IT 2340

Computerrecht 2017-4; themanummer Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

150         De AVG komt eraan: D-Day May Day? / p. 201; Wilfred Steenbruggen & Frederik Zuiderveen Borgesius

ARTIKELEN
151         Van meldplicht naar registerplicht: de registratie van verwerkingen onder de AVG / p. 203 Een van de belangrijkste uitgangspunten van het gegevensbeschermingsrecht is de eis dat de verwerking van persoonsgegevens transparant is. In de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens wordt deze transparantie-eis onder andere ingevuld door de meldplicht: verwerkingen moeten in beginsel aan de toezichthouder gemeld worden. Met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) komt de meldplicht echter vanaf 25 mei 2018 te vervallen. In plaats daarvan komt de verplichting om een intern register van verwerkingsactiviteiten bij te houden.

B.W. Schermer

152         AVG en beveiliging: passende maatregelen voortaan proactiever nemen en monitoren / p. 208

In de aankomende algemene verordening gegevensbescherming (AVG) krijgt het onderwerp beveiliging ruimschoots aandacht. Diverse overwegingen zijn aan het onderwerp gewijd en diverse artikelen bevatten verplichtingen omtrent beveiliging. Er lijkt meer van de verwerkingsverantwoordelijke te worden verwacht, maar er lijkt ook wel veel oude wijn in nieuwe zakken te worden gedaan. In dit artikel zet ik op een rij wat de huidige verplichtingen zijn, wat de AVG brengt en in hoeverre dat nieuw is.

M. Jansen

153         The freely given consent and the “bundling” provision under the GDPR / p. 217

Under European data protection law, consent of the data subject is one of the six grounds for lawful processing of personal data. It is such an important ground that lawmakers considered it necessary to provide a legal definition of consent. One of the conditions under this definition is that it needs to be “freely given.” The General Data Protection Regulation (GDPR) has further expanded on this concept.

B. Kostić & E. Vargas Penagos

154         Profilering in de AVG: nieuwe regels, voldoende bescherming?/ p. 223

Met het oog op de nadelen van geautomatiseerde besluitvorming en de groei aan profileringmogelijkheden kan het geen verrassing zijn dat ook de regels ten aanzien van profilering zijn gewijzigd onder de AVG. Maar in welke mate? Dit artikel bespreekt de voornaamste veranderingen onder de AVG ten opzichte van Privacyrichtlijn 1995 met betrekking tot profilering aan de hand van het recht om niet onderworpen te zijn aan een geautomatiseerd besluit en het logica-inzagerecht.

B.C. van Breda

155         De AVG bekeken vanuit een kinderrechtenperspectief: pluspunten, knelpunten & vraagstukken / p. 230

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) besteedt specifieke aandacht aan de bescherming van persoonsgegevens van kinderen. De tekst van de AVG biedt echter weinig duidelijkheid in verband met de implementatie van een aantal bepalingen die een impact kunnen hebben op kinderen. Dit artikel identificeert een aantal pluspunten, knelpunten en relevante vragen, met aandacht voor een brede waaier aan rechten die aan kinderen zijn toegekend door het Verdrag inzake de rechten van het kind.

V. Verdoodt & E. Lievens

RECHTSPRAAK

NEDERLAND

156         Rb. Rotterdam 20 april 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:2940 (T-Mobile/Ziggo/Vodafone/ACM), m.nt. W. Steenbruggen / p. 237

Netneutraliteit. Zero rating. In deze uitspraak staat de vraag centraal of het categorische verbod op tariefdifferentiatie van artikel 7.4a lid 3 Telecommunicatiewet (Tw) verenigbaar is met Verordening (EU) 2015/2120 (netneutraliteitsverordening). De Rechtbank is van oordeel dat de netneutraliteitsverordening en in het bijzonder artikel 3 van de verordening zonder twijfel geen categorisch verbod op prijsdiscriminatie bevat (‘acte clair’). Artikel 7.4a lid 3 Tw is dan ook onmiskenbaar in strijd met de netneutraliteitsverordening.

157         Rb. Noord-Nederland 3 mei 2017, ECLI:NL:2017:RBNNE:1700, m.nt. mr. dr. ir. B.H.M. Custers & bc. N.G.A. Voorbach / p. 248

Openbare persoonsgegevens in de Staatscourant zijn door een advocatenkantoor verwerkt in een acquisitiebrief. Geen gerechtvaardigde grondslag voor verwerking (art. 8 Wbp). Toekenning immateriële schadevergoeding ad € 100,00.

BELGIË

158         Rb. Koophandel Antwerpen (afd. Antwerpen) 19 januari 2017, A / 16 / 5614 (Texas Siemens/Telenet) / p. 252

Auteursrechthebbende wordt op grond van artikel 877 Ger. W. toegestaan bij internetserviceprovider identificatiegegevens van mogelijke inbreukpleger op te vragen voor vaststelling van inbreuk. Rechter legt modaliteiten op voor concretisering van de bewijsmaatregel.

159-175 TELECOMMUNICATIE / p. 257

176-188 PRIVACYBESCHERMING / p. 262

189-194 STRAFRECHT / p. 269

195-198 KORT NIEUWS / p. 272