IT 2802

Gmail is geen electronische communicatiedienst in zin kaderrichtlijn

HvJ EU 13 jun 2019, IT 2802; ECLI:EU:C:2019:498 (Google LLC tegen Duitsland), http://www.itenrecht.nl/artikelen/gmail-is-geen-electronische-communicatiedienst-in-zin-kaderrichtlijn

HvJ EU 13 juni 2019, IEF 18531, IEFbe 2901, IT&R 2802; ECLI:EU:C:2019:498 (Google LLC tegen Duitsland) Prejudiciële beslissing. Telecommunicatiedienst. Richtlijn 2002/21/EG. Google is een internetzoekmachine en een e‑maildienst, genaamd Gmail. Met Gmail kunnen gebruikers e‑mails en data via het internet verzenden en ontvangen. Om van deze dienst gebruik te maken moet de gebruiker een e‑mailaccount aanmaken waardoor hij kan beschikken over een adres op basis waarvan hij wordt geïdentificeerd als afzender en ontvanger van e‑mails. Het gaat in deze zaak tussen Google LLC en Duitsland over het BNetzA besluit, waarbij wordt vastgesteld dat de e-maildienst Gmail van Google een telecommunicatiedienst is en Google om die reden op straffe van een dwangsom wordt gelast de verplichting tot kennisgeving na te komen. De BNetzA is van mening dat Gmail een telecommunicatiedienst is in de zin van § 6, lid 1, TKG. Google is van mening dat Gmail geen telecommunicatiedienst is, omdat met deze dienst geen signalen worden overgebracht. Het verzoek om prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de kaderrichtlijn over het begrip telecommunicatiedienst. Beantwoording van de prejudiciële vragen:

IT 2801

Berisping vanwege gegevensuitwisseling Bemoeizorg

Overige instanties 13 jun 2019, IT 2801; ECLI:NL:TGZREIN:2019:36 (Klaagster tegen verpleegkundige Bemoeizorg), http://www.itenrecht.nl/artikelen/berisping-vanwege-gegevensuitwisseling-bemoeizorg

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven 13 juni 2019, IEF 18530, IT&R 2801, LS&R 1716; ECLI:NL:TGZREIN:2019:36 (Klaagster tegen verpleegkundige Bemoeizorg) Tuchtrecht. Gegevensuitwisseling. Privacy. Berisping. Klaagster is door de woningbouwvereniging aangemeld bij Bemoeizorg wegens vreemd gedrag. Verpleegkundige heeft klaagster toegewezen gekregen als cliënte. Tussen klaagster, de verpleegkundige en derden hebben gesprekken plaatsgevonden en op basis daarvan is een aanmeldingsformulier gemaakt. In dit formulier staan gegevens van klaagster, waaronder een diagnose, die zijn uitgewisseld met de gemeente. Klaagster stelt dat de verpleegkundige zich niet aan zijn geheimhoudingsverplichting heeft gehouden en haar privacy heeft geschonden. De verpleegkundige stelt dat er geen vertrouwelijke gegevens zijn uitgewisseld. De klacht wordt gedeeltelijk gegrond verkaard. Bemoeizorg krijgt maatregel van berisping opgelegd.

IT 2803

IE Zomerforum over 'schuld en boete' op 27 juni

Drie stellingen, drie panels, volgens jaarlijkse traditie: het IE zomerforum 2019 van deLex, onder leiding van Dirk Visser. Dit jaar met een eeuwenoud thema dat actueel lijkt te worden in het auteursrecht: schuld en boete in het auteursrecht.

IT 2800

Verwijdering BKR-registratie afgewezen vanwege openstaande schuld

Rechtbank 2 mei 2019, IT 2800; ECLI:NL:RBAMS:2019:3355 (X tegen ING ), http://www.itenrecht.nl/artikelen/verwijdering-bkr-registratie-afgewezen-vanwege-openstaande-schuld

Rechtbank Amsterdam 2 mei 2019, IT 2800; ECLI:NL:RBAMS:2019:3355 (X tegen ING) Eiser heeft sinds 2003 voor zijn eenmanszaak bij ING een zakelijke rekening met een kredietfaciliteit. Eind 2012 vond een overschrijding van de kredietlimiet plaats. ING heeft met eiser afspraken gemaakt, waaronder een aflosregeling. In 2014 heeft ING de kredietfaciliteit opgezegd en eiser gesommeerd het debetsaldo van ruim € 170.000,00 aan ING te voldoen. Als gronden noemde ING het niet nakomen van de aflosregeling en het feit dat er niet of nauwelijks omzet plaatsvond over de rekening, waardoor bij ING vrees bestond voor discontinuïteit van de onderneming en twijfel over de algehele terugbetaling van het krediet. De verwijdering van de BKR-wordt registratie afgewezen vanwege de openstaande schuld van € 72.000. De rechtbank is ontvankelijk ondanks de overschrijding van de 6-wekentermijn, artt 35 lid 2 UAVG en 12 lid 3 AVG.

IT 2798

Bijzondere zorgplicht voor ICT-dienstverlener Stepco

23 mei 2019, IT 2798; (ANVA tegen Stepco), http://www.itenrecht.nl/artikelen/bijzondere-zorgplicht-voor-ict-dienstverlener-stepco

Vzr. Rechtbank Utrecht 23 mei 2019, IEF 18521, IT 2798 (ANVA tegen Stepco) Verbintenissen. Zorgplicht. Stepco is ICT-dienstverlener, gespecialiseerd in cloud-beheer en security, en leverancier van een ICT-platform. ANVA is reseller van software en diensten en maakt daarbij gebruik van hostingdiensten van Stepco. Stepco en ANVA hebben drie overeenkomsten gesloten met betrekking tot drie verschillende diensten. De partnerovereenkomst is door partijen beëindigd. Stepco heeft vervolgens ook de overige overeenkomsten opgezegd met een opzegtermijn van één maand. ANVA is voor de uitvoering van haar dienstverlening aan haar klanten afhankelijk van Stepco en is van mening dat Stepco conform de partnerovereenkomst mee moet werken aan een soepele exit, conform de geldende tarieven. ANVA is van mening dat Stepco geen redelijke opzegtermijn in acht heeft genomen met betrekking tot de overige overeenkomsten. ANVA vordert nakoming van de op Stepco rustende verplichtingen uit hoofde van de overeenkomsten. Het lukt Stepco niet om de vermeende wanprestatie aan de kant van ANVA aan te tonen. Stepco moet de op haar rustende verplichtingen nakomen. Er rust daarbij een bijzondere zorgplicht op Stepco.

IT 2797

Schadevergoeding op grond van AVG toegekend

Rechtbank 28 mei 2019, IT 2797; ECLI:NL:RBOVE:2019:1827 (X tegen gemeente Deventer), http://www.itenrecht.nl/artikelen/schadevergoeding-op-grond-van-avg-toegekend

Rechtbank Overijssel 28 mei 2019, IEF 18520, IT 2797; ECLI:NL:RBOVE:2019:1827 (X tegen gemeente Deventer) Bestuursrecht. In 2017 heeft eiser op zijn verzoek een overzicht van zijn persoonsgegevens en een volledige lijst van alle ontvangers gekregen van de gemeente Deventer. Eiser ontdekte later dat de gemeente de persoonsgegevens per mail intern heeft doorzonden. De gemeente schond hiermee de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit, oordeelde de rechtbank eerder, zie ECLI:NL:RBOVE:2018:2496. Artikel 82 van de AVG laat onverlet dat voor de toekenning van een schadevergoeding aansluiting mag en moet worden gezocht bij het Nederlands rechtsbestel. Door verspreiding van zijn persoonsgegevens is sprake geweest van een schending van de privacy van eiser; een schadevergoeding van € 500,- is billijk.

IT 2796

Conclusie AG: Pretium vorderde verwijdering geheel aan publicaties

Hoge Raad 3 mei 2019, IT 2796; ECLI:NL:PHR:2019:601 (Pretium tegen Reporters Online), http://www.itenrecht.nl/artikelen/conclusie-ag-pretium-vorderde-verwijdering-geheel-aan-publicaties

Conclusie AG HR 3 mei 2019, IEF 18512, IT 2796; ECLI:NL:PHR:2019:601 (Pretium tegen X en Reporters Online) Onrechtmatige internetpublicatie? Verweerder is werkzaam als freelance journalist en is een onderzoek gestart naar Pretium, een aanbieder van telecommunicatie, en haar eigenaar/directeur. Vordering tot verwijdering van de gehele publicatie (webboek) is afgewezen [IEF 17466]. Had het hof ook moeten oordelen over de verwijdering van passages uit de publicatie? Uitleg gedingstukken. Er kon redelijkerwijs worden gelezen dat Pretium geen verwijdering vorderde van één of meer passages uit de publicaties, maar van het geheel aan publicaties van verweerder, waaronder het integrale Dossier Pretium/webboek. AG acht klachten van Pretium ongegrond en concludeert tot verwerping van het cassatieberoep.

IT 2795

Gerechtvaardigde registratie BKR moet worden verwijderd na belangenafweging

Rechtbank 29 mei 2019, IT 2795; ECLI:NL:RBMNE:2019:2434 (X tegen Rabobank en ICS), http://www.itenrecht.nl/artikelen/gerechtvaardigde-registratie-bkr-moet-worden-verwijderd-na-belangenafweging

Ktr. Rechtbank Midden-Nederland 29 mei 2019, IT 2795; ECLI:NL:RBMNE:2019:2434 ( X tegen Rabobank en ICS) Kort geding. Verwijdering BKR-registraties. Eiser had een vloerbedekkings- en raambekledingsbedrijf dat in 2013 is failliet verklaard. Enige tijd nadien is het faillissement opgeheven wegens gebrek aan baten. In 2018 is een akkoord bereikt met de schuldeisers, waaronder gedaagden Rabobank en ICS, waarbij eiser de schulden aan zijn schuldeisers gedeeltelijk heeft voldaan en waarbij hem door die schuldeisers finale kwijting is verleend. Gedaagden hebben melding gemaakt bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) van het feit dat er een betalingsachterstand was ontstaan en dat de vordering uiteindelijk niet volledig is voldaan. Het BKR heeft de melding van de Rabobank in het door haar bijgehouden Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) vastgelegd. De BKR-registraties zullen in 2023 worden verwijderd. De gerechtvaardigde registratie moet worden verwijderd, wanneer het doel dat de registratie dient, niet langer opweegt tegen de belangen van de betrokkene bij het verwijderen ervan. De belangenafweging valt in dit geval in het voordeel van de eiser uit. Er is namelijk niet gebleken dat het nodig is om financiële instellingen en/of de maatschappij op dit moment nog (en tot 2023) te beschermen tegen het risico dat eiser (opnieuw) schulden maakt.

IT 2793

Afspraken over niet meebieden op online advertenties nader bekeken

In Nederland maken veel hotelketens afspraken met boekingssites om niet te adverteren op zoekresultaten voor hun merknaam. Dit soort afspraken kan leiden tot hogere prijzen voor consumenten. Dit blijkt uit een artikel dat is geschreven door medewerkers van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Zij hebben onderzocht wat de effecten zijn van dit soort afspraken op de prijzen van hotelkamers.

IT 2792

Prejudiciële vragen aan HvJ EU: verricht exploitant Usenetdiensten mededeling aan publiek?

Hoge Raad 7 jun 2019, IT 2792; ECLI:NL:HR:2019:849 (Stichting Brein tegen News-Service Europe), http://www.itenrecht.nl/artikelen/prejudici-le-vragen-aan-hvj-eu-verricht-exploitant-usenetdiensten-mededeling-aan-publiek

Hoge Raad 7 juni 2019, IEF 18511, IT 2792, IEFbe 2896; ECLI:NL:HR:2019:849 (Stichting Brein tegen News-Service Europe) Auteursrecht. Vervolg op eerdere uitspraak Hoge Raad [IEF 18372], en [IEF 16425]. Partijen reageerden schriftelijk op vragen die waren voorgelegd, maar ook opmerkingen gemaakt over feiten en omstandigheden die de Hoge Raad in cassatie als vaststaand in het arrest heeft vermeld. De door de advocaten gemaakte opmerkingen geven aanleiding tot het schrappen van twee passages.

IT 2791

Skype biedt een telecommunicatiedienst aan

HvJ EU 5 jun 2019, IT 2791; ECLI:EU:C:2019:460 (Skype tegen BIPT), http://www.itenrecht.nl/artikelen/skype-biedt-een-telecommunicatiedienst-aan

HvJ EU 5 juni 2019, IEF 18509, IEFbe 2895, IT 2791; ECLI:EU:C:2019:460 (Skype tegen BIPT) Telecommunicatie. De vennootschap Skype Communications is de ontwikkelaar van communicatiesoftware met de benaming Skype, het BIPT heeft Skype Communications verzocht om dit instituut overeenkomstig artikel 9, § 1, WEC kennis te geven van haar diensten. Omdat Skype dit heeft nagelaten, heeft het BIPT Skype een boete opgelegd. In geschil is de vraag of dit mogelijk is omdat Skype betoogd geen telecommunicatiedienst aan te bieden in de zin van artikel 2, onder c), van richtlijn 2002/21/EG. Het hof is van oordeel dat Skype wel een telecommunicatiedienst aanbiedt, en overweegt als volgt:

Artikel 2, onder c), van richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en ‑diensten (kaderrichtlijn), zoals gewijzigd bij richtlijn 2009/140/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009, moet aldus worden uitgelegd dat het aanbieden door een softwareontwikkelaar van een functionaliteit waarmee een „Voice over Internet Protocol”-dienst (VoIP) [spraak over het internetprotocol (VoIP)] ter beschikking wordt gesteld waardoor de gebruiker via het openbaar geschakeld telefoonnet (PSTN) van een lidstaat vanaf een terminal naar een vast of mobiel nummer van een nationaal nummerplan kan bellen, een „elektronische-communicatiedienst” in de zin van die bepaling is wanneer de ontwikkelaar voor het aanbieden van deze dienst wordt vergoed en met het oog op het aanbieden ervan overeenkomsten moet sluiten met de aanbieders van telecommunicatiediensten die naar behoren zijn gemachtigd om oproepen naar het PSTN over te brengen en daaraan af te geven.

IT 2790

Conclusie AG: Facebook kan worden verplicht tot verwijderen commentaar

4 jun 2019, IT 2790; ((Eva Glawischnig-Piesczek tegen Facebook Ireland Limited)), http://www.itenrecht.nl/artikelen/conclusie-ag-facebook-kan-worden-verplicht-tot-verwijderen-commentaar

Conclusie AG HvJ EU 4 juni 2019, IEF 18501, IEFbe2891, IT 2790 (Eva Glawischnig-Piesczek tegen Facebook Ireland Limited) Volledige tekst arrest volgt. Facebook kan ertoe worden verplicht alle commentaar op te sporen en te identificeren dat identiek is aan smadelijk commentaar dat onwettig is bevonden. Dat geldt ook voor commentaar dat qua betekenis verwant is, mits het van dezelfde gebruiker afkomstig is. In dit geval wordt de vraag of Facebook er ook toe kan worden verplicht het betrokken commentaar wereldwijd te verwijderen, niet door het aangevoerde Unierecht geregeld.

Eva Glawischnig-Piesczek, die lid was van de Nationalrat (federaal parlement van Oostenrijk), fractievoorzitter van die Grünen („de Groenen”) in het parlement en federaal woordvoerder van die partij, heeft de Oostenrijkse rechters gevraagd om Facebook bij beschikking in kort geding te gelasten een einde te maken aan de publicatie van smadelijke commentaar. Een gebruiker van Facebook had op zijn persoonlijke pagina namelijk een artikel gedeeld uit het Oostenrijkse onlinemagazine oe24.at, getiteld „De Groenen: vóór het behoud van een minimuminkomen voor vluchtelingen”. Door die posting verscheen op Facebook een „thumbnail” van de website oe24.at, met de titel en een korte samenvatting van het artikel, alsook met een foto van Glawischnig-Piesczek. Die gebruiker had dat artikel bovendien voorzien van een voor deze laatste vernederende commentaar. Alle Facebookgebruikers hadden toegang tot die inhoud.

IT 2789

Reclames T-Mobile niet onrechtmatig, op radioreclames na

Rechtbank 21 mei 2019, IT 2789; (Ziggo tegen T-Mobile), http://www.itenrecht.nl/artikelen/reclames-t-mobile-niet-onrechtmatig-op-radioreclames-na

Vzr. Rechtbank Den Haag 21 mei 2019, IEF 18498, RB 3318, IT 2789; ECLI:NL:RBDHA:2019:5716 (Ziggo tegen T-Mobile) Reclamerecht. Misleidende vergelijkende reclame. Ziggo en T-Mobile zijn aanbieders van internet-, telefoon - en televisiediensten (telecomaanbieders) en zijn concurrenten van elkaar. Ziggo voert een prijsverhoging door in haar abonnementen. T-Mobile is een reclamecampagne gestart als gevolg van deze prijsverhogingen, verwijst hierin op de tariefverhoging van Ziggo en moedigt haar klanten aan om naar T-Mobile over te stappen. Ziggo slaagt er niet in aan te tonen dat T-Mobile bij alle reclamecampagnes onjuist en onrechtmatig handelt. Dit is enkel bij de radioreclames het geval.

IT 2788

Nederlands Octrooicongres op dinsdag 11 juni

Actueel, praktijkgericht en volledig: het Nederlands Octrooicongres van deLex! Jaarlijks op de tweede dinsdag van juni, onder leiding van mr. drs. Gertjan Kuipers en prof. mr. Peter Blok.

Met dit jaar onder meer de volgende onderwerpen: "München meets Den Haag: interactie tussen het EOB en de nationale rechter", mr. András Kupecz (Kupecz IP), "Het octrooirechtelijk verbod: heilig huisje in de storm?", mr. Léon Dijkman, (EUI / HOYNG ROKH MONEGIER), "Artificial Intelligence en octrooi", paneldiscussie met o.a. dr. mr. Erik Visscher (De Vries & Metman)

IT 2786

Examens zijn persoonsgegevens als bedoeld in art. 4 sub 1 van de AVG

Rechtbank 2 mei 2019, IT 2786; ECLI:NLRBDHA:2019:5110 (X tegen IHE), http://www.itenrecht.nl/artikelen/examens-zijn-persoonsgegevens-als-bedoeld-in-art-4-sub-1-van-de-avg

Rechtbank Den Haag 2 mei 2019, IT 2786, ECLI:NL:RBDHA:2019:5110 (X tegen IHE) Privacyrecht. AVG. Eiser X heeft een studie gevolgd bij IHE in Delft. Nadat een aantal van de door hem afgelegde examens met een onvoldoende zijn beoordeeld, is hem verteld dat hij de studie niet meer met goed gevolg kon afronden. X wilde hierop de examens inzien. IHE heeft hem deze gelegenheid geboden. Tot inzage is het niet gekomen. X vordert nu inzage in zijn examens, opgave van de gegevens die IHE heeft verwerkt en inzage in de opmerkingen van de examinator bij de gegeven antwoorden. De examens en daarbij geplaatste opmerkingen moeten worden beschouwd als persoonsgegevens in de zin van de AVG (waardoor het verkrijgen van inzage niet afhankelijk is gesteld van een feitelijk belang bij het gevraagde). IHE heeft zich ter zitting bereid verklaard om kosteloos inzage te bieden in de examens. X is hiermee akkoord gegaan, maar wilde dit wel in een vonnis vastgelegd zien.

IT 2787

BKR-registratie dient te worden verwijderd gelet op bijzondere omstandigheden

Rechtbank 2 apr 2019, IT 2787; ECLI:RBZWB:2019:1336 (X tegen Hoist Finance AB), http://www.itenrecht.nl/artikelen/bkr-registratie-dient-te-worden-verwijderd-gelet-op-bijzondere-omstandigheden

Vzr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 2 april 2019, IT 2787; ECLI:RBZWB:2019:1336 (X tegen Hoist Finance AB) Privacy. AVG. Eisers staan geregistreerd in het Centraal Kredietinformatiesysteem van het BKR. Zij vorderen dat deze registratie wordt verwijderd op grond van artikel 17 en 21 jo. 6 AVG. Hoist is van mening dat eisers niet ontvankelijk zijn op grond van art. 35 UAVG. Het feit dat een speciale rechtsgang openstaat, betekent niet dat een zaak met spoedeisend belang niet voor de voorzieningenrechter kan komen. Bij een dergelijke registratie komt het aan op belangenafweging. Een dergelijke registratie moet voldoen aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Gezien de bijzondere omstandigheden is daar in dit geval niet aan voldaan. Deze omstandigheden zijn o.a. het afbetaald hebben van de schuld, het hebben van een vaste baan en stabiele financiële situatie, en het feit dat de registratie toch op relatief korte termijn zou komen te vervallen. De vorderingen van X worden dus toegewezen, Hoist wordt veroordeeld in de proceskosten.

IT 2785

Debat over Europees uploadfilter

YouTube-serie De snijtafel (VPRO) gaat offline! Debatcentrum De Balie in Amsterdam organiseert elke eerste donderdag van de maand een feestelijke première van de nieuwe aflevering met aansluitend debat. We gaan verder waar de aflevering normaal gesproken stopt en nodigen een deskundig duo uit om de besneden bron te verdedigen en gaan in discussie met de zaal.

IT 2784

Afwijzing verzoek aan Staat kopie dossier met persoonsgegevens te verstrekken

Rechtbank 23 mei 2019, IT 2784; ECLI:NL:RBNHO:2019:4283 (X tegen Staat der Nederlanden), http://www.itenrecht.nl/artikelen/afwijzing-verzoek-aan-staat-kopie-dossier-met-persoonsgegevens-te-verstrekken

Rechtbank Noord-Holland 23 mei 2019, IT 2784; ECLI:NL:RBNHO:2019:4283 (X tegen Staat der Nederlanden) Afwijzing van verzoek om de Staat op grond van de AVG te bevelen kopieën te verstrekken van alle bij de rechtbank Amsterdam aanwezige interne en externe (dossier)stukken waarin persoonsgegevens van verzoekers voorkomen. Het recht op inzage betekent niet dat de betrokkene zonder meer recht heeft op inzage in of kopieën van de stukken of dossiers als zodanig als daarin zijn persoonsgegevens voorkomen. Wel bestaat een recht op een volledig overzicht, in begrijpelijke vorm, van alle persoonsgegevens. Dat wil zeggen in een vorm die de betrokkene in staat stelt kennis te nemen van zijn gegevens en te controleren of zij juist zijn en zijn verwerkt in overeenstemming met de AVG.

IT 2783

OvJ mag op servers Telegram gegevens onderzoeken

Rechtbank 22 feb 2019, IT 2783; ECLI:NL:RBROT:2019:2712 (Telegram), http://www.itenrecht.nl/artikelen/ovj-mag-op-servers-telegram-gegevens-onderzoeken

Rechtbank Rotterdam 22 februari 2019, IT 2783; ECLI:NL:RBROT:2019:2712 (Telegram) Beslissing in hoger beroep OvJ tegen eerdere, afwijzende, beschikking van de RC. OvJ wil op servers van provider Telegram gegevens kunnen onderzoeken. Telegram heeft op voorhand laten weten de gevraagde gegevens niet te zullen en/of kunnen verstrekken. De plaats waar deze gegevens zich fysiek bevinden “in the cloud” is namelijk onbekend en de gegevens zijn door de end-to-end encryptie zonder gebruikmaking van de account van de eindgebruiker niet leesbaar te leveren. De rechtbank heeft gelet op de omstandigheid dat op grond van op handen zijnde wetgeving in een digitale omgeving met machtiging van de rechter-commissaris verderstrekkende opsporingsbevoegdheden mogelijk zullen worden. Op grond hiervan geeft de raadkamer de gevraagde toestemming. De machtiging zoals verzocht wordt gegeven, maar heeft uitsluitend betrekking heeft op de gegevens die op de dag van de aanvraag bij de rechter-commissaris beschikbaar waren.