IT 3743

Reserveer nu een plek voor eerste DCSP seminar - 18 januari 2022

Elke bedrijf, iedere organisatie heeft te maken met data, cybersecurity en privacy. Een juiste data governance en ownership mag niet ontbreken. Hoe werkt het? Waar begin je? En wat levert het op? Joke Bodewits – partner privacy & cybersecurity bij Hogan Lovells – zal de bredere vraagstukken van data governance en ownership behandelen. Denk aan personal data, machine data, IE-aspecten, technische controle et cetera.
Vaste DCSP-columnist Bernold Nieuwesteeg – directeur law and economics & cybersecurity bij Erasmus universiteit en CrossOver, Quirine Eijkman – ondervoorzitter bij het College voor de Rechten van de Mens en Christian Prickaerts – directeur managed services bij Fox-IT gaan met elkaar in gesprek.

IT 3745

Nationaal Reclamerecht Congres op 16 december

Influencers, kansspelreclames, pharma en duurzaamheid: dit zijn enkele onderwerpen bij het Nationaal Reclamerechtcongres 2021. Op donderdag 16 december leiden Ebba Hoogenraad en Willem Leppink ons door een interactief dagprogramma, met parallelsessies, paneldiscussies en praktijkvoorbeelden vanuit bedrijfsleven, advocatuur en toezichthouders. Natuurlijk met het jaarlijkse overzicht van hits & misses in de rechtspraak, een ‘behind the scenes’ van de Stichting Reclame Code en een terugblik op het beleid & handhaving door de ACM.

Op het programma staan onder meer:
- Hoe heeft corona de rol en het werk van de in-house legal counsel in de reclamepraktijk veranderd? Hoe blijf je als legal in beeld, wat zijn de belangrijke onderwerpen, hoe leer je de business het zelf te doen? Simone Pelkmans (Deloitte) deelt haar ervaringen als Legal Counsel bij Unilever.

IT 3744

Douwe Linders: WGS gaat verder dan fraudedetectiesysteem SyRI

De Eerste Kamer moet het Wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) niet aannemen. Dat adviseert althans de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De WGS zou overheid en private organisaties ‘zeer ruime’ bevoegdheden geven om persoonsgegevens uit te wisselen. Daarbij zou het voorstel zelfs verder gaan dan het door de rechtbank verboden fraudedetectiesysteem SyRI. In een persbericht laat de AP dan ook weten dat zij de Eerste Kamer oproept de WGS in zijn huidige vorm niet aan te nemen. De AP adviseerde ook over twee eerdere conceptwetsvoorstellen. Dit derde advies ziet op de beoogde eindtekst, die in december 2020 al wel werd aangenomen door de Tweede Kamer.

IT 3738

Telefonisch gesloten overeenkomst is nietig

Rechtbank Midden-Nederland 2 nov 2021, IT 3738; ECLI:NL:RBNNE:2021:5103 (DGB Energie tegen gedaagde), http://www.itenrecht.nl/artikelen/telefonisch-gesloten-overeenkomst-is-nietig

Rechtbank Noord-Nederland 2 november 2021, IEF 20375, IT 3738; ECLI:NL:RBNNE:2021:5103 (DGB Energie tegen gedaagde) Verstek. DGB Energie heeft bij dagvaarding gevorderd dat gedaagde wordt veroordeeld om aan DGB Energie een bedrag van € 489,29 te betalen, vermeerderd met rente en kosten. De kantonrechter maakt uit de akte op dat DGB Energie het initiatief heeft genomen om de overeenkomst telefonisch aan te gaan. Dit betekent dat aan het schriftelijkheidsvereiste uit artikel 6:230v lid 6 BW moet worden voldaan. DGB Energie heeft gesteld dat gedaagde het aanbod tot het aangaan van de overeenkomst schriftelijk heeft aanvaard en zij verwijst hierbij onder andere naar productie 2. De kantonrechter overweegt dat productie 2 is ingevuld met gegevens van gedaagde, maar op basis van deze gegevens kan de kantonrechter niet vaststellen dat gedaagde het aanbod ook daadwerkelijk schriftelijk heeft aanvaard. De kantonrechter oordeelt op grond van het voorgaande dat niet is voldaan aan het vormvereiste van artikel 6:230v lid 6 BW, de overeenkomst is om die reden nietig. De vordering wordt afgewezen.

IT 3742

Verwerking persoonsgegevens Treiteraanpak is rechtmatig

Rechtbank Amsterdam 15 nov 2021, IT 3742; ECLI:NL:RBAMS:2021:6825 (Eiseres tegen Burgemeester), http://www.itenrecht.nl/artikelen/verwerking-persoonsgegevens-treiteraanpak-is-rechtmatig

Rechtbank Amsterdam 15 November 2021, IT 3742 ; ECLI:NL:RBAMS:2021:6825 (Eiseres tegen Burgemeester) Amsterdam is in 2013 gestart met de Treiteraanpak om intimidatie in de woon- en werkomgeving tegen te gaan. Eiseres is in augustus 2015 opgenomen in de Treiteraanpak. De burgemeester heeft het verzoek van eiseres om verwijdering van haar persoonsgegevens op grond van artikel 17 lid 1 sub d AVG afgewezen. In het bestreden besluit heeft de burgemeester, het bezwaar van eiseres niet-ontvankelijk verklaard. Voor de vraag of de persoonsgegevens van eiseres rechtmatig zijn verwerkt dient de rechtbank te beoordelen of eiseres voldoet aan de vijf criteria die zijn opgenomen in het Convenant voor opname in de Treiteraanpak. De criteria zijn: herhaaldelijk wangedrag en/of intimidatie, (bewust) gericht tegen specifieke personen of huishoudens, speelt zich af in directe woon- of werkomgeving slachtoffer(s), vermoedelijke veroorzaker is een direct omwonende of persoon uit de buurt en het slachtofferschap is onbetwist. Geoordeeld wordt dat de burgemeester voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat eiseres voldoet aan deze criteria. Er zijn dwingende, prevalerende gerechtvaardigde gronden voor verwerking van haar persoonsgegevens, als bedoeld in artikel 17 AVG. De rechtbank verklaart het beroep tegen het bestreden besluit ongegrond.

IT 3741

Geen auteursrechtinbreuk op software

Overige instanties 26 sep 2021, IT 3741; (Afnemer tegen Leverancier), http://www.itenrecht.nl/artikelen/geen-auteursrechtinbreuk-op-software
SGOA

SGOA Haarlem 26 september 2019, IT 3741 (Leverancier tegen Afnemer) Arbitraal kort geding. Leverancier is gespecialiseerd in het verhandelen, ontwikkelen en produceren van softwaresystemen. Afnemer is een onderneming die zich onder meer toelegt op recycling en recovery binnen het kader van afvalverwerking. In 2004 is Telecombedrijf een project gestart bij afnemer voor het gebruik van mobiele boardcomputers in afnemers vrachtwagens ten behoeve van haar afvalverwerkingsprocessen. Leverancier leverde toen al de bijbehorende software. In 2008 trok Telecombedrijf zich terug als hoofdaannemer. Leverancier is vanaf dat moment de boardcomputers gaan leveren aan afnemer. Op voorspraak van afnemer is leverancier in 2009 in Nederland ook leverancier van de zogenaamde BC’s van producent geworden. Afnemer heeft buiten leverancier om BC’s gekocht en deze zonder toestemming geïnstalleerd en gebruikt. Leverancier stelt nu dat sprake is van inbreuk op haar auteursrecht op de door haar vervaardigde software, die afnemer op BC’s heeft geïnstalleerd die zij van een andere partij dan leverancier heeft gekocht. In de prijs van de door afnemer van leverancier in de loop der jaren gekochte boardcomputers en BC’s was echter steeds de licentievergoeding voor het gebruik van de software inbegrepen. Ook waren de licenties niet systeemgebonden. Er is geen sprake van auteursrechtinbreuk, omdat afnemer niet méér BC’s met software heeft dan het aantal licenties dat zij van leverancier heeft afgenomen. Nergens uit blijkt dat afnemer de aldus verkregen rechten niet zou kunnen gebruiken op BC’s die zij niet via leverancier heeft gekocht. Het Scheidsgerecht wijst de vorderingen van leverancier af.

IT 3740

Vordering Privacy First afgewezen

Rechtbank Den Haag 1 dec 2021, IT 3740; ECLI:NL:RBDHA:2021:13165 (Privacy First tegen de Staat), http://www.itenrecht.nl/artikelen/vordering-privacy-first-afgewezen

Vrz. Rechtbank Den Haag 1 december 2021, IT 3740 ; ECLI:NL:RBDHA:2021:13165 (Privacy First tegen de Staat) Kort geding. Deze zaak gaat over de regelgeving die het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door middel van Automatic Number Plate Recognition (ANPR) mogelijk maakt. Privacy First eiste dat de 'Wet ANPR' en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving buiten werking worden gesteld. Volgens Privacy First is deze regelgeving in strijd met Europese regelgeving. De voorzieningenrechter heeft de vordering van Privacy First wegens gebrek aan spoedeisend belang afgewezen. Om een vordering in kort geding te kunnen instellen is vereist dat er een spoedeisend belang bestaat bij het treffen van een voorziening zoals Privacy First die vraagt. De ANPR-regelgeving is al op 1 januari 2019 in werking getreden. Er is geen sprake van bijzondere omstandigheden die ondanks het tijdsverloop van ruim tweeënhalf jaar niettemin een spoedeisend belang opleveren. Daarom komt de voorzieningenrechter niet toe aan een inhoudelijke beoordeling van de vordering van Privacy First.

IT 3736

Conclusie A-G: consumentenorganisatie mag vorderingen instellen

HvJ EU 2 dec 2021, IT 3736; (Facebook Ireland tegen Verbraucherzentrale Bundesverband), http://www.itenrecht.nl/artikelen/conclusie-a-g-consumentenorganisatie-mag-vorderingen-instellen

HvJ EU Conclusie A-G 2 december 2021, IEF 20372, IT 3736, IEFbe 3332; C-319/20 (Facebook Ireland tegen Verbraucherzentrale Bundesverband) In Duitsland klaagt de Federatie van Duitse consumentenorganisaties (de Federatie) dat Facebook Ierland inbreuk maakt op regels inzake de bescherming van persoonsgegevens, de bestrijding van oneerlijke concurrentie en de consumentenbescherming, door in het App Centrum van het platform door derden geleverde spellen gratis beschikbaar te maken. In dat kader heeft de Federatie bij de Duitse rechter een vordering tot verbod ingesteld tegen Facebook Ireland. Het Bundesgerichtshof betwijfelt echter of het beroep van de Federatie ontvankelijk was. Zij vraagt zich af of een consumentenbeschermingsvereniging sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming nog steeds bevoegd is om op te treden tegen inbreuken op die verordening. Daarom heeft het Bundesgerichtshof het Hof gevraagd om uitleg van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Volgens de Advocaat-Generaal past de behartiging van de collectieve belangen van consumenten door verenigingen bij uitstek bij de doelstelling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming om een ​​hoog niveau van bescherming van persoonsgegevens tot stand te brengen.

IT 3735

Plaatsing nieuwe camera's niet in strijd met AVG

9 nov 2021, IT 3735; ECLI:NL:RBAMS:2021:6379 (Eiseres tegen Autoriteit Persoonsgegevens), http://www.itenrecht.nl/artikelen/plaatsing-nieuwe-camera-s-niet-in-strijd-met-avg

Rechtbank Amsterdam 9 november 2021, IT 3735; ECLI:NL:RBAMS:2021:6379 (Eiseres tegen Autoriteit Persoonsgegevens) Met haar besluit van 26 november 2019 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) het verzoek van eiseres om handhavend op te treden in verband met de aanwezigheid van beveiligingscamera’s in het flatgebouw waarin zij woont afgewezen. In geding is of aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit is voldaan en of het belang van de VvE zwaarder moet wegen dan het privacybelang van eiseres. De rechtbank oordeelt dat aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit is voldaan gezien het gaat om reguliere beveiligingscamera’s die scherpere beelden geven dan de camera’s die zijn vervangen. Het besluit tot vernieuwing is genomen om de eigendommen van bewoners te beveiligen en het zo nodig onderbouwd aangifte kunnen doen van beveiligingsincidenten, de rechtbank is niet gebleken dat al deze doelstellingen op een andere, minder ingrijpende manier kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast oordeelt de rechtbank dat de AP het belang van de VvE om de gemeenschappelijke eigendommen en die van de bewoners te beveiligen en zo nodig onderbouwd aangifte te kunnen doen, zwaarder wegen dan het belang van eiseres op bescherming van haar privacy. De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

IT 3734

Wetvoorstel maakt controleren coronatoegangsbewijs op werkvloer mogelijk

Op 22 november is het wetsvoorstel ‘Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen’ ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel maakt het door een wijziging van de Wet publieke gezondheid mogelijk om het coronatoegangsbewijs in sommige gevallen ook op de werkvloer en bij het bezoeken van bepaalde plaatsen in te zetten.
Lees verder >>
Bron: Eerstekamer.nl

IT 3733

Kamervragen over bericht ‘Sociale media niet geschikt voor kinderen’

Tweede Kamerlid Ceder (ChristenUnie) stelt staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de ministers voor Rechtsbescherming en van Economische Zaken en Klimaat kamervragen over het bericht ‘Sociale media niet geschikt voor kinderen’.
 1.    Bent u bekend met het bericht ‘Sociale media niet geschikt voor kinderen, concludeert Consumenenbond’?
 2.    Wat is uw reactie op het feit dat geen enkel onderzocht sociaal medium serieus rekening houdt met de kinderen en dat hun privacyrechten worden geschonden?
Lees verder >>
Bron: Tweedekamer.nl

IT 3731

Verzoek tot inzage is niet ontvankelijk

Rechtbank Midden-Nederland 27 okt 2021, IT 3731; ECLI:NL:RBMNE:2021:4874 (verzoeker tegen HODN), http://www.itenrecht.nl/artikelen/verzoek-tot-inzage-is-niet-ontvankelijk

Rechtbank Midden-Nederland 27 oktober 2021, IT 3731; ECLI:NL:RBMNE:2021:4874 (Verzoeker tegen HODN) Verzoeker heeft een verzoek tot inzage gedaan gericht aan verweerder. Verzoeker wil dat verweerder hem informatie over zijn persoonsgegevens verstrekt, met name alle relevante gegevens die verweerder kreeg van RNHB over de opdracht tot het taxeren van verzoekers vastgoedportefeuille. Verweerder heeft aangegeven dit niet te doen omdat hij wil voorkomen dat hij zonder rechtvaardigingsgrond informatie verstrekt en daarmee ongerechtvaardigd de rechten en belangen van derden schendt of frustreert. Aan zijn verzoek tot inzage heeft verzoeker artikel 15 AVG ten grondslag gelegd. De rechtbank oordeelt dat niet verweerder maar RNHB de verwerkingsverantwoordelijke is in de zin van artikel 4 lid 7 AVG. Daarnaast heeft verzoeker op grond van artikel 15 AVG enkel recht op persoonsgegevens, zakelijke gegevens betreffende het taxeren van verzoekers vastgoedportefeuille hoeven op grond van artikel 15 AVG niet te worden verstrekt.

IT 3732

Inhoudsopgave Computerrecht

Inhoudsopgave van Computerrecht 6-2021.
EDITORIAL
247 Een kijk op het strijdtoneel van de Verordening inzake Artificiële Intelligentie / p. 493 S. De Schrijver

IT 3729

Vacature: advocaat-medewerker IT & Privacyrecht bij Dirkzwager

Dirkzwager is op zoek naar een advocaat-medewerker IT & Privacyrecht.
Je adviseert over – veelal complexe en strategische – kwesties op het gebied van IT- en privacyrecht, en in mindere mate over intellectueel eigendomsrecht. Je stelt contracten op, voert onderhandelingen en  waar nodig procedeer je ook. In eerste instantie werk je samen met de partners of neem je hen werkzaamheden uit handen. Na verloop van tijd bouw je je eigen relaties op met bestaande of nieuwe cliënten. Verder heb je een grote ondersteunende rol in de dagelijkse begeleiding van onze advocaat-stagiaires en junior-medewerkers, samen met de partners van de sectie. Je draait volop mee in de vele acquisitieve activiteiten van de afdeling IE-IT en Privacy, en je hebt alle ruimte om daarin een eigen profiel te kiezen. 
Lees verder >>

IT 3722

Prejudiciële vragen over biometrische gegevens voor politionele doeleinden

HvJ EU 10 mei 2021, IT 3722; (Ministerstvo na vatreshnite raboti), http://www.itenrecht.nl/artikelen/prejudici-le-vragen-over-biometrische-gegevens-voor-politionele-doeleinden

Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarije) 10 mei 2021, IT 3722, LS&R 1998, IEFbe 3328; C-205/21 (Ministerstvo na vatreshnite raboti) via Minbuza. Op 01-03-2021 is een akte van formele beschuldiging opgesteld ten aanzien van B.C. Onmiddellijk na de formele beschuldiging is zij verzocht om medewerking te verlenen aan de uitvoering van een politionele registratie: het nemen van vingerafdrukken en foto’s, en stalen voor het aanmaken van een DNA-profiel. B.C. wilde dit niet, zij heeft diezelfde dag nog in een formulier verklaard dat zij in kennis was gesteld van het bestaan van een wettelijke grondslag voor de uitvoering van haar politionele registratie overeenkomstig de ZMVR. Ook heeft zij in dat formulier de officiële verklaring afgelegd dat zij niet bereid is om vingerafdrukken te laten afnemen, zich te laten fotograferen en stalen af te staan voor het aanmaken van een DNA-profiel. Zij is vervolgens niet onderworpen aan de genoemde handelingen met het oog op politionele registratie. In plaats daarvan hebben de politiediensten zich gewend tot de verwijzende rechter. De verwijzende rechter wenst te vernemen of de bewoordingen van de nationale wettelijke regeling kunnen leiden tot een met de Unierechtelijke criteria verenigbare conclusie dat de verwerking van genetische en biometrische gegevens voor politionele doeleinden in beginsel is toegestaan door de nationale wet.

IT 3724

Prejudiciële vragen over persoonsgegevens in telefoongidsen

HvJ EU 7 apr 2021, IT 3724; (Proximus), http://www.itenrecht.nl/artikelen/prejudici-le-vragen-over-persoonsgegevens-in-telefoongidsen

Hof van beroep (België) 7 april 2021, IT 3724, IEFbe 3327; C-129/21 (Proximus) Via Minbuza. Proximus biedt telefoongidsen en inlichtingendiensten aan. Op 13-01-2019 diende een persoon een verzoek in zijn telefoonnummer niet op te nemen in de Witte Gids en op 1207.be. Proximus heeft daarop het relevante record aangepast en markeerde het als ‘geheim’. Op 31-01-2019 ontving Proximus nieuwe contactgegevens betreffende de klager. In deze informatie stond dat de contactgegevens niet als geheim moesten worden beschouwd waardoor de contactgegevens van klager publiekelijk raadpleegbaar werden. Op 14-08-2019 diende klager een klacht in bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Die klacht is ontvankelijk verklaard. Op 30-07-2020 nam de Geschillenkamer de bestreden beslissing. In deze beslissing achtte zij inbreuken op verschillende bepalingen van de AVG bewezen en werd Proximus een aantal corrigerende maatregelen opgelegd. Beroep is vervolgens ingesteld. De verwijzend rechter stelt het hof nu vier prejudiciële vragen betreffende de AVG.

IT 3725

NS verwerkt persoonsgegevens rechtmatig

Overige instanties 10 nov 2021, IT 3725; ECLI:NL:RVS:2021:2509 (Appellant tegen AP), http://www.itenrecht.nl/artikelen/ns-verwerkt-persoonsgegevens-rechtmatig

Raad van State 10 november 2021, IEF 20354, IT 3725; ECLI:NL:RVS:2021:2509 (Appellant tegen AP) Appellant verzocht de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om handhavend op te treden tegen de NS op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens. De AP deed vervolgens onderzoek naar de NS, maar oordeelde dat er geen overtreding plaatsvond en wees daarom het verzoek af. Appellant ging hiertegen in beroep en kwam uiteindelijk terecht bij de Raad van State. De Raad van State oordeelt dat op het moment dat de reiziger in het openbaar vervoer stapt er een vervoersovereenkomst tot stand komt. De verwerking van persoonsgegevens kan rechtmatig zijn als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. De Raad van State oordeelt dat dit het geval is. De gegevensverwerking heeft als doel vaststellen dat de NS het contractuele vervoer op een traject heeft verzorgd en de verschuldigde tegenprestatie van de reiziger.

IT 3726

UBO-wetgeving hoeft niet buiten werking worden gesteld

Gerechtshof Den Haag 16 nov 2021, IT 3726; ECLI:NL:GHDHA:2021:2176 (Privacy First tegen de Staat), http://www.itenrecht.nl/artikelen/ubo-wetgeving-hoeft-niet-buiten-werking-worden-gesteld

Gerechtshof Den Haag 16 november 2021, IEF 20353, IT 3726; ECLI:NL:GHDHA:2021:2176 (Privacy First tegen de Staat) Kort geding. Naar aanleiding van de Europese anti-witwas richtlijn is in de Nederlandse wetgeving bepaald dat vennootschappen in het handelsregister moeten registreren wie hun ’ultimate beneficial owners’ (UBO’s) zijn. Met deze UBO’s zijn bedoeld de natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaren zijn. Daarbij moeten persoonsgegevens en de aard en omvang van het door hen gehouden economisch belang worden opgegeven. Het algemene publiek kan via het UBO-register economisch belang, geboortemaand- en jaar, en woonplaats en nationaliteit van de UBO te weten komen, maar het adres, burgerservicenummer, en geboorteland en -datum zijn alleen door instanties als de Belastingdienst in te zien.