IT 3642

Gerecht EU verwerpt beroep nietigverklaring e*message

Overige instanties 1 sep 2021, IT 3642; ECLI:EU:T:2021:522 (eMessage tegen EUIPO en Apple), http://www.itenrecht.nl/artikelen/gerecht-eu-verwerpt-beroep-nietigverklaring-e-message

Gerecht EU 1 september 2021, IEF 20165, IT 3642, IEFbe 3270; ECLI:EU:T:2021:522 (eMessage tegen EUIPO en Apple) eMessage Wireless Information Services heeft een aanvraag tot inschrijving van het Gemeenschapsmerk 'e*message' ingediend bij het EUIPO. Op verzoek van interveniënte Apple Inc. werd de inschrijving nietig verklaard. eMessage voert in beroep zeven middelen aan. Het eerste middel betoogt dat er geen geldige bepaling bestaat om het litigieuze merk ongeldig te verklaren. Het tweede middel klaagt over een onjuiste toepassing van de huidige uitlegging van artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening 2017/1001. Het derde en het vierde middel gaan over fouten in de beoordeling van de figuratieve elementen van het litigieuze merk bij het onderzoek van het beschrijvende karakter ervan. Het vijfde middel klaagt over een onjuiste beoordeling van het onderscheidend vermogen van het litigieuze merk. Het zesde en het zevende middel gaan over een schending van artikel 17 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en van de beginselen van bescherming van het gewettigd vertrouwen en van de rechtszekerheid. De middelen worden afgewezen.

IT 3641

Verdeling cryptomunten

Rechtbank Noord-Holland 28 jul 2021, IT 3641; ECLI:NL:RBNHO:2021:6715 (Eiser tegen gedaagde), http://www.itenrecht.nl/artikelen/verdeling-cryptomunten

Rechtbank Noord-Holland 28 juli 2021, IT 3641; ECLI:NL:RBNHO:2021:6715 (Eiser tegen gedaagde) Deze procedure betreft een civiele bodemzaak tussen twee partijen die een relatie met elkaar hebben gehad. Zij hadden een samenlevingsovereenkomst gesloten. In december 2017 hebben zij cryptovaluta aangekocht. Zowel de man als de vrouw hebben hiervoor 10.000 euro ingelegd. De accounts waarop de cryptovaluta gekocht zijn, staan op naam van de vrouw. Nu de relatie voorbij is vordert de man de helft van de waarde van de munten ten tijde van de werkelijke verdeling, zodat hij dezelfde portefeuille op zijn eigen account kan aankopen. De vrouw voert aan dat er in het convenant is afgesproken wanneer het peilmoment van de waarde zou zijn. Daarnaast zijn de cryptomunten feitelijk al verdeeld: de vrouw behoudt de munten, terwijl de man een geldvordering krijgt. De rechtbank vindt het daarom redelijk om bij de waardebepaling uit te gaan van de gemiddelde waarde over een maand na ondertekening van het convenant. 

IT 3640

ACM legt dwangsom op aan misleidende websites

Overige instanties 21 jul 2021, IT 3640; (ACM tegen Allfree en Leadle), http://www.itenrecht.nl/artikelen/acm-legt-dwangsom-op-aan-misleidende-websites

ACM 21 juli 2021, IT 3640, RB 3551; ACM/21/049762 De ACM heeft een last onder dwangsom opgelegd aan leadbedrijven Allfree BV en Leadle BV. Deze bedrijven hebben websites waarop ze consumenten werven voor onder andere slotenmakers, rioolontstoppers, dakdekkers en ongediertebestrijding. Consumenten worden hierbij misleid, doordat de indruk wordt gewekt dat het gaat om een lokaal bedrijf. Dit wordt door de leadbedrijven bewerkstelligd door de plaatsnaam op de nemen in de domeinnaam, in teksten op de website en soms in de naam van het bedrijf zelf. In werkelijkheid zijn de bedrijven vaak landelijk opererend en is de identiteit niet altijd te achterhalen. Daarnaast lijkt het alsof de bedrijven zijn goedgekeurd door Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) of een ander keurmerk. Echter zijn de bedrijven hier vaak helemaal niet bij aangesloten. 

IT 3639

Onterecht ontslag na racistische afbeeldingen in appgroep

Gerechtshof Den Haag 30 aug 2021, IT 3639; ECLI:NL:GHDHA:2021:1575 (Air Products tegen verweerder ), http://www.itenrecht.nl/artikelen/onterecht-ontslag-na-racistische-afbeeldingen-in-appgroep

Gerechtshof Den Haag 30 augustus 2021, IEF 20162, IT 3639; ECLI:NL:GHDHA:2021:1575 (Air Products tegen verweerder) Verweerder is een medewerker van Air Products BV. In een appgroep waar onder andere collega's en ex-collega's van verweerder in zitten, heeft hij racistische afbeeldingen gestuurd. Na confrontatie hierover is verweerder op non-actief gesteld en later op staande voet ontslagen. Dit ontslag is door de kantonrechter vernietigd. Air Products is tegen deze beslissing in beroep gegaan. Het hof oordeelt dat de rechtbank terecht heeft gezegd dat het geen zakelijke appgroep betreft. Verweerder wordt daarentegen wel geacht bewust te zijn van de invloed die de discriminerende afbeeldingen hadden op de werkvloer. Het hof kijkt uiteindelijk naar de afweging die Air Products had moeten maken. Alles bij elkaar is het hof het eens met de kantonrechter. Air Products had in de gegeven omstandigheden eerst een minder vergaand middel moeten inzetten dan het geven van een ontslag op staande voet aan verweerder. 

IT 3638

Oorzaak besmetting ransomware nog niet duidelijk

Rechtbank Rotterdam 14 jul 2021, IT 3638; ECLI:NL:RBROT:2021:8109 (Zabawas tegen POS4), http://www.itenrecht.nl/artikelen/oorzaak-besmetting-ransomware-nog-niet-duidelijk

Rechtbank Rotterdam 14 juli 2021, IT 3638; ECLI:NL:RBROT:2021:8109 (Zabawas tegen POS4) Zabawas is een familiestichting die steun verleent aan personen en instellingen. PS Logic houdt zich bezig met automatisering. De partijen hebben een overeenkomst getiteld "all-inclusive ICT-beheer" gesloten. Deze overeenkomst is later overgenomen door POS4. In 2018 is één van de systemen binnen de ICT-omgeving van Zabawas besmet geraakt met ransomware. Het systeem raakte onbruikbaar. Zabawas vordert in reactie hierop dat de rechtbank verklaart dat POS4 is tekortgeschoten in de nakoming van de verplichtingen die volgen uit de overeenkomst. Er zou niet voldoende veiligheid zijn geweest. POS4 betwist dit, en stelt dat de besmetting het gevolg was van een menselijke fout van een medewerker van Zabawas. Op dit moment kan er niet worden vastgesteld welke partij hier gelijk in heeft. Alvorens tot een beslissing te kunnen komen, behoeft de rechtbank op dit punt het oordeel van een onafhankelijke deskundige.

IT 3637

Herziene editie The Dutch Copyright Act 2021

Vandaag verschijnt het boek Auteurswet / The Dutch Copyright Act 2021, de herdruk op de uitgave uit 2015. Deze herziene uitgave bevat de implementatie van de DSM-richtlijn en de Richtlijn Online Omroep 2021. De margekopjes, verwijzingen en andere aanvullingen zijn toegevoegd door Visser Schaap & Kreijger, een advocatenkantoor gespecialiseerd in intellectuele eigendom, media en mededinging. De uitgave bevat ook een Engelse vertaling van die geconsolideerde tekst van de Auteurswet. Deze vertaling is bewerkt en aangevuld door Hendriks & James, een juridisch vertaalbureau, mede gespecialiseerd in teksten op het gebied van de intellectuele eigendom.
Bestel het boek hier of via de boekhandel of Bol.com.

IT 3636

Bedrijf dat oordopjes verkoopt teruggefloten

20 aug 2021, IT 3636; ECLI:NL:RBNNE:2021:3684 (LuxeRoyal), http://www.itenrecht.nl/artikelen/bedrijf-dat-oordopjes-verkoopt-teruggefloten

Rechtbank Noord-Nederland 20 augustus 2021, IEF 20160, IT 3636; ECLI:NL:RBNNE:2021:3684 (LuxeRoyal tegen gedaagde) LuxeRoyal drijft een onderneming die zich bezighoudt met de verkoop van onder andere draadloze oortjes. Dit verloopt via het platform Bol.com. Ook de gedaagde exploiteert een onderneming waarbij er draadloze oortjes op Bol.com verkocht worden. Hij maakt daarbij gebruik van de EAN-codes die bij de producten van LuxeRoyal horen. Tevens wordt de handelsnaam van LuxeRoyal gebruikt. De advocaat van LuxeRoyal heeft gedaagde gesommeerd om de inbreuken op haar intellectuele eigendomsrechten, handelsnamen en EAN-codes te staken. De voorzieningenrechter wijst dit toe. 

IT 3635

Najaarscongressen deLex

Save the date voor de deLex najaarscongressen 2021:

- 5 oktober Benelux Merkencongres
- 7 oktober Nederlands Octrooicongres
- 25 november Nationaal Mediarechtcongres
- 2 december IE-Winterforum
- 16 december Nationaal Reclamerechtcongres

Meer weten: kijk op de IE-agenda, klik hier of mail naar info@delex.nl voor meer informatie.

IT 3634

Beheerder usenet indexeringssite NZBXS.com schikt met BREIN

De door BREIN geïdentificeerde beheerder van de usenet indexeringssite NZBXS.com heeft de inbreuk makende site site offline gehaald en geschikt met BREIN. De site bevatte een database met zogeheten nzb’s, ook wel ‘spots’ genoemd. Dat zijn een soort hyperlinks waarmee bestanden op het usenet makkelijk vindbaar en downloadbaar gemaakt worden. De vele tienduizenden spots waren te vinden in verschillende categorieën zoals Video, Sound, Games en Applications. De laatste tijd trok de site enkele duizenden unieke bezoekers per maand.
Lees verder >>

IT 3633

Leergang Intellectueel Eigendomsrecht start 2 november

Op 2 november start aan de VU de Leergang Intellectueel Eigendomsrecht. Van ongeautoriseerde internetdownloads en nieuwe content platforms tot investeringen in baanbrekende technologieën en marketing op basis van prestigieuze brands. Het recht van intellectueel eigendom doordringt de kenniscreatie, -overdracht en -benutting in het bedrijfsleven, bij de overheid, in scholen, universiteiten, musea en bibliotheken, en zelfs in het privéleven. Het bepaalt de spelregels voor eerlijke concurrentie en ordent de markt. Maar op welke manieren worden intellectuele eigendomsrechten eigenlijk verkregen? Hoe worden deze rechten geëxploiteerd en gehandhaafd? Hoe verstrekt de bescherming en handhaving van intellectueel eigendom zich uit in de analoge en de digitale wereld?
Lees verder >>

IT 3632

Ordemaatregel gezamenlijk auteursrecht op software

Rechtbank 31 mei 2021, IT 3632; ECLI:NL:RBROT:2021:7869 (Dmarcian Europe tegen A), http://www.itenrecht.nl/artikelen/ordemaatregel-gezamenlijk-auteursrecht-op-software

Vzr. Rechtbank Rotterdam 31 mei 2021, IEF 20147, IT 3632; ECLI:NL:RBROT:2021:7869 (Dmarcian Europe tegen A) Kort geding. Verzet. De kern van het geschil tussen partijen is gelegen in de vraag wie de rechthebbende is van de intellectuele eigendomsrechten op de door gedaagde in het verzet ontwikkelde software. Met betrekking tot de samenwerking tussen partijen en ter zake van de intellectuele eigendomsrechten op ontwikkelde en te ontwikkelen software en de reikwijdte van de in verband daarmee verleende/te verlenen licenties zijn geen eenduidig vastgelegde afspraken voorhanden. Wat de juridische situatie is met betrekking tot het eigendom van het intellectueel eigendomsrechten op de huidige versie van de software is gelet op het voorgaande onduidelijk. Op voorhand kan evenwel niet worden uitgesloten dat er sprake is van een gezamenlijk auteursrecht. De onderhavige zaak leent onderhavige zich bij uitstek tot het treffen van een ordemaatregel. Eiser in verzet moet daarom binnen 24 uur de blokkade van (de medewerkers van) gedaagde in verzet tot de voor de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten vereiste (computer)systemen opheffen en opgeheven te houden totdat het onderzoek van de Ondernemingskamer is afgerond, of tot dat een gerechtelijk bodemvonnis is gewezen en in kracht van gewijsde is gegaan. De voorzieningenrechter verbindt hieraan de voorwaarde dat gedaagde in verzet in ruil hiervoor vanaf heden een vergoeding van 20% van de inkomsten uit de verkoop van de software aan eiser in verzet dient af te dragen.

IT 3592

Vacature: Europees octrooigemachtigde ICT/elektrotechniek bij De Vries & Metman

De Vries & Metman, opgericht in 1995, is een toonaangevend octrooigemachtigdenkantoor met goed bereikbare kantoren in Amsterdam, Arnhem en Eindhoven. Met ruim dertig medewerkers, waaronder zeventien octrooigemachtigden, ondersteunen zij cliënten, van startups tot en met multinationals, maar ook universiteiten en andere onderzoekscentra. Verder werken zij veel samen met advocaten in octrooiprocedures voor de rechtbank en het gerechtshof in Den Haag.

Wegens snelle groei van de ICT praktijk is De Vries & Metman voor de vestiging in Eindhoven op zoek naar een: Europees octrooigemachtigde ICT/elektrotechniek.
Lees verder >>

IT 3630

Betaling van vervalste factuur bevrijdend

Hoge Raad 28 mei 2021, IT 3630; ECLI:NL:HR:2021:783 (Devante tegen Hascor), http://www.itenrecht.nl/artikelen/betaling-van-vervalste-factuur-bevrijdend

HR 28 mei 2021, IT 3630; ECLI:NL:HR:2021:783 (Devante tegen Hascor) Devante is een dochtermaatschappij van Yildirim Holding, een onderneming die zich bezighoudt met de handel in onder meer ferrochroom. Hascor bestelde in 2015 een hoeveelheid van dit ferrochroom. Vanuit het juiste e-mailadres werd er, na de eerste e-mail, een tweede gestuurd met de inhoud dat de vorige e-mail fouten bevatte. Een derde e-mail verkondigde dat de fouten eruit gehaald waren en dat de factuur voldaan kon worden. Dit bleek achteraf een valse factuur. In de vraag of er bevrijdend is betaald, oordeelde het hof dat er sprake is van bijzondere omstandigheden van dien aard dat het aan Devante valt toe te rekenen dat Hascor de e-mail met factur voor echt heeft gehouden. Devante mocht dit redelijkerwijze ook doen. Met bijzondere omstandigheden wordt in dit geval geduid op het feit dat er telkens een andere verkopende partij vanuit Yildirim naar voren werd geschoven en de e-mails verstuurd zijn vanuit het juiste e-mailadres. Ook gezien de inhoud van de e-mails had Hascor geen reden om te twijfelen aan de echtheid hiervan. Het oordeel van het hof wordt door de Hoge Raad in stand gehouden. 

IT 3598

Vacature: advocaat informatierecht bij Höcker

Höcker Advocaten zoekt versterking voor de sectie IE & media: een advocaat informatierecht (soft IP, media & privacy, fulltime, 40 uur) – 2 tot 6 jaar ervaring.

Het IE & media team richt zich op een breed spectrum aan zaken: intellectueel eigendomsrecht (met name auteursrecht en merkenrecht), mediarecht, onrechtmatige publicaties, ICT en privacy. Ook bedienen ze veel verschillende cliënten: van oudsher werken ze veel voor collectieve beheersorganisaties, maar ook internationale entertainmentbedrijven, softwareontwikkelaars, mediabedrijven en ngo’s rekenen ze tot hun klanten.
Lees verder >>

IT 3629

Uitlating Kamerlid in strijd met COVID-beleid YouTube

Rechtbank Amsterdam 18 aug 2021, IT 3629; ECLI:NL:RBAMS:2021:4308 (Eisers tegen Google), http://www.itenrecht.nl/artikelen/uitlating-kamerlid-in-strijd-met-covid-beleid-youtube

Rechtbank Amsterdam 18 augustus 2021, IEF 20145, IT 3629; ECLI:NL:RBAMS:2021:4308 (Eisers tegen Google) De eisers in deze zaak zijn een lid van de Tweede Kamer die beschikt over een nieuwskanaal, en een statutair bestuurder van dit kanaal. Beiden bezitten een YouTube account. Het geschil in deze zaak betreft verwijderde video's van een debat in de Kamer, waarbij eiser kritische vragen stelt aan de directeur infectieziektenbestrijding van het RIVM, en een interviewvideo die hierop volgde, waarin een deel van de Kamervideo te zien is. In de servicevoorwaarden van YouTube staat dat content verwijderd mag worden indien deze de overeenkomst schendt. Volgens het COVID-beleid is het niet toegestaan om misleidende medische informatie te verspreiden via het platform. Eisers stellen dat dit beleid niet geschonden is, omdat de Nederlandse gezaghebbende autoriteit op het gebied van infectieziekten aan het woord komt. Echter gaat de rechtbank mee in het verweer van Google, die blijft bij het standpunt dat de concrete uitlatingen in strijd zijn met het COVID-beleid. Nu Google de interviewvideo voorshands heeft mogen verwijderen, is de vordering tot terugplaatsing van die video niet toewijsbaar.

IT 3628

Wiko motiveert onvoldoende in inbreukprocedure

21 apr 2021, IT 3628; ECLI:NL:RBDHA:2021:8955 (Sisvel tegen Wiko), http://www.itenrecht.nl/artikelen/wiko-motiveert-onvoldoende-in-inbreukprocedure

Rechtbank Den Haag, 21 april 2021; IEF 20144; ECLI:NL:RBDHA:2021:8955 (Sisvel tegen Wiko) Gedaagden in deze zaak zijn de rechtspersonen Shenzhen Tinno Mobile Technology, Wiko Sas, Wiko Benelux en Wiko Netherlands. Sisvel is de moedermaatschappij van de Sisvel-groep en beheert een uitgebreide octrooiportefeuille met octrooien van haarzelf en derden, waaronder het Europees octrooi EP 2 139 272 (hierna EP 272). Dit betreft een methode en systeem om een mobiele uitrusting aan een draadloos communicatienetwerk te koppelen. Sisvel vordert in deze zaak dat Wiko verboden wordt inbreuk te maken op het Nederlandse deel van het octrooi EP 272, alsmede het terugroepen van inbreukmakende producten en verwijzingen hiernaar. Wiko voert geen octrooi-rechtelijk verweer, maar beroept zich op het feit dat de rechtbank in een eerdere, gelijkluidende zaak [IEF 19556] tegen Sisvel heeft geoordeeld dat het Nederlandse deel van EP 272 geen stand kan houden. Hierover stelt de rechtbank dat in elke procedure afzonderlijk moet worden beoordeeld. Doordat deze derdenwerking als enige verweer wordt gevoerd, is de conclusie dat Wiko de vermeende inbreuk op EP 272 niet gemotiveerd heeft bestreden. De rechtbank zal daarom iedere beslissing aanhouden. 

IT 3627

Inhoudsopgave Computerrecht

Inhoudsopgave Computerrecht 2021-04

EDITORIAL
155 Europese samenwerking quo covid vadis? / p. 319. R. van den Hoven van Genderen

ARTIKELEN
156 De Wet open overheid: een verbetering van de digitale informatiehuishouding van de overheid? / p. 321
De Wet open overheid (Woo) ligt op dit moment bij de Eerste Kamer. Een kerndoel van die Woo is het vergroten van de actieve openbaarmaking van informatie door de overheid. Daarvoor is het van belang dat de digitale informatiehuishouding van de Nederlandse overheid wordt verbeterd en dat die informatie vervolgens eenvoudig digitaal wordt ontsloten. In dit artikel staat de vraag centraal in hoeverre de Woo voldoende kan bijdragen aan het realiseren van dat doel. A. Drahmann

IT 3626

Conclusie van A-G over direct marketing via e-mail

HvJ EU 24 jun 2021, IT 3626; ECLI:EU:C:2021:518 (StWL tegen Interactive Media), http://www.itenrecht.nl/artikelen/conclusie-van-a-g-over-direct-marketing-via-e-mail

HvJ Conclusie A-G 24 juni 2021, IT 3626; ECLI:EU:C:2021:518 (StWL tegen Interactive Media) StWL Städtische Werke Lauf en Interactive Media CCSP GmbH zijn beide energieleveranciers en hebben een geschil betreffende oneerlijke concurrentie door een reclameactiviteit. Interactive Media heeft een advertentie tussen e-mails van een gratis e-maildienst geplaats. Deze lijken weliswaar op reclame-mails, maar er is geen afzender en er kan ook geen actie mee uitgevoerd worden. Hierdoor blijven ze in de mailbox staan. Het Bundesgerichtshof heeft zich tot het Europese Hof gericht met prejudiciële vragen over de kwalificatie van dusdanige reclameactiviteiten. De vraag is hoe deze vorm van reclame gekwalificeerd moet worden en, als deze reclame als een e-mail gekwalificeerd wordt, of er dan sprake is van ongevraagde advertenties via e-mail. De A-G gaat in zijn conclusie uit van het functionele karakter van de desbetreffende e-mail en is van mening dat er sprake is van direct marketing. Deze komt in de privémailbox van gebruikers terecht en volgens de A-G is dit alleen toegstaan na voorafgaande toestemming van de ontvanger. 

IT 3624

Conclusie P-G: HP handelt niet onrechtmatig door weigeren van huismerk cartridges

Hoge Raad 9 jul 2021, IT 3624; ECLI:NL:PHR:2021:713 (De Stichting tegen HP), http://www.itenrecht.nl/artikelen/conclusie-p-g-hp-handelt-niet-onrechtmatig-door-weigeren-van-huismerk-cartridges

HR Conclusie P-G 9 juli 2021, IT 3624; ECLI:NL:PHR:2021:713 (Stichting tegen HP) Stichting 123inkt-huismerk klanten is opgericht door de bestuurders van Digital Revolution, die de domeinnaam 123inkt.nl exploiteert. HP Nederland is onderdeel van de HP groep en brengt onder meer printers en cartridges op de markt. Printermodellen van na 2015 zijn standaard uitgerust met dynamic security, een authenticatiemethode die met periodiek veranderende parameters werkt. Deze parameters zijn omstreeks september 2016 aangepast, waardoor het niet meer mogelijk was om in die printers cartridges te gebruiken die niet van HP afkomstig waren. De Stichting vordert dat HP wordt verboden updates in de printer uit te voeren en foutmeldingen te geven bij gebruik van andere cartridges, zoals van 123inkt, nadat deze toebehoort aan een ander dan HP, alsmede een schadevergoeding ten behoeve van de deelnemers. Het hof vindt deze verboden te ruim en daardoor niet toewijsbaar. Namens de Stichting is beroep in cassatie ingesteld, hoofdzakelijk gericht tegen een door het hof toegewezen verklaring met betrekking tot het door HP verstrekken van gebrekkige en deels onjuiste informatie. De P-G concludeert tot verwerping van dit beroep en dus tot handhaving van de beslissing van het hof, dat HP rechtens niet verplicht is om het gebruik van cartridges van andere leveranciers (dan HP) in de door haar in het verkeer gebrachte printers te faciliteren. 

IT 3625

Uitzending Undercover in Nederland mag niet worden uitgezonden

Gerechtshof Amsterdam 27 jul 2021, IT 3625; ECLI:NL:GHAMS:2021:2336 (Noordkaap tegen geïntimeerde), http://www.itenrecht.nl/artikelen/uitzending-undercover-in-nederland-mag-niet-worden-uitgezonden

Hof Amsterdam 27 juli 2021, IT 3625; ECLI:NL:GHAMS:2021:2336 (Noordkaap tegen geïntimeerde) Deze zaak betreft het hoger beroep van een eerdere kort geding zaak [IT 3606]. De voorzieningenrechter heeft overwogen, dat het zeer de vraag is of er sprake is van een misstand die aan de kaak moet worden gesteld en dat gelet op de wijze waarop Noordkaap de misstand heeft uitgelokt het belang van geïntimeerde bij het niet uitzenden van ‘het verhaal’ over hem zwaarder weegt dan het belang van Noordkaap bij uitzending. Het hof bevestigt dit in dit vonnis. Noordkaap heeft volgens het hof onterecht aangevoerd dat er sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag. Voor zover geïntimeerde al een grens heeft overschreden door Sofie (ingehuurd door Noordkaap) aan te raken, rechtvaardigt dat het uitzenden van een item over geïntimeerde niet. Ook het argument dat geïntimeerde dacht dat Sofie minderjarig was, slaagt niet. Zij presenteerde zich immers als een 23-jarige sekswerker en het hof acht dit ook geloofwaardig. Volgens het hof staat in ieder geval vast dat zij niet minderjarig is. Verder acht het hof de beschuldigingen, die de nicht van geïntimeerde in het item van Noordkaap doet, niet voldoende onderbouwd. Als laatste stelt het hof dat er onvoldoende tegenwicht is geboden tegen de beschuldigingen aan het adres van geïntimeerde en dat voor hem ontlastend materiaal bewust door Noordkaap is weggelaten.