IT 3622

Onterecht uitgegaan van een hogere afnameverplichting van aantal ontwikkelaars

Rechtbank Overijssel 7 jul 2021, IT 3622; ECLI:NL:RBOVE:2021:3009 (Probegin tegen Communiq), http://www.itenrecht.nl/artikelen/onterecht-uitgegaan-van-een-hogere-afnameverplichting-van-aantal-ontwikkelaars

Rechtbank Overijssel 7 juli 2021, IT 3622; ECLI:NL:RBOVE:2021:3009 (Probegin tegen Communiq) Probegin is een softwareontwikkelaar. Communiq houdt zich bezig met de marketing voor franchises. Partijen hebben een softwareovereenkomst gesloten waarbij is afgesproken dat Probegin een integraal platform voor Communiq zou gaan ontwikkelen, die Communiq voor al haar klanten kan gebruiken. Communiq is vervolgens ontevreden over kwaliteit van het geleverde werk en is van mening dat de overschrijding van de ureninschatting buitenproportioneel is. Ze heeft daarop haar betalingen aan Probegin opgeschort. Probegin vordert betaling van de facturen en stelt daarbij dat er een afnameverplichting van vijf ontwikkelaars is overeengekomen. De rechter gaat hier niet in mee en oordeelt dat uit de feiten en omstandigheden gedurende de onderhandelingen is gebleken, dat een afnameverplichting van een ontwikkelaar is overeengekomen. Probegin heeft echter telkens nagelaten om slechts een ontwikkelaar ter beschikking te stellen en aangevoerd dat er alleen in teamverband gewerkt kan worden. Volgens de rechtbank is dit niet wat partijen overeengekomen zijn en heeft Communiq dus terecht de overeenkomst buitengerechtelijk ontbonden. 

IT 3623

Vader moet filmpjes van kinderen van social media verwijderen

Rechtbank Gelderland 26 jul 2021, IT 3623; ECLI:NL:RBGEL:2021:4449 (Vader tegen GI), http://www.itenrecht.nl/artikelen/vader-moet-filmpjes-van-kinderen-van-social-media-verwijderen

Rechtbank Gelderland 26 juli 2021, IT 3623; ECLI:NL:RBGEL:2021:4449 (Vader tegen GI) Een vader van drie kinderen heeft geen contact meer met hen, maar probeert toch de herinnering aan zijn kinderen levend te houden door foto’s en filmpjes van hen te bekijken, met zijn omgeving te delen en hierover te praten. Met dit doeleinde staat het beeldmateriaal op social media. Onder toezicht van de gecertificeerde instelling (GI) heeft de vader een schriftelijke aanwijzing ontvangen om deze te verwijderen op grond van ernstige ontwikkelingsbedreiging wegens achterliggend trauma. De vader verzoekt om vervallenverklaring van de schriftelijke aanwijzing onder meer met een beroep op zijn recht op vrijheid van meningsuiting. De kinderrechter wijst het verzoek van de vader af. De kinderen zijn onder behandeling voor trauma's die weer opleven bij het zien van de filmpjes, hetgeen deze behandeling in de weg staat. Het belang van de kinderen om hun persoonlijke levenssfeer te eerbiedigen, weegt zwaarder dan het belang van de vader. 

IT 3621

Prejudiciële vragen reeds in het YouTube/Cyando-arrest beantwoord

Hoge Raad 6 jul 2021, IT 3621; ECLI:NL:PHR:2021:690 (Stichting Brein tegen NSE), http://www.itenrecht.nl/artikelen/prejudici-le-vragen-reeds-in-het-youtube-cyando-arrest-beantwoord

HR Conclusie P-G 6 juli 2021, IEF 20139, IT 3621; ECLI:NL:PHR:2021:690 (Stichting Brein tegen NSE)  Het gaat in deze zaak om de vraag of de gestelde prejudiciële vragen al beantwoord zijn in het YouTube/Cyando-arrest [IEF 20039]. News-Service Europe (NSE) is, net als Cyando, een deelplatform voor (onder meer) bestanden waarop gebruikers op illegale wijze beschermde content beschikbaar konden stellen aan het publiek. Ook hier is de vraag of er sprake is van een mededeling aan het publiek in de zin van artikel 3 lid 1 van de Auteursrichtlijn. Dit is volgens het Hof van Justitie alleen het geval, wanneer de exploitant ertoe bijdraagt dat het publiek toegang tot die content in strijd met het auteursrecht wordt gegeven. De P-G is van mening dat de prejudiciële vragen kunnen worden ingetrokken, omdat deze inderdaad reeds beantwoord zijn in het YouTube/Cyando-arrest. Volgens de P-G blijkt uit die beantwoording onder andere, dat artikel 14 lid 1 van de Richtlijn inzake elektronische handel onverlet laat dat de nationale rechter de exploitant van een deelplatform voor bestanden kan verbieden om een auteursrechtinbreuk voort te zetten, dan wel hem kan bevelen om die inbreuk te staken en gestaakt te houden.

IT 3620

Actualiteiten entertainment en IE op 8 september

Op een unieke locatie in Amsterdam organiseert deLex samen met o.a. Gaico Bos, Marijn Kingma, Margriet Koedooder en Michiel Odink een boeiend middagprogramma over entertainment en IE op woensdag 8 september. Op de agenda staan onder meer 'entertainment van de toekomst', wetgeving en rechtspraak, filmcontractenrecht, filmmuziek en contracten en een boeiende praktijkspreker. We sluiten af met een live borrel in het Vokshotel, verzamelplek voor muzikanten, kunstenaars en ontwerpers!

Maximum aantal deelnemers bereikt! Meer informatie via info@delex.nl

Tijden: 12:45 - 17:15 uur (inloop vanaf 12:30 uur)
Accreditatie: 4 PO-punten
Locatie: Het Volkshotel, Wibautstraat, Amsterdam

IT 3619

Beslissing om geluidsopname niet aan eiser te verstrekken is geen besluit

Rechtbank Overijssel 11 aug 2021, IT 3619; ECLI:NL:RBOVE:2021:3168 (Eiser tegen GBLT), http://www.itenrecht.nl/artikelen/beslissing-om-geluidsopname-niet-aan-eiser-te-verstrekken-is-geen-besluit

Rechtbank Overijssel 11 augustus 2021, IT 3619; ECLI:NL:RBOVE:2021:3168 (Eiser tegen GBLT)  Bij het primaire besluit heeft verweerder aan eiser inzage verleend in de verstrekking van hem betreffende persoonsgegevens door GBLT aan derden en heeft verweerder hem medegedeeld dat zijn mailadres is verwijderd. Eiser heeft dit verzoek gedaan na een datalek bij verweerder. Eiser stelt dat niet alle door hem verzochte persoonsgegevens aan hem zijn toegestuurd. Verder zegt hij dat hij geen toestemming heeft gegeven voor het gebruik van zijn mailadres voor klantonderzoek. Ten derde is er volgens eiser tijdens de digitale hoorzitting op onrechtmatige wijze een geluidsopname gemaakt. Deze is nadien verwijderd. De rechter vindt het niet ongeloofwaardig, dat verweerder aangeeft dat alle persoonsgegevens aan eiser zijn verstrekt. De rechtbank is verder van mening dat de beslissing om de geluidsopname van het hoorgesprek niet aan eiser te verstrekken niet kan worden aangemerkt als een besluit, zodat ook daarvoor geen mandaat is vereist. Wat betreft het gebruik van zijn mailadres voor klantonderzoek, oordeelt de rechtbank dat verweerder aan zijn verplichtingen heeft voldaan door het mailadres op verzoek van eiser te verwijderen. Het verzoek van eiser wordt ongegrond verklaard. 

IT 3618

Onvoldoende aannemelijk dat verhuizing datacenter onzorgvuldig gebeurt

Rechtbank Oost-Brabant 20 jul 2021, IT 3618; ECLI:NL:RBOBR:2021:4069 (Eiseres tegen gedaagde), http://www.itenrecht.nl/artikelen/onvoldoende-aannemelijk-dat-verhuizing-datacenter-onzorgvuldig-gebeurt

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 20 juli 2021, IT 3618; ECLI:NL:RBOBR:2021:4069 (Eiseres tegen gedaagde) Kort geding. Eiseres is een dienstverlenende organisatie, actief in onder andere de schoonmaak, beveiliging, de zorg en facility management. Gedaagde houdt zich bezig met de advisering en ondersteuning op het gebied van informatietechnologie. Zij hebben sinds 2017 een overeenkomst, waarin is afgesproken dat de IT-infrastructuur van eiseres wordt uitbesteed aan gedaagde. Bij deze overgang is een deel van het ICT-team en een datacenter van eiseres overgenomen. Gedaagde heeft vervolgens aangegeven het datacenter te willen verhuizen. Eiser vordert dat gedaagde eerst aan een aantal voorwaarden zal moeten voldoen, waaronder een degelijk verhuisplan en een motivering waarom de verhuizing noodzakelijk is. Eiseres stelt namelijk dat dit een zorgvuldige operatie betreft en dat zij afhankelijk is van de servers in het datacenter. Daarnaast ondervindt zij internetproblemen. Volgens de rechtbank heeft eiseres onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de verhuizing door gedaagde niet op zorgvuldige wijze zal worden uitgevoerd. De projectmanager van gedaagde heeft onder andere een stappenplan uitgelegd en gedaagde heeft aangegeven dat zij inmiddels zelf een Wifi netwerk heeft gebouwd. Hierdoor ontbreekt het spoedeisend belang. 

IT 3617

Aangetoond dat de bank niet meer over persoonsgegevens beschikt

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 15 jul 2021, IT 3617; ECLI:NL:GHSHE:2021:2252 (Betrokkene tegen de bank), http://www.itenrecht.nl/artikelen/aangetoond-dat-de-bank-niet-meer-over-persoonsgegevens-beschikt

Hof Den Bosch 15 juli 2021, IT 3617; ECLI:NL:GHSHE:2021:2252 (betrokkene tegen de bank) Betrokkene is klant geweest bij de bank, maar heeft in 2012 zijn relatie met de bank opgezegd. In 2019 heeft hij een AVG-verzoek gedaan tot inzage in alle bij de bank verwerkte persoonsgegevens van betrokkene. De bank heeft een aantal persoonsgegevens naar betrokkene gestuurd en heeft tegelijkertijd in eerste aanleg voldoende onderbouwd, dat ze niet meer beschikt over de zogenaamde EVA-registratie. In hoger beroep eist betrokkene onder meer inzage in het interne veiligheidsonderzoek naar hem. De bank stelt zich op het standpunt dat de bewaartermijn inmiddels verlopen is. Het hof oordeelt dat dit inderdaad het geval is en stelt ook dat betrokkene te laat dit AVG-verzoek heeft gedaan. De bank heeft volgens het hof voldoende aangetoond dat ze niet meer beschikt over de betreffende gegevens. 

IT 3616

AI or more? A risk-based approach to a technology based society

Vanuit een club van de Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie & Recht (NVvIR), die zich bezighoudt met alles wat met AI en recht te maken heeft, hebben Tina van der Linden, Jan Smits, Raimond Dufour en Josje Koehof een kort Engelstalig artikel geschreven over de definitie van “AI” in de concept-Verordening betreffende artificiële intelligentie, en vooral hoe die wat hen betreft beter zou kunnen. Om de discussie verder te helpen, roepen zij in het bijzonder op tot het insturen van reacties op hun artikel. Lees hier het hele (Engelstalige) artikel. 

IT 3614

Vacature: Advocaat Intellectueel Eigendomsrecht bij BvdV

Ben jij een advocaat met ervaring op het gebied van het Intellectueel Eigendomsrecht? Ben je toe aan een nieuwe uitdaging en wil je werken in de binnenstad van Utrecht bij een advocatenkantoor dat het net allemaal even anders doet? Wellicht zijn wij op zoek naar jou!

Voor de groeiende IE praktijk binnen ons unieke kantoor zijn wij op zoek naar een advocaat die gespecialiseerd is in (soft) IE. Ervaring op het gebied van commerciële (IT) contracten en privacyrecht is een pre. Bij BvdV zal jij procederen en adviseren over uiteenlopende IE-vraagstukken en bovendien helpen de IE praktijk verder uit te bouwen.

Lees verder

IT 3615

Buitenlandse bevoegdheidsbeperking rechtvaardigt doorhaling BIG-registratie niet

Rechtbank Den Haag 16 jul 2021, IT 3615; ECLI:NL:RBDHA:2021:8131 (Eiser tegen minister van Medische Zorg), http://www.itenrecht.nl/artikelen/buitenlandse-bevoegdheidsbeperking-rechtvaardigt-doorhaling-big-registratie-niet

Rechtbank Den Haag 16 juli 2021, IT 3615, LS&R 1977; ECLI:NL:RBDHA:2021:8131 (Eiser tegen minister van Medische Zorg) Eiser is als arts werkzaam in zijn eigen praktijk in het Verenigd Koninkrijk. Vanwege bepaalde gedragingen is eiser daar zijn bevoegdheid om het beroep van arts uit te oefenen tijdelijk geheel verloren voor een periode van twee maanden. Verweerder heeft deze Britse bevoegdheidsbeperking overgenomen en eisers inschrijving als arts - anders dan het advies van de bezwaarcommissie - in het BIG-register doorgehaald. Hiertegen komt eiser in beroep. De rechtbank verklaart het beroep gegrond en oordeelt dat verweerder niet aannemelijk heeft gemaakt waarom de patiëntenveiligheid in gevaar is. Ook zijn de gedragingen van eiser niet van zodanige aard, dat deze een doorhaling rechtvaardigen. 

IT 3613

Leerplichtambtenaar trad niet op als bestuursorgaan bij AVG-verzoek

Rechtbank 24 feb 2021, IT 3613; ECLI:NL:RBZWB:2021:756 (Eiser tegen leerplichtambtenaar), http://www.itenrecht.nl/artikelen/leerplichtambtenaar-trad-niet-op-als-bestuursorgaan-bij-avg-verzoek

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 24 februari 2021, IT 3613; ECLI:NL:RBZWB:2021:756 (Eiseres tegen leerplichtambtenaar)  Eiseres is voor het schooljaar 2018 - 2019 vrijgesteld van de verplichting om te zorgen dat haar kinderen als leerling van een school staan ingeschreven. Dit is opgenomen in een dossier van het Jeugdvolgsysteem. Eiseres heeft inzage in dit dossier gevraagd, maar daarbij zijn werkaantekeningen niet overgeleverd. Eiseres heeft hiertegen tevergeefs bezwaar aangetekend. De rechtbank oordeelt nu dat de beslissing op bezwaar onbevoegd is gegeven. Naar het oordeel van de rechtbank is het AVG-verzoek van eiseres namelijk niet te herleiden naar de uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid door de leerplichtambtenaar. 

IT 3612

Te lang gewacht met het afbetalen van relatief lage schulden

Rechtbank 12 mei 2021, IT 3612; ECLI:NL:RBMNE:2021:3109 (Eiser tegen Santander), http://www.itenrecht.nl/artikelen/te-lang-gewacht-met-het-afbetalen-van-relatief-lage-schulden

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 12 mei 2021, IT 3612; ECLI:NL:RBMNE:2021:3109 (Eiser tegen Santander) Kort geding. Eiser heeft een aantal keren krediet gebruikt bij Santander. Na enige tijd is een betalingsachterstand ontstaan, die Santander in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) heeft geregistreerd. Eiser kan door deze registratie geen woning krijgen. De voorzieningenrechter maakt in deze zaak een belangenafweging en komt tot het oordeel dat deze in het nadeel van eiser uitvalt. Dit komt onder andere vanwege het feit dat hij lang heeft gewacht met het afbetalen van relatief kleine schulden. Ook is eiser door meerdere organisaties negatief geregistreerd. De verwijdering van de registratie is volgens de rechtbank onevenredig in verhouding tot het doel daarvan.

IT 3610

8e editie Data, Cybersecurity & Privacy (DCSP) nu verkrijgbaar!

The magazine Data, Cybersecurity & Privacy (DCSP) edition number 8 has been published! Once again, an edition where many of your data, cybersecurity and privacy related questions will be answered. Soon also available online. What to expect:

Columns
Rob van den Hoven van Genderen about eHealth and the AI-regulation;
- Peter van Schelven about Secure Software Development and OWASP;
- Hans Schnitzler about ‘Datacracy’;
- Bernold Nieuwesteeg about the discussion about digital autonomy that must become part of the Dutch political debate.

IT 3611

Benaderen klant na mislukte samenwerking is niet onrechtmatig

Rechtbank 14 jul 2021, IT 3611; ECLI:NL:RBGEL:2021:4047 (Pepperflow tegen SEP), http://www.itenrecht.nl/artikelen/benaderen-klant-na-mislukte-samenwerking-is-niet-onrechtmatig

Rechtbank Gelderland 14 juli 2021, IT 3611; ECLI:NL:RBGEL:2021:4047 (Pepperflow tegen SEP)  Pepperflow houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en de verkoop van software. SEP adviseert organisaties op het gebied van onder andere informatieveiligheid. In 2017 is geprobeerd tussen partijen een samenwerking tot stand te laten komen, waarbij onder andere is afgesproken dat SEP software van Pepperflow aan haar klanten verkocht. Deze samenwerking is uiteindelijk op niets uitgelopen, maar een aantal klanten - voornamelijk gemeenten -  had inmiddels via SEP software van Pepperflow geleverd gekregen. Enerzijds is Pepperflow van mening dat SEP nog een aantal facturen moet voldoen. Anderzijds stelt SEP zich op het standpunt dat de software van Pepperflow ernstige gebreken vertoont, dat klanten ontevreden zijn en dat om die redenen de al betaalde facturen onverschuldigd aan Pepperflow zijn betaald. De rechtbank stelt SEP in het ongelijk en oordeelt dat Pepperflow gedurende de onderhandelingen te goeder trouw heeft gehandeld. Het benaderen van een klant van SEP door Pepperflow wordt niet als onrechtmatig handelen gekwalificeerd, omdat SEP de betreffende klant ook te kennen gegeven had, dat zij haar werkzaamheden zou opschorten. Pepperflow heeft enkel in deze leemte voorzien en heeft zich niet negatief uitgelaten over SEP. De vorderingen van SEP worden afgewezen en Pepperflow wordt grotendeels in het gelijk gesteld. 

IT 3609

Noot van Alfredo dos Santos Gil bij het Bild-Kunst-arrest

Je mag niet linken als je niet kan linken (ook niet als het je toch lukt)!
Alfredo dos Santos Gil

De VG Bild-Kunst-zaak van het HvJ EU [IEF 19815] is een nieuwe aftakking in de weelderige jurisprudentie over het begrip mededeling aan het publiek via het internet. Het omzeilen van een doeltreffende technische bescherming tegen framed linken levert een nieuwe openbaarmaking op door de linkende partij. Het gaat om aanklikbare links of om automatisch werkende links (geïntegreerde of inline links), die de oorspronkelijke inhoud laten verschijnen binnen de frames van de linkende site.

IT 3608

Toekennen van verbrekingsvergoeding zou onevenredig zijn

Rechtbank 4 mei 2021, IT 3608; ECLI:NL:RBOVE:2021:2995 (Proximedia tegen gedaagde), http://www.itenrecht.nl/artikelen/toekennen-van-verbrekingsvergoeding-zou-onevenredig-zijn

Rechtbank Overijssel 4 mei 2021, IT 3608; ECLI:NL:RBOVE:2021:2995 (Proximedia tegen gedaagde) In de vorm van een overeenkomst met een looptijd van twee jaren heeft gedaagde van eiseres aan internet gerelateerde diensten afgenomen. Eiseres heeft de overeenkomst na een aantal maanden ontbonden wegens niet-betaling, maar vordert op grond van de overeenkomst ook een verbrekingsvergoeding die bestaat uit alle resterende betaaltermijnen. De rechtbank gaat hier niet in mee, omdat er geen sprake is van dwaling of bedrog. Ook is het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat gedaagde een verbrekingsvergoeding van € 3.500,- is verschuldigd. 

IT 3607

Software als medisch hulpmiddel in het licht van de nieuwe MDR

Recentelijk publiceerde Louwers Advocaten drie verdiepende blogs over software als medisch hulpmiddel in het licht van de nieuwe Medical Device Regulation. Zij bespreken in de blogs in totaal 12 aandachtspunten voor softwareontwikkelaars.

Software als medisch hulpmiddel in het licht van de nieuwe MDR: 12 aandachtspunten voor ontwikkelaars
Op 26 mei 2021 was het eindelijk zo ver. Ruim vier jaar na de vaststelling werd de Verordening betreffende medische hulpmiddelen (EU 2017/745), beter bekend als de Medical Devices Regulation (‘MDR’), van toepassing. Dat het zolang duurde voordat de MDR van toepassing werd, kwam mede door de coronacrisis. Als gevolg daarvan werd besloten de MDR een jaar later in te laten gaan.

IT 3606

Uitlokking van eiser lijkt enkel bedoeld om uitzending te vullen

Rechtbank 19 jul 2021, IT 3606; ECLI:NL:RBAMS:2021:3834 (Eiser tegen Noordkaap), http://www.itenrecht.nl/artikelen/uitlokking-van-eiser-lijkt-enkel-bedoeld-om-uitzending-te-vullen

Vzr. Rechtbank Amsterdam 19 juli 2021, IT 3606; ECLI:NL:RBAMS:2021:3834 (Eiser tegen Noordkaap) Kort geding. Eiser is eigenaar van een manege. Noordkaap is producent van het programma 'Undercover in Nederland'. De uitzending in kwestie gaat over het vermoeden dat eiser en zijn partner zich bezighouden met BDSM (een seksueel rollenspel tussen meester en slaaf) en dat zij op zoek zijn naar iemand die samen met hen daaraan wil deelnemen. In het kader van de uitzending van 'Undercover in Nederland' heeft een door Noordkaap ingehuurde vrouw gereageerd op een advertentie voor een medewerker op de manege. Deze advertentie was te vinden op een sekswebsite. De vrouw heeft vervolgens voor langere tijd contact gehad met eiser. Nadien hebben zij afgesproken op een vakantiepark, waar eiser op enig moment geconfronteerd werd met een draaiende camera. De voorzieningenrechter oordeelt dat het duidelijk moest zijn dat de advertentie zich op een sekswebsite bevond en dat Noordkaap de Code voor de journalistiek op meerdere manieren heeft geschonden door eiser uit te lokken, enkel om een uitzending te vullen. De rechtbank verbiedt de uitzending. 

IT 3605

Herstelwerkzaamheden aan software vallen niet onder serviceabonnement

Rechtbank 14 jul 2021, IT 3605; ECLI:NL:RBNHO:2021:5275 (Quadrant tegen Bioworqz ), http://www.itenrecht.nl/artikelen/herstelwerkzaamheden-aan-software-vallen-niet-onder-serviceabonnement

Rechtbank Noord-Holland 14 juli 2021, IT 3605; ECLI:NL:RBNHO:2021:5275 (Quadrant tegen Bioworqz) Quadrant heeft aan Bioworqz software geleverd en deze geïmplementeerd. Hiervoor heeft zij zes facturen aan Bioworqz gestuurd, waarvan er maar twee zijn betaald. Bioworqz voert als reden aan, dat Quadrant wanprestatie pleegt doordat de software volgens hen niet goed werkt. De rechtbank acht dit niet aannemelijk en constateert ook dat Quadrant niet in gebreke is gesteld. Ook faalt het verweer van Bioworqz dat de door haar van Quadrant gevraagde herstelwerkzaamheden onder de werkzaamheden vielen waarvoor Bioworqz een serviceabonnement had en waarvoor zij maandelijks een bedrag van € 159,00 betaalde. Bioworqz veroordeeld tot betaling van de nog niet betaalde facturen. 

IT 3604

Boete TikTok vanwege schenden privacy kinderen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft videoapp TikTok een boete van 750.000 euro opgelegd wegens het schenden van de privacy van jonge kinderen. De informatie die de Nederlandse gebruikers – veelal jonge kinderen – van TikTok kregen bij het installeren en gebruiken van de app, was in het Engels en daardoor niet goed te begrijpen. Door de privacyverklaring niet in het Nederlands aan te bieden legde TikTok onvoldoende uit hoe de app persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en verder gebruikt. Dat is in strijd met de privacywetgeving, waar het uitgangspunt is dat altijd duidelijk moet zijn wat er met je persoonsgegevens gebeurt.
Lees verder >>