IT 3390

Vermelden naam oud-advocaat in strijd met AVG

20 jan 2021, IT 3390; ECLI:NL:RVS:2021:111 (Appelant tegen NOvA), http://www.itenrecht.nl/artikelen/vermelden-naam-oud-advocaat-in-strijd-met-avg

RvS 20 januari 2020, IT 3390; ELI:NL:RVS:2021:111 (Appellant tegen NOvA) Bij besluit van 15 juni 2018 heeft de algemene raad van de Nederlandse Orde van Advocaten het verzoek van appellant om ontkoppeling van de lijst waarop zijn schorsing staat vermeld met zoekmachines op internet afgewezen. Appellant heeft vanaf 2011 tot en met 1 juni 2018 als advocaat ingeschreven gestaan op het tableau van de Nederlandse Orde van Advocaten. Na een klachtprocedure heeft de raad van discipline hem bij wijze van tuchtrechtelijke maatregel op 17 januari 2017 onvoorwaardelijk geschorst voor de duur van vier maanden en de termijn als bedoeld in artikel 8a, derde lid van de Advocatenwet verkort tot vijf jaar. Het hof van discipline heeft deze uitspraak op 10 juli 2017 bekrachtigd.

IT 3388

Webinar: de nieuwe Franchisewet en Privacy

Welke gevolgen heeft de nieuwe Franchisewet voor uw cliënten? Wat betekent dit voor franchisegever en -nemer, voor contracten, IE-rechten en voor privacyrechten?

In de eerste weken van 2021 zetten verschillende experts deze gevolgen uiteen in een serie online seminars. Het eerstvolgende seminar, deel 3 in deze serie, vindt plaats op donderdag 4 februari.

Eva de Vries (SOLV advocaten) besteedt tijdens dit webinar onder andere aandacht aan:

IT 3387

Picnic, online kansspelen en meer: het Nationaal Reclamerechtcongres op 28 januari

De digitale economie draait op volle toeren deze tijd, door online shoppen, werk, online spelletjes en meer. Wat betekent e-commerce bijvoorbeeld voor Picnic, waar loopt dit bedrijf tegenaan in de reclamepraktijk? Wat betekenen al deze ontwikkelingen voor toezichthouders in het reclamerecht, zowel on- als offline? En, hoe staat het met diversiteit, inclusiviteit en stererotyping in de (Nederlandse) reclame?

Op donderdag 28 januari lichten onder meer Jan Pieter Hustinx (partner bij Picnic supermarkten), Bernadette Van Buchem (Lid raad van bestuur, tevens vicevoorzitter KSA)), Tim Claassen (Havas Lemz, VEA, Effies), Baba Touré (Hammerfest, VIA) en Otto van der Harst (Stichting Reclamecode) deze onderwerpen toe tijdens het online Nationaal Reclamerechtcongres.

Met Ebba Hoogenraad (Hoogenraad & Haak) en Willem Leppink (Ploum) als inspirerende moderators!

Tijden
14.00 – 14.45 Kansspelautoriteit (KSA)
14.55 – 15.45 E-commerce
15.55 – 16.35 Stichting Reclame Code
16.45 – 17.30 Stereotyping, diversiteit en inclusiviteit in reclame

Kortom: ook online bieden we een actueel programma met boeiende sprekers uit de praktijk. We zorgen voor interactie, een persoonlijke benadering en voldoende pauzes.
Mis deze editie niet en schuif aan! Aanmelden kan hier.

IT 3386

Wim Maas: verplichte beperking van omvang processtukken is valse profeet

Op 18 december introduceerde de Raad voor de Rechtspraak een ingrijpende noviteit in het procesrecht. Met ingang van 1 april 2021 zullen de landelijke procesreglementen voor civiele dagvaardingszaken en voor verzoekschriftprocedures in handels- en insolventiezaken bij de gerechtshoven limieten voor het aantal bladzijden van processtukken bevatten. 
Hoewel er al langer een roep is om kortere processtukken, kwam de aankondiging voor velen toch onverwacht. Net als bij het experiment van de rechtbank Arnhem in 2012, zijn de reacties overwegend negatief. Meerdere auteurs – uitsluitend advocaten overigens – hebben de bezwaren tegen deze verplichte beperking van de omvang van processtukken inmiddels uitgebreid uiteengezet  Ik wil die bezwaren niet herhalen, ondanks dat ik er overwegend hetzelfde over denk. Echter, in mijn ogen is de verplichte maximering van het aantal pagina’s van processtukken bovenal een valse profeet.
Lees verder.

IT 3384

Onrechtmatige uitlatingen columnist

5 jan 2021, IT 3384; ECLI:NL:RBNNE:2021:24 (X tegen Y), http://www.itenrecht.nl/artikelen/onrechtmatige-uitlatingen-columnist

Rechtbank Noord-Nederland 5 januari 2021, IEF 19717, IT 3384; ECLI:NL:RBNNE:2021:24 (A tegen B) A is een zoon van een bekende advocaat in Amsterdam. B is columnist. Zijn colums zijn telkens gericht aan één persoon, meestal een bekende Nederlander. Op Twitter heeft B ruim 43.000 volgers. B heeft in meerdere van zijn tweets A beschuldigd van nachtelijke stalking, door B herhaaldelijk te bellen. B heeft zich hierover ook uitgesproken in een interview met het tijdschrift Panorama. A vordert een verklaring voor recht dat B onrechtmatig heeft gehandeld door A te beschuldigen van stalking en eist van A een immateriële schadevergoeding van € 3.500,00,-. Volgens A zijn de beschuldigingen onjuist. B voert het verweer dat hij geen inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van A. Of de gedane uitlatingen onrechtmatig zijn geweest hangt af van de specifieke omstandigheden van het geval en daarbij dient een afweging te worden gemaakt tussen het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Mede gelet op de onnodig grievende aard van de uitlatingen, wordt geoordeeld dat het belang van A prevaleert.

IT 3385

Vacature: advocaat-stagiaire informatierecht (media en platforms) bij Brinkhof

Brinkhof zoekt een advocaat-stagiaire informatierecht (media en platforms).
De advocaten van het media- en platformteam van Brinkhof werken samen aan complexe processtukken en pragmatische adviezen over de volle breedte van het (vooral digitale) informatierecht, met de nadruk op de grensvlakken van auteursrecht, mediarecht, privacyrecht en uitingsvrijheid.

De advocaat-stagiaire die zij zoeken combineert een brede, degelijke kennis van het informatierecht met een grote belangstelling voor de ontwikkelingen en spelers binnen de online/mediasector. Je wil niet alleen aansprekende en maatschappelijk relevante zaken voeren, maar ze ook winnen. Je hebt dus de onderzoeksvaardigheden om feitelijk en juridisch het onderste uit de kan te halen, en het denk- en schrijftalent om ook complexe processtukken aansprekend en begrijpelijk te verwoorden.
Door de internationale context van het werk is het belangrijk dat je Nederlands en Engels allebei uitstekend zijn. Enige beheersing van het Frans, Duits of een andere Europese taal is niet vereist maar wel buitengewoon nuttig.
Lees verder.

IT 3382

Schadevergoeding wegens aantasting in persoon

12 jan 2021, IT 3382; ECLI:NL:RBNNE:2021:106 (Eiser tegen gemeente Oldambt), http://www.itenrecht.nl/artikelen/schadevergoeding-wegens-aantasting-in-persoon

Ktr. Rechtbank Noord-Nederland 12 januari 2020, IEF 19714, IT 3382; ECLI:NL:RBNNE:2021:106 (Eiser tegen gemeente Oldambt) In 2016 heeft de gemeente Oldambt een perceel waarop zich een niet meer in gebruik zijnde schietbaan bevond, voor het symbolische bedrag van € 1,- te koop gezet. Eiser had belangstelling voor aankoop van de schietbaan en heeft een omgevingsvergunning aangevraagd en zijn gegegevens ingevuld. De gegevens zijn openbaar gemaakt. In deze procedure staat de vraag centraal of eiser in verband met een aantal datalekken op de gemeentelijke website, waarbij zijn BSN-nummer, e-mailadres en telefoonnummer zijn gepubliceerd, tegenover de gemeente aanspraak kan maken op betaling van een vergoeding voor de door hem gestelde materiële en immateriële schade. Er wordt geconcludeerd dat de gemeente met het ontstaan van genoemde datalekken de AVG heeft geschonden en daarom schadeplichtig is jegens eiser. In de gegeven omstandigheden bestaat geen aanleiding voor toewijzing van een bedrag aan materiële schadevergoeding, maar wel voor toekenning van een (beperkte) immateriële schadevergoeding.

IT 3381

Conclusie A-G in Mircom tegen Telenet

HvJ EU 17 dec 2020, IT 3381; ECLI:EU:C:2020:1063 (Mircom tegen Telenet BVBA), http://www.itenrecht.nl/artikelen/conclusie-a-g-in-mircom-tegen-telenet

HvJ EU Conclusie A-G 17 december 2020, IEF 19712, IT 3381, IEFbe 3173; ECLI:EU:C:2020:1063 (Mircom tegen Telenet BVBA) Verzoek om een prejudiciële beslissing van de ondernemingsrechtbank Antwerpen. Richtlijn 2001/29/EG, artikel 3, lid 1. Begrip ‚mededeling aan het publiek’. Downloaden van een bestand met een beschermd werk via een peer-to-peernetwerk en gelijktijdige terbeschikkingstelling van de onderdelen van dat bestand ter upload voor andere gebruikers.
Antwoorden van A-G Szpunar:

IT 3379

Jaaroverzicht IT en IT-outsourcing 2020

, IT 3379; http://www.itenrecht.nl/artikelen/jaaroverzicht-it-en-it-outsourcing-2020

Louwers IP|Technology Advocaten publiceert een overzicht van de belangrijkste juridische ontwikkelingen van het afgelopen jaar in de rechtsgebieden IT en IT-outsourcing. De aan IT verwante onderwerpen, privacy en intellectuele eigendom, zijn zijdelings meegenomen.
Lees hier verder.

IT 3378

Google aanspraak op proceskostenveroordeling

Hof 12 jan 2021, IT 3378; ECLI:NL:GHARL:2021:243 (X tegen Google), http://www.itenrecht.nl/artikelen/google-aanspraak-op-proceskostenveroordeling

Hof Arnhem-Leeuwarden 12 januari 2021, IT 3378; ECLI:NL:GHARL:2021:243 (X tegen Google LLC) Verzoeker heeft het hoger beroep ingetrokken, waardoor het hoger beroep wordt afgewezen. Google maakt echter wel aanspraak op een proceskostenveroordeling van verzoeker, waartegen verzoeker zich verzet. Daarbij beroept hij zich op een eerdere uitspraak van het Europese Hof van Justitie (Puškár), waarin werd geoordeeld dat er geen buitensporig hoge kosten mogen worden verbonden aan een administratieve beroepsgang. Daarbij heeft het HvJ EU zich niet uitgesproken over een proceskostenveroordeling in een civiele procedure tussen een betrokkene en een particuliere verwerker, zoals een marktpartij als Google. Het is gebruikelijk om het bedrag van de proceskosten vast te stellen op basis van een liquidatietarief, ook in deze zaak moet hiervan worden uitgegaan. De proceskostenveroordeling wordt daarom niet ontoelaatbaar geacht.

IT 3377

Conclusie A-G in zaak Facebook Ireland and Others

HvJ EU 13 jan 2021, IT 3377; ECLI:EU:C:2021:5 (Facebook Ireland and Others), http://www.itenrecht.nl/artikelen/conclusie-a-g-in-zaak-facebook-ireland-and-others

HvJ EU Conclusie A-G 13 januari 2021, IEF 1970g, IT 3377, IEFbe 3170; ECLI:EU:C:2021:5 (Facebook Ireland tegen Gegevensbeschermingsautoriteit) Op 11 september 2015 heeft de gegevensbeschermingsautoriteit van België een procedure ingesteld tegen Facebook Ltd bij de rechtbank Brussel. De procedure betreft vermeende inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming door Facebook, die onder andere inhouden dat op onrechtmatige wijze informatie over het surfgedrag van internetgebruikers in België wordt verzameld en gebruikt. De gegevensbeschermingsautoriteit heeft verzocht Facebook te veroordelen tot staking van het zonder hun toestemming plaatsen van cookies die gedurende twee jaar actief blijven op de apparatuur die zij gebruiken wanneer zij op een webpagina van het Facebook.com-domein of op de website van een derde surfen.

IT 3380

Flitsseminar Franchisewet op donderdag 21 januari

Schuif aan en blijf op de hoogte met deze online flitsseminars over de nieuwe Franchisewet! In de komende weken zetten experts diverse aspecten van de nieuwe wet uiteen in een nieuwe serie flitsseminars van deLex. In no time krijgt u een helder overzicht van alle gevolgen.

Tijdens een (verdiepend) seminar op donderdagochtend 21 januari gaat Esther Brons-Stikkelbroeck in op de gevolgen voor de verhouding franchisegever-franchisenemer.
Aanmelden voor dit seminar is nog mogelijk, via deze link.


Alle seminars in deze serie vinden vinden online plaats, van 09:30 – 11:00 uur. Check voor het programma en/of inschrijven onze website, of neem contact op via info@delex.nl.

IT 3376

De familie Wachtman, nieuwe roman van Christiaan Alberdingk Thijm

Op 20 januari verschijnt De familie Wachtman de nieuwe roman van Christiaan Alberdingk Thijm, auteur en partner bij bureau Brandeis.

De wetenschappelijke carrière van Philip Wachtman zit in een dip. Zijn promotieonderzoek over de anonimiteit van de spermadonor is overbodig geworden en hij dreigt gepasseerd te worden voor een benoeming tot hoogleraar. Hoe anders vergaat het zijn vriendin, stemactrice Freya de Koning, die zich op het hoogtepunt van haar roem bevindt. Maar er is één groot gemis. Freya is op haar negenendertigste nog kinderloos. Het ligt aan Philip, denkt Freya. Maar hij weet dat de oorzaak niet bij hem kan liggen. Wachtman heeft naar schatting 411 nakomelingen, het gevolg van uit de hand gelopen praktijkonderzoek bij de spermabank. Door een uitspraak van de rechter dreigt hij zijn levenswerk niet langer geheim te kunnen houden.

Achtervolgd door zijn verleden en een opdringerige studente, komt Wachtman gaandeweg tot de conclusie dat hij niet is wie hij dacht te zijn. Een indrukwekkende roman over maakbaarheid, identiteit en privacy.

Ambo|Anthos uitgevers, € 22,99, paperback, 378 blz, ISBN 9789026352508.
Reserveer hier alvast een exemplaar.

IT 3373

Opzegging opdrachtovereenkomst IT-consultancy

Hof 22 dec 2020, IT 3373; ECLI:NL:GHAMS:2020:3573 (X tegen Your Test Professionals ), http://www.itenrecht.nl/artikelen/opzegging-opdrachtovereenkomst-it-consultancy

Hof Amsterdam 22 december 2020, IT 3373; ECLI:NL:GHAMS:2020:3573 (X tegen Your Test Professionals)  Appellant drijft een eenmanszaak die zich bezighoudt met advisering op het gebied van informatietechnologie. Your Test Professionals (YTP) drijft een detacheringsbureau. Op 7 juli 2017 hebben partijen een inkoopovereenkomst gesloten op basis waarvan appellant wordt gedetacheerd. Op 3 september 2017 heeft appellant een bericht gestuurd aan de teamleider met de mededeling dat zijn broer is overleden en dat hij daarom op 4 september niet aanwezig zal zijn. In daaropvolgend bericht van 15 september heeft appellant medegedeeld dat hij vanaf die maandag weer beschikbaar zou zijn.

IT 3375

Geen gebruik estimated data KPN

30 dec 2020, IT 3375; (Assia tegen KPN en Nokia), http://www.itenrecht.nl/artikelen/geen-gebruik-estimated-data-kpn

Rechtbank Den Haag 30 december 2020, IEF 19696, IT 3375; C/09/571729 / HA ZA 19-364 (Assia tegen KPN en Nokia) Vervolg op [IEF 18709]. Assia is de rechthebbende van het octrooi EP 790. Het octrooi heeft betrekking op de werkwijze van een digitaal communicatiesysteem. Het gaat daarbij om de afstemming van individuele parameters, waarbij een problematische parameter wordt gedetecteerd en de waarde ervan wordt gewijzigd om de belemmering te corrigeren of te compenseren. Dit maakt het beheer van het systeem praktischer. In deze werkwijze zijn er twee sleutelbegrippen: prioriteit en haalbaarheid. Prioriteit heeft betrekking op de aantrekkelijkheid van een bepaald doelprofiel en de haalbaarheid heeft betrekking op de feitelijke geschiktheid in de gegeven omstandigheden, die binair wordt bepaald. KPN past de vectorstandaard toe in haar VDSL systemen. Nokia levert daartoe aan KPN onder meer de voor toepassing van haar breedbandarchitectuur essentiele Digital Subscriber Line Access Multiplexer (hierna: "DSLAM"). Volgens ASSIA is daarmee het genoemde octrooirecht, dat is onderverdeeld in verschillende deelkenmerken, geschonden door KPN en Nokia. Assia wordt in het ongelijk gesteld. Het systeem van KNP/Nokia voldoet niet aan één van deelkenmerken van het octrooi, omdat daarin geen sprake is van toepassing van geschatte data.

IT 3374

Drogist op afstand in supermarkten is in strijd met de wet

4 nov 2020, IT 3374; ECLI:NL:RVS:2020:2631 (CBD tegen de minister van Volksgezondheid), http://www.itenrecht.nl/artikelen/drogist-op-afstand-in-supermarkten-is-in-strijd-met-de-wet

Raad van State 4 november 2020, IT 3374, LS&R 1900; ECLI:NL:RVS:2020:2631 (CBD tegen minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) De zaak draaide om een verzoek van Stichting Centraal Bureau Drogisterijbedrijven en Parfumeriebedrijven (CBD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om maatregelen te nemen tegen enkele Albert Heijn supermarkten in Assen en Groningen. Zij verkopen geneesmiddelen die zonder recept verkrijgbaar zijn, maar die wel uitsluitend in een apotheek of onder toezicht van een drogist mogen worden verkocht, zoals grotere hoeveelheden of hogere doseringen paracetamol en ibuprofen. Volgens CBD maken de supermarkten hierbij gebruik van het concept ‘Drogist op Afstand’ waarbij klanten voorlichting kunnen krijgen over een geneesmiddel van een drogist op afstand via een telefoon- of videogesprek. Volgens CBD is dat in strijd met de Geneesmiddelenwet.

IT 3372

Onrechtmatige uitlatingen zwarte lijst artsen

8 jan 2021, IT 3372; ECLI:NL:RBMNE:2021:23 (Stichting SOS tegen SIN.nl ), http://www.itenrecht.nl/artikelen/onrechtmatige-uitlatingen-zwarte-lijst-artsen

Rechtbank Midden-Nederland 8 januari 2021, IEF 19694, IT 3372; ECLI:NL:RBMNE:2021:23 (Stichting SOS tegen SIN.nl) Ten grondslag aan dit kort geding ligt de rechtmatigheid van de zwarte lijst met artsen, die via domeinnaam www.zwartelijstartsen.nl op internet wordt aangeboden door Stichting Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid-Nederland (SIN-nl). Op deze website worden zowel artsen als zorgverleners vermeld en neergezet als plegers van 'medische misdrijven'. Daarop heeft Stiching Stop Online Shaming (Stichting SOS) een vordering ingesteld om SIN.nl deze uitlatingen, die volgens hen in strijd zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, te doen laten stoppen. Ook vordert Stichting SOS om gedaagden de ingang te verbieden naar de domeinnaam en om gedaagden een verzoek te laten indienen bij Google, om alle verwijzingen naar de website te laten verwijderen.

IT 3371

Dwangsom voor commerciële bemiddelingswebsites

8 dec 2020, IT 3371; (ACM tegen Statempire en MijnVerklaring), http://www.itenrecht.nl/artikelen/dwangsom-voor-commerci-le-bemiddelingswebsites

ACM 4 december 2020, IT 3371, RB 3476; ACM/19/39022 (ACM tegen Statempire en MijnVerklaring) Uit het nieuwsbericht van ACM: ACM heeft een last onder dwangsom opgelegd aan Empiru B.V. en haar dochterondernemingen Statempire B.V. en Mijnverklaring B.V., omdat het bedrijf zich niet houdt aan de consumentenregels. Het bedrijf biedt via websites als mijnverklaring.nl, mijnonlineloket.nl, socialepremie.nl en mijnonlineloket.nl commerciële bemiddeling voor overheidsdiensten aan.

IT 3370

Voorjaarsagenda deLex

Ook in 2021 komt deLex met diverse nieuwe initiatieven en opleidingen. Online zolang het moet en offline, op locatie, zodra het weer kan. Schuif aan en blijf op de hoogte!

Het programma van januari t/m juni:

 • Vanaf februari 2021: Mr. S.K. Martens Academie
 • Donderdag 28 januari: Nationaal Reclamerechtcongres 2020
 • Januari - Februari: Nieuwe Franchisewet
  Serie: 21 januari,  4 februari 2021,  25 februari 2021
 • Donderdag 15 april: Actualiteiten Entertainment en Muziek
 • April - Mei: Kunst en IE, tentoonstelling en seminars
  Serie: 22 april, 23 april, 28 april, 29 april, donderdag 6 mei
 • Dinsdag 18 mei: Jurisprudentielunch Privacyrecht
 • Woensdag 19 mei: Jurisprudentielunch Merken- Modellen- en Auteursrecht
 • Woensdag 2 juni: Actualiteitenlunch Reclamerecht
 • Dinsdag 8 juni: Nationaal Octrooicongres 2021
 • Donderdag 17 juni: Benelux Merkencongres 2021

Voor meer informatie en/of aanmelden kijk hier.