IT 3542

Poging tot verzekeringsfraude rechtvaardigt registratie persoonsgegevens

Hof 1 jun 2021, IT 3542; ECLI:NL:GHAMS:2021:1716 (Appellant tegen Nationale Nederlanden), http://www.itenrecht.nl/artikelen/poging-tot-verzekeringsfraude-rechtvaardigt-registratie-persoonsgegevens

Hof Amsterdam 1 juni 2021, IT 3542; ECLI:NL:GHAMS:2021:1716 (Appellant tegen Nationale Nederlanden) Appellant is in 2015 slachtoffer geweest van een aanrijding, waarbij zijn kleding is beschadigd. Hiertoe heeft hij een claim ingediend bij zijn verzekeraar, de rechtsvoorganger van Nationale Nederlanden (NN). Vervolgens is geconstateerd dat het nep designerkleding betrof en dat de voor vergoeding in aanmerking komende schade aanzienlijk lager was dan het bedrag dat appellant bij de verzekeraar heeft ingediend. Om deze reden zijn de persoonsgegevens van appellant opgenomen in het incidentenregister van de afdeling integriteitszaken vanwege vermeende oplichting. Appellant vordert in dit hoger beroep vernietiging van die gegevens. Het hof oordeelt dat appellant zich bewust was van het feit dat het om neppe kleding ging en dat het oogmerk om NN te misleiden is vast komen te staan. Dit rechtvaardigt de registratie van zijn persoonsgegevens, omdat dit tot doel heeft toekomstige fraude te voorkomen. 

IT 3541

KvK moet wachten met nieuwe gebruikersvoorwaarden

Rechtbank 4 jun 2021, IT 3541; ECLI:NL:RBMNE:2021:2366 (VVZBI tegen KVK), http://www.itenrecht.nl/artikelen/kvk-moet-wachten-met-nieuwe-gebruikersvoorwaarden

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 4 juni 2021, IEF 20017, IT 3541; ECLI:NL:RBMNE:2021:2366 (VVZBI tegen KvK)  De Kamer van Koophandel heeft nieuwe gebruikersvoorwaarden vastgesteld. Daarin is bepaald dat voor het op schaal raadplegen van het handelsregister voortaan databankrechtelijke toestemming van de KVK vereist is. De VVZBI stelt dat op grond van deze nieuwe voorwaarden de verdere verspreiding, integratie en bewerking van handelsregistergegevens door commerciële marktpartijen ineens vergaand wordt gereguleerd en beperkt door de KVK en dat dat zeer grote gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering van de leden. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter kan niet worden gezegd dat het handelsregister van de KVK niet als databank kwalificeert in de zin van de Databankenwet. Wel oordeelt de rechtbank dat de KvK op de uitspraak in de bodemprocedure moet wachten, alvorens zij de nieuwe voorwaarden doorvoert. 

IT 3540

Geen belang bij rectificatie van aangepaste of verwijderde berichten

Hof 1 jun 2021, IT 3540; ECLI:NL:GHARL:2021:5661 (Appelant tegen DPG en geïntimeerden), http://www.itenrecht.nl/artikelen/geen-belang-bij-rectificatie-van-aangepaste-of-verwijderde-berichten

Hof Arnhem-Leeuwarden 1 juni 2021, IT 3540; ECLI:NL:GHARL:2021:5661 (Appellant tegen DPG en geïntimeerden) Dit kort geding gaat over uitlatingen op het Facebookaccount van een van de geïntimeerden en over een publicatie van een journalist (geïntimeerde 3) op de website van het AD. Daarin komt de diefstal van een drumstel aan de orde en de rol die appellant daarbij zou hebben gespeeld. Centraal staat de vraag of geïntimeerden op grond van artikel 6:167 BW gehouden zijn tot rectificatie. De vordering van appellant tot rectificatie is in eerste aanleg afgewezen. Op grond van artikel 6:167 BW kan een veroordeling tot rectificatie worden uitgesproken indien er sprake is van onjuiste of door onvolledigheid misleidende publicaties van gegevens van feitelijke aard. Het hof stelt vast dat de online publicatie van het AD inmiddels is aangepast en geanonimiseerd en ook zijn de berichten op Facebook inmiddels verwijderd. Hierdoor komt het hof tot de conclusie dat appelant geen belang meer heeft bij zijn vordering en dat het vonnis van de rechtbank moet worden bekrachtigd. 

IT 3539

Geen spoedeisend belang door niet tijdig aanhangig maken verzoekschriftprocedure

Hof 25 mei 2021, IT 3539; ECLI:NL:GHAMS:2021:1465 (Reaal tegen geïntimeerde), http://www.itenrecht.nl/artikelen/geen-spoedeisend-belang-door-niet-tijdig-aanhangig-maken-verzoekschriftprocedure

Hof Amsterdam 25 mei 2021, IT 3539; ECLI:NL:GHAMS:2021:1465 (Reaal tegen geïntimeerde)  Vervolg op [IT 3405]. In dit kort geding komt de vraag aan de orde of Reaal dient te worden bevolen de registratie van de persoonsgegevens van geïntimeerde in het Extern Verwijzingsregister (EVR) van Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) te verwijderen. De voorzieningenrechter heeft deze vraag bevestigend beantwoord met de motivering dat de door Reaal gestelde verzekeringsfraude of misleiding onvoldoende is komen vast te staan. Geïntimeerde is van mening dat de registratie inbreuk maakt op zijn eer en goede naam en op zijn persoonlijke levenssfeer. Volgens hem impliceert dit tevens het spoedeisend belang in deze zaak. Het hof oordeelt dat er geen sprake kan zijn van een spoedeisend belang, nu de auto al sinds december 2019 verzekerd is en hij niet tijdig een verzoekschriftprocedure op grond van artikel 35 UAVG aanhangig heeft gemaakt.

IT 3538

Maatschappelijk belang BKR-registratie prevaleert boven belang verzoeker

Rechtbank 28 mei 2021, IT 3538; ECLI:NL:RBOVE:2021:2147 (Verzoeker tegen ABN Amro), http://www.itenrecht.nl/artikelen/maatschappelijk-belang-bkr-registratie-prevaleert-boven-belang-verzoeker

Rechtbank Overijssel 28 mei 2021, IT 3538; ECLI:NL:RBOVE:2021:2147 (Verzoeker tegen ABN Amro) Het verzoek om een negatieve BKR-registratie te verwijderen is door ABN Amro afgewezen. Verzoeker vraagt nu de rechtbank om verwijdering te bevelen op grond van artikel 35 lid 1 Uitvoeringswet AVG. Verzoeker voert aan dat hij graag een hypotheek wil en dat dit zwaarwegende belang verwijdering van de registratie rechtvaardigt. ABN Amro heeft gewezen op het maatschappelijke belang van accurate, correcte en waarheidsgetrouwe informatie voor kredietverleners. De rechtbank weegt deze belangen af en komt tot de conclusie dat het maatschappelijk belang zwaarder weegt. Los van de vraag of er sprake is van een noodzaak om een hypotheek te verkijgen, speelt mee dat verzoeker niet eerlijk is geweest over zijn financiële situatie. Het BKR-systeem heeft volgens de rechtbank juist het doel om kredietverstrekkers te behoeden voor "kredietnemers met een betalingsmoraal als die [verzoeker] aan de dag heeft gelegd." 

IT 3537

Zwaarder belang gehecht aan de vrijheid van meningsuiting

Rechtbank 21 mei 2021, IT 3537; (Eiseres tegen Talpa), http://www.itenrecht.nl/artikelen/zwaarder-belang-gehecht-aan-de-vrijheid-van-meningsuiting

Rechtbank Midden-Nederland 21 mei 2021, IEF 20004, IT 3537; KL ZA 21-122 (Eiseres tegen Talpa) Eiseres vordert in dit kort geding een verbod op de uitzending van een aflevering van het programma Gestalkt. De rechter maakt in deze zaak een afweging tussen enerzijds de vrijheid van meningsuiting van Talpa en anderzijds het recht op eerbiediging van de eer en goede naam van eiseres, waarbij het belang van Talpa zwaarder weegt. Talpa heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake is van stalking en de rechter acht het niet aannemelijk dat er ook aan de zijde van de ex-partner van eiseres sprake is geweest van stalking. Ook is Talpa ter zitting aan de wensen van eiseres tegemoet te komen door de belofte het gezicht van eiseres te vervagen. De vorderingen van eiseres worden afgewezen. 

IT 3536

Vacature: advocaat-stagiaire IP/IT en commercial bij Baker McKenzie

Baker McKenzie Amsterdam zoekt een advocaat-stagiaire ter versterking van ons IP/IT & Commercial team. Als advocaat-stagiaire werk je binnen een zeer internationale praktijk en adviseer je over diverse rechtsgebieden, waaronder intellectueel eigendomsrecht, contractenrecht, e-commerce, platform en content regulering, consumentenrecht, mediarecht en data privacy. Daarnaast ben je betrokken bij juridische procedures en transacties. Cliënten variëren van bekende merken in o.a. fashion, food & pharma, tot sociale media en internet platforms.
Lees verder.

IT 3535

Alle gegevens reeds in handen van eiser leidt tot onvoldoende procesbelang

Rechtbank 4 mei 2021, IT 3535; ECLI:NL:RBDHA:2021:4631 (Eiser tegen AP), http://www.itenrecht.nl/artikelen/alle-gegevens-reeds-in-handen-van-eiser-leidt-tot-onvoldoende-procesbelang

Rechtbank Den Haag 4 mei 2021, IT 3535; ECLI:NL:RBDHA:2021:4631 (Eiser tegen AP)  Eiser meent dat hij slachtoffer is geworden van vastgoedfraude en heeft op grond van de AVG bij Fortis ASR (de derde partij in deze zaak) inzage verzocht in bepaalde persoonsgegevens. Aan dit verzoek is vervolgens voldaan, maar eiser meent dat er nog stukken ontbreken. Hierop heeft eiser een klacht ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP heeft vervolgens opgemerkt, dat het niet ongeloofwaardig is dat de derde partij de betreffende gegevens niet meer verwerkt, gezien het tijdsverloop. De rechtbank gaat niet mee in het argument van de derde partij dat eiser misbruik van zijn recht maakt, maar constateert wel dat eiser geen belang bij het proces heeft nu ook is aangetoond dat de ontbrekende stukken in het bezit van eiser zijn. Eiser wordt dan ook niet-ontvankelijk verklaard. 

IT 3534

Jaarverslag EDPB

In het jaarverslag van het Europees Comité voor Gegevensbescherming (European Data Protection Board) zijn de activiteiten uit 2020 samengevat en komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- de praktische toepassing van de richtsnoeren;
- verslagen van de aanbevelingen en best practices;
- bindende besluiten;
- het niveau van de bescherming van de persoonsgegevens van mensen in de EU en, waar passend, in derde landen en bij internationale organisaties.

IT 3532

Online proctoring UvA ook in hoger beroep toegestaan

Hof 1 jun 2021, IT 3532; ECLI:NL:GHAMS:2021:1560 (CSR c.s. tegen UvA), http://www.itenrecht.nl/artikelen/online-proctoring-uva-ook-in-hoger-beroep-toegestaan

Hof Amsterdam 1 juni 2021, IT 3532; ECLI:NL:GHAMS:2021:1560 (CSR c.s. tegen UvA) Het gebruik van Proctorio - een online proctoring systeem waarmee op afstand gesurveilleerd kan worden gedurende het maken van een tentamen - is ook in hoger beroep niet onrechtmatig bevonden. Hiermee bevestigt het hof de uitspraak van de voorzieningenrechter in eerste aanleg [IT 3167]. Ook hebben de studentenraden geen instemmingsrecht wat betreft een wijziging van de onderwijs- en examenregeling, omdat deze niet gewijzigd hoeft te worden. De huidige pandemie kan volgens het hof worden aangemerkt als een "bijzonder geval" waarin "de examencommissie anders kan bepalen". Verder oordeelt het hof, dat proctoring weliswaar inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer, maar dat aan de voorwaarden voor een uitzondering op die inbreuk is voldaan.

IT 3533

Vacature: gevorderd advocaat-stagiair(e) Soft IP bij Hogan Lovells

Ter versterking van de unit Intellectual Property, Media & Technology (IPMT) zoekt Hogan Lovells naar een ambitieuze gevorderd advocaat-stagiair(e).

De IPMT praktijk van Hogan Lovells is toonaangevend in Nederland en maakt onderdeel uit van de vooraanstaande internationale IPMT praktijk. Het team adviseert en procedeert op het gebied van het intellectueel eigendoms-, media- en reclamerecht. De soft IP praktijk richt zich in het bijzonder op het merkenrecht, auteursrecht en reclamerecht. Zowel in Nederland als internationaal werken we persoonlijk en intensief met elkaar samen in een informele sfeer.
Lees verder.

IT 3530

Floris de Wit versterkt intellectual property and technology praktijk van DLA Piper

DLA Piper heeft Floris de Wit als Senior Associate aangesteld ter versterking van de Intellectual Property and Technology praktijk. Het internationale advocatenkantoor anticipeert met de aanstelling van De Wit op de alsmaar toenemende digitalisering van de samenleving en de groeiende noodzaak voor ondernemingen om oude gewoontes en manieren te vervangen door digitale alternatieven.
De Wit is gespecialiseerd in zaken waarin technologie en IT een prominente rol spelen. Hij heeft geadviseerd bij een breed scala van grensoverschrijdende outsourcing en technologie gerelateerde M&A-transacties, licentiestructuren- en geschillen en is zeer ervaren in het opstellen en onderhandelen van diverse technologie gerelateerde overeenkomsten. Hij heeft daarnaast ruime ervaring met het bijstaan van cliënten bij strategische digitale transformatieprojecten. De Wit is afkomstig van Allen & Overy.

IT 3529

Persoonsgegevens schrijvers valse reviews worden gedeeld met benadeelde

Rechtbank 29 apr 2021, IT 3529; ECLI:NL:RBAMS:2021:2131 (Interreal tegen Trustpilot), http://www.itenrecht.nl/artikelen/persoonsgegevens-schrijvers-valse-reviews-worden-gedeeld-met-benadeelde

Vzr. Rechtbank Amsterdam 29 april 2021, IEF 19987, IT 3529; ECLI:NL:RBAMS:2021:2131 (Interreal tegen Trustpilot) Interreal heeft twee dochterondernemingen: Esteon en Scanler. Over beide zijn valse reviews op Trustpilot verschenen. Trustpilot schendt volgens Interreal haar zorgplicht, omdat zij te weinig maatregelen neemt tegen geplaatste valse reviews. Hiermee worden volgens Interreal klanten misleid. Interreal vordert van Trustpilot de NAW-gegevens van de schrijvers van deze valse reviews. De vorderingen van Interreal worden deels toegewezen voor zover de voorzieningenrechter aannemelijk acht dat bepaalde reviews inderdaad vals zijn. In de gevallen waarvoor geen concrete aanwijzingen zijn, wordt Trustpilot niet veroordeeld in het overleveren van de NAW-gegevens van de betreffende personen. 

IT 3528

Schadevergoeding voor nalaten van website hosting

Rechtbank 16 apr 2021, IT 3528; ECLI:NL:RBROT:2021:4599 (Eiseres tegen gedaagde), http://www.itenrecht.nl/artikelen/schadevergoeding-voor-nalaten-van-website-hosting

Rechtbank Rotterdam 16 april 2021, IT 3528; ECLI:NL:RBROT:2021:4599 (Eiseres tegen gedaagde) Gedaagde heeft in opdracht van eiseres een website ontworpen. In deze opdracht heeft hij haar toegezegd dat hij ook de hosting - het in de lucht houden van de website - zou regelen. Op een gegeven constateert eiseres dat haar website onbereikbaar was voor klanten. Zij heeft vervolgens gedaagde verzocht om te onderzoeken wat er aan de hand is, maar hier heeft gedaagde niet meer op gereageerd. Eiseres vordert hierom schadevergoeding van gedaagde. De rechtbank oordeelt dat gedaagde toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn overeenkomst tot opdracht en wijst daarmee dan ook de vordering tot schadevergoeding toe.

IT 3527

Gemeente past de wet onjuist toe en moet gegevens vernietigen

Rechtbank 21 mei 2021, IT 3527; ECLI:NL:RBNHO:2021:4235 (Verzoekers tegen gemeente Langedijk), http://www.itenrecht.nl/artikelen/gemeente-past-de-wet-onjuist-toe-en-moet-gegevens-vernietigen

Rechtbank Noord-Holland 21 mei 2021, IT 3527; ECLI:NL:RBNHO:2021:4235 (Verzoekers tegen gemeente Langedijk)  Een moeder heeft de gemeente verzocht de gegevens van haar zoon uit het jeugdhulpdossier te vernietigen op grond van artikel 17 AVG. De moeder acht alle informatie die bekend is bij de gemeente over haar en haar minderjarige zoon als een disproportionele inbreuk op haar persoonlijke levenssfeer, omdat de gemeente niet terughoudend is wat betreft de dataminimalisatie. De gemeente is van mening dat op grond van artikel 7.3.8 lid 3 Jeugdwet de jeugdhulpverlener verplicht is het dossier van de betrokkene gedurende twintig jaar te bewaren. De rechtbank oordeelt, dat er geen sprake is van een aanmerkelijk belang voor anderen om de gegevens nog langer te bewaren en draagt de gemeente op de gegevens uit het jeugdhulpdossier te vernietigen. 

IT 3526

Gemeente heeft ten onrechte bezwaarschrift niet in behandeling genomen

Rechtbank 22 apr 2021, IT 3526; ECLI:NL:RBDHA:2021:4427 (Eiser tegen gemeente Gouda), http://www.itenrecht.nl/artikelen/gemeente-heeft-ten-onrechte-bezwaarschrift-niet-in-behandeling-genomen

Rechtbank Den Haag 22 april 2021, IT 3526; ECLI:NL:RBDHA:2021:4427 (Eiser tegen gemeente Gouda) Eiser heeft geweigerd om naar het gemeentehuis te komen om zijn identiteitsbewijs te laten zien in het kader van zijn inzageverzoek (artikel 15 AVG). Hij was van mening dat het opsturen van een digitale scan genoeg was om zijn identiteit vast te stellen. De gemeente heeft hierop zijn verzoek afgewezen en het bezwaar van eiser niet in behandeling genomen, omdat ze van mening was dat alleen rechtstreeks beroep tegen het primaire besluit mogelijk was. Hier is de rechtbank het niet mee eens. De gemeente moet weliswaar eiser informeren over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de AP en beroep bij de rechter in te stellen, maar dat betekent niet dat de bezwaarfase overgeslagen kan worden. Het beroep van eiser is gegrond en de gemeente moet eerst zijn bezwaarschrift in behandeling nemen.

IT 3525

Benelux Merkencongres, kijk online mee of neem deel op locatie

Mis deze editie niet van het Benelux Merkencongres van deLex. Op 17 juni en op 5 oktober strijken we neer in het Auditorium van De Brauw Blackstone Westbroek, met alle technische faciliteiten voor een hybride congres. Zo heeft u de optie om online mee te kijken of op locatie deel te nemen. 

Ook deze keer hebben dagvoorzitters Tobias Cohen Jehoram (De Brauw Blackstone Westbroek, EUR) en Martin Senftleben (IViR, Bird&Bird) een actueel programma samengesteld, met diverse (internationale) experts.

Enkele sprekers en onderwerpen:

  • "EU trade mark protection at the interface between the real and virtual world", Anke Moerland, Associate Professor of Intellectual Property Law, Universiteit Maastricht
  • “Digital Due Process Principles for Online Platforms in the Light of the Digital Services Act", Professor dr. Frederick Mostert, Dickson Poon School of Law, King’s College, London; Of Counsel, Bird & Bird
  • Dairy Partners [IEF19633], Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht bespreekt de prejudiciële vragen en de conclusie van de A-G terzake.

Natuurlijk komen meer actualiteiten aan bod evenals het overzicht van rechtspraak. Kortom: voldoende ingrediënten voor een boeiende en inspirerende dag, met volop ruimte voor netwerken, vragen en discussie.

Meer weten of aanmelden? Kijk op de website of mail naar info@delex.nl.
Aantal plaatsen op locatie is beperkt.

IT 3524

Tekenen 'voor akkoord' op voorstel betekent akkoord gaan mét voorstel

Rechtbank 24 mrt 2021, IT 3524; ECLI:NL:RBMNE:2021:1908 (Stichting VO-content tegen gedaagden), http://www.itenrecht.nl/artikelen/tekenen-voor-akkoord-op-voorstel-betekent-akkoord-gaan-m-t-voorstel

Rechtbank Midden-Nederland 24 maart 2021, IT 3524, RB 3521; ECLI:NL:RBMNE:2021:1908 (VO-content tegen gedaagden) VO-content is een stichting die het gebruik van digitale leermiddelen in het voortgezet onderwijs stimuleert. Daartoe is de stichting met gedaagden een gebruiksrecht van de website Eindexamensite.nl overeengekomen voor alle vo-scholen die bij de stichting aangesloten zijn. Gedaagde betwist dit en heeft tegelijkertijd ook een aantal bij de stichting aangesloten vo-scholen commercieel benaderd, terwijl dit niet de afspraak was. De rechtbank bevestigt het bestaan van de overeenkomst nu gedaagde het voorstel heeft ondertekend en beveelt partijen om overeenstemming te bereiken over de wijze waarop gedaagde reclame maakt voor Examensite.nl. 

IT 3523

JUROU: Influencers houden zich onvoldoende aan advertentieregels op Instagram

Er komen steeds meer klachten bij de ASA (Advertising Standards Authority) binnen over de vraag of influencer-advertenties op de juiste manier worden vermeld op sociale media. De ASA heeft proactief een selecte groep influencers gecontroleerd met wie zij eerder contact hebben gehad over de manier waarop zij content als reclame vermelden. Zij hebben dit gedaan om vast te stellen in hoeverre zij zich houden aan de regels die vereisen dat advertenties duidelijk als zodanig herkenbaar moeten zijn.

De drie weken durende controleperiode was gericht op inhoud op Instagram, omdat klachten bij de ASA over de openbaarmaking van advertenties van influencers meestal over dit specifieke platform gingen. De regels voor de openbaarmaking van advertenties gelden voor alle platforms en media waar influencers ervoor kiezen om reclame te maken.