IT 2943

Verzoek ex artikel 17 AVG tot verwijdering BKR-registraties afgewezen

Rechtbank 21 okt 2019, IT 2943; ECLI:NL:RBZWB:2019:4846 (Verzoeker tegen Achmea en ABN AMRO), http://www.itenrecht.nl/artikelen/verzoek-ex-artikel-17-avg-tot-verwijdering-bkr-registraties-afgewezen

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21 oktober 2019, IT 2943; ECLI:NL:RBZWB:2019:4846 (Verzoeker tegen Achmea en ABN AMRO) Beschikking. Afwijzing van verzoek tot verwijdering van negatieve BKR-registraties. Er is alle reden is de negatieve BKR-registratie te handhaven, nu de inbreuk die daarmee wordt gemaakt op de privacy van verzoeker niet onevenredig is in verhouding tot het met de registratie te dienen doel. Voor het eerst is geoordeeld dat de verwerking door de banken noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van artikel 6 lid 1 sub c AVG (en niet een gerechtvaardigd belang ex artikel 6 lid 1 sub f AVG).  Daardoor komt de verzoeker geen beroep toe op het recht op bezwaar (artikel 21 lid 1 AVG) en het recht op vergetelheid (artikel 17 lid 1 AVG).

IT 2915

Laatste tickets ´The Future is Legal´

AI. Platforms. Fake news. Slimme auto’s. Gezondheid. Burgerrechten. Regulering. De thema’s van de toekomst in het ICT-recht. Op 15 november organiseert adviesbureau ICTRecht hét congres ‘The Future is Legal’ in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Het eendaagse congres geeft een kijkje in de toekomst van technologie en recht met 15 unieke lezingen van toonaangevende sprekers uit de juridische en technische wereld. Bestel hier de laatste tickets! 

IT 2919

MMA najaarslunch 2019 - 27 november

Elke keer weer een onvergelijkbare bron aan kennis: vergeet u niet aan te melden voor de  Jurisprudentielunch Merken- Modellen- en Auteursrecht van deLex op woensdag 27 november! Tobias Cohen Jehoram, Charles Gielen en Joris van Manen verzorgen een volledige update terwijl u geniet van uw lunch.

IT 2942

Gerecht van forumkeuze beslist eerst over aanvaarding van forumkeuzebeding

Rechtbank 6 nov 2019, IT 2942; (Dataprovider tegen Kapitol), http://www.itenrecht.nl/artikelen/gerecht-van-forumkeuze-beslist-eerst-over-aanvaarding-van-forumkeuzebeding

Rechtbank Amsterdam 6 november 2019, IEF 18817, IT 2942, IEFbe 2989; (Dataprovider tegen Kapitol) Dataprovider is een Nederlands bedrijf dat informatie op internet indexeert en structureert door middel van een robot die websites afspeurt op zoek naar bruikbare gegevens. De datasets die hiermee worden verzameld worden vervolgens aangeboden aan haar klanten. Kapitol (handelend onder de naam Infobel) exploiteert online telefoongidsen. Op de website www.infobel.com worden contactgegevens van ondernemingen en personen beschikbaar gesteld. In de algemene voorwaarden van Kapitol staat dat een zakelijke gebruiker per dag 100 keer gegevens mag opvragen en dat vanaf de 101ste opvraag een bedrag in rekening zal worden gebracht. Verder staat in diezelfde algemene voorwaarden een forumkeuze voor de rechtbank te Brussel.

IT 2941

Voegingsincident ex artikel 222 Rv toegewezen

Rechtbank 23 okt 2019, IT 2941; ECLI:NL:RBDHA:2019:11176 (Eiser tegen Formlabs), http://www.itenrecht.nl/artikelen/voegingsincident-ex-artikel-222-rv-toegewezen

Rechtbank Den Haag 23 oktober 2019, IEF 18814, IT 2942; ECLI:NL:RBDHA:2019:11176 (Eiser tegen Formlabs) Eiser is een kleine ondernemer in de edelsmederij. Hij heeft ongeveer 10 jaar geleden de naam Formlabs bedacht en sindsdien gebruikt ter aanduiding van zijn eenmanszaak. Hij heeft het woordmerk met een bijbehorend beeldmerk als Beneluxmerken laten registreren. Daarna heeft hij de domeinnaam laten registreren. Formlabs heeft de domeinnaam Formlabs.com in de VS laten registreren. Formlabs heeft het woordmerk bij het WIPO laten registreren en het voeren van de door hem geregistreerde domeinnamenn aangevochten bij het WIPO Arbitration and Mediation Center. Bij arbitraal vonnis is bepaald dat eiser de domeinnamen moest overdragen aan Formlabs. Volgens eiser moet de bestreden uitspraak overeenkomstig de WIPO arbitrageregels ongedaan worden gemaakt, omdat de uitspraak tot stand is gekomen in strijd met het recht op een eerlijk proces van eiser. Er was volgens eiser geen redelijke termijn gehanteerd voor een verweer, de voertaal Engels was een beletsel voor eiser en er heeft geen mondelinge behandeling plaatsgevonden voordat de uitspraak schriftelijk is gewezen. Er is tot voeging overgegaan. De beslissing in het incident wordt aangehouden tot het eindvonnis in de hoofdzaak is gewezen.

IT 2940

Google moet recensies verwijderen en NAW-gegevens afgeven

Rechtbank 11 nov 2019, IT 2940; (Kleermakerij tegen Google), http://www.itenrecht.nl/artikelen/google-moet-recensies-verwijderen-en-naw-gegevens-afgeven

Vzr. Rechtbank Amsterdam 11 november 2019, IEF 18816, IT 2940; (Kleermakerij tegen Google) Eiseres is een kleermakerij en heeft last van recensies die via Google Reviews worden geplaatst bij haar bedrijfsvermelding op Google Maps. Zij vermoed dat het gaat om nep recensies. De kleermakerij vordert verwijdering van de Google-recensies en vordert afgifte van de NAW-gegevens van de persoon/personen die de Google-recensies heeft/hebben geschreven. Google stelt dat zij een hoge mate van terughoudendheid betrachten ten aanzien van het verwijderen van recensies en al helemaal ten aanzien van het verstrekken van gegevens van haar gebruikers aan derden. Geoordeeld wordt dat de tien besproken recensies dezelfde kenmerken vertonen. De zeer specifieke combinatie van identificerende gegevens rechtvaardigt het vermoeden dat de recensies afkomstig zijn van dezelfde persoon of personen. De recensies beschrijven dan ook geen werkelijke gebeurtenissen en zijn schadelijk en onrechtmatig jegens de kleermakerij. De vordering tot verwijdering van de recensies wordt toegewezen. De vordering tot afgifte van NAW-gegevens wordt ook toegewezen. Aan de vereisten van het arrest HR Lycos/Pessers is voldaan. De bescherming van de eer en goede naam van de kleermakerij weegt zwaarder dan de vrijheid van Google-gebruikers om valse recensies te plaatsen, en van het internetpubliek om die recensies te kunnen ontvangen.

IT 2939

Facebook moet aanvullende maatregelen treffen tegen nepadvertenties

Rechtbank 11 nov 2019, IT 2939; ECLI:NL:RBAMS:2019:8415 (X tegen Facebook), http://www.itenrecht.nl/artikelen/facebook-moet-aanvullende-maatregelen-treffen-tegen-nepadvertenties
Facebook

Vzr. Rechtbank Amsterdam 11 november 2019, IE 18813, RB 3353, IT 2939; ECLI:NL:RBAMS:2019:8415 (X tegen Facebook) Eiser is een bekende mediaondernemer en eigenaar van Talpa Network. Vanaf oktober 2018 tot in ieder geval maart 2019 verschijnen er advertenties op Facebook waarbij eiser in verband wordt gebracht met Bitcoin en Bitcoin investeringen. Gebruikers die op de advertenties ingaan raken hun geld kwijt. De totale omvang van de schade door gedupeerden is zeker 1,7 miljoen euro. Eiser stelt dat Facebook onrechtmatig handelt door niet alles te doen wat in haar vermogen ligt om dergelijke advertenties te voorkomen of spoedig te verwijderen. Facebook verweert zich door te stellen dat zij al alles doet wat redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. Daarbij stellen ze dat een verdergaand optreden tegen dergelijke adverteerders niet hoeft, niet mag en ook technisch niet kan. Vaststaat dat het zonder toestemming gebruiken van naam en portret met als doel mensen op te lichten een inbreuk is op de persoonlijke levenssfeer en is derhalve ook onrechtmatig. Het bieden van een platform voor dergelijke advertenties, waarbij geen tegenmaatregelen worden genomen die redelijkerwijs kunnen worden verwacht, kan in beginsel ook op zichzelf als onrechtmatig handelen worden bestempeld. Facebook zal in het vervolg meer moeten doen tegen nepadvertenties. Dit is mogelijk zonder een (wettelijk verboden) algemeen filter. Verder zal Facebook ook gebruiks- en betaalgegevens van de adverteerders moeten overhandigen.

Lees ook het interview met Christaan Alberdingk Thijm in De Volkskrant over deze zaak.

IT 2938

Verwerking persoonsgegevens BKR-registratie is proportioneel en subsidiair

Rechtbank 14 nov 2019, IT 2938; (X tegen ABN AMRO en Rabobank), http://www.itenrecht.nl/artikelen/verwerking-persoonsgegevens-bkr-registratie-is-proportioneel-en-subsidiair

Rechtbank Noord-Holland 14 november 2019, IT 2938; (X tegen ABN AMRO en Rabobank) Eiser, dhr S, is meerdere kredietovereenkomsten aangegaan met Rabobank en ABN Amro. Vervolgens heeft S achterstanden op de kredieten laten ontstaan en is uiteindelijk gestopt met het betalen van de maandtermijnen van deze kredieten. Ondanks herhaalde sommaties is S niet tot betaling overgegaan. Daarop hebben Rabobank en ABN Amro respectievelijk enkele bijzonderheidscodes geregistreerd in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van het BKR. S wenst in het onderhavige geschil om ABN Amro en Rabobank te bevelen de bijzonderheidscoderingen in het CKI van het BKR te verwijderen. Volgens S hebben ABN Amro en Rabobank de verwijdering van de bijzonderheidscoderingen ten onrechte geweigerd. Dit blijkt in het onderhavige geval echter onjuist: de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de BKR-registratie is gerechtvaardigd, gezien de registratie nodig is om S tegen overkreditering te beschermen en andere kredietinstellingen te waarschuwen. De belangenafweging die bij de beoordeling van het geschil moet worden gemaakt, valt dus uit in het nadeel van S.

IT 2937

Geen verplichting leveren broncode

Rechtbank 30 okt 2019, IT 2937; ((Principle Group tegen Scope Group en Kastor, en Curator tegen Principle Group), http://www.itenrecht.nl/artikelen/geen-verplichting-leveren-broncode

Rechtbank Amsterdam 30 oktober 2019, IT 2937; (Principle Group tegen Scope Group en Kastor) en (Curator tegen Principle Group). Gevoegde zaken. Principle Group is een onderneming die zich bezig houdt met bemiddeling en handel in onroerend goed. Scope Group ontwikkelt en produceert ICT-systemen ten behoeve van de vastgoedmarkt. Principle Vastgoed en Perfect Visit worden in 2017 failliet verklaard. Curator A van de failliete BV’s raakt in gesprek met Principle Group. Zij wordt op enig moment gewezen op het feit dat de door deze bedrijven gebruikte customer relationship management systeem (RealWorldCRM), eigendom is van Scope Group. Deze software werd middels een licentie gebruikt door de failliete BV’s. Tussen Principle Group en de curator wordt een overeenkomst gesloten voor de verkoop van een aantal activa uit de boedel van de failliete BV’s (de Dataovereenkomst). Onderdeel hiervan is dat Principle Group toegang krijgt tot de RealWorldCRM software, teneinde het eigenarenbestand te kunnen inzien en beheren. Tussen Principle Group en Scope Group wordt ook een koop- en verkoop overeenkomst gesloten (de Overeenkomst). Hierbij koopt Principle Group onder andere het intellectuele eigendom samen met de exploitatie- en ontwikkelrechten over van Scope Group.

IT 2936

Noot Seignette bij Hof Dutch Film Works Ziggo

, IT 2936; http://www.itenrecht.nl/artikelen/noot-seignette-bij-hof-dutch-film-works-ziggo

Anoniem illegaal downloaden – een grondrechtelijk beschermd belang?
Reactie op Hof Arnhem-Leeuwarden 6 november 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:9352 (Dutch Film works/Ziggo).

Het Hof Arnhem-Leeuwarden deed op 6 november uitspraak in de zaak van Dutch Film Works (DFW) tegen internet provider Ziggo [IEF 18806, IT 2935]. DFW wil  internet gebruikers aanpakken die illegaal films downloaden en uploaden met behulp van BitTorrent. Daartoe vraagt zij Ziggo om de NAW gegevens van de betreffende klanten te verstrekken. Ziggo wil deze niet geven. Het Hof Arnhem- Leeuwarden oordeelt dat Ziggo dat ook niet hoeft te doen omdat DFW onvoldoende inzichtelijk heeft gemaakt welke actie zij precies tegen welke klant gaat nemen en welke bedragen zij precies gaat vorderen. Die informatie is volgens het Hof nodig om te kunnen toetsen of de actie passend is in het licht van het grondrechtelijk verankerde privacybelang van de Ziggoklant. Het Hof vraagt zich daarbij af of schadevergoeding en kostenveroordeling wel passend zijn gezien de “zeer geringe” schade die de rechthebbende per downloader lijdt. Een vergaande uitspraak waarmee het Hof lijkt te willen zeggen: handen af van de downloadende internet consument. Maar op grond van welk grondrechtelijk belang precies?

IT 2935

Ziggo hoeft persoonsgegevens niet af te staan aan Dutch Film Works

Hof 5 nov 2019, IT 2935; ECLI:NL:GHARL:2019:9352 (Dutch Film Works tegen Ziggo), http://www.itenrecht.nl/artikelen/ziggo-hoeft-persoonsgegevens-niet-af-te-staan-aan-dutch-film-works

Hof Arnhem-Leeuwarden 5 november 2019, IEF 18806, IT 2935; ECLI:NL:GHARL:2019:9352 (Dutch Film Works tegen Ziggo) Dutch Film Works is voor de film ‘The Hitman’s Bodyguard’ in Nederland de sub-distribiteur. Tevens is zij gerechtigd om op te treden tegen inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten. Dutch Film Works heeft Ziggo verzocht opgave te doen van bepaalde klantgegevens die zijn gekoppeld aan IP-adressen afkomstig van haar klanten. Ziggo antwoordt dat zij de gegevens, voor zover nog beschikbaar, zal bewaren maar dat zij niet vrijwillig tot afgifte van de gegevens zal overgaan. Daartoe voeren zij onder andere aan dat het verzoek te weinig informatie bevat om te concluderen dat, en welke, klanten van Ziggo inbreuk hebben gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten. In eerste aanleg is Dutch Film Works in het ongelijk gesteld. Zie de uitspraak van 8 februari 2019, [IT 2712]. Er wordt overgegaan tot een belangenafweging van enerzijds het recht op bescherming van persoonsgegevens en anderzijds de bescherming van het intellectueel eigendomsrecht. Vast komt te staan dat Dutch Film Works onvoldoende transparant is over de gevolgen die haar acties voor de betrokken Ziggo klanten teweeg kan brengen. Hierdoor kan er niet getoetst worden of de voorgenomen maatregelen in redelijke verhouding staan tot het gevolg. Ziggo handelt zodoende niet onrechtmatig door de gevraagde klantgegevens niet af te geven. 

IT 2933

Publicaties op zwarte lijsten artsen en rechters zijn onrechtmatig

Rechtbank 25 okt 2019, IT 2933; ECLI:NL:RBMNE:2019:4954 (OM tegen SIN-NL), http://www.itenrecht.nl/artikelen/publicaties-op-zwarte-lijsten-artsen-en-rechters-zijn-onrechtmatig

Rechtbank Midden-Nederland 25 oktober 2019, IT 2933; ECLI:NL:RBMNE:2019:4954 (OM tegen SIN-NL.) SIN-NL is een stichting die zich inzet voor de verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten of hun nabestaanden, alsmede voor de patientenveiligheid en kwaliteit van de gezondheidszorg. SIN-NL publiceert op het internet een 'zwarte lijst artsen' en een 'zwarte lijst rechters'. Op de lijsten zijn namen van personen of organisaties binnen de gezondheidszorg en overheid vermeld, die volgens SIN-NL tuchtrechtelijk, strafrechtelijk of anderszins verwijtbaar handelen. Mevrouw A was officier van justitie in een strafzaak waarin X werd vervolgd voor smaad, laster en/of belediging van een neuroloog. Haar naam staat sindsdien op de zwarte lijst van artsen. Bij het artikel is ook een foto van haar geplaatst. Tevens staat haar naam in vier berichten op de zwarte lijst van rechters vermeld. De uitlatingen over mevrouw A zijn onrechtmatig: het zijn ernstige beschuldigingen, die als feitelijk waar worden gepresenteerd, maar die niet kloppen. Daarnaast is op de lijsten de naam van eiser 2 vermeld, een journalist die alleen op de lijst staat, omdat hij bij de publieke omroep werkt. Ook al is dit wél juist, er ontbreekt een duidelijke aanleiding om specifiek over hem te berichten. Hij is met A getrouwd, maar dit is niet reden genoeg om over hem in deze context te berichten. De foto had niet zonder de toestemming van A mogen worden gepubliceerd, waardoor inbreuk is gemaakt op het portretrecht van A. Daarnaast zijn de publicaties volgens het OM in strijd met de AVG, hetgeen niet is tegengesproken door gedaagden.

IT 2934

Waardering op ZorgkaartNederland maakt geen inbreuk

Rechtbank 9 okt 2019, IT 2934; ECLI:NL:RBOVE:2019:3755 (Eiseres tegen Patiëntenfederatie), http://www.itenrecht.nl/artikelen/waardering-op-zorgkaartnederland-maakt-geen-inbreuk

Rechtbank Overijssel 9 oktober 2019, IT 2934; ECLI:NL:RBOVE:2019:3755 (Eiseres tegen Patiëntenfederatie) De Patiëntenfederatie die onder de naam ZorgkaartNederland haar website exploiteert, vertegenwoordigt verschillende patiëntenorganisaties. Via haar website kunnen patiënten naar zorgverleners, waarvan de gegevens op de site zijn vermeld, zoeken en anoniem waarderingen plaatsen over de zorgverleners. Onder de waarderingen staat dat de tekst dat de redactie een waardering niet op de waarheid kan controleren en dat een waardering de persoonlijke mening van de inzender is. Ook is er een reactiemogelijkheid gegeven voor de zorgaanbieder. Op de site van ZorgkaartNederland is een waardering geplaatst waarbij eiseres op alle onderdelen met een 2 is beoordeeld. Vervolgens heeft eiseres de redactie verzocht om haar naam en alle beoordelingen van ZorgkaartNederland te verwijderen.

IT 2932

Inbreuk op KNPV-merk. Uitingen op Facebook niet onrechtmatig

1 nov 2019, IT 2932; ECLI:NL:RBGEL:2019:4905 (KNPV tegen gedaagde), http://www.itenrecht.nl/artikelen/inbreuk-op-knpv-merk-uitingen-op-facebook-niet-onrechtmatig

Rechtbank Gelderland 1 november 2019, IEF 18801, IT 2932; ECLI:NL:RBGEL:2019:4905 (KNPV tegen gedaagde) Kort geding. De KNPV (Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging) is opgericht als sportbond op het gebied van politiehondensport. Gedaagde was tot voor kort actief lid van KNPV. Zij is thans geschorst. Op 24 september 2007 heeft KNPV in zwart/wit een teken bij het BBIE onder registratienummer 0830527 ingeschreven voor waren en/of diensten in klasse 35 (beheer van commerciële zaken; administratieve diensten; publiciteit en reclame), (hierna: het KNPV-teken). Op 24 januari 2019 heeft gedaagde bij het EUIPO een teken in de kleuren blauw/goud gedeponeerd voor diensten in klasse 35 (reclame, marketing en promotionele diensten) (hierna: het Uniemerk). Tegen dit depot is KNPV een nietigheidsprocedure bij EUIPO gestart. Gedaagde heeft het Uniemerk gedurende enige tijd als profielfoto op haar Facebookaccount gebruikt. Gedaagde stemt op de zitting in met de merkenrechtelijke vorderingen van eiser zodat deze worden toegewezen. De uitlatingen van gedaagde in brieven en op Facebook zijn niet onrechtmatig jegens eiser. KNPV heeft onvoldoende concrete feiten en omstandigheden aangevoerd om vast te stellen dat de grens van wat in het maatschappelijk verkeer toelaatbaar is door gedaagde is overschreden. Voor de begroting van de proceskosten ex artikel 1019h Rv wordt aansluiting gezocht bij de Indicatietarieven in IE-zaken.

IT 2931

Verwijdering van gegevens betalingsachterstanden terecht geweigerd

Rechtbank 1 nov 2019, IT 2931; ECLI:NL:RBOBR:2019:6316 (Eiser tegen Financiële instellingen), http://www.itenrecht.nl/artikelen/verwijdering-van-gegevens-betalingsachterstanden-terecht-geweigerd

Rechtbank Oost-Brabant 1 november 2019, IT 2931; ECLI:NL:RBOBR:2019:6316 (Eiser tegen Financiële instellingen) Eiser was zelfstandig ondernemer en is in de financiële problemen geraakt. Dit leidde ertoe dat op eiser de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing was. Eiser heeft bij vonnis een schone lei gekregen, waarbij geen enkele uitkering aan de schuldeisers is gedaan. Fideaal, ICS, ABN AMRO, ING, Aegon, Arrow en Santander (hierna: gedaagden) hebben in het CKI van de Stichting BKR bijzonderheidscodes ten aanzien van eiser laten registreren. Eiser heeft vervolgens Coderingvrij verzocht om te bemiddelen bij het verwijderen van de bijzonderheidscodes vanwege de noodzaak van eiser tot aankoop van een woning in Den Haag, hetgeen zonder hypotheek niet mogelijk is. De vordering van eiser tot verwijdering van zijn persoonsgegevens, met name de bijzonderheidscodes, wordt echter afgewezen omdat de belangenafweging die op grond van de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit moet worden gemaakt, uitvalt in het nadeel van eiser. De inbreuk op de belangen van eiser bij de verwijdering van zijn gegevens mag niet onevenredig zijn in verhouding tot het met de verwerking te dienen doel. Daarnaast moet worden gekeken of dit doel niet op een andere, voor eiser minder nadelige wijze kan worden verwezenlijkt. Het doel is de bescherming van andere kredietinstellingen en de huidige financiële situatie lijkt minder stabiel dan hij doet voorkomen.

IT 2929

Nationaal Mediarechtcongres 14/11: battle of the platforms?

De strijd om de kijker: battle of the platforms?

De snelle groei van bestaande en nieuwe mediaplatforms is inmiddels onontkoombaar. Wat betekent dat voor de verhoudingen in de media? Hoe verhouden omroep en zogenaamde ‘superplatforms’ zich tot elkaar? En welke juridische implicaties heeft dit voor de diverse spelers?

Discussieer mee tijdens het Mediarechtcongres van deLex op 14 november, waar het panel met Marijn Poeschmann (Youtube), Janneke Slöetjes (Netflix),  Frank Volmer (STER) en Rik Welling (RTL) zich over deze kwesties buigt, onder begeleiding van dagvoorzitters Remy Chavannes (Brinkhof) en Madeleine de Cock Buning (UU)

IT 2928

Mondelinge afspraken credits filmproducer niet afdwingbaar

Hof 17 okt 2019, IT 2928; ECLI:NL:GHDHA:2019:2750 (Credits filmproducer), http://www.itenrecht.nl/artikelen/mondelinge-afspraken-credits-filmproducer-niet-afdwingbaar

Hof Den Haag 17 oktober 2019, IEF 18790, IT 2928; ECLI:NL:GHDHA:2019:2750 (credits filmproducer) Geïntimeerde is initiatiefnemer van een film en werkt aan de productie daarvan. Appellant was associate producer en deelde geïntimeerde mee dat hij een filmcredit als executive producer zou willen. Geïntimeerde mailde appellant dat dit niet bespreekbaar was, maar dat hij een co-productie credit zou aanvaarden indien appellant aan bepaalde voorwaarden zou voldoen, waaronder een betaling van 2000 euro, het volledig terugtrekken uit de productie en het beschikbaar stellen van de scriptie-aantekeningen. Vervolgens hebben partijen met elkaar overlegd in een mondeling gesprek dat ze hebben opgenomen. Na het gesprek heeft appellant zich uit de productie teruggetrokken, echter heeft hij zijn scriptie-aantekeningen niet beschikbaar gesteld. Om deze reden heeft geïntimeerde de afgesproken co-producer credits niet voor appellant vermeld. Appellant vordert nakoming van de overeenkomst, met name door de afgesproken credits te vermelden, alsmede een verbod om de film te distribueren als de openingstitel en aftiteling van de film deze credits niet vermeldt. Deze vorderingen worden niet toegewezen, omdat beide partijen achteraf hebben gemaild dat ze allereerst een schriftelijk contract willen vaststellen voordat enige verplichting op grond van het gesprek zou worden nagekomen. Dit brengt mee dat de partijen niet over en weer konden verwachten dat de afspraken zouden nagekomen.

IT 2927

Voortgang versterkte aanpak cybersecurity

Minister Grappenhaus van Justitie en Veiligheid heeft de Tweede Kamer dinsdag per brief op de hoogte gesteld van de actuele stand van zaken van op het gebied van cybersecurity.

IT 2926

Data Sharing Days

Op 27 en 28 januari vinden in Den Haag de Data Sharing Days 2020 plaats, met als belangrijkste thema Using data sovereignty to
create value
.  Slimme organisaties realiseren het potentieel van data en zoeken naar manieren om waarde te creëren. Tegelijkertijd groeit het besef van mensen dat ze hierin een centrale rol willen spelen: zijn het niet hun gegevens?
Datasoevereiniteit zou het centrale ontwerpprincipe van de data-economie moeten zijn; een economie waarin iedereen - organisaties en consumenten - controle heeft over de eigen gegevens en geniet van alle voordelen die het delen van gegevens met zich meebrengt. Dit is een uitdaging die beleidsmakers en organisaties nu moeten aangaan.

Lees hier meer over het tweedaagse programma en de sprekers.