IT 3702

Data, Cybersecurity & Privacy (DCSP) edition number 9 is published

The magazine Data, Cybersecurity & Privacy (DCSP) edition number 9 has been published! Once again, an edition where many of your data, cybersecurity and privacy related questions will be answered. What to read:

Columns
- Rob van den Hoven van Genderen: The criminalization of Doxing;
- Peter van Schelven: Hacking IT systems: European Court of Justice to clarify the GDPR on IT-security;
- Hans Schnitzler: We nihilists;
- Bernold Nieuwesteeg: To negotiate or not to negotiate.

The Legal Look
From Victor de Pous where he provides insight into what legal incidents can contribute to digital security policies.

Article
Dana Spataru – Partner Risk Advisory at Deloitte: Emerging tech wideming cyber skills gap. Can women help close it? In her article, Dana gives attention to Deloitte's Women in Cyber Initiative. She also discusses the risks that come forward when new technologies emerge. How can we tackle these risks and who is best suited to do so?

IT 3699

Column over boerenacties is niet onrechtmatig

Rechtbank Amsterdam 24 sep 2021, IT 3699; ECLI:NL:RBAMS:2021:5533 (Stichting tegen NRC Media), http://www.itenrecht.nl/artikelen/column-over-boerenacties-is-niet-onrechtmatig

Ktr. Rechtbank Amsterdam 24 september 2021, IEF 20289, IT 3699; ECLI:NL:RBAMS:2021:5533 (Stichting tegen NRC Media) Eisers stellen dat de publicatie van 26 januari 2021 op de website van NRC Media onder de kop “de boerenacties als basis voor dit protest’ onrechtmatig is omdat zij hierin worden beschuldigd van strafbare feiten zonder dat daarvoor een feitelijke basis bestaat. Toewijzing van deze vordering zou een beperking van het recht op vrijheid van meningsuiting (art. 10 EVRM) opleveren. Zo’n beperking moet bij de wet zijn voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk zijn. Wil sprake zijn van een beperking die bij de wet is voorzien, dan zal de publicatie in de NRC onrechtmatig jegens eisers moeten zijn. Om uit te maken of dat het geval is, moet een belangenafweging worden gemaakt. In haar belangengafweging oordeelt de rechtbank dat het belang van de columnist van NRC Media om zich kritisch uit te laten op de wijze zoals hij heeft gedaan prevaleert boven het belang van eisers om hieraan niet blootgesteld te worden. In de column zijn de grenzen van de vrijheid van meningsuiting niet overschreden.

IT 3701

Tjibbe Fokkens versterkt Clairfort Advocaten

Tjibbe Fokkens is vandaag gestart als advocaat / associate partner binnen de sectie Intellectueel Eigendom, IT & Privacy van Clairfort. Met de komst van Tjibbe bestaat de sectie uit 7 advocaten en juristen. Eerder was Tjibbe verantwoordelijk voor de aansturing van de IE-sectie van Nysingh Advocaten in Arnhem. Hij heeft meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van het Intellectuele Eigendomsrecht. Tjibbe is zeer ervaren in IE-geschillenbehandeling, het adviseren over de beste manieren om intellectuele eigendom te beschermen en het opstellen van IE-gerelateerde contracten.

IT 3700

Facebookberichten in strijd met interne COVID-19 richtlijn

Rechtbank Rotterdam 29 okt 2021, IT 3700; ECLI:NL:RBROT:2021:10459 (Eiser tegen Facebook), http://www.itenrecht.nl/artikelen/facebookberichten-in-strijd-met-interne-covid-19-richtlijn

Vzr. Rechtbank Rotterdam 29 oktober 2021, IEF 20290, IT 3700; ECLI:NL:RBROT:2021:10459 (Eiser tegen Facebook) Kort geding. Facebook heeft vier berichten van eiser op zijn account verwijderd vanwege strijd met haar COVID-19 richtlijnen en beleid. Eiser vordert dat die berichten worden teruggeplaatst en dat Facebook bij oplegging van toekomstige sancties geen rekening houdt met de betreffende sancties. De vordering wordt afgewezen. Het recht van eigendom van Facebook en de omstandigheid dat de richtlijnen zijn opgesteld (na oproep van overheden en internationale gezondheidsorganisaties) ter bescherming van de volksgezondheid zijn twee legitieme redenen die een inperking van het recht van gedaagde op vrijheid van meningsuiting rechtvaardigen. Gezien doel en strekking van het beleid, kan niet worden gezegd dat Facebook in redelijkheid niet tot deze afweging heeft kunnen komen. Bij het opstellen en het toepassen van de richtlijnen mag Facebook redelijkerwijs afgaan en vertrouwen op de expertise van de deskundigen van verschillende gezondheidsorganisaties en overheden. Voldoende aannemelijk is dat de vier berichten in strijd zijn met de richtlijnen van Facebook. Facebook kan niet worden verplicht de berichten terug te plaatsen.

IT 3698

Verwijdering LinkedInprofiel Kamerlid was onvoldoende zorgvuldig

Rechtbank Noord-Holland 6 okt 2021, IT 3698; ECLI:NL:RBNHO:2021:8539 (Kamerlid tegen LinkedIn), http://www.itenrecht.nl/artikelen/verwijdering-linkedinprofiel-kamerlid-was-onvoldoende-zorgvuldig

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 6 oktober 2021, IEF 20288, IT 3698; ECLI:NL:RBNHO:2021:8539 (Kamerlid tegen LinkedIn) Kort geding. Vordering van politicus om zijn profiel terug te plaatsen op social media platform wordt toegewezen. Verwijderde berichten hoeven niet te worden teruggeplaatst. Deze berichtgeving is terecht als misinformatie aangemerkt, maar de verwijdering van het profiel is onvoldoende zorgvuldig tot stand gekomen, omdat de beleidsrichtlijnen onvoldoende duidelijk waren over wat als misinformatie over Covid-19 kon worden aangemerkt. Zie ook databank Jurou.

IT 3697

Uitlatingen dienen algemeen belang niet

Rechtbank Midden-Nederland 12 okt 2021, IT 3697; ECLI:NL:RBMNE:2021:4854 (Smaad), http://www.itenrecht.nl/artikelen/uitlatingen-dienen-algemeen-belang-niet

Rechtbank Midden-Nederland 12 oktober 2021, IEF 20281, IT 3697; ECLI:NL:RBMNE:2021:4854 (Smaad) Strafrecht. Verdachte, een politica van een gemeentelijke eenmansfractie, plaatste Twitterberichten en berichten op internetsites, liet huis-aan-huis verkiezingsfolders verspreiden en gaf een interview waarin zij smadelijke mededelingen deed over een raadslid. Verdachte wordt veroordeeld voor smaadschrift tot een geldboete en een voorwaardelijke taakstraf. De uitlatingen leverden geen bijdrage aan het publiek debat en dienden ook niet het algemeen belang. Het waren onnodige op de persoon gerichte aanvallen. Hierbij is van belang dat verdachte ook op een andere wijze en op andere momenten haar vermoedens aan de kaak kon stellen.

 

IT 3696

Rolbeslissing in sjoemelsoftwarezaak

Rechtbank Amsterdam 23 dec 2020, IT 3696; ECLI:NL:RBAMS:2020:6981 (SDEJ tegen Volkswagen cs), http://www.itenrecht.nl/artikelen/rolbeslissing-in-sjoemelsoftwarezaak

Rechtbank Amsterdam 23 december 2020, IT 3696; ECLI:NL:RBAMS:2020:6981 (SDEJ tegen Volkswagen cs) Rolbeslissing. Car claim procedeert reeds tegen Volkswagen cs over sjoemelsoftware. SDEJ is daarna een WAMCA-procedure begonnen. Car Claim heeft een incidentele vordering ingesteld; zij wil in die procedure tussenkomen dan wel zich daarin voegen, met het doel de tweede procedure stil te leggen tot de eerste procedure is beslist. De incidentele vordering wordt afgewezen.

IT 3695

Fraudehelpdesk mag geen strafrechtelijke gegevens verwerken

De Fraudehelpdesk mag geen gegevens over mogelijke daders van fraude verzamelen en bewaren. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een vergunningsaanvraag hiervoor deze zomer afgewezen. De Fraudehelpdesk is geen opsporingsinstantie en heeft die strafrechtelijke gegevens niet nodig voor zijn taak. Bovendien zouden mensen in de systemen van de Fraudehelpdesk niet de rechten hebben die verdachten bij de politie wél hebben. En kunnen mensen onterecht als fraudeur bestempeld worden.
Lees verder >>

IT 3694

Bezwaar Dataprovider over domeinnamen is ongegrond

Overige instanties 4 okt 2021, IT 3694; (Dataprovider tegen SIDN), http://www.itenrecht.nl/artikelen/bezwaar-dataprovider-over-domeinnamen-is-ongegrond

ACM 4 oktober 2021,IEF 20277, IT 3694; ACM/21/052144 (Dataprovider tegen SIDN) De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft het handhavingsverzoek van Dataprovider afgewezen, omdat inhoudelijk onderzoek geen aanwijzingen heeft opgeleverd dat de weigering van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) om aan Dataprovider de .nl zonefile (een lijst met domeinnamen) te verstrekken in strijd is met artikel 24 van de Mededingingswet (Mw) en/of artikel 102 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU). Dataprovider maakte bezwaar tegen het besluit van 19 april 2021. De ACM oordeelt ook in bezwaar dat er geen sprake is van misbruik van een economische machtspositie door SIDN en verklaart de bezwaren van Dataprovider ongegrond.

IT 3692

Gebruik van valse betaal-app op telefoon

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 5 jul 2021, IT 3692; ECLI:NL:GHSHE:2021:2179http://www.itenrecht.nl/artikelen/gebruik-van-valse-betaal-app-op-telefoon

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 5 juli 2021, IT 3692; ECLI:NL:GHSHE:2021:2179 (Strafzaak) Strafrecht. Aan de verdachte is tenlastegelegd dat zij zich heeft voorgedaan als een potentiële koper van een auto en vervolgens met een valse bank betaal-app een overboeking heeft gedaan. De vraag in het bijzonder die het hof in deze zaak heeft moeten beantwoorden is of de verdachte zelf op de hoogte was van het feit dat de betaal-app vals was. Er zijn volgens het hof geen feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat verdachte niet wist dat de app vals was. Het verweer wordt verworpen en het bewezenverklaarde levert oplichting op. 

IT 3691

Onvoldoende onderbouwd dat loggingsgegevens zijn opgeslagen

Rechtbank Gelderland 20 okt 2021, IT 3691; ECLI:NL:RBGEL:2021:5596 (Eiser A tegen het CIZ), http://www.itenrecht.nl/artikelen/onvoldoende-onderbouwd-dat-loggingsgegevens-zijn-opgeslagen

Rechtbank Gelderland 20 oktober 2021, IT 3691; ECLI:NL:RBGEL:2021:5596 (Eiser A tegen het CIZ) Bestuursrecht. Eiser heeft het CIZ verzocht hem een volledig overzicht te vertrekken van alle gegevens die verwerkt zijn, met inbegrip van de loggegevens. Deze vertrekking is volgens eiser niet volledig, omdat de loggingsgegevens niet verstuurd zijn. CIZ heeft verklaard dat deze niet zijn opgeslagen, en daarom niet verstrekt kunnen worden. In deze zaak onderbouwd eiser onvoldoende waarom er twijfel bestaat dat CIZ de gegevens wél zou hebben opgeslagen. Daarnaast heeft het CIZ ook geweigerd om persoonsgegeven van de moeder van eiser te verstrekken, nu alleen een door de kantonrechter benoemde mentor als derde dit kan opvragen. Eiser is dit niet en een volmacht volstaat in deze situatie niet. De rechtbank gaat op beide vlakken mee in de redenatie van het CIZ en verklaart het beroep van eiser ongegrond. 

IT 3690

Weigering S&O-verklaring wegens focus op programmatuur

Overige instanties 19 okt 2021, IT 3690; ECLI:NL:CBB:2021:954 (Slimstock Holding B.V. tegen de staatssecretaris van EZK), http://www.itenrecht.nl/artikelen/weigering-s-o-verklaring-wegens-focus-op-programmatuur

College van Beroep voor het bedrijfsleven 19 oktober 2021, IT 3690; ECLI:NL:CBB:2021:954 (Slimstock Holding B.V. tegen de staatssecretaris van EZK) Appellante is een onderneming die IT-diensten ten behoeve van voorraadbeheersystemen aanbiedt. Zij ontwikkelt software voor voorraadoptimalisatie. Voor deze projecten heeft Slimstock een S&O-verklaring aangevraagd. Bij het primaire besluit heeft verweerder de aanvraag afgewezen. Deze afwijzing is gedaan op grond van het feit dat verweerder niet voldoende kon opmaken dat er sprake was van S&O activiteiten. Slimstock heeft in haar eerste beroepsgrond aangevoerd dat verweerder ten onrechte heeft geconcludeerd dat bij de ingediende projecten geen sprake is van speur- en ontwikkelingswerk. Echter oordeelt het College van Beroep dat de aanvraag terecht is afgewezen. Slimstock heeft niet aannemelijk gemaakt dat haar werkzaamheden binnen de projecten direct en uitsluitend gericht zijn op de ontwikkeling van technische nieuwe programmatuur, zoals bedoeld in artikel 1 lid 1 onder p Wva.

IT 3689

Gedaagde dient werkzaamheden te hervatten

Rechtbank Overijssel 13 okt 2021, IT 3689; ECLI:NL:RBOVE:2021:3895 (Koninklijke Bammens tegen Ovis Telematics), http://www.itenrecht.nl/artikelen/gedaagde-dient-werkzaamheden-te-hervatten

Vzr. Rechtbank Overijssel 13 oktober 2021, IT 3689; ECLI:NL:RBOVE:2021:3895 (Koninklijke Bammens tegen Ovis Telematics) Kort geding. Bammens is een onderneming die zich richt op de productie, verkoop en onderhoud van ondergrondse afvalsystemen. Zij heeft in 2004 een derde opdracht gegeven om Container Management Software (CMS) te ontwikkelen. Ovis adviseert en ondersteunt op het gebied van informatietechnologie. Bammens heeft Ovis het onderhoud en de doorontwikkeling van CMS overgedragen. Bammens heeft de betaling opgeschort vanwege vermoedelijke onjuistheden. In reactie hierop kondigt Ovis aan dat zij hun dienstverlening zullen stoppen. Tussen partijen is in geschil of Ovis al dan niet gerechtigd is haar dienstverlening te staken indien zij (vooraf) geen vergoeding voor voortzetting daarvoor ontvangt van Bammens. De voorzieningenrechter oordeelt dat het van elementair belang is voor de bedrijfsvoering van Bammens dat Ovis haar dienstverlening doorzet. Ovis dient hiervoor een redelijke vergoeding te ontvangen. 

IT 3688

Prejudiciële vragen over verwerking van persoonsgegevens

16 sep 2021, IT 3688; (La Quadrature du Net ), http://www.itenrecht.nl/artikelen/prejudici-le-vragen-over-verwerking-van-persoonsgegevens

Conseil d’État, Frankrijk, 16 september 2021, IEF 20258, IT 3688, IEFbe 3298; C-470/21 ( La Quadrature du Net) Verzoek om een prejudiciële beslissing. Via MinBuza. Het geldende Franse recht stelt dat degene die toegang heeft tot openbare online communicatiediensten ervoor moet zorgen dat deze toegang niet wordt gebruikt voor doeleinden van verspreiding en verveelvoudiging van werken beschermd door intellectueel eigendomsrecht. De commissie voor bescherming van rechten, CPD, moet voor de uitvoering van haar taken gebruikers kunnen identificeren. Deze identificatie komt tot stand op basis van de gegevens die bij de exploitanten van elektronischecommunicatiediensten zijn verzameld om zo in het bij decreet nr. 2010-236 vastgestelde systeem te worden opgeslagen. Uit jurisprudentie van het Hof blijkt dat voor de toegang van nationale instanties tot verbindingsgegevens een rechterlijke instantie of onafhankelijke bestuurlijke autoriteit een voorafgaande toetsing dient te verrichten. Echter, de CPD dient, voor toepassing van de aanbevelingenprocedure, jaarlijks een aanzienlijke hoeveelheid gegevens betreffende de burgerlijke identiteit van de betrokken gebruikers te verzamelen. Wanneer deze inzameling aan een voorafgaande toetsing wordt onderworpen, dreigt de uitvoering van de aanbevelingen onmogelijk te worden gemaakt. Naar aanleiding hiervan zijn een aantal prejudiciële vragen gesteld. 

IT 3687

Geen reële dreiging tot ASI (anti suit injunction)

Rechtbank Den Haag 18 okt 2021, IT 3687; ECLI:NL:RBDHA:2021:11312 (Ericsson tegen Apple ), http://www.itenrecht.nl/artikelen/geen-re-le-dreiging-tot-asi-anti-suit-injunction

Vzr. Rechtbank Den Haag 18 oktober 2021, IEF 20255, IT 3687; ECLI:NL:RBDHA:2021:11312 (Ericsson tegen Apple) Kort geding. In het geschil tussen de twee partijen vordert Ericsson het opleggen van een bevriezende maatregel in afwachting van de behandeling van het kort geding. In dat kader beroept Ericsson zich op een dreiging dat Apple een anti-suit injection ergens ter wereld tegen Ericsson zal instellen. De verwachting van Ericsson is dat dit mede zal zien op procedures in Nederland over octrooien die hier gelding hebben. De voorzieningenrechter oordeelt dat het feit dat Apple c.s. niet bereid is een toezegging te doen geen ASI in te stellen tegen Ericsson, op zichzelf onvoldoende dreiging als vereist voor het treffen van een voorlopige maatregel is. De vorderingen worden afgewezen. 

IT 3686

Bitcoin-mining als economische prestatie

Rechtbank Den Haag 1 okt 2021, IT 3686; ECLI:NL:RBDHA:2021:10751 (Eiseres tegen de Belastingdienst ), http://www.itenrecht.nl/artikelen/bitcoin-mining-als-economische-prestatie

Rechtbank Den Haag 1 oktober 2021, IT 3686; ECLI:NL:RBDHA:2021:10751 (Eiseres tegen de Belastingdienst) Eiseres heeft beroep ingesteld tegen de door verweerder opgelegde naheffingsaanslag. De activiteiten die de aanleiding gaven tot het opleggen hiervan, bestaan uit het verifiëren en authenticeren van transacties in de cryptovaluta bitcoin, evenals het realiseren van bitcoin-blockchain. De vergoedingen hiervoor bestaan uit de transaction-fee en de blockreward. In het geschil is of eiseres een economische prestatie heeft verricht. Ter beantwoording hiervan moet worden gekeken naar de vraag of er tegenover de inspanningen van eiseres een concreet aanwijsbare vergoeding staat. Eiseres stelt dat het delven gebeurt met het oogmerk bitcoins te verwerven die kunnen worden verkocht, voor 98% aan afnemers buiten de Gemeenschap. Dit wordt onderbouwd met algemene statistische gegevens over de handel in bitcoin. De rechtbank acht het beroep dat een groot deel van de omzetbelasting hierdoor als voorbelasting in aftrek dient te worden toegelaten gegrond. 

IT 3685

LISA symposium over aansprakelijkheid van online platforms

Kunnen online platforms aansprakelijk zijn voor onrechtmatige content die gebruikers naar hun dienst uploaden? In het verleden werd over deze kwestie nog vrij terughoudend gedacht, maar door onder andere de DSM-Richtlijn en het wetsvoorstel voor de DSA-Richtlijn verandert deze opvatting naar een snellere aansprakelijkheid voor online platforms als Facebook en YouTube. Is YouTube direct aansprakelijk wanneer zij geen preventief filter inschakelen om auteursrechtelijk inbreukmakend materiaal te weren? En is Facebook ertoe gehouden om advertenties van producten met een merkinbreuk te verwijderen als de DSA-Richtlijn is omgezet?

IT 3684

Geen schadevergoeding in software-zaak

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 okt 2021, IT 3684; ECLI:NL:GHARL:2021:9568 (Bittuning tegen Linq5), http://www.itenrecht.nl/artikelen/geen-schadevergoeding-in-software-zaak

Hof Arnhem-Leeuwarden 12 oktober 2021, IT 3684; ECLI:NL:GHARL:2021:9568 (Bittuning tegen Linq5) Bittuning exploiteert een webshop. Zij heeft met Linq5 een overeenkomst gesloten over een koppeling (‘plug-in’) tussen de webshop van Bittuning en het door haar gebruikte boekhoudprogramma van Exact Online. Bij gebruik bleek dat gegevens van crediteuren in dat boekhoudprogramma werden overschreven door debiteurenboekingen. Linq5 heeft de koppeling aangepast, waarna de problemen zijn verholpen. Bittuning heeft de overgeschreven data hersteld. De daarmee gepaard gaande kosten van medewerkers, haar boekhouder en haar advocaat wil Bittuning op Linq5 verhalen op grond van tekortkoming. Deze vordering is door de rechtbank afgewezen. Het hof stelt vast dat de koppeling als zodanig goed functioneerde: zij leidde de gegevens van de webshop door naar de boekhoudomgeving. In zoverre is van een tekortkoming geen sprake. Het probleem dat Bittuning ondervond, lag dan ook niet daarin, maar in de verwerking van de gekoppelde gegevens in het programma van Excel. Daarnaast acht het hof Bittuning zelf verantwoordelijk is voor haar eigen boekhouding. Hierdoor is de schade niet toewijsbaar aan Linq5. De grieven van Bittuning slagen daarom niet.

IT 3683

Kerkgenootschappen moeten documenten overhandigen

Rechtbank Noord-Holland 13 okt 2021, IT 3683; ECLI:NL:RBNHO:2021:8863 (Documenten dwangarbeid), http://www.itenrecht.nl/artikelen/kerkgenootschappen-moeten-documenten-overhandigen

Rechtbank Noord-Holland 13 oktober 2021, IEF 20246, IT 3683; ECLI:NL:RBNHO:2021:8863 (Documenten dwangarbeid) Twee kerkgenootschappen moeten diverse officiële documenten verstrekken aan negentien vrouwen die stellen dat ze tussen 1951 en 1979 dwangarbeid moesten verrichten voor de katholieke congregatie van de Zusters van de Goede Herder. De vrouwen stellen hierdoor schade te hebben geleden. Zij vinden dat de kerkgenootschappen onrechtmatig hebben gehandeld en civielrechtelijk aansprakelijk zijn.