021; (Facet tegen ICT4Kraam), http://www.itenrecht.nl/artikelen/facet-kan-verbintenis-onderhoud-isk-niet-omzetten-in-schadevergoeding

Rechtbank Rotterdam 18 december 2019, IT 3021 (Facet tegen ICT4Kraam) Partijen hebben een overeenkomst gesloten waarbij Facet zich bezighoudt met onderhoud, support en ontwikkeling van Informatie Systeem Kraamzorg (ISK) voor ICT4Kraam. ICT4Kraam heeft Facet opdracht gegeven het verwebben van ISK on hold te zetten en prioriteit te geven aan support van de bestaande versie ISK8. Facet heeft daartegen geprotesteerd en verklaard dat de verbintenis uit de laatste overeenkomst rechtsgeldig is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding, omdat deze verbintenis vooral ziet op het verwebben van ISK.

IT 3020

Geen schending beroepsgeheim

Overige instanties 23 jan 2020, IT 3020; ECLI:NL:TGZCTG:2020:23 (Medisch beroepsgeheim), http://www.itenrecht.nl/artikelen/geen-schending-beroepsgeheim
Tuchtrecht

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 23 januari 2020, IT 3020; ECLI:NL:TGZCTG:2020:23 (Medisch beroepsgeheim) Klaagster klaagt verweerder aan dat hij haar medische gegevens onrechtmatig heeft verwerkt en gedeeld met zijn opvolgende collega. Verweerder heeft gedurende klaagsters behandeling bij verweerder de medische gegevens van klaagster beoordeeld en op grond daarvan een advies uitgebracht. Nadat hij vertrok bij F. heeft hij de bij hem in behandeling zijnde dossiers, waaronder dat van klaagster, overgedragen aan de opvolgend medisch adviseur. Klaagster is van mening dat hierdoor het eigendomsvoorbehoud van haar medische gegevens is geschonden. Klaagster wordt in het ongelijk gesteld.

IT 3017

Aflevering van Opgelicht! over YourSafe mag uitgezonden

Rechtbank 7 jan 2020, IT 3017; ECLI:NL:RBAMS:2020:163 (TV opgelicht), http://www.itenrecht.nl/artikelen/aflevering-van-opgelicht-over-yoursafe-mag-uitgezonden

Vzr. Rechtbank Amsterdam 7 januari 2020, IEF 18962, IT 3017; ECLI:NL:RBAMS:2020:163 (TV opgelicht) Eisers vorderen een verbod op of een naar hun gestelde eisen aanpassing aan een uitzending van AVROTROS. Dit komt neer op preventieve censuur, wat verboden is volgens artikel 7 van de Grondwet en in strijd is met de vrijheid van meningsuiting in de zin van artikel 10 lid 1 EVRM. Er mag slechts van deze bepalingen worden afgeweken indien er zodanige nadelige gevolgen aan de openbaarmaking zitten, dat deze een gevaar vormen voor de democratische samenleving en het noodzakelijk is dat wordt afgezien van openbaarmaking. Uit de besproken feiten is niet aannemelijk geworden dat de voorgenomen uitzending onrechtmatig zal zijn jegens eisers, zodat de vorderingen reeds op die grond stranden. Slechts de onderneming wordt genoemd in de uitzending en zal in haar reputatie worden geschaad. Hiervan wordt geacht dat dit het voorzienbare gevolg is van het eigen handelen, waardoor onvoldoende aanleiding is voor een zeer vergaande maatregel als het vooraf verbieden van een deel van de uitzending.

IT 3019

ACM: telecomaanbieders moeten bij roaming dezelfde voorwaarden hanteren als thuis

Overige instanties 21 jan 2020, IT 3019; http://www.itenrecht.nl/artikelen/acm-telecomaanbieders-moeten-bij-roaming-dezelfde-voorwaarden-hanteren-als-thuis

Nieuwsbericht Autoriteit Consument & Markt. Uit onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) is gebleken dat een aantal telecomaanbieders haar klanten niet altijd diensten op dezelfde manier aanbiedt als thuis. Het komt bijvoorbeeld wel eens voor dat een klant in het buitenland 3G of zelfs 2G wordt aangeboden, terwijl 4G in principe wel beschikbaar is. Het ACM geeft telecomaanbieders vier weken de tijd om ervoor te zorgen dat de regels worden nageleefd.

IT 3018

Jaaroverzicht privacy & security

Nu de Algemene Verordening Gegevensbescherming alweer een jaar van kracht is, zijn privacy en security onderwerpen waar we niet meer omheen kunnen. De ontwikkelingen binnen dit rechtsgebied gaan bovendien razendsnel. Om het geheugen op te frissen, maakte Louwers Advocaten een overzicht van de belangrijkste juridische ontwikkelingen die zich in 2019 binnen dit rechtsgebied hebben voorgedaan.

IT 3016

Gemeenschappelijke regeling van gemeenten is toegestaan

Rechtbank 22 nov 2019, IT 3016; ECLI:NL:RBGEL:2019:6240 (Breedband TV), http://www.itenrecht.nl/artikelen/gemeenschappelijke-regeling-van-gemeenten-is-toegestaan

Vrz. Rechtbank Gelderland 22 november 2019, IT 3016; ECLI:NL:RBGEL:2019:6240 (Breedband TV)  Glasvezel Buitenaf c.s. vorderen een verbod voor de gemeenten om een gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam op te richten, om zo te voorkomen dat met dat openbaar lichaam overeenkomsten kunnen worden gesloten. Volgens Glasvezel Buitenaf c.s. is sprake van strijd met staatssteunregels, omdat er geen sprake is van marktfalen en in het kader van de onderhandelingen met Digitale Stad over de aanleg van een netwerk geheel andere maatregelen worden besproken dan die zijn voorgelegd aan de Europese Commissie.