IT 3942

AVG beperkt door geheimhoudingsplicht advocaat

Rechtbank Rotterdam 9 nov 2020, IT 3942; ECLI:NL:RBROT:2020:13357 (Verzoeker tegen NautaDutilh), http://www.itenrecht.nl/artikelen/avg-beperkt-door-geheimhoudingsplicht-advocaat

Rb. Rotterdam 9 november 2020, IT 3942; ECLI:NL:RBROT:2020:13357 (Verzoeker tegen NautaDutilh) In de onderhavige zaak is NautaDutilh verzocht om additionele informatie te verschaffen over de persoonsgegevens van verzoeker. NautaDutilh stelt zich hierbij op het standpunt dat zij de verzoeker alle informatie heeft verschaft die zij verplicht is te geven op grond van art. 13 AVG en dat verdere informatieverstrekking problemen zal opleveren met de verstrekkende geheimhoudingsplicht van advocaten. De Rotterdamse rechter volgt de argumentatie van NautaDutilh en stelt dat de informatieverstrekking van de AVG niet ongelimiteerd is. Het beroepsgeheim van een advocaat is een legitieme beperking hierop.

IT 3941

Bernt Hugenholtz is of counsel geworden bij Brinkhof

Brinkhof is trots en verheugd om te kunnen melden dat Bernt Hugenholtz, emeritus hoogleraar intellectuele eigendom aan de Universiteit van Amsterdam, vanaf mei 2022 parttime aan Brinkhof verbonden zal zijn als ‘of counsel’.
 
Bernt Hugenholtz is een internationaal vermaard expert op het gebied van het informatierecht en het auteursrecht in het bijzonder. Hij was jarenlang directeur van het Instituut voor Informatierecht van de UvA en heeft daarnaast ruime ervaring opgedaan in de rechtspraktijk, als advocaat/partner bij Stibbe en als raadsheer-plaatsvervanger bij diverse gerechtshoven. Bij Brinkhof zal Bernt Hugenholtz betrokken zijn bij de opleiding en begeleiding van jonge advocaten en de advisering aan cliënten.

IT 3940

FIPE @ Pulchri Studio op 24 mei

Heb je je nog niet opgegeven voor de bijeenkomst van morgen?  Dat kan nog door een mail te sturen naar info@delex.nl. We zien er naar uit om jullie te ontvangen op de internationale groepsexpositie 'The Return' in Pulchri Studio in Den Haag.

We hebben er veel zin in. Nog even het programma:

Programma
16.15 Inloop & ontvangst
16.30 Opening door Brigitte en Claudia
16.45 Jim van der Meer Mohr; wat doet een taxateur en is het kunst of is het kitsch?
17.15 Netwerkborrel
 
Pulchri is op het Lange Voorhout 15, 2514 EA Den Haag.  Je kunt in Parkeergarage Museumkwartier parkeren.

Hartelijke groeten, Brigitte Spiegeler en Claudia Zuidema

IT 3939

Verzoek verwijdering BKR-registratie toegewezen

Rechtbank Limburg 24 feb 2022, IT 3939; ECLI:NL:RBLIM:2022:1444 (Verzoeker tegen Arrow), http://www.itenrecht.nl/artikelen/verzoek-verwijdering-bkr-registratie-toegewezen

Rb. Limburg 24 februari 2022, IT 3939; ECLI:NL:RBLIM:2022:1444 (Verzoeker tegen Arrow) Verzoeker heeft de rechtbank verzocht tot verwijdering van de BKR-registraties op zijn naam op grond van de AVG. Interessant in deze situatie is dat verzoeker stelt dat deze niks wist van de kredietovereenkomst, gezien deze door een ander is afgesloten. Daarbij maakte deze derde gebruik van foutieve informatie van verzoeker, waardoor correspondentie niet aankwam bij verzoeker. Verzoeker heeft diezelfde dag van kennisneming van de kredietovereenkomst het bedrag aan Arrow overgemaakt. Deze hiervoor besproken omstandigheden bij elkaar acht de rechtbank voldoende om de BKR-registratie te laten verwijderen. Arrow heeft in dit onderhavige geval niet kunnen aantonen dat het nodig wordt geacht om andere kredietverstrekkers te attenderen op de financiële positie van verzoeker.

IT 3938

Gebruik parkeerwekker staat gelijk aan belastingontduiking

Gerechtshof Amsterdam 14 dec 2021, IT 3938; ECLI:NL:GHAMS:2021:4020 (X B.V. tegen Gemeente Amsterdam), http://www.itenrecht.nl/artikelen/gebruik-parkeerwekker-staat-gelijk-aan-belastingontduiking

Vzr. hof Amsterdam 14 december 2021, IT 3938; ECLI:NL:GHAMS:2021:4020 (X B.V. tegen Gemeente Amsterdam) X brengt een parkeerwekker op de markt die scanauto's van de gemeente herkent en gebruikers vervolgens waarschuwt indien de scanauto's naderen. De scanauto's worden door een ingebouwde camera herkend, waarna de gebruikers een melding verkrijgen om binnen 5 minuten hun auto te verplaatsen waardoor zij een boete voorkomen. Het hof Amsterdam dient vervolgens de vraag te beantwoorden of het gebruik van deze parkeerwekker onrechtmatig is. Het hof concludeert dat het gebruik van deze applicatie gelijk staat aan belastingontduiking, gezien alle automobilisten voor hun auto parkeerbelasting dienen te betalen. Door het gebruik van deze applicatie zal de gebruiker willens en wetens deze ontduiking ervan aangaan. Hierdoor zal het vonnis van de kortgedingrechter in eerste aanleg worden bekrachtigd en is de applicatie jegens de gemeente onrechtmatig. 

IT 3934

VU Leergang intellectueel eigendom start 1 november

Op 1 november start de Leergang intellectueel eigendomsrecht aan de VU. Tijdens de verschillende colleges wordt systematisch het juridisch kader voor individuele vormen van de verschillende intellectuele eigendomsrechten besproken: de basiseisen voor rechtsverkrijging, de ter beschikking staande exclusieve rechten, ruimte voor vrij gebruik op basis van beperkingen van de rechten en de exploitatie op basis van overdracht en licenties, handhavingsmogelijkheden.

Werkwijze
Tijdens de leergang wisselt u actief uw ervaring met de wet- en regelgeving en bijbehorende jurisprudentie uit met de andere deelnemers. Zo vergroot u uw netwerk met vakgenoten en past u de opgedane kennis direct toe in diverse praktijksituaties.
Lees verder >>

IT 3937

Google niet aansprakelijk voor nepadvertenties

Rechtbank Amsterdam 18 mei 2022, IT 3937; ECLI:NL:RBAMS:2022:2638 (Eiser tegen Google), http://www.itenrecht.nl/artikelen/google-niet-aansprakelijk-voor-nepadvertenties

Rb. Amsterdam 18 mei 2022, IEF 20723, IT 3937; ECLI:NL:RBAMS:2022:2638 (Eiser tegen Google) Zie primair ook het eerste vonnis in deze reeks: [IEF 20722] In dit tweede vonnis inzake de Jort Kelder nepadvertenties en tweets, staan de advertentiediensten van Google centraal. De omstandigheden van het eerdere vonnis zijn vergelijkbaar met dit vonnis. Er worden nepadvertenties verspreid met de foto en naam van Jort Kelder met het doel gebruikers over te halen om te investeren in cryptovaluta. Kelder stelt vervolgens dat Google te weinig heeft gedaan om de nepadvertenties met gebruik van zijn portret en naam te verwijderen. De rechtbank oordeelt daarentegen dat dit niet het geval is en benadrukt, net zoals in het geval van Twitter, dat de partij achter de advertenties dient te worden aangesproken. In tegenstelling tot het vonnis van Twitter, lukt het Kelder in deze procedure jegens Google wel om de gegevens te verkrijgen van diegene achter de advertenties.

IT 3936

Twitter niet aansprakelijk voor nepadvertenties

Rechtbank Amsterdam 18 mei 2022, IT 3936; ECLI:NL:RBAMS:2022:2637 (Eiser tegen Twitter), http://www.itenrecht.nl/artikelen/twitter-niet-aansprakelijk-voor-nepadvertenties

Rb. Amsterdam 18 mei 2022, IEF 20722, IT 3936; ECLI:NL:RBAMS:2022:2637 (Eiser tegen Twitter) Kort geding. Jort Kelder heeft zowel Twitter als Google [IIEF 20273] voor de rechter gedaagd in verband met nepadvertenties die werden geplaatst met gebruik van hun advertentiediensten. In dit eerste vonnis van de rechtbank staan de advertentiedienst en tweets van Twitter centraal. Op het platform van Twitter zouden nepadvertenties en tweets worden verspreid met de foto en naam van Jort Kelder met het doel gebruikers over te halen om te investeren in cryptocurrency en andere financiële producten. Volgens Kelder had Twitter te weinig gedaan om te voorkomen dat de nepadvertenties en tweets werden verspreid op het platform. De rechter oordeelt dat Twitter hiervoor niet aansprakelijk is, omdat voldoende voorzorgsmaatregelen zouden zijn getroffen om de verspreiding van nepadvertenties en tweets te voorkomen. Hierdoor kan Twitter geen verwijt worden gemaakt. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de partijen achter de advertenties en tweets. De eis om Twitter te verplichten om gegevens van de partijen achter de advertenties en tweets te verschaffen aan Kelder wordt afgewezen, gezien de vordering onvoldoende zou zijn onderbouwd.

 

IT 3935

Geen rectificatie uitzending Marktplaatsoplichter

Rechtbank Noord-Holland 3 mei 2022, IT 3935; (Eiser tegen NoordKaap TV Producties), http://www.itenrecht.nl/artikelen/geen-rectificatie-uitzending-marktplaatsoplichter

Ktr. Rb. Noord-Nederland 3 mei 2022, IEF 20720, IT 3935; zaaknr.: 9372487 CV EXPL 21-6048 (Eiser tegen NoordKaap TV Producties) In het TV-programma "Stegeman op de Bres" uit 2020, dat geproduceerd wordt door Noordkaap TV Producties, staat het onderwerp oplichting op Marktplaats centraal. In deze uitzending kwamen diverse gedupeerden van een bepaalde 'Marktplaatsoplichter' aan het woord die hun verhaal deden over de misstanden van de gekochte producten. Eiser vordert onder meer rectificatie van de beschuldigingen binnen de aflevering en een schadevergoeding. Voor aanvang van de civielrechtelijke zitting wordt de betreffende eiser veroordeeld voor oplichting van een groot aantal mensen, waaronder gedupeerden die in de aflevering te zien zijn. Volgens de kantonrechter heeft de uitzending een maatschappelijk belang, waarbij de inbreuk in de privacy van eiser beperkt blijft. Immers is het gezicht van eiser geblurd en is zijn achternaam niet genoemd. Dat zijn woonplaats is genoemd is functioneel, net als de opnamen die zijn gemaakt in de woning van eiser. De kantonrechter concludeert tot slot, dat het uiten van de mening van Noordkaap, art. 10 EVRM,  prevaleert boven het recht van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van eiser, art. 8 EVRM.  De rechtbank wijst de vorderingen van eiser vervolgens af, waaronder de schadevergoeding.

IT 3933

Tekortgeschoten bij nakomen verbintenissen IT-project

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10 mei 2022, IT 3933; (Kabel-Zaandam tegen Columbus ), http://www.itenrecht.nl/artikelen/tekortgeschoten-bij-nakomen-verbintenissen-it-project

Hof Arnhem-Leeuwarden 10 mei 2022, IT 3933; 200.210.787 (Kabel-Zaandam tegen Columbus) en Hof Arnhem-Leeuwarden 31 juli 2019, 200.210.787 (Kabel-Zaandam tegen Columbus) In 2012 zijn Kabel-Zaandam en Columbus een overeenkomst aangegaan voor het uitvoeren van een IT-project, waarbij Columbus zijn diensten ter beschikking stelde aan Kabel-Zaandam. Kabel-Zaandam heeft de overeenkomst vervolgens ontbonden, vanwege de exorbitante budgetoverschrijding van Columbus, deadlines die niet werden gehaald en het niet leveren van werkende systemen. Columbus eist vervolgens bij het hof betaling van de onbetaalde facturen, gezien Kabel-Zaandam verdere betalingen heeft opgeschort. Het hof verklaart voor recht dat Columbus toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van diens verbintenissen jegens Kabel-Zaandam en vernietigt het vonnis van 19 oktober 2016 . 

IT 3931

Geen exclusieve competentie

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 4 jan 2022, IT 3931; ECLI:NL:GHSHE:2022:14 (Smile For Free tegen Brand Social Group), http://www.itenrecht.nl/artikelen/geen-exclusieve-competentie

Vzr. hof 's-Hertogenbosch 4 januari 2022, IEF 20710, IT 3931; ECLI:NL:GHSHE:2022:14 (Smile For Free tegen Brand Social Group) Vanaf 2017 hebben appellant 2 (Smile For Free) en persoon A aan een applicatie gewerkt waarbij omzet kan worden gegenereerd op grond van persoonlijke netwerken door klanten, medewerkers en fans te activeren als influencer. Hiervoor hebben persoon A en appellant 2 een octrooi verkregen. Tezamen hebben de uitvinders vervolgens de Brand Social Groep opgericht, hierna Brandit. Brandit heeft het recht op het exclusief gebruik van dit octrooi en de holdings van de uitvinders zijn gezamenlijk bevoegd bestuurder van deze onderneming. Appellant 2 heeft vervolgens aangegeven dat hij de samenwerking wil beëindigen en heeft twee andere ondernemingen gestart in een vergelijkbaar marktsegment als Brandit. De voorzieningenrechter heeft bij vonnis Smile For Free veroordeeld ten aanzien van onder andere deze gedragingen.

IT 3932

SGOA Academy 'mislukte (agile) IT-projecten' op 7 juni

Op 7 juni organiseert de SGOA de Academy: mislukte (agile) IT-projecten. Wat zijn de conflict issues bij agile IT-projecten en agile contracten? Welke juridische aspecten spelen een rol? We bespreken voorbeelden uit de praktijk en lessons learned.

Sprekers: Michiel van Ast (Leeway advocaten) en Ruben Meeboer (SGOA)
Programma: 16.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur) – 18.00 uur, borrel na afloop
Locatie: Het Amsterdamse Proeflokaal, Stadionplein 300, 1076 CK Amsterdam
Prijs: € 200,00 (VIRA leden ontvangen 10% korting)

U ontvangt na deelname een certificaat (2 opleidingspunten). Er zijn 2 PE-punten toegekend door de LRGD. Schrijf u in via de website.

IT 3930

Nina Orlić start als advocaat bij The Data Lawyers

Nina Orlić is per 9 mei gestart als advocaat bij The Data Lawyers. Ze is gespecialiseerd in gegevensbescherming en IT-recht en heeft ruime ervaring in het adviseren en procederen op dit gebied. Ze zal zowel de sectie IT and data als de sectie privacy versterken binnen The Data Lawyers. Hiervoor was zij werkzaam bij Loyens & Loeff als senior associate binnen het data protection & privacy team op de afdeling competition & regulatory.

IT 3929

Kamerbrief bij verslag expertbijeenkomst Zeggenschap, eigenaarschap en persoonsgegevens

Afgelopen week stuurde staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) de Tweede Kamer het verslag van de expertbijeenkomst Zeggenschap, eigenaarschap en persoonsgegevens. Tijdens de bijeenkomst stond de vraag centraal of zeggenschap van burgers over het gebruik van hun persoonsgegevens niet sterker privaatrechtelijk gewaarborgd kan worden.

"Het nader onderzoek heeft de vorm gekregen van een deskundigenpanel. De uitkomst daarvan is kort samengevat, dat persoonsgegevens van een burger of consument niet als eigendom zijn te beschouwen. Een privaatrechtelijke borging van zeggenschap over persoonsgegevens levert de burger niet meer houvast op, dan de AVG en het publiekrecht of consumentenbeschermingsrecht kunnen bieden. Ook Europese regelgeving ontwikkelt zich op dit vlak sterk, en doet dat niet langs de lijnen van het eigendomsrecht."

Lees verder op Rijksoverheid.nl.

IT 3928

HvJ EU over advocaatkosten in buitengerechtelijke stap

HvJ EU 28 apr 2022, IT 3928; ECLI:EU:C:2022:317 (Koch Media tegen FU), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hvj-eu-over-advocaatkosten-in-buitengerechtelijke-stap

HvJ EU 28 april 2022, IEF 20706, IT 3928, IEFbe 3445; ECLI:EU:C:2022:317 (Koch Media tegen FU) Zie ook [IEF 20340]. Koch Media is op het Duitse grondgebied houdster van de exclusieve naburige rechten op het computerspel “This War of Mine”. FU is een natuurlijk persoon en heeft dit computerspel via zijn internetaansluiting op een onlineplatform voor filesharing geplaatst en aan derden beschikbaar gesteld voor download. Koch Media heeft een advocatenkantoor in de arm genomen, dat in haar naam een aanmaning naar FU heeft gestuurd waarin onder ander € 20.000 euro schadevergoeding is gevorderd. De diensten van de advocaat brachten € 984,60 met zich mee, deze heeft Koch Media ook van de inbreukmaker gevorderd. Het Landgericht Saarbrücken stelde het hof nu de prejudiciële vragen, of de advocatenkosten die voor de houder van intellectuele-eigendomsrechten zijn ontstaan onder artikel 14 van richtlijn 2004/48 vallen. En of de houder van de intellectuele eigendomsrechten recht heeft op vergoeding van de advocatenkosten wanneer: de inbreuk is gepleegd door een natuurlijke persoon voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen of het nationale recht in een dergelijk geval bepaalt dat deze advocatenkosten doorgaans slechts vergoedbaar zijn op grond van een verlaagde waarde van de vordering.

Beantwoording van de prejudiciële vragen:

IT 3927

Binnenkort: de 11e editie van DCSP!

Deze maand verschijnt de nieuwe editie van het magazine DCSP.

Met columns van Bernold Nieuwesteeg, Victor de Pous, Rob van den Hoven van Genderen en Hans Schnitzler.
Artikelen van Krzysztof Swaczynski, vice-presedint van het Poolse cybersecurity bedrijf Seqred over slimme meters in Europa en Wouter Seinen, Hoofd Pinsent Masons Amsterdam en tech en data advocaat.

Een interview met Roeland de Bruin, gepromoveerd op 8 april 2022. We spraken over zijn onderzoek en proefschrift Regulating Innovation of Autonomous vehicles: Improving Liability & Privacy in Europe.

Het ‘aan de keukentafel’ interview van Roel van Rijsewijk met Rickey Gevers die in 2008 werd opgepakt voor een computerinbraak bij een Amerikaanse universiteit en inmiddels is uitgegroeid tot een autoriteit op het gebied van internetbeveiliging.

En uiteraard de laatste actualiteiten op het gebied van data, cybersecurity en privacy.

Meer weten en/of abonneren? Ga naar www.dcsp.nl of stuur een mail naar fternede@delexmedia.nl.

IT 3926

Mededingingsrechtelijke boete voor telecomgigant blijft intact

Overige instanties 5 mei 2022, IT 3926; (Telenor tegen ESA), http://www.itenrecht.nl/artikelen/mededingingsrechtelijke-boete-voor-telecomgigant-blijft-intact

EFTA Court 5 mei 2022, IEF 20704, IEFbe 3443, IT 3926; C-12/20 (Telenor tegen ESA) De Toezichthoudende Autoriteit van de Europese Vrijhandelsassociatie (ESA) heeft aan telecomgigant Telenor een forse boete opgelegd voor het misbruiken van diens machtspositie rond 2010 in Noorwegen. Hierdoor maakte Telenor inbreuk op art. 54 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992. Het feit dat Telenor wordt verweten is dat zij haar dominante marktpositie in die tijd heeft gebruikt in de groothandel waarin zij actief is door tarieven te heffen die dermate laag zijn, dat anderen verlies moesten lijden indien zij de markt zouden betreden. Telenor verweerde zich hiertegen op vier gronden. Ten eerste zou er een verkeerde downstream markt zijn gebruikt door het ESA, ten tweede zou het gedrag van Telenor geen misbruik van diens marktpositie zijn, ten derde zouden de inbreuken met betrekking tot Network Norway en Ventelo zijn verjaard en tot slot zou de ESA vergissingen hebben gemaakt omtrent de regels en de hoogte van de boete. De verweren van Telenor slagen niet en het besluit van de ESA inzake de opgelegde boete blijft van kracht.

IT 3915

Save the date: feestelijk IE-diner op donderdag 30 juni a.s.

Het kan weer. Bij elkaar komen en een feestje vieren. Daarom gaan we op donderdag 30 juni a.s. het IE-diner inhalen.  En dit keer wordt het een IE-feestje, met IE-deejays. Gewoon weer in de Kapel van Hotel Arena in Amsterdam. In een andere opzet. Onder leiding van Bernt Hugenholtz. Minder sprekers en meer muziek. Binnenkort meer, zet de datum alvast in je agenda.

IT 3918

Tussentijdse opzegging van overeenkomst

Stichting Geschillenoplossing automatisering 1 jul 2020, IT 3918; (Leverancier tegen Afnemer), http://www.itenrecht.nl/artikelen/tussentijdse-opzegging-van-overeenkomst
SGOA

SGOA Haarlem 1 juli 2020, IT 3918; vonnis 45 (Leverancier tegen Afnemer) In dit arbitragegeschil gaat het om een tussentijdse opzegging van een overeenkomst betreffende de afneming van zoekmachineoptimalisatie van Leverancier. Afnemer gebruikt deze zoekmachineoptimalisatiedienst van Leverancier voor diens groothandel in parfums en cosmetica. Leverancier verzoekt vervolgens betaling van de openstaande facturen en een betaling vanwege het tussentijds opzeggen van de overeenkomst. De arbiter wijst de vorderingen van leverancier toe. Aldus de arbiter, is Leverancier niet tekortgeschoten in de nakoming van de verbintenissen noch zijn er omstandigheden van het geval die eisen dat op grond van de redelijkheid en billijkheid dit tot een andere uitkomst brengt.

IT 3925

Volkskrant mag beschuldigingen niet publiceren

Rechtbank Amsterdam 10 mei 2022, IT 3925; ECLI:NL:RBAMS:2022:2344 (Eiser tegen Volkskrant), http://www.itenrecht.nl/artikelen/volkskrant-mag-beschuldigingen-niet-publiceren

Vzr. Rb. Amsterdam 29 april 2022, IEF 20702; IT 3925; ECLI:NL:RBAMS:2022:2344 (Eiser tegen Volkskrant) Een extern onafhankelijk onderzoek naar beschuldigingen van een prominente D66'er werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau Bing. Terwijl een eerder verschenen openbare publicatie van dit onderzoek geen conclusies nam inzake 'situaties van seksuele intimidatie of machtsmisbruik', bleek dit volgens de Volkskrant anders te zijn in een vertrouwelijk deel van het onderzoek. In dit vertrouwelijke deel zouden de conclusies kunnen worden getrokken die in contrast staan met de eerder genomen gepubliceerde onderzoek. De voorzieningenrechter verwerpt dit verweer en concludeert, dat in het licht van het feitencomplex, de aantijgingen van de Volkskrant onvoldoende steunen vinden. Het belang om niet te worden blootgesteld aan die aantijgingen weegt volgens de voorzieningenrechter dan ook zwaarder dan het publiceren van deze beweringen.