IT 3923

Crypto-investering in niet-bestaande vennootschap

Rechtbank Amsterdam 13 apr 2022, IT 3923; ECLI:NL:RBAMS:2022:1929 (Crypto-investering), http://www.itenrecht.nl/artikelen/crypto-investering-in-niet-bestaande-vennootschap

Rb. Amsterdam 13 april 2022, IT 3923; ECLI:NL:RBAMS:2022:1929 (Crypto-investering) Eiser heeft geïnvesteerd in het start-up bedrijf van gedaagde. Na een initiële investering in cryptovaluta, heeft gedaagde verzocht aan eiser om tevens 6.500.000 Kardiachain (KAI) over te maken als lening om een KAI validator node te verkrijgen. Eiser gaf hier gehoor aan. Eiser stelt vervolgens in casu dat gedaagde tekort is geschoten in de nakoming van de verbintenissen die zijn gesloten tussen partijen en bovendien stelt eiser dat deze is misleid gezien de omstandigheden van het geval. De vorderingen van eiser richten zich op de betalingen ten aanzien van de start-up en de lening ten aanzien van de node. Aldus de rechtbank heeft gedaagde eiser misleid ten aanzien van de investering in de start-up door valse informatie te verschaffen, waardoor eiser schade lijdt. Deze krijgt eiser vergoed, waardoor eiser in die toestand moet worden gebracht, in welke hij zou zijn geweest indien het schadeveroorzakende feit zou zijn uitgebleven. Ten aanzien van de node is de lening opeisbaar geworden, gezien het verstrijken van de termijnen die waren afgesproken tussen partijen. Ook deze vordering tot betaling kan aan eiser worden toegewezen.

IT 3924

Ook geleende bitcoins moeten terugbetaald

Rechtbank Rotterdam 20 apr 2022, IT 3924; ECLI:NL:RBROT:2022:3208 (Bitcoin mining), http://www.itenrecht.nl/artikelen/ook-geleende-bitcoins-moeten-terugbetaald

Rb. Rotterdam 20 april 2022, IT 3924; ECLI:NL:RBROT:2022:3208 (Bitcoin mining) Partijen hebben meermaals contact gehad over het 'minen' van bitcoins. Eiser heeft in het vervolg hiervan aan gedaagde een bepaald bedrag en twee bitcoins uitgeleend, die eiser in dit onderhavige geval terugvordert. Bestaan en inhoud van deze overeenkomst volgen uit opgenomen telefoongesprekken tussen partijen. Op grond van de overeenkomst is gedaagde gehouden tot terugbetaling van het geleende. In dit kader dient louter de waarde van de twee bitcoins te worden terugbetaald, waarbij als peildatum de datum van de uitspraak betreft. Gezien gedaagde in reconventie niet voldeed aan zijn stelplicht, worden zijn vorderingen afgewezen.

IT 3922

IT-diensten centraal bij overeenkomst tot opdracht

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 19 apr 2022, IT 3922; ECLI:NL:GHSHE:2022:1256 (BMS tegen Geïntimeerde), http://www.itenrecht.nl/artikelen/it-diensten-centraal-bij-overeenkomst-tot-opdracht

Hof 's-Hertogenbosch 19 april 2022, IT 3922; ECLI:NL;GHSHE:2022:1256 (BMS tegen Geïntimeerde) BMS levert beveiligingsdiensten aan klanten. Geïntimeerde is in 2018 een overeenkomst met BMS aangegaan, met als doel IT-diensten voor BMS te verrichten. In het bijzonder zou geïntimeerde software ontwikkelen voor BMS. Deze overeenkomst loopt stuk en BMS stelt dat de overeenkomst moet worden ontbonden vanwege de omstandigheid dat geïntimeerde geen software zou hebben ontwikkeld voor BMS. Daarnaast verlangt BMS dat geïntimeerde het betaalde geld aan haar terugbetaald. De stelplicht en bewijslast van deze vorderingen rust hierbij in beginsel op BMS. BMS kon volgens het hof niet voldoende stellen dat geïntimeerde tekort was geschoten in de nakoming van de verbintenis. Hierdoor kon de ontbinding niet worden gerechtvaardigd. Ook ten aanzien van de terugvordering lukt het BMS niet om de eerdere motivering van de kantonrechter te verwerpen. De grieven van BMS slagen dus niet en het hof bekrachtigd het bestreden vonnis.

IT 3920

Inhoudsopgave Mediaforum

Inhoudsopgave van het tijdschrift Mediaforum, nummer 2022-2.

45 Opinie
Staatspropaganda en uitingsvrijheid, Wouter Hins
46 Rechtspraktijk
De Verordening transparantie en gerichte politieke reclame – een eerste verkenning, Paul Kreijger
59 Documentatie
Rechtspraak
Binnenland

Jurisprudentie
62 Nr. 4 • HvJ EU 24 maart 2022, X, Z/Autoriteit Persoonsgegevens, m.nt. Q.R. Kroes
67 Nr. 5 • Rb. Amsterdam (vzr.), Centraal Joods Overleg en Stichting CIDI Legal/Thierry Baudet, m.nt. A.J. Nieuwenhuis

IT 3919

Geen octrooirechtelijke inbreuk

22 feb 2022, IT 3919; ECLI:NL:GHDHA:2022:635 (ASSIA tegen KPN en Nokia), http://www.itenrecht.nl/artikelen/geen-octrooirechtelijke-inbreuk

Hof Den Haag 22 februari 2022, IEF 20695, IT 3919; ECLI:NL:GHDHA:2022:635 (ASSIA tegen KPN en Nokia) In een octrooirechtelijk geschil staat het Europees octrooi EP 1 869 790 van ASSIA centraal. Dit betreft een octrooi voor een 'DSL-state and line profile control'. Nokia levert in dit onderhavige geval een datatelecommunicatiesysteem aan KPN, waarbij een networkanalyser zit ingebouwd die de stabiliteit en kwaliteit van de DSL-lijnen regelt. Het is dit laatstgenoemde softwareonderdeel waar ASSIA vermeent dat Nokia en KPN inbreuk plegen op het octrooi. Bij de rechtbank zijn de vorderingen van ASSIA in eerste instantie afgewezen, [IEF 19696]. Bij het Haagse hof wordt nadat de conclusies uit het octrooi zijn nagelopen, geen inbreuk vastgesteld. De uitspraak van de rechtbank wordt bekrachtigd door het hof.

IT 3916

Coldeweijer moet uitingen op juicekanaal rectificeren

In korte tijd is Yvonne Coldeweijer (@lifeofyvonne) met haar online juicekanaal een van de populairste bronnen van roddels over BN’ers geworden. In een recente video meldde ze dat zangeres Samantha Steenwijk flink zou zijn afgevallen door het gebruik van ‘illegale dieetpillen’. Steenwijk ontkende dit, waarop Coldeweijer de video offline haalde en de ontkenning van Steenwijk op haar kanaal plaatste. Dat was niet genoeg voor Steenwijk, die een kort geding tegen Coldeweijer startte met als voornaamste inzet haar te dwingen tot het plaatsen van een rectificatie. De voorzieningenrechter heeft in zijn uitspraak van vandaag geoordeeld dat Coldeweijer inderdaad een rectificatie moet plaatsen. De rechter vond daarbij de volgende punten het belangrijkste.
Lees verder op Mediareport >>

IT 3917

Update: wetgeving implementatie Europese patenten

In de nieuwe update van het publicatieblad van de European Patent Organisation zijn twee nieuwe amendementen verwerkt in de wetgeving inzake de implementatie van Europese Patenten. Het doel van deze wetgeving is om met één patentaanvraag, alle lidstaten te kunnen bereiken. De amendementen zien op de wetgeving omtrent de octrooibescherming zelf en de kosten voor het aanvragen van een Europees octrooi.

Lees meer op de website van het EPO.

IT 3913

Implementatie van c2GO bij Peelgemeenten

Rechtbank Oost-Brabant 20 apr 2022, IT 3913; ECLI:NL:RBOBR:2022:1535 (Peelgemeenten tegen Info Support), http://www.itenrecht.nl/artikelen/implementatie-van-c2go-bij-peelgemeenten

Rb. Oost-Brabant 20 april 2022, IT 3913; ECLI:NL:RBOBR:2022:1535 (Peelgemeenten tegen Info Support) Bij de Peelgemeenten zou na 13 oktober 2016 de applicatie c2GO worden geïmplementeerd door Info Support. Op deze datum zijn twee overeenkomsten gesloten waartoe Info Support zich verplicht deze verbintenissen na te komen. Naast dat de implementatie van de applicatie relatief laat was, ontstaan tevens diverse problemen waardoor verscheidene verbeteringen aan de applicatie moeten worden gedaan door Info Support. Vervolgens vindt opzegging van de overeenkomst plaats door Info Support, waardoor de Peelgemeenten op zoek gaan naar een andere applicatie. De Peelgemeenten vorderen vervolgens in casu één schadevergoeding voor de onrechtmatige opzegging van de overeenkomsten en één schadevergoeding voor overige tekortkomingen in nakoming van de overeenkomsten.

IT 3912

Oplichting ministerie van Defensie

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 5 apr 2022, IT 3912; ECLI:NL:RBZWB:2022:1660 (Oplichting Ministerie van Defensie), http://www.itenrecht.nl/artikelen/oplichting-ministerie-van-defensie

Rb. Zeeland-West-Brabant 5 april 2022, IT 3912; ECLI:NL:RBZWB:2022:1660 (Oplichting Ministerie van Defensie) In een strafrechtzaak tegen een voormalige werknemer van het ministerie van Defensie is deze veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Deze straf is opgelegd voor het meermaals oplichten van het ministerie, het opzettelijk en wederrechtelijk gebruiken van andermans persoonsgegevens om de identiteit van een ander te misbruiken, het voorhanden hebben van een technisch hulpmiddel om misdrijven te plegen en tenslotte voor het meermaals plegen van valsheid van geschriften. Daarbij ging de ex-werknemer zo ver om een keylogger op de computers van medewerkers van Defensie te installeren om de toetsaanslagen te registreren.

IT 3911

HvJ EU: nietigverklaring Polen slaagt niet, art. 17 DSM blijft overeind

26 apr 2022, IT 3911; ECLI:EU:C:2022:297 (Polen tegen Europees Parlement en Raad van Europese Unie), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hvj-eu-nietigverklaring-polen-slaagt-niet-art-17-dsm-blijft-overeind

HvJ EU 26 april 2022, IEF 20679, IT 3911, IEFbe 3429; ECLI:EU:C:2022:297 (Polen tegen Europees Parlement en Raad van Europese Unie) Met invoering van de richtlijn 2019/790 betreffende auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt, hierna de DSM-richtlijn, is er een nieuw regime inzake de aansprakelijkheid van grote platformen geïntroduceerd in art. 17. Aanbieders kunnen op grond van dit artikel direct aansprakelijk gesteld worden voor content die is geüpload door gebruikers van het platform. Op grond van art. 17 lid 4 onder b en c DSM-richtlijn kunnen deze platformen deze aansprakelijkheid vermijden door actief toezicht te houden op de geüploade content. Polen heeft hiertegen een beroep op de nietigverklaring van lid 4 sub b en c van dit artikel ingesteld. Hiervoor stelt zij dat de automatische filtersoftware die wordt gebruikt door deze grote platformen voorzien is van te weinig waarborgen om het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie te verzekeren. De grote kamer van het Hof verwerpt dit beroep van Polen en oordeelt dat er voldoende waarborgen zijn ingebouwd om ervoor te zorgen dat er een passend evenwicht wordt gecreëerd tussen het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op intellectuele eigendom.

IT 3908

Journalisten met gerechtelijke stukken informeren is rechterlijke taak

HvJ EU 24 mrt 2022, IT 3908; ECLI:EU:C:2022:216 (Verhouding journalist en rechterlijke taken), http://www.itenrecht.nl/artikelen/journalisten-met-gerechtelijke-stukken-informeren-is-rechterlijke-taak

HvJ EU 24 maart 2022, IT 3908, IEFbe 3428; ECLI:EU:C:2022:216 (Verhouding journalist en rechtelijke taken) Naar aanleiding van het verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de rechtbank Midden-Nederland bij beslissing van 29 mei 2020 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie de vragen beantwoord omtrent de verhouding tussen art. 55 lid 3 van de verordening 2016/679 en de Autoriteit Persoonsgegevens. Onder de gerechtelijke taken in de zin van het hierboven genoemde artikel valt het tijdelijk ter beschikking stellen van processtukken waarin persoonsgegevens zijn opgenomen aan journalisten. Dit heeft het Hof van Justitie besloten in een zaak waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens zich niet bevoegd achtte om kennis te nemen van de omstandigheid dat de journalist beschikking had over processtukken verkregen door de Raad van State. Het toezicht op het ter beschikking stellen van deze processtukken aan journalisten door een externe autoriteit zal volgens het Hof van Justitie de onafhankelijkheid van de gerechtelijke macht in gevaar kunnen brengen. Het doel van deze bepaling is dan ook om journalisten in staat te stellen beter verslag te doen over het verloop van de procedure. 

IT 3910

Alles onder controle! Chiefs in IP (ChIPs): Amsterdam Chapter Launch

, IT 3910; http://www.itenrecht.nl/artikelen/alles-onder-controle-chiefs-in-ip-chips-amsterdam-chapter-launch

Iedereen die in het leven een uitdaging aangaat, zal angsten en twijfels moeten trotseren om succesvol te zijn. Maar hoe doe je dat? Op woensdag 11 mei as, van 15 tot 18 uur, vindt bij Brinkhof een netwerkmiddag plaats voor vrouwen die werken op het snijvlak van technologie, IE-recht en policy. Aanleiding? Een nieuw Amsterdams chapter van non-profitorganisatie Chiefs in IP (ChIPs), aangevoerd door Dorien Verhulst, mede mogelijk gemaakt door The FIPE.

IT 3907

Doelen BKR-registratie behartigd door systeem Volksbank

Rechtbank Noord-Nederland 18 jan 2022, IT 3907; ECLI:NL:RBNNE:2022:1231 (Verzoekster tegen De Volksbank), http://www.itenrecht.nl/artikelen/doelen-bkr-registratie-behartigd-door-systeem-volksbank

Rb. Noord-Nederland 18 januari 2022, IT 3907; ECLI:NL:RBNNE:2022:1231(Verzoekster tegen De Volksbank) Het interne systeem van de Volksbank maakt geen onevenredige inbreuk op de belangen van verzoekster in verhouding met het verwerking te dienen doel. Het doel van de BKR-registratie wordt gezien als een proportioneel doel, waarbij ook aan de eis van subsidiariteit is voldaan. Verzoekster kan daarom niet gevolgd worden in diens vorderingen om de registratie te verwijderen.

IT 3906

Rabobank hoeft codering niet te verwijderen

Gerechtshof Amsterdam 5 apr 2022, IT 3906; ECLI:NL:GHAMS:2022:1017 (Verzoeker tegen Rabobank), http://www.itenrecht.nl/artikelen/rabobank-hoeft-codering-niet-te-verwijderen

Hof Amsterdam 5 april 2022, IT 3906; ECLI:NL:GHAMS:2022:1017 (Verzoeker tegen Rabobank) Verzoeker had twee woningen die waren gefinancierd met hypothecaire geldleningen van Rabobank. De Rabobank heeft deze leningen opgezegd, omdat verzoeker niet aan zijn financiële verplichtingen kon voldoen. Na de verkoop van de woningen resteerde een schuld en verzoeker was niet in staat deze af te lossen. Rabobank zou een bedrag hiervan kwijtschelden en dit met een 3-codering in het CKI bij het BKR registreren. De rechtbank heeft de vordering van verzoeker om de codering te verwijderen afgewezen.

IT 3892

Seminar digitale ontwikkelingen in kunst en recht op 20 mei. Aanmelden nog mogelijk!

In het nieuwe seminar 'Return to the future' op vrijdag 20 mei worden digitale ontwikkelingen in kunst en recht besproken door experts met een diverse achtergrond. Met de opkomst van NFT's, metaverse, blockchain en artificial intelligence worden de huidige definties van werken en makers behoorlijk opgerekt. Want is er wel sprake van een werk wanneer het met AI is gemaakt? En wie is dan de maker? Welke consequenties heeft dit, hoe werken technische toepassingen en welke gevolgen heeft dit voor de juridische praktijk en voor kunstenaars?

Berber Brouwer bespreekt het auteursrecht op werken die met AI zijn gemaakt, en gaat kort in op auteursrecht in metaverse. Manuel Chapalain neemt de juridische aspecten van onder meer artificial intelligence, metaverse en NFT's voor zijn rekening, waarbij Jean-Hugues Migeon de technische kanten voor u op een rij zet. Gustaaf Dekking laat met praktijkvoorbeelden zien hoe e.e.a. uitpakt in de 'echte' wereld. 

IT 3905

Vordering tot verwijderen BKR-registraties te ruim

Rechtbank Gelderland 11 apr 2022, IT 3905; ECLI:NL:RBGEL:2022:1882 (Eiser tegen BKR), http://www.itenrecht.nl/artikelen/vordering-tot-verwijderen-bkr-registraties-te-ruim

Vzr. Rb Gelderland 11 april 2022, IT 3905; ECLI:NL:RBGEL:2022:1882 (Eiser tegen BKR) In deze zaak vordert eiser dat de voorzieningenrechter BKR beveelt de registratie van de op zijn naam in het CKI staande kredieten, dan wel afzonderlijk alle (bijzonderheids)coderingen, waaronder in het bijzonder ‘codering 9’, bij de registraties op naam van eiser te verwijderen. De vordering omtrent de in het CKI staande kredietregistraties acht de voorzieningenrechter te ruim om te kunnen worden toegewezen. Bij ‘codering 9’ bij de kredietregistraties is niet voldaan aan de transparantie- en informatieplicht van de AVG. De voorzieningenrechter oordeelt dan ook dat deze registratie onrechtmatig is. De vordering tot verwijdering van ‘codering 9’ wordt toegewezen.

IT 3904

Overeenkomst niet ontbonden wegens afwezigheid fatale termijn

Rechtbank Noord-Holland 17 nov 2021, IT 3904; ECLI:NL:RBNHO:2021:11291 (Vloerkledenwinkel tegen Pixelindustries), http://www.itenrecht.nl/artikelen/overeenkomst-niet-ontbonden-wegens-afwezigheid-fatale-termijn

Rb Noord-Holland 17 november 2021, IEF 20667, IT 3904; ECLI:NL:RBNHO:2021:11291 (Vloerkledenwinkel tegen Pixelindustries) Pixelindustries heeft in opdracht van Vloerkledenwinkel een app ontwikkeld, waarmee Vloerkledenwinkel online haar producten wilde aanbieden. Het was de bedoeling dat klanten van Vloerkledenwinkel met de app digitaal een vloerkleed konden projecteren op de vloer van een zelfgekozen ruimte, waarna klanten dat vloerkleed via de app bij haar konden bestellen. De datum van oplevering van de app is herhaaldelijk uitgesteld. Omdat de app ook na de laatste door Vloerkledenwinkel gestelde termijn niet werd opgeleverd, heeft Vloerkledenwinkel de overeenkomst met Pixelindustries ontbonden.

IT 3903

Overeenkomst kwalificeert als agentuur

Rechtbank Rotterdam 31 mrt 2022, IT 3903; ECLI:NL:RBROT:2022:2547 (Canadese agentuurovereenkomst), http://www.itenrecht.nl/artikelen/overeenkomst-kwalificeert-als-agentuur

Ktr. Rb Rotterdam 31 maart 2022, IT 3903; ECLI:NL:RBROT:2022:2547 (Canadese agentuurovereenkomst) Eisende partij heeft op grond van een overeenkomst werkzaamheden verricht voor een Canadees bedrijf. Na beëindiging van deze overeenkomst heeft hij een klanten- en beëindigingsvergoeding gevorderd. Hij stelt dat het ging om een agentuurovereenkomst en dat hij door het beëindigen van de overeenkomst recht heeft op een goodwillvergoeding en op de in de overeenkomst overeengekomen beëindigingsvergoeding. De kantonrechter oordeelt dat er inderdaad sprake is van een agentuurovereenkomst, omdat gedaagde eiser heeft opgedragen tegen beloning bij de totstandkoming van overeenkomsten bemiddeling te verlenen.

IT 3909

Actualiteitenlunch Reclamerecht op 1 juni

Kort, krachtig en to the point: onze jaarlijkse Actualiteitenlunch Reclamerecht. In een interactieve bijeenkomst praten Ebba Hoogenraad (Hoogenraad & Haak) en Bram Duivenvoorde (Universiteit Utrecht) deelnemers in hoog tempo bij over relevante Nederlandse en Europese rechtspraak, ontwikkelingen en wetgeving. Zo krijgt u in korte tijd een actueel, volledig en praktijkgericht overzicht!

Ebba Hoogenraad zal in haar overzicht onder neer ingaan op duurzaamheid en reclame, kansspelen en op kinderidolen bij fastfood.Bram Duivenvoorde bespreek de amendementen van het Europees Parlement bij het voorstel voor de Digital Services Act , de nieuwe richtsnoeren van de Europese Commissie bij de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken en een nieuw EU-wetsvoorstel over politieke reclame.
Uiteraard aangevuld met een update van de Europese reclamerechtspraak.

IT 3902

Elektronische handtekening niet dezelfde rechtsgevolgen als handgeschreven handtekening

Rechtbank Noord-Holland 16 mrt 2022, IT 3902; ECLI:NL:RBNHO:2022:2255 (Piggy tegen gedaagde), http://www.itenrecht.nl/artikelen/elektronische-handtekening-niet-dezelfde-rechtsgevolgen-als-handgeschreven-handtekening

Ktr. Rb Noord-Holland 16 maart 2022, IT 3902; ECLI:NL:RBNHO:2022:2255 (Piggy tegen gedaagde) Piggy stelt dat zij een overeenkomst is aangegaan met gedaagde, waarbij Piggy zich verplichtte om licenties en hardware te leveren aan gedaagde. Gedaagde heeft hier echter niet voor betaald en Piggy vordert nu betaling van de factuur. Gedaagde stelt zich op het standpunt dat er geen overeenkomst bestaat, omdat zij enkel heeft getekend voor nadere informatie. Gedaagde heeft een handtekening gezet op een tablet van Piggy in een systeem van Piggy. De kantonrechter oordeelt dat deze methode onvoldoende betrouwbaar is en stelt Piggy in de gelegenheid bewijs te leveren van haar stelling dat gedaagde de overeenkomst en het bestelformulier digitaal heeft ondertekend.