IT 2816

Niet nakomen licentieovereenkomst software

Rechtbank 15 feb 2019, IT 2816; ECLI:NL:RBAMS:2019:3831 (Wedel Software tegen Bauer Media), http://www.itenrecht.nl/artikelen/niet-nakomen-licentieovereenkomst-software

Vzr. Rechtbank Amsterdam 15 februari 2019, IEF 18570, IT 2816; ECLI:NL:RBAMS:2019:3831 (Wedel Software tegen Bauer Media) Kort geding. Uitleg licentieovereenkomst software. Vordering staken inbreuk auteursrechten afgewezen. Wedel is een bedrijf in software voor radio- en televisiezenders. Zij heeft MediaSales Software ontwikkeld, waarmee radiostations op eenvoudige wijze radiocommercials kunnen inplannen en uitzenden. Bauer houdt zich bezig met de exploitatie van radiostations. Partijen zijn in 2014 een ‘Financial Agreement’ en een ‘License Agreement’ overeengekomen, voor het gebruik van de MediaSales software van Wedel door Bauer. Het geding gaat om de vraag of Bauer op grond van de License Agreement gerechtigd is tot toevoeging van extra radiozenders voor het gebruik van de software van Wedel, al dan niet tegen betaling, en zo nee, wat daarvan de gevolgen zijn. De License Agreement kan het gebruik van de software voor meer dan 72 zenders impliceren. Er is geen specifieke redelijke tegenprestatie gevraagd, maar slechts gedreigd met algehele beëindiging van de dienstverlening. Gevraagde voorzieningen worden afgewezen.

IT 2815

Misgelopen marktaandeel Tele2 door KPN

Hof 2 jul 2019, IT 2815; ECLI:NL:GHDHA:2019:1682 (KPN tegen Tele2), http://www.itenrecht.nl/artikelen/misgelopen-marktaandeel-tele2-door-kpn

Hof Den Haag 2 juli 2019, IEF 18563, IT&R 2815; ECLI:NL:GHDHA:2019:1682 (KPN tegen Tele2) Telecommunicatiewet. Internet. Tele2 verwijt aan KPN dat zij in de jaren 2000-2003 geen gedeelde toegang tot het aansluitnetwerk heeft versterkt, waardoor Tele2 geen internet via ADSL kon aanbieden en marktaandeel zou hebben misgelopen. Tele2 heeft de normschending in drie periodes onderverdeeld. Slechts over de periode 1 juli 2000 tot 1 september 2000 heeft KPN onrechtmatig gehandeld, de rest is verjaard. Het hof verwijst de zaak naar de rol van 10 september 2019.

IT 2814

Conclusie AG: geen aanvaarding van gebruiksvoorwaarden op website Ryanair

Hoge Raad 24 mei 2019, IT 2814; ECLI:NL:PHR:2019:718 (Ryanair tegen PR Aviation), http://www.itenrecht.nl/artikelen/conclusie-ag-geen-aanvaarding-van-gebruiksvoorwaarden-op-website-ryanair

Conclusie AG HR 24 mei 2019, IEF 18557, IT 2814; ECLI:NL:PHR:2019:718 (Ryanair heeft PR Aviation) Contractenrecht. Deze databankzaak loopt inmiddels 11 jaar. Het gaat om de vraag of PR Aviation de gebruiksvoorwaarden op de site van Ryanair heeft geaccepteerd. Het Haagse hof [IEF 17459] oordeelde eerder dat de gebruiksvoorwaarden naar het toepasselijke Ierse recht niet zijn overeengekomen. Het enkel doorklikken op de website is onvoldoende voor de conclusie dat een redelijk persoon de voorwaarden wilde aanvaarden. In deze tweede cassatie betoogt Ryanair dat dit oordeel in strijd is met art. 9 van de Richtlijn elektronische handel.

IT 2812

Geen inbreuk Transocean-merken door gebruik van metatags

Rechtbank 19 jun 2019, IT 2812; ECLI:NL:RBDHA:2019:6247 (Transocean tegen Eurotex), http://www.itenrecht.nl/artikelen/geen-inbreuk-transocean-merken-door-gebruik-van-metatags

Rechtbank Den Haag 19 juni 2019, IEF 18555, RB 3326, IT 2812; ECLI:NL:RBDHA:2019:6247 (Transocean tegen Eurotex) Uitleg vaststellingsovereenkomst. Gebruik tekens na beëindigen lidmaatschap. Metatags. Eiser Transocean is een vereniging van producenten van scheepsverf en houdster van diverse woord- en beeldmerken. Verweerder Eurotex c.s. heeft met Transocean een ‘membership agreement’ gesloten voor het exclusieve gebruik van specifieke knowhow en merken van Transocean. Eurotex heeft met metatags geen inbreuk gemaakt op de merkrechten van Transocean, er is geen sprake van reclame. De metatags zijn verwerkt in de broncode van de website, maar zijn op de website zelf niet zichtbaar. Er kan niet zonder meer worden aangenomen dat het gebruik daarvan een van de functies van het merk aantast en/of door het gebruik van de metatags bij het publiek verwarring kan ontstaan. De vorderingen worden afgewezen.

IT 2811

Klachten Pretium over 'webboek' leiden niet tot cassatie

28 jun 2019, IT 2811; ECLI:NL:HR:2019:1044 (Pretium tegen Reporters Online), http://www.itenrecht.nl/artikelen/klachten-pretium-over-webboek-leiden-niet-tot-cassatie

HR 28 juni 2019, IEF 18554, IT 2811; ECLI:NL:HR:2019:1044 (Pretium tegen Reporters Online) Art. 81 lid 1 RO. Onrechtmatige daad. Freelance journalist deed onderzoek naar Pretium, een aanbieder van telecommunicatie, en haar eigenaar/directeur. Hij publiceerde hierover op een website in de vorm van een 'webboek'. Vordering tot verwijdering van de gehele publicatie (webboek) is afgewezen [IEF 17466].  AG acht klachten van Pretium ongegrond en concludeert tot verwerping van het cassatieberoep [IEF 18512]. Cassatieberoep wordt verworpen. Klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

IT 2810

Internetscriptieprijzen 2019

Ook in 2019 stellen Google, Brinkhof, SIDN-Fonds en Greenhost vier prijzen beschikbaar van elk 2.000 euro voor de beste afstudeerscripties over een internet-gerelateerd onderwerp.

De scriptieprijzen zijn bedoeld voor masterstudenten die in het kalenderjaar 2018 of 2019 (uiterlijk 31 augustus 2019) afgestudeerd zijn aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs.
Er zijn vier prijzen:

- De Google-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & economie;
- De Brinkhof-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & recht;
- De SIDN Fonds-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & maatschappij- of geesteswetenschappen;
- De Greenhost-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & technische wetenschappen.

Scripties kunnen vanaf 25 juni digitaal worden ingediend via het aanmeldformulier op de website www.internetscriptieprijs.nl door de scriptiebegeleider of door de student zelf. Deadline voor nominaties is 8 september. 

IT 2809

Prejudiciële vragen HvJ EU over verstrekken informatie illegale YouTube-uploader

Overige instanties 21 feb 2019, IT 2809; (Constantin Film Verleih tegen YouTube en Google), http://www.itenrecht.nl/artikelen/prejudici-le-vragen-hvj-eu-over-verstrekken-informatie-illegale-youtube-uploader

BGH 21 februari 2019, IEF 18550, IEFbe 2907, IT 2809; C-264/19 (Constantin Film Verleih tegen YouTube en Google) Via MinBuza. Intellectuele eigendom. Exclusieve gebruiksrechten. Uitlegging van het Unierecht, artikel 267 VWEU. Internetplatform. Verzoekster, Constantin Film Verleih, is een Duitse onderneming die stelt houdster te zijn van de exclusieve gebruiksrechten van twee films. Verzoekster eist dat het internetplatform YouTube en de moedermaatschappij Google informatie verstrekken over het e-mailadres, het telefoonnummer en het IP-adres van gebruikers die de betrokken films illegaal op YouTube hebben geüpload. Er is twijfel of de verzochte informatie valt onder het begrip “de naam en het adres” in de zin van artikel 8(2)a) van de richtlijn. Enerzijds zouden deze gegevens het enige doeltreffende middel voor de handhaving van intellectuele eigendomsrechten kunnen vormen, anderzijds zijn IP-adressen persoonsgegevens.

IT 2808

BKR-registratie in strijd met proportionaliteit

Hof 11 jun 2019, IT 2808; ECLI:NL:GHAMS:2019:1957 (X tegen ING), http://www.itenrecht.nl/artikelen/bkr-registratie-in-strijd-met-proportionaliteit

Hof Amsterdam 11 juni 2019, IT 2808; ECLI:NL:GHAMS:2019:1957 (X tegen ING) Verzoek tot verwijdering BKR-registratie op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens. Appellante X heeft in 2005 met haar toenmalige partner een doorlopend krediet afgesloten bij ING. Er onstaat een betalingsachterstand die leidt tot een BKR-registratie. X heeft een spaarsaldo die de schuld ruimschoots overstijgt. Door de registratie blijkt het onmogelijk om een nieuw huis te kopen. Ook al is sprake van termijnoverschrijding, om proceseconomische redenen wordt toch een inhoudelijk oordeel gegeven. De registratie van de achterstand is gelet op alle omstandigheden in strijd is met het beginsel van proportionaliteit. ING moet meewerken aan de verwijdering uit het CKI van het BKR van de codes A en 3 in de BKR-registratie.

IT 2807

Verwijdering onrechtmatige uitlatingen Facebook

Rechtbank 21 jun 2019, IT 2807; ECLI:NL:RBDHA:2019:6271 (Haagse wijk- en woonzorg tegen X), http://www.itenrecht.nl/artikelen/verwijdering-onrechtmatige-uitlatingen-facebook
Facebook

Vzr. Rechtbank Den Haag 21 juni 2019, IEF 18545, IT 2807; ECLI:NL:RBDHA:2019:6271 (Haagse wijk- en woonzorg tegen X) Kort geding. Recht op vrijheid van meningsuiting versus recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Haagse wijk- en woonzorg (HWW) is een aanbieder van zorg. Gedaagde is de zus van een dame die tot haar overlijden gedurende acht maanden in een verzorgingshuis van HWW heeft gewoond. Gedaagde heeft na de dood van haar zus negatieve berichten en filmpjes op Facebook gepubliceerd. Gedaagde stelt dat ze hiermee misstanden in de (verpleeghuis)zorg aan de kaak wil stellen. In ieder geval een aantal van de uitlatingen die betrekking hebben op eiseres is onjuist of ongefundeerd en heeft een beledigend karakter. Dergelijke uitlatingen worden op geen enkele manier gerechtvaardigd door het gestelde doel dat gedaagde met het plaatsen van de berichten en de filmpjes nastreeft. Verwijten en beschuldigingen zijn als vaststaande feiten op een voor iedereen toegankelijke Facebookpagina gepubliceerd. De grenzen van het betamelijke zijn overschreden en er is onrechtmatig gehandeld. Dergelijke ongefundeerde beschuldigen kunnen een negatief effect hebben op de reputatie en de bedrijfsvoering van HWW.

IT 2806

Inbreuk merk Relaxbaden bij gebruik Google Adwords

19 jun 2019, IT 2806; (Relaxbaden tegen Carelife), http://www.itenrecht.nl/artikelen/inbreuk-merk-relaxbaden-bij-gebruik-google-adwords

Rechtbank Oost-Brabant 19 juni 2019, IEF 18544, IT 2806; (Relaxbaden tegen Carelife) Handelsnaam. Merkenrecht. Inbreuk. Relaxbaden houdt zich bezig met onder andere de in-en verkoop en installatie van infraroodsauna’s en brengt onder het merk NOBEL SAUNAS de infraroodsauna’s op de markt. Carelife is actief in de wellnessbranche en brengt onder meer therapeutische infraroodcabines en -sauna’s op de markt. Hiervoor maakt zij gebruik van de handelsnaam SuperSauna. Carelife heeft gebruik gemaakt van een betaalde zoekmachineadvertentiedienst van Google, genaamd AdWords. Carelife heeft in 2015 t/m 2018 gebruik gemaakt van de AdWords “nobel” en “nobel sauna” waarbij 3 advertenties als zoekresultaat werd getoond. Relaxbaden vordert de inbreuk op de merken van Relaxbaden te staken, waaronder het gebruik van de tekens “nobel” en/of “nobel sauna’(s)” als Google AdWords. Carelife betwist dat er sprake is van merkinbreuk. Het lukt Carelife niet het ontbreken van merkinbreuk aan te tonen en moet het gebruik van het teken staken en gestaakt houden, voor zover dat gebruik als Google Adwords een verwijzing naar een advertentie van Carelife oplevert.

IT 2805

Terechte toewijzing schadevergoeding na auteursrechtelijke inbreuk foto's catsuit

Rechtbank 14 jun 2019, IT 2805; Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBAMS:2019:4334 (Fotograaf tegen catsuitontwerper), http://www.itenrecht.nl/artikelen/terechte-toewijzing-schadevergoeding-na-auteursrechtelijke-inbreuk-foto-s-catsuit

Ktr Rechtbank Amsterdam 14 juni 2019, IEF 18541, IT&R 2805; ECLI:NL:RBAMS:2019:4334 (Fotograaf tegen catsuitontwerper) Auteursrecht. Portretrecht. Inbreuk. Een professioneel fotograaf heeft foto’s gemaakt op een boekpresentatie van een derde. Ontwerper ontwerpt en verkoopt catsuits. Op zijn website hebben veertien foto’s gestaan die door de fotograaf zijn gemaakt van de boekpresentatie. De ontworpen catsuit wordt op de foto’s gedragen. De fotograaf heeft verzocht de foto’s te verwijderen vanwege inbreuk op het auteursrecht en verzocht de geleden schade te vergoeden. De ontwerper heeft de foto’s verwijderd, maar de schade niet vergoed. De fotograaf vordert inbreuk op de auteurs- en persoonlijkheidsrechten en betaling van de schadevergoeding. Inbreuk wordt vastgesteld en de schadevergoeding worden toegewezen.

IT 2804

Legalisering online gokken Nederland

Nederland heeft er lang op moeten wachten maar gokbedrijven kunnen vanaf volgend jaar een vergunning aanvragen voor het aanbieden van gokspellen via internet. Met een ruime meerderheid stemde na de Tweede Kamer ook de Eerste Kamer in. Details hierover zijn te vinden in een nieuwsartikel van NOS.

IT 2802

Gmail is geen electronische communicatiedienst in zin kaderrichtlijn

HvJ EU 13 jun 2019, IT 2802; ECLI:EU:C:2019:498 (Google LLC tegen Duitsland), http://www.itenrecht.nl/artikelen/gmail-is-geen-electronische-communicatiedienst-in-zin-kaderrichtlijn

HvJ EU 13 juni 2019, IEF 18531, IEFbe 2901, IT&R 2802; ECLI:EU:C:2019:498 (Google LLC tegen Duitsland) Prejudiciële beslissing. Telecommunicatiedienst. Richtlijn 2002/21/EG. Google is een internetzoekmachine en een e‑maildienst, genaamd Gmail. Met Gmail kunnen gebruikers e‑mails en data via het internet verzenden en ontvangen. Om van deze dienst gebruik te maken moet de gebruiker een e‑mailaccount aanmaken waardoor hij kan beschikken over een adres op basis waarvan hij wordt geïdentificeerd als afzender en ontvanger van e‑mails. Het gaat in deze zaak tussen Google LLC en Duitsland over het BNetzA besluit, waarbij wordt vastgesteld dat de e-maildienst Gmail van Google een telecommunicatiedienst is en Google om die reden op straffe van een dwangsom wordt gelast de verplichting tot kennisgeving na te komen. De BNetzA is van mening dat Gmail een telecommunicatiedienst is in de zin van § 6, lid 1, TKG. Google is van mening dat Gmail geen telecommunicatiedienst is, omdat met deze dienst geen signalen worden overgebracht. Het verzoek om prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de kaderrichtlijn over het begrip telecommunicatiedienst. Beantwoording van de prejudiciële vragen:

IT 2801

Berisping vanwege gegevensuitwisseling Bemoeizorg

Overige instanties 13 jun 2019, IT 2801; ECLI:NL:TGZREIN:2019:36 (Klaagster tegen verpleegkundige Bemoeizorg), http://www.itenrecht.nl/artikelen/berisping-vanwege-gegevensuitwisseling-bemoeizorg

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven 13 juni 2019, IEF 18530, IT&R 2801, LS&R 1716; ECLI:NL:TGZREIN:2019:36 (Klaagster tegen verpleegkundige Bemoeizorg) Tuchtrecht. Gegevensuitwisseling. Privacy. Berisping. Klaagster is door de woningbouwvereniging aangemeld bij Bemoeizorg wegens vreemd gedrag. Verpleegkundige heeft klaagster toegewezen gekregen als cliënte. Tussen klaagster, de verpleegkundige en derden hebben gesprekken plaatsgevonden en op basis daarvan is een aanmeldingsformulier gemaakt. In dit formulier staan gegevens van klaagster, waaronder een diagnose, die zijn uitgewisseld met de gemeente. Klaagster stelt dat de verpleegkundige zich niet aan zijn geheimhoudingsverplichting heeft gehouden en haar privacy heeft geschonden. De verpleegkundige stelt dat er geen vertrouwelijke gegevens zijn uitgewisseld. De klacht wordt gedeeltelijk gegrond verkaard. Bemoeizorg krijgt maatregel van berisping opgelegd.

IT 2800

Verwijdering BKR-registratie afgewezen vanwege openstaande schuld

Rechtbank 2 mei 2019, IT 2800; ECLI:NL:RBAMS:2019:3355 (X tegen ING ), http://www.itenrecht.nl/artikelen/verwijdering-bkr-registratie-afgewezen-vanwege-openstaande-schuld

Rechtbank Amsterdam 2 mei 2019, IT 2800; ECLI:NL:RBAMS:2019:3355 (X tegen ING) Eiser heeft sinds 2003 voor zijn eenmanszaak bij ING een zakelijke rekening met een kredietfaciliteit. Eind 2012 vond een overschrijding van de kredietlimiet plaats. ING heeft met eiser afspraken gemaakt, waaronder een aflosregeling. In 2014 heeft ING de kredietfaciliteit opgezegd en eiser gesommeerd het debetsaldo van ruim € 170.000,00 aan ING te voldoen. Als gronden noemde ING het niet nakomen van de aflosregeling en het feit dat er niet of nauwelijks omzet plaatsvond over de rekening, waardoor bij ING vrees bestond voor discontinuïteit van de onderneming en twijfel over de algehele terugbetaling van het krediet. De verwijdering van de BKR-wordt registratie afgewezen vanwege de openstaande schuld van € 72.000. De rechtbank is ontvankelijk ondanks de overschrijding van de 6-wekentermijn, artt 35 lid 2 UAVG en 12 lid 3 AVG.

IT 2799

IE Zomerforum over 'schuld en boete' op 27 juni

Drie stellingen, drie panels, volgens jaarlijkse traditie: het IE zomerforum van deLex, onder leiding van Dirk Visser. Dit jaar met een eeuwenoud thema dat actueel lijkt te worden in het auteursrecht: schuld en boete.

Stelling 1: “Fotoauteursrecht en de schadeclaim-industrie: een onvoorspelbare markt, maar is er een oplossing?”
Met een toename van zoektochten door fotografen en advocaten naar inbreukmakende foto’s op het internet neemt ook het aantal schadevergoedingszaken toe.

IT 2798

Bijzondere zorgplicht voor ICT-dienstverlener Stepco

23 mei 2019, IT 2798; (ANVA tegen Stepco), http://www.itenrecht.nl/artikelen/bijzondere-zorgplicht-voor-ict-dienstverlener-stepco

Vzr. Rechtbank Utrecht 23 mei 2019, IEF 18521, IT 2798 (ANVA tegen Stepco) Verbintenissen. Zorgplicht. Stepco is ICT-dienstverlener, gespecialiseerd in cloud-beheer en security, en leverancier van een ICT-platform. ANVA is reseller van software en diensten en maakt daarbij gebruik van hostingdiensten van Stepco. Stepco en ANVA hebben drie overeenkomsten gesloten met betrekking tot drie verschillende diensten. De partnerovereenkomst is door partijen beëindigd. Stepco heeft vervolgens ook de overige overeenkomsten opgezegd met een opzegtermijn van één maand. ANVA is voor de uitvoering van haar dienstverlening aan haar klanten afhankelijk van Stepco en is van mening dat Stepco conform de partnerovereenkomst mee moet werken aan een soepele exit, conform de geldende tarieven. ANVA is van mening dat Stepco geen redelijke opzegtermijn in acht heeft genomen met betrekking tot de overige overeenkomsten. ANVA vordert nakoming van de op Stepco rustende verplichtingen uit hoofde van de overeenkomsten. Het lukt Stepco niet om de vermeende wanprestatie aan de kant van ANVA aan te tonen. Stepco moet de op haar rustende verplichtingen nakomen. Er rust daarbij een bijzondere zorgplicht op Stepco.

IT 2797

Schadevergoeding op grond van AVG toegekend

Rechtbank 28 mei 2019, IT 2797; ECLI:NL:RBOVE:2019:1827 (X tegen gemeente Deventer), http://www.itenrecht.nl/artikelen/schadevergoeding-op-grond-van-avg-toegekend

Rechtbank Overijssel 28 mei 2019, IEF 18520, IT 2797; ECLI:NL:RBOVE:2019:1827 (X tegen gemeente Deventer) Bestuursrecht. In 2017 heeft eiser op zijn verzoek een overzicht van zijn persoonsgegevens en een volledige lijst van alle ontvangers gekregen van de gemeente Deventer. Eiser ontdekte later dat de gemeente de persoonsgegevens per mail intern heeft doorzonden. De gemeente schond hiermee de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit, oordeelde de rechtbank eerder, zie ECLI:NL:RBOVE:2018:2496. Artikel 82 van de AVG laat onverlet dat voor de toekenning van een schadevergoeding aansluiting mag en moet worden gezocht bij het Nederlands rechtsbestel. Door verspreiding van zijn persoonsgegevens is sprake geweest van een schending van de privacy van eiser; een schadevergoeding van € 500,- is billijk.