IT 3367

Jaaroverzicht privacy & gegevensbescherming 2020

Het coronavirus dicteerde het afgelopen jaar bij velen de agenda. Dat was ook merkbaar binnen het privacyrecht. Niet in de laatste plaats vanwege de introductie van de CoronaMelder en de verwerking van persoonsgegevens door middel van deze app. Daarnaast zijn de regels rondom de doorgifte van persoonsgegevens aan de VS en andere landen buiten de EER in 2020 ingrijpend veranderd. Verder heeft de toezichthouder een aantal fikse boetes opgelegd en heeft de rechterlijke macht een aantal belangwekkende uitspraken gedaan. Al met al een bewogen jaar. Onderstaand treft u een kort en bondig overzicht van de belangrijkste juridische ontwikkelingen op het gebied van privacy en gegevensbescherming in 2020, samengesteld door Louwers Advocaten.
Lees hier verder.

IT 3368

Vrijheid van meningsuiting prevaleert

20 nov 2020, IT 3368; ECLI:NL:RBGEL:2020:6145 (Taalhorizon B.V. tegen X), http://www.itenrecht.nl/artikelen/vrijheid-van-meningsuiting-prevaleert

Rechtbank Gelderland 20 november 2020, IEF 19688, IT 3368; ECLI:NL:RBGEL:2020:6145 (Taalhorizon B.V. tegen X) Taalhorizon verzorgde onder andere taaltrainingstrajecten Nederlands aan anderstaligen ten behoeve van inburgering. Taalhorizon had een keurmerk van het onafhankelijk kwaliteitsinstituut Blik Op Werk. Indien het opleidingsinstutuut beschikt over dit keurmerk dan worden de kosten voor het lesgeld en het examengeld vergoedt door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De inburgeringsplichtigen die taallessen gaan volgen, kunnen voor de financiering van de kosten een lening afsluiten bij DUO. Gedaagde heeft vanaf maart 2018 taallessen gevolgd bij Taalhorizon en heeft zijn (negatieve) ervaringen met het instituut gedeeld via Facebook. Taalhorizon vordert dat gedaagde bij vonnis wordt veroordeeld om een vergoeding van € 5.000,- te betalen vanwege reputatieschade en om alle onrechtmatige uitlatingen over Taalhorizon te verwijderen van Facebook. De kantonrechter wijst de vorderingen van Taalhorizon af en veroordeelt Taalhorizon daarbij in de proceskosten.

IT 3366

Marktplaats mocht zakelijk adverteerder weren

Rechtbank 23 dec 2020, IT 3366; (123Bied tegen Marktplaats), http://www.itenrecht.nl/artikelen/marktplaats-mocht-zakelijk-adverteerder-weren

Vzr. Rechtbank Amsterdam 23 december 2020, IEF 19684, IT 3366; C/13/693258 (123Bied tegen Marktplaats) Kort geding. Food International, handelend als '123Bied', vordert in kort geding dat Marktplaats wordt bevolen haar weer toe te laten tot het platform als zakelijk adverteerder. 123Bied was door Marktplaats van het platform geweerd, nadat overtredingen van de Marktplaats-gebruiksvoorwaarden waren geconstateerd. 123Bied biedt een zogeheten online 'centenveiling' aan, waarbij consumenten credits kunnen kopen waarmee zij aan veilingen van consumentenproducten kunnen meedoen. De voorzieningenrechter wijst de door 123Bied gevraagde voorzieningen af. Het is volgens de voorzieningenrechter onwaarschijnlijk dat de bodemrechter zal oordelen dat Marktplaats de overeenkomst met 123Bied moet nakomen en de advertenties van 123Bied weer moet toelaten op het platform.

IT 3365

Mr. S.K. Martens Academie 2021

Na een bijzondere jaar waarin we 16 deelnemers mochten feliciteren met de afronding van de postacademische specialisatie-opleiding IE- en procesrecht in de commerciële praktijk aan de Mr. S.K. Martens Academie, staan we klaar voor de studenten van 2021!
 
We kijken met plezier terug op de zes fysieke en tien online bijeenkomsten die we organiseerden voor de eerste deelnemers. Bijeenkomsten waarin we ons hebben verdiept in niet minder dan 39 onderwerpen over het IE (proces)recht. Het was intensief, leerzaam en bracht goede onderlinge contacten.

IT 3363

Uitzending Human niet onrechtmatig

9 nov 2020, IT 3363; ECLI:NL:RBMNE:2020:4838 (Eiser tegen HUMAN), http://www.itenrecht.nl/artikelen/uitzending-human-niet-onrechtmatig

Rechtbank Midden-Nederland 9 november 2020, IEF 19667; IT 3363; ECLI:NL:RBMNE:2020:4838 (Eiser tegen Vereniging Investeer In Human) Medialogica is een programma dat wordt uitgezonden door Human. In het programma wordt onderzocht hoe publieke opinie tot stand komt. Op 26 mei 2020 is er een uitzending geweest met als thema de boerenprotesten en het stikstofdebat, en of dit kon omslaan in wantrouwen tegenover het RIVM en de overheid. In dat kader is eiseres geïnterviewd. Zij is freelance onderzoeksjournalist en heeft onderzoek gedaan naar de rekenmodellen die het RIVM gebruikt, die ten grondslag liggen aan het stikstofbeleid. Eiseres kan zich echter niet vinden in het beeld dat van haar is neergezet en vordert dat Human de reportage verwijdert. Human weerspreekt dat de uitzending onrechtmatig is. Om te oordelen of de publicatie onrechtmatig is, moeten twee maatschappelijke belangen worden afgewogen. Enerzijds, het recht op eerbiediging van de eer en goede naam en anderzijds het recht om met een programma publieke aandacht te kunnen vragen voor misstanden die de samenleving raken. Beoordeeld moet worden of de inhoud van de uitlatingen in het programma zodanig van aard is dat de aangevoerde bezwaren de verwijdering rechtvaardigen. De voorzieningenrechter komt tot het oordeel dat dit niet het geval is. De belangenafweging valt uit in het voordeel van de uitingsvrijheid.

IT 3364

Stichting Broodnodig wekt geen verwarringsgevaar

26 nov 2020, IT 3364; ECLI:NL:RBZWB:2020:5888 (X tegen Stichting Broodnodig), http://www.itenrecht.nl/artikelen/stichting-broodnodig-wekt-geen-verwarringsgevaar

Vzr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 26 november 2020; IEF 19674, IT 3364; ECLI:NL:RBZWB:2020:5888 (X tegen Stichting Broodnodig) Eiseressen staan in Tilburg bekend als ‘De Broodpater’ en zetten zich in voor minvermogenden in Tilburg, door het verstrekken van voedsel. Op 2 juni 2003 hebben eiseressen ten behoeve hiervan de ‘Stichting Broodnodig’ opgericht. Gedaagde was tot 7 februari 2017 bestuurder van de stichting. Tussen eiseressen en gedaagde is discussie ontstaan over het te voeren beleid. Op 18 augustus 2020 heeft gedaagde een nieuwe stichting 'BroodNodig de Broodpater' opgericht en ingeschreven in het handelsregister. Eiseressen vorderen gedaagde te gebieden het gebruik van de handelsnaam te staken en afgifte van de inloggegevens van de website en de Facebookpagina. Geoordeeld wordt dat de handelsnaam 'De Broodpater' niet gebruikt mag worden, maar wel de handelsnaam 'Stichting Broodnodig'. De inloggevens van de website dienen te worden afgegeven, maar eiseressen hebben geen recht op afgifte van de inloggegevens van de Facebookpagina's.

IT 3362

Uitingsvrijheid van RTL weegt zwaarder

29 nov 2020, IT 3362; (Jos tegen RTL en No Pictures Please), http://www.itenrecht.nl/artikelen/uitingsvrijheid-van-rtl-weegt-zwaarder

Vzr. Rechtbank Amsterdam 29 november 2020, IEF 19660, IT 3362; C/13/693621 (Jos tegen RTL en No Pictures Please) Kort geding. Jos B. is verdachte in het strafrechtelijk onderzoek naar het overlijden van Nicky Verstappen in 1998. In de zomer van 2018 heeft het onderzoek een DNA-match met Jos B. opgeleverd en was hij aanvankelijk onvindbaar, hij is in augustus 2018 in Spanje gearresteerd en op 20 november 2020 door de rechtbank Limburg tot 12,5 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Zowel Jos B. als het OM hebben hoger beroep aangetekend tegen deze uitspraak. RTL is voornemens een tweedelige documentaire uit te zenden over het politieonderzoek in de zaak Nicky Verstappen. Jos B. vordert een preventief uitzendverbod omdat de documentaire inbreuk zou maken op zijn recht op privacy, diens onschuldpresumptie en recht op een eerlijk proces. Het was Jos B. weliswaar bekend dat er een documentaire werd gemaakt, maar de reden voor het kort geding is dat pas in een uitzending van Beau van 27 november 2020 duidelijk zou zijn geworden wat de inhoud van die documentaire zou zijn.

IT 3361

Grootschalige aanbieder van illegale proxy's schikt voor 280.000 euro met BREIN

Een grootschalige aanbieder van proxy’s en mirrors om de blokkering van The Pirate Bay te omzeilen, heeft met auteursrechtbeschermer stichting BREIN geschikt voor 250.000 euro als tegemoetkoming in de geleden schade en meer dan 30.000 euro aan volledige vergoeding van kosten. Via de site piratebay-proxylist.net werden telkens nieuwe proxy’s aangeboden. Sinds 2017 laat BREIN op last van een dynamisch blokkeer bevel ook domeinnamen van proxy’s en mirrors blokkeren door acces providers zoals Ziggo, KPN/XS4ALL en T-Mobile. Er staat inmiddels een waarschuwing op de site waarvan de domeinnaam aan BREIN is overgedragen.
Lees verder op Stichtingbrein.nl.

IT 3336

Vertaalbureau Hendriks & James stelt zich voor

Nynke Hendriks & Ian James Gaukroger zijn de oprichters van juridisch vertaalbureau Hendriks & James. Hun bureau is inmiddels bijna 20 jaar in Amsterdam gevestigd en telt vele internationale advocatenkantoren tot zijn klantenkring. Zij vertalen uitsluitend juridische stukken Nederlands/Engels v.v. en zijn onder meer gespecialiseerd in vertalingen op het gebied van IE (www.hendriks-james.nl).

Wat vertalen jullie het liefst?

Nynke: Ik ben afgestudeerd op de octrooirechtelijke bepalingen van het TRIPs-verdrag en ben nog steeds graag bezig met octrooiteksten. En wetsbepalingen vind ik mooi om te vertalen omdat er geen woord te veel in staat. Elk woord is gewogen.

Ian:  Ik vind de manier waarop rechters denken altijd interessant. Hun logica en de manier waarop een gevolgtrekking tot stand komt: ‘Het feit dat … betekent niet dat…’.

IT 3360

Europese Raad neemt resolutie over encryptie aan

De Raad van de Europese Unie heeft een resolutie over encryptie aangenomen, waarin de nadruk wordt gelegd op de noodzaak van beveiliging door middel van encryptie en beveiliging ondanks encryptie.
In deze resolutie onderstreept de Raad zijn steun voor de ontwikkeling, implementatie en het gebruik van sterke versleuteling als een noodzakelijk middel om de grondrechten en de digitale veiligheid van burgers, regeringen, het bedrijfsleven en de samenleving te beschermen. Tegelijkertijd merkt de Raad op dat ervoor moet worden gezorgd dat de bevoegde wetshandhavings- en gerechtelijke autoriteiten hun wettelijke bevoegdheden zowel online als offline kunnen uitoefenen om onze samenlevingen en burgers te beschermen.
Lees verder op Consilium.europa.eu.

IT 3357

Vacature: (senior) associate TMT/IP met IP focus bij Stibbe

Stibbe is op zoek naar een (senior) associate TMT/IP met IP focus.
De praktijkgroep TMT/IP van Stibbe adviseert bedrijven en overheidsinstellingen op het gebied van ICT-recht, data protection en intellectuele eigendom. De praktijk strekt zich uit over de breedte van deze rechtsgebieden, met een focus op de digitale economie.
Stibbe is op zoek naar een kandidaat met vier tot negen jaar werkervaring. Je hebt (een zekere) ervaring met intellectuele eigendom en vindt het leuk daarvoor ook aanspreekpunt te zijn binnen en buiten het team. Je hebt daarnaast ervaring of affiniteit met informatierecht/data protection. Je wilt je verder ontwikkelen in een dynamische omgeving op het hoogste niveau op het gebied van de praktijkgroep TMT/IP.
Lees verder.

IT 3356

Inzageverzoek was in overeenstemming met AVG

Overige instanties 9 dec 2020, IT 3356; ECLI:NL:RVS:2020:2927 (College van B&W van Zundert tegen wederpartij), http://www.itenrecht.nl/artikelen/inzageverzoek-was-in-overeenstemming-met-avg

RvS 9 december 2020, IT 3356; ECLI:NL:RVS:2020:2927 (College van B&W van Zundert tegen wederpartij) Hoger beroep. Bij besluit van 2 januari 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zundert het verzoek van 'wederpartij' om inzage in zijn persoonsgegevens buiten behandeling gesteld. Wederpartij heeft bij brief van 30 juli 2017, door het college ontvangen op 5 november 2017, verzocht om inzage in de verwerking van zijn persoonsgegevens. Volgens wederpartij zijn zijn persoonsgegevens onder meer verwerkt voor eerder ingediende verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Hij heeft ook verzocht om, voor zover het college zijn persoonsgegevens heeft verwerkt door berichten te plaatsen op het forum van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de inhoud van deze berichten op te nemen in het overzicht.

IT 3355

Ondanks niet ondertekenen overeenkomst toch auteursrechthebbende

8 dec 2020, IT 3355; (Hage q.q. tegen Connect), http://www.itenrecht.nl/artikelen/ondanks-niet-ondertekenen-overeenkomst-toch-auteursrechthebbende

Vzr. Rechtbank Gelderland 8 december 2020, IEF 19641, IT 3355; C/05/378276 / KG ZA 20-400 (Hage q.q. tegen Connect) Kort geding. Connect ontwikkelde en vermarkte onder andere software, in het bijzonder 3D configuraties voor woningbouwprojecten. IBG ontwikkelt eveneens software. Connect heeft op enig moment IBG benaderd om een 3D tekenprogramma verder te bewerken en het programma te onderhouden. Zij laten hiervoor een overeenkomst opstellen. Op 14 januari 2020 wordt Connect failliet verklaard. Curator Hage q.q. vordert de producten die in de uitvoering van de overeenkomst door IBG zijn ontwikkeld en stelt zich op het standpunt dat Connect eigenaar is van de auteursrechten. IBG voert verweer en meent dat zij de IE-rechten met betrekking tot de producten bezit, nu de overeenkomst niet door haar is ondertekend. Geoordeeld wordt dat partijen kennelijk overeenstemming hadden over de essentiala van de overeenkomst en dat zij hieraan volledige uitvoering hebben gegeven. Verder blijkt uit de correspondentie dat zij uitgingen van een bindende overeenkomst, waardoor Connect er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat IBG de overeenkomst gestand zou doen. Dat IBG de overeenkomst niet heeft ondertekend, doet daar niet aan af. IBG wordt daarom bevolen de producten die zij nog onder zich heeft, waaronder de meest recente versie van de (bron)code, af te geven en ter beschikking te stellen op een draagbare gegevensdrager.

IT 3354

Gemeente heeft IT-overeenkomst buitengerechtelijk ontbonden

Rechtbank 3 jun 2020, IT 3354; ECLI:NL:RBDHA:2020:4735 (Split-Vision tegen gemeente Leeuwarden), http://www.itenrecht.nl/artikelen/gemeente-heeft-it-overeenkomst-buitengerechtelijk-ontbonden

Rechtbank Den Haag 3 juni 2020, IT 3354; ECLI:NL:RBDHA:2020:4735 (Split-Vision tegen gemeente Leeuwarden) Split-Vision is een software-ontwikkelaar.Het geschil draait om een misgelopen automatiseringsproject bij de gemeente Leeuwarden en enige aangesloten gemeenten. In de kern is in geschil of dit mislopen het gevolg is van tekortschietende prestaties van de kant van Split-Vision onder de PDW-overeenkomst, met betrekking tot de tijdigheid, volledigheid en kwaliteit van de door haar geleverde inspanningen en resultaten en of de gemeente Leeuwarden daarom gerechtigd was de betaling van gebruiksvergoedingen aan Split-Vision te staken en de PDW-overeenkomst te ontbinden. Toepassing van de redelijkheid en billijkheid bij het bepalen van de omvang van de ongedaanmakingsverbintenis. Ook het aandeel van de opdrachtgevende gemeente wordt in het mislopen van het IT-project betrokken. De vorderingen van Split-Vision worden afgewezen. Er wordt voor recht verklaard dat de gemeente Leeuwarden de PDW-overeenkomst buitengerechtelijk heeft ontbonden, met uitzondering van de contractuele afspraken met betrekking tot de zogenaamde Fase1-koppelingen. Er is hoger beroep aangetekend.

IT 3353

HvJ EU: besluit Europese Commissie over mededinging nietig verklaard

9 dec 2020, IT 3353; ECLI:EU:C:2020:1007 (Groupe Canal tegen Europese Commissie), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hvj-eu-besluit-europese-commissie-over-mededinging-nietig-verklaard

HvJ EU 9 december 2020, IEF 19638, IT 3353, IEFbe 3156; ECLI:EU:C:2020:1007 (Groupe Canal+ tegen Europese Commissie) Mededinging. Televisiedistributie. Uit het persbericht: het Hof verklaart een besluit van de Commissie nietig waarbij toezeggingen verbindend worden verklaard die door een onderneming zijn gedaan om de mededinging op de markten in stand te houden. De omstandigheid dat de medecontractanten van een onderneming die heeft toegezegd om bepaalde contractuele clausules niet na te komen, zich tot de nationale rechter kunnen wenden, kan de gevolgen van dat besluit van de Commissie voor de contractuele rechten van die medecontractanten niet opheffen.

IT 3349

Gebrek aan kennis over verhuizing komt voor eigen rekening

22 okt 2018, IT 3349; (Leverancier tegen Afnemer), http://www.itenrecht.nl/artikelen/gebrek-aan-kennis-over-verhuizing-komt-voor-eigen-rekening
SGOA

SGOA Heemstede 22 oktober 2018, IEF 19630, IT 3349, LS&R 1891 (Leverancier tegen afnemer) Arbitraal vonnis. Eiser is een leverancier van softwarepakketten aan medische zorginstellingen. Verweerder houdt zich bezig met geneesmiddelenverstrekking. Samen hebben zij een dienstenovereenkomst afgesloten voor de levering van een softwarepakket. Eiser heeft bij factuur van 2 mei 2017 een bedrag in rekening gebracht, maar de factuur is naar het oude adres verstuurd. Betaling is daarom uitgebleven. Verweerder heeft het pand dat zij huurde moeten verlaten en eiser heeft geholpen bij deze verhuizing. Eiser vordert naast de hoofdsom de handelsrente over de hoofdsom over de periode vanaf de vervaldatum van de verzonden factuur. De hoofdsom wordt toegewezen, maar uit de omstandigheden van het geval leidt de arbiter af dat eiser op de hoogte was van de verhuizing, ondanks dat verweerder verzuimd heeft een adreswijziging door te geven. Deze vordering wordt daarom afgewezen. Nu verweerder niet heeft betaald nadat zij de factuur alsnog heeft ontvangen, stelt de arbiter in redelijkheid vast dat verweerder zal worden veroordeeld in de kosten van de arbitrage.

IT 3352

Toewijzing geldvordering bij voorraad onvoldoende aannemelijk

27 mei 2019, IT 3352; (Eiser tegen verweerder), http://www.itenrecht.nl/artikelen/toewijzing-geldvordering-bij-voorraad-onvoldoende-aannemelijk
SGOA

SGOA 27 mei 2019, IEF 19632, IT 3352 (Eiser tegen verweerder) Eiser houdt zich bezig met het technisch ontwerp en het uitvoeren van technische productinnovatie. Verweerder ontwikkelt, fabriceert en verkoopt hoogwaardige gordijnrailssystemen. Partijen hebben samengewerkt aan de ontwikkeling van een besturingssysteem voor gordijnrails. Hiervoor zijn partijen op 22 oktober 2015 een overeenkomst aangegaan. Eiser stelt dat verweerder ten onrechte weigert de openstaande facturen te betalen. Zij vordert betaling van deze facturen. Verweerder heeft dit gemotiveerd betwist. Voor de vraag of er plaats is voor toewijzing hiervan is vastgesteld dat eiser een spoedeisend belang heeft bij haar vordering, gezien het feit dat op 28 mei 2019 een faillissementsrekest wordt behandeld. Verweerder is echter de enige klant van eiser. Voor verweerder bestaat een reëel restitutierisico omdat eiser kennelijk niet zelf beschikt over financiële middelen om het faillissement af te wenden. Bij de belangenafweging zal de aannemelijkheid en opeisbaarheid van de vorderingen daarom een belangrijke rol spelen. Daarom worden alle openstaande facturen stuk voor stuk behandeld. Geoordeeld wordt dat eiser er niet in is geslaagd voldoende aannemelijk te maken dat verweerder de aan haar vorderingen ten grondslag gelegde gefactureerde bedragen verschuldigd is, zodat de vordering moet worden afgewezen.

IT 3351

Klachten leiden niet tot vernieting Parool-uitspraak

4 dec 2020, IT 3351; ECLI:NL:HR:2020:1942 (Eiser tegen Het Parool), http://www.itenrecht.nl/artikelen/klachten-leiden-niet-tot-vernieting-parool-uitspraak
Het Parool

HR 4 december 2020, IEF 19636, IT 3351; ECLI:NL:HR:2020:1942 (Eiser tegen Het Parool) Vervolg op [IEF 18468]. Privacyrecht. Het Parool heeft in 2016 artikelen gepubliceerd over de kopers van politiepanden op de Amsterdamse Wallen en hun banden met criminelen. De betrokken kopers vorderen te verklaren dat publicatie van de artikelen onrechtmatig is. Publicatie van de artikelen was niet onrechtmatig volgens de rechtbank. Het hof oordeelde dat één bewering in het laatste artikel onrechtmatig was wegens het ontbreken van nuancering en/of wederhoor. De artikelen werden verder rechtmatig bevonden. Plaatsing van een rectificatie bij het laatste artikel in het digitale archief volstond. De Hoge Raad verwerpt het beroep. De klachten over het arrest van het hof kunnen niet leiden tot vernietiging van dat arrest. Zie ook de conclusie van de A-G [IEF 19341].