IT 2580

Artikelen over bestuurder inmiddels failliete ondernemingen vervullen journalistiek rol in maatschappelijk debat

Rechtbank 20 mrt 2018, IT 2580; ECLI:NL:RBLIM:2018:2751 (Bestuurder failliete onderneming), http://www.itenrecht.nl/artikelen/artikelen-over-bestuurder-inmiddels-failliete-ondernemingen-vervullen-journalistiek-rol-in-maatschap

Rechtbank Limburg 20 maart 2018, IT 2580; ECLI:NL:RBLIM:2018:2751 (Bestuurder failliete onderneming) Privacy. Geen verwijdering zoekresultaat Google. Verzoeker was bestuurder van verschillende besloten vennootschappen en één commanditair vennootschap. Deze zijn respectievelijk op 5 juli 2005 en 4 november 2005 failliet verklaard. Voormelde vennootschappen hadden ten tijde van haar faillissementen omstreeks 550 medewerkers in dienst. Verzoeker wil dat Google URL's in de zoekresultaten verwijdert dan wel afschermt. De informatie in de URL’s is niet onjuist, niet irrelevant en niet onnodig grievend. Er moet een belangenafweging plaatsvinden. De URL’s hebben betrekking op publicaties van professionele media die een journalistieke rol vervullen in het maatschappelijke debat inzake onder meer bestuurdersaansprakelijkheid. Het moeilijker vindbaar maken van de artikelen via Google Search kan worden gezien als een inperking van de vrijheid van meningsuiting van de originele auteurs. Bovendien heeft de informatie die in de artikelen staat enkel betrekking op de rol van verzoeker als bestuurder. Het verzoek wordt afgewezen.

IT 2586

FIFA18 Loot box met gloednieuwe verjaardagsselectie misleidend

, IT 2586; http://www.itenrecht.nl/artikelen/fifa18-loot-box-met-gloednieuwe-verjaardagsselectie-misleidend
Advertentie EA

RCC 16 mei 2018, IT 2586; RB 3146; dossiernr. 2018/00227 (FIFA Ultimate Team loot box) Reclamerecht. FUT is een onderdeel van het spel FIFA18, dat verkrijgbaar is voor PlayStation 4. Binnen FUT kunnen pakketten worden gekocht waarin spelers zitten die voor het elftal kunnen worden ingezet. Van tevoren is niet bekend welke spelers in een pakket zitten. Alleen het aantal spelers is bekend en hoeveel daarvan “goud” en “zeldzaam” zijn. Hoe duurder een pakket, des te groter de kans dat er een zeldzame (en dus waardevolle) speler in het pakket zit. Daarnaast zijn er speciale pakketten met nog betere scores verkrijgbaar. In de uiting wordt geadverteerd voor een speciaal pakket. Op basis van de tekst “…een gloednieuwe FUT-verjaardagsselectie, vanaf 16 maart in pakketten beschikbaar” meende klager dat het speciale pakket minimaal één van de afgebeelde 23 spelers uit de verjaardagsselectie zou bevatten. Deze indruk wordt volgens klager versterkt doordat de opmaak van de (overgelegde) pagina, waarop het Ultimate pakket in ‘Brons’, ‘Zilver’ en ‘Goud’ wordt aangeboden, anders is dan gebruikelijk en is aangepast aan de lay-out van de advertentie. Klager heeft voor 20 euro aan FIFA-punten gekocht en deze in het spel ingewisseld voor een ‘Gold Ultimate’ pakket. Bij opening van het pakket bleek dat hierin geen enkele speler uit de verjaardagsselectie zat. Omdat in de advertentie niet wordt vermeld dat bij aanschaf van het verjaardagspakket geen zekerheid bestaat op het ontvangen van één (of meer) speler(s) uit de verjaardagsselectie, vindt klager de uiting misleidend. Als hij had geweten dat slechts sprake is van een kleine kans op één van de 23 spelers, had hij het ‘Gold Ultimate’ pakket niet gekocht.

IT 2581

Conclusie AG: verwerping cassatieberoep schending grondrechten door ontvangst van gegevens van buitenlandse diensten door AIVD en MIVD

Hoge Raad 4 mei 2018, IT 2581; ECLI:NL:PHR:2018:496 (Particulieren en belangenorganisaties tegen de Staat), http://www.itenrecht.nl/artikelen/conclusie-ag-verwerping-cassatieberoep-schending-grondrechten-door-ontvangst-van-gegevens-van-buiten

Conclusie AG HR 4 mei 2018, IT 2581; ECLI:NL:PHR:2018:496 (Particulieren en belanghebbenden tegen de Staat) Privacy. Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten ontvangen gegevens van buitenlandse inlichtingendiensten, zoals de Amerikaanse NSA en de Britse GCHQ. Als gevolg van het feit dat deze buitenlandse diensten de herkomst van de verschafte gegevens niet aan de ontvanger bekend maken, kan niet altijd de mogelijkheid worden uitgesloten dat internationaal erkende grondrechten zijn geschonden bij het verwerven van die gegevens. De conclusie strekt tot verwerping van het cassatieberoep. 

IT 2585

EU to create a common cybersecurity certification framework and beef up its agency – Council agrees its position

, IT 2585; http://www.itenrecht.nl/artikelen/eu-to-create-a-common-cybersecurity-certification-framework-and-beef-up-its-agency-council-agrees-i

Uit het persbericht: The EU is to enhance its cyber resilience by setting up an EU-wide certification framework for information and communication technology (ICT) products, services and processes. The industry could use the new mechanism to certify products such as connected cars and smart medical devices. The Council today agreed its general approach on the proposal, known as the Cybersecurity Act. The proposal will also upgrade the current European Union Agency for Network and Information Security (ENISA) into a permanent EU agency for cybersecurity.

IT 2579

Mogelijke belangenverstrengeling met decaan universiteit: niet onbegrijpelijk dat naam verzoekster wordt genoemd in zoekresultaten

Rechtbank 24 mei 2017, IT 2579; ECLI:NL:RBMNE:2017:6893 (Belangenverstengeling decaan universiteit), http://www.itenrecht.nl/artikelen/mogelijke-belangenverstrengeling-met-decaan-universiteit-niet-onbegrijpelijk-dat-naam-verzoekster-wo

Rechtbank Midden Nederland 24 mei 2017, IT 2579; ECLI:NL:RBMNE:2017:6893 (Belangenverstengeling decaan universiteit) Geen verwijdering zoekresultaat Google. Verzoekster voerde in de periode 2004 tot en met 2010 opdrachten uit voor een universiteit. Enkele opdrachten zijn verstrekt in de periode dat de echtgenoot van verzoekster als decaan werkzaam was op die universiteit. Onderzoeksbureau PwC heeft onderzocht of er sprake was van belangenverstrengeling. Verzoekster wil dat Google bepaalde zoekresultaten verwijdert of afschermt. Deze zoekresultaten verwijzen naar verschillende artikelen die berichten over kwestie(s) waarbij verzoekster een rol heeft gespeeld. Dat de auteurs van de artikelen achter de URL’s het nieuwswaardig hebben geacht om in de artikelen ook de naam van verzoekster te noemen is niet onbegrijpelijk. Het verzoek wordt afgewezen.

IT 2584

Gebod geen camera's met privacy mask te vernielen

Hof 5 jun 2018, IT 2584; ECLI:NL:GHARL:2018:5145 (burengeschil vernieling bewakingscamera), http://www.itenrecht.nl/artikelen/gebod-geen-camera-s-met-privacy-mask-te-vernielen

Hof Arnhem-Leeuwarden 5 juni 2018, IT 2584; ECLI:NL:GHARL:2018:5145(burengeschil vernieling bewakingscamera) Burengeschil. Vernieling camera’s. Maken van opnames met bewakingscamera’s. Contactverbod. Cameraschade is gelijk aan waarde van de (recent geplaatste) verloren gegane camera’s op datum incident. Die waarde kan worden bepaald op basis van de vervangingswaarde ten tijde van het incident. Zonder toestemming maken van opnames van personen in of om hun huis is onrechtmatig. Zogenaamd “privacy-mask” in de camerasoftware is in beginsel afdoende inperking van de mogelijkheid dergelijke opnames te maken. Voor contactverbod over en weer onvoldoende gronden.

IT 2583

AP constateert geen misstanden met camera's in onderzochte sauna's

Na steekproefsgewijs onderzoek naar cameratoezicht in sauna’s constateert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geen overtredingen. Bezorgde saunabezoekers meldden zich bij de AP omdat zij mogelijk ontkleed gefilmd werden in sauna’s. Dat was voor de AP aanleiding voor onderzoek. Cameratoezicht in ruimtes waar mensen ontkleed zijn is volgens de privacywetgeving verboden. Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP: “Sauna-eigenaren lijken inmiddels doordrongen van de regels. Ze hebben ons laten weten dat ze camera’s weggehaald hebben naar aanleiding van onze waarschuwingsbrief uit 2016 of kort geleden na de commotie over gelekte beelden van saunabezoekers op internet .” Lees verder

IT 2582

Conclusie AG: Geen vereist vermoeden van aansprakelijkheid voor houder van internetaansluiting bij auteursrechtinbreuk filesharing bij meerdere gezinsleden

Hof van Jusitie EU 6 jun 2018, IT 2582; ECLI:EU:C:2018:400 (Audioboek Dan Brown; Lübbe tegen Strotzer), http://www.itenrecht.nl/artikelen/conclusie-ag-geen-vereist-vermoeden-van-aansprakelijkheid-voor-houder-van-internetaansluiting-bij-au
Dan Brown Das Verlorene Symbol

Conclusie AG HvJ EU 6 juni 2018, IEF 17748; IEFbe 2594; IT 2582; ECLI:EU:C:2018:400 ; C‑149/17 (Audioboek Dan Brown; Lübbe tegen Strotzer) Schadevergoeding wegens een via filesharing gepleegde inbreuk op het auteursrecht. Internetaansluiting die toegankelijk is voor gezinsleden van de houder. Uitsluiting van aansprakelijkheid van de houder zonder dat de aard van het gebruik van de aansluiting door het gezinslid hoeft te worden gespecificeerd. Conclusie AG:

Artikel 8, lid 2 [InfoSoc-Richtlijn] en artikel 13, lid 1 [Handhavingsrichtlijn] moeten aldus worden uitgelegd dat zij niet vereisen dat in het nationale recht van de lidstaten een vermoeden van aansprakelijkheid van de houders van een internetaansluiting wordt ingevoerd voor inbreuken op het auteursrecht die via deze aansluiting zijn begaan. Indien het nationale recht echter in een dergelijk vermoeden voorziet om de bescherming van die rechten te waarborgen, moet het consequent worden toegepast om de doeltreffendheid van die bescherming te waarborgen. Het recht op eerbiediging van het familie- en gezinsleven, dat is neergelegd in artikel 7 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, mag niet aldus worden uitgelegd dat de houders iedere reële mogelijkheid wordt ontnomen om hun in artikel 17, lid 2, van het Handvest van de grondrechten verankerde intellectuele-eigendomsrecht te beschermen.

IT 2577

Zoekresultaten over muziekproducent en accountant betreffen actueel onderwerp in het algemene publieke debat

Rechtbank 20 mrt 2018, IT 2577; ECLI:NL:RBAMS:2018:3354 (Belastingontduiking en integriteit accountants), http://www.itenrecht.nl/artikelen/zoekresultaten-over-muziekproducent-en-accountant-betreffen-actueel-onderwerp-in-het-algemene-publie

Rechtbank Amsterdam 20 maart 2018, IT 2577; ECLI:NL:RBAMS:2018:3354 en Rechtbank Amsterdam 22 maart 2018, IT 2577; ECLI:NL:RBAMS:2018:3355 (Belastingontduiking en integriteit accountants) Privacy. Verzoek verwijdering zoekresultaat Google. Iedere zaak waarin verwijdering van een zoekresultaat wordt verzocht moet een belangenafweging worden gemaakt teneinde een juist evenwicht tussen de betrokken grondrechten vast te stellen. In de twee zaken is er sprake van een actueel onderwerp in het algemene publieke debat, respectievelijk belastingontduiking en de integriteit en deskundigheid van accountants. De eerste zaak betreft een muziekproducent die een bedrag van 1 miljoen euro in een rechtspersoon op Jersey zou hebben gestopt in een poging minder belasting te betalen. De tweede zaak betreft een tuchtklacht tegen een voormalig accountant. In beide zaken leiden de aard van de betrokken informatie en het belang dat het publiek erbij heeft om over deze informatie te beschikken, wat met name wordt bepaald door de rol die verzoeker in het openbare leven speelt, ertoe het recht op vrije meningsuiting inclusief het informatierecht van Google voorrang heeft. De verwijderingsverzoeken worden afgewezen.

IT 2578

Vereniging wil gebrek aan transparantie goede doelen sector aan de orde stellen: publiek belang van toegang tot de informatie

Rechtbank 19 apr 2018, IT 2578; ECLI:NL:RBDHA:2018:4672 (Vereniging tegen de Kwakzalverij), http://www.itenrecht.nl/artikelen/vereniging-wil-gebrek-aan-transparantie-goede-doelen-sector-aan-de-orde-stellen-publiek-belang-van-t

Rechtbank Den Haag 19 april 2018, IT 2578; ECLI:NL:RBDHA:2018:4672 (Vereniging tegen de Kwakzalverij) Geen verwijdering zoekresultaten. De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft een artikel gepubliceerd over verzoekers. Bij vonnis in kort geding van 27 mei 2014 is - kort samengevat - de Vereniging veroordeeld tot het plaatsen van een rectificatie, aangezien het artikel een aantal feitelijk onjuiste passages bevatte. Hierbij was van zwaarwegend belang dat de Vereniging het gebrek aan transparantie in de goede doelen sector op kritische en waarschuwende wijze aan de orde wilde stellen. Verzoekers willen dat Google bepaalde URL’s uit de zoekresultaten verwijdert dan wel afschermt. Het verzoek wordt afgewezen. De inmenging in de grondrechten van verzoekers door Google is gerechtvaardigd door het overwegende belang dat het publiek erbij heeft dat toegang tot deze informatie beschikbaar en vindbaar blijft en (daarmee) het belang van Google om de desbetreffende zoekresultaten te kunnen (blijven) aanbieden.

IT 2574

Verzoek verwijdering zoekresultaat: aanmerking als public figure leidt tot 'bijzonder geval'

Rechtbank 25 jan 2018, IT 2574; ECLI:NL:RBAMS:2018:2979 (Recht om vergeten te worden), http://www.itenrecht.nl/artikelen/verzoek-verwijdering-zoekresultaat-aanmerking-als-public-figure-leidt-tot-bijzonder-geval

Rechtbank Amsterdam 25 januari 2018, IT 2574; ECLI:NL:RBAMS:2018:2979 (Recht om vergeten te worden) Privacy. In deze zaak wordt besloten over het verzoek aan Google tot verwijdering van koppelingen naar URL’s. De links bevatten informatie over het straf- en fiscaalrechtelijke verleden van een zakenman. In de beoordeling van de zaak speelt mee dat de verzoeker is aan te merken als een public figure. Doordat de zakenman een public figure is, komt zwaarder gewicht toe aan het beschikbaar maken en houden voor het publiek van de desbetreffende koppelingen. Er is sprake van een ‘bijzonder geval’, dat rechtvaardigt dat het economisch belang van Google en het gerechtvaardigde belang van de internetgebruikers zwaarder wegen. De vordering wordt afgewezen.

IT 2576

HvJ EU: De beheerder van een fanpagina is samen met Facebook verantwoordelijk voor de verwerking persoonsgegevens

Hof van Jusitie EU 5 jun 2018, IT 2576; ECLI:EU:C:2018:388 (ULD tegen Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hvj-eu-de-beheerder-van-een-fanpagina-is-samen-met-facebook-verantwoordelijk-voor-de-verwerking-pers

HvJ EU 5 juni 2018, IEFbe 2588; IT 2576; ECLI:EU:C:2018:388; C-210/16 (ULD tegen Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein) Privacy.
Uit het persbericht: De beheerder van een fanpagina op Facebook is samen met Facebook verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens van de bezoekers van zijn pagina. De autoriteit voor gegevensbescherming van de lidstaat waarin deze beheerder is gevestigd kan, krachtens richtlijn 95/461 , zowel tegen hem optreden als tegen de dochteronderneming van Facebook die in dezelfde staat is gevestigd.

IT 2575

AP gestart met controles functionarissen voor gegevensbescherming

Autoriteit persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft van ruim 400 overheidsorganisaties gecontroleerd of zij een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) hebben aangemeld. Uit deze controle blijkt dat minder dan 4% mogelijk nog geen functionaris heeft aangemeld. Deze organisaties heeft de AP aangeschreven. Zij moeten voor 11 juni 2018 laten weten wie hun FG is. Als zij dit nalaten kan de AP een sanctie opleggen. Lees verder

IT 2573

Project-offertes met AutoCAT-tekeningen auteursrechtelijk beschermd

Rechtbank 23 mei 2018, IT 2573; (Azbil Telstar tegen Medexs), http://www.itenrecht.nl/artikelen/project-offertes-met-autocat-tekeningen-auteursrechtelijk-beschermd
Telstar Medexs

Rechtbank Midden-Nederland 23 mei 2018, IEF 17737; IT 2573 (Azbil Telstar tegen Medexs) Auteursrecht. Telstar stelt dat Medexs met haar AutoCAD-bestanden voor ziekenhuisprojecten de tekeningen grotendeels zijn gekopieerd. Gelijkenissen zijn geen toeval gezien de detailtekeningen, getallen, benamingen en kleurgebruik. In dit tussenvonnis, na IEF 14659 en IEF15447, stelt de rechtbank vast dat de (onderdelen van) AutoCAD tekeningen en project-offertes van Telstar kwalificeren als auteursrechtelijk beschermde werken, en dat Medexs en G&A inbreuk hebben gemaakt op die werken door de onderdelen te gebruiken in hun eigen tekeningen en offertes. Met de Medewerkers zijn geheimhoudings en/of non-concurrentiebedingen afgesproken. Eén heeft in strijd hiermee gehandeld, een ander in strijd met een Shareholders' agreement. Partijen worden uitgenodigd standpunten toe te lichten over de hoogte van de schade c.q. winstafdracht en de begroting van verbeurde boetes van Medewerkers.

IT 2572

Collectieve actie Consumentenbond over de veiligheidsrisico’s van Samsung als gevolg van kwetsbaarheden in Android

30 mei 2018, IT 2572; ECLI:NL:RBDHA:2018:6310 (Consumentenbond tegen Samsung), http://www.itenrecht.nl/artikelen/collectieve-actie-consumentenbond-over-de-veiligheidsrisico-s-van-samsung-als-gevolg-van-kwetsbaarhe

Rechtbank Den Haag 30 mei 2018, IT 2572; ECLI:NL:RBDHA:2018:6310 (Consumentenbond tegen Samsung) Collectieve actie van de Consumentenbond tegen Samsung over veiligheidsrisico’s als gevolg van kwetsbaarheden in Android, het besturingssysteem van de smartphones van Samsung. Niet-ontvankelijkverklaring voor vorderingen die zien op toekomstig handelen. Afwijzing van de resterende vorderingen omdat niet kan worden geconcludeerd dat Samsung, door nu niet gedurende de door de Consumentenbond genoemde periode en binnen de door haar genoemde termijn updates en upgrades door te voeren, feitelijk te weinig doet ter bestrijding van de veiligheidsrisico’s van kritieke kwetsbaarheden in Android. Verder oordeelt de rechtbank dat Samsung voldoende duidelijke en toegankelijke informatie geeft over de door haar geboden softwareondersteuning.

IT 2570

Leegloop bij Autoriteit Persoonsgegevens zorgt voor problemen

Een leegloop aan personeel bij de Nederlandse privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zou voor problemen zorgen. Dat terwijl de waakhond meer macht heeft gekregen met de invoering van een nieuwe Europese privacywet. Meerdere zwaargewichten zouden de Autoriteit Persoonsgegevens onlangs hebben verlaten, schrijft het FD op basis van bronnen. Het zou de privacyorganisatie niet lukken om nieuw personeel aan te trekken om de hoge posities opnieuw in te vullen.  Lees verder

IT 2569

Publicaties zijn onderdeel van een groter publiek debat over de integriteit van ambtenaren en mogelijk misbruik van publieke middelen

Rechtbank 22 mrt 2018, IT 2569; ECLI:NL:RBAMS:2018:3356 (Ambtenaar software), http://www.itenrecht.nl/artikelen/publicaties-zijn-onderdeel-van-een-groter-publiek-debat-over-de-integriteit-van-ambtenaren-en-mogeli

Rechtbank Amsterdam 22 maart 2018, IT 2569; ECLI:NL:RBAMS:2018:3356 (Ambtenaar software) Recht om vergeten te worden. Rechtsoverweging 4.14: De gewraakte verwijzingen naar publicaties van november 2013 waarvan verwijdering wordt verzocht zien - beknopt weergegeven - op het onderzoek dat het Algemeen Dagblad heeft gedaan naar het vertrek van [verzoeker] als [functie I] van de [naam dienstonderdeel] van de gemeente Rotterdam. In die functie heeft [verzoeker] volgens de publicatie software laten ontwikkelen ter waarde van 1,5 tot 2 miljoen euro. Dit programma wordt gebruikt door Rotterdamse stadswachten. [verzoeker] brengt diezelfde software sinds zijn vertrek met een eigen bedrijf op de markt. De gemeente is hiervan op de hoogte, maar maakt hiertegen geen bezwaar omdat het onderdeel uitmaakt van een vertrekregeling met [verzoeker]. Ook wordt vermeld dat [verzoeker] een arbeidsconflict met de gemeente heeft gehad en eerder in opspraak kwam als oud-[functie II] van woningcorporatie [naam woningcorporatie]. De publicatie op nieuws.nl is grotendeels op deze informatie gebaseerd.

IT 2571

De AVG geldt: meer rechten, meer plichten en ander toezicht

Autoriteit persoonsgegevens

Uit het persbericht: Vanaf nu geldt de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarmee krijgen mensen meer en sterkere privacyrechten. En gelden voor organisaties meer verplichtingen om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat bij het toezicht op de naleving van de nieuwe regels in eerste instantie de focus leggen op de naleving van de verantwoordingsplicht van organisaties, de beveiliging van medische gegevens en de handel in persoonsgegevens. Voorzitter Aleid Wolfsen: “Dit is een historisch moment. We hebben nu in de hele EU dezelfde privacyregels. De privacywetgeving is aangepast aan deze tijd en geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Hiermee is ieders grondrecht op bescherming van je persoonsgegevens beter verankerd.” Lees verder

IT 2568

SGOA lanceert gespecialiseerde geschiloplossing voor privacy- en securityconflicten

SGOA

De Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA), het onafhankelijke geschilleninstituut dat sinds 1989 actief is in de behandeling van ICT-conflicten, heeft een nieuwe faciliteit voor het oplossen en beslechten van privacy- en securityconflicten geïntroduceerd. Daartoe heeft de SGOA een gespecialiseerde ‘Privacy- en Security Kamer’ in het leven geroepen. Aanleiding voor deze stap is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Europese privacywetgeving waaraan bedrijven en organisaties per 25 mei 2018 moeten voldoen.

IT 2567

Verwijdering zoekresultaat: belang van het publiek om kennis te nemen van de veroordeling is gering

Rechtbank 22 mrt 2018, IT 2567; ECLI:NL:RBAMS:2018:3357 (AirBnB heimelijke filmer), http://www.itenrecht.nl/artikelen/verwijdering-zoekresultaat-belang-van-het-publiek-om-kennis-te-nemen-van-de-veroordeling-is-gering

Rechtbank Amsterdam 22 maart 2018, IT 2567; ECLI:NL:RBAMS:2018:3357 (AirBnB heimelijke filmer) Rechtsoverweging 4.18: In deze zaak bevat het zoekresultaat een link naar een artikel op de website van [plaats] News waarin wordt vermeld dat verzoeker, genoemd met voor- en achternaam, leeftijd en adres, twee jonge vrouwen met een in de badkamer verborgen camera heimelijk heeft gefilmd tijdens het douchen. In het artikel op de website wordt vermeld dat verzoeker schuld heeft bekend en op last van de Sheriff voor een jaar onder supervisie is geplaatst. Aangenomen mag worden dat deze voor iedere internetgebruiker toegankelijke informatie schadelijk is voor de reputatie van verzoeker en van directe invloed op zijn privéleven kan zijn. Dat verzoeker als professionele partij is opgetreden is niet komen vast te staan. De verzoeker heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zijn voormalige eigen woning slechts incidenteel via Airbnb werd verhuurd en dat verhuur van zijn huidige woning niet aan de orde is. Bovendien staat het heimelijk filmen van huursters in geen enkel verband met zijn functie als verhuurder. Van belang is verder dat verzoeker geen publiek figuur is en geen bijzondere rol speelt in het maatschappelijke leven. Het belang van het publiek om kennis te nemen van de veroordeling is gering. Van een ‘bijzonder geval’ dat de privacybelangen van verzoeker opzij zet is al met al geen sprake. Het verwijderingsverzoek zal dus worden toegewezen.

De rechtbank veroordeelt Google om de koppeling uit het zoekresultaat van de in de zoekmachine ingevoerde zoekopdracht ‘voor- en achternaam van verzoeker’, te verwijderen op de overeenkomstig het vaste beleid van Google.

4.6. Een letterlijke lezing van artikel 16 in verbinding met 22 Wbp kan tot de slotsom leiden dat het verzoek tot verwijdering reeds op deze grond toewijsbaar is. Echter, de vraag rijst of artikel 16 Wbp wel onverkort van toepassing is op (exploitanten van) zoekmachines. Een bevestigend antwoord op deze vraag heeft verstrekkende gevolgen voor Google en de door haar geëxploiteerde zoekmachine. Hierdoor zou Google zonder meer gehouden zijn tot inwilliging van verwijderingsverzoeken als het onderhavige. Daarmee zou afbreuk worden gedaan aan de belangrijke maatschappelijke functie van zoekmachine(s) om de internetgebruiker behulpzaam te zijn bij het vinden van de informatie waarnaar hij/zij op zoek is. De vervulling van deze functie van een zoekmachine zou categorisch onmogelijk worden gemaakt voor zover het gaat om het vinden van publicaties waarin het publiek wordt ingelicht over strafrechtelijke persoonsgegevens betreffende medeburgers. Een absoluut verbod is niet goed te verenigen met het algemene belang.

4.7. In dit verband heeft Google zich beroepen op de zogenoemde journalistieke exceptie. Hoewel het gerechtshof Den Haag in zijn arrest van 23 mei 2017 ECLI:NL:GHDHA:2017:1360 in een vergelijkbare context een zodanig beroep van Google heeft gehonoreerd, wordt dit verweer niet gevolgd.