IT 2623

Computerrecht 2018-4

160    Bijzondere zorgplichten van IT-leveranciers / p. 193
Een IT-leverancier zal minimaal moeten handelen conform de inspanningen die van een redelijk handelend vakgenoot geëist kunnen worden. Deze vorm van zorgplicht ziet primair op de wijze waarop de overeengekomen diensten worden uitgevoerd. Maar de jurisprudentie en literatuur laten een ontwikkeling zien waarin de inhoud van de zorgplicht veelomvattender wordt. In het bijzonder in de financiële sector is de afgelopen jaren het leerstuk van de bijzondere zorgplicht ontwikkeld. De strekking van die bijzondere zorgplicht is om de klant te beschermen tegen informatiescheefheid, grote risico’s en eigen lichtvaardigheid of gebrek aan inzicht. Dit legt op de leverancier een zwaardere informatie- en waarschuwingsplicht. In deze bijdrage zal worden onderzocht of en zo ja, in hoeverre binnen de IT-sector een vergelijkbare ontwikkeling heeft plaatsgevonden.
P.G. van der Putt & C.A.M. van de Bunt

161    Continuïteitsoplossingen voor de cloud: faillissement-proof? / p. 201
Het gebruik van software brengt het risico van het faillissement van de cloudleverancier met zich mee. In de praktijk zijn inmiddels diverse continuïteitsoplossingen bedacht, die de zorgen van licentienemers draaglijker moeten maken. De vraag is of – en onder welke voorwaarden – die oplossingen juridisch houdbaar zijn.
M. Kool

162    Grooming in het wetsvoorstel Computercriminaliteit III. Over het verbod op sexchatten met kinderen, robots en politieambtenaren / p. 208
In deze bijdrage behandelt de auteur een specifiek onderdeel van de Wet Computercriminaliteit III namelijk de aanpassing van artikel 248e Sr dat ziet op online kinderlokken (grooming). De auteur maakt kanttekeningen bij de nieuwe strafbaarstellingen.
A. de Hingh

RECHTSPRAAK
EUROPA
163    EHRM 22 februari 2018, nr. 588/13, ECLI:CE:ECHR:2018:0222JUD000058813, m.nt. E.J. Kindt / p. 216
Recht op respect voor privéleven. Ontslag wegens frauduleuze documenten en pornografie op werkcomputer. Persoonlijke documenten op werkcomputer. Aanduiding privédocumenten.

NEDERLAND
164    Hoge Raad 23 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:426, m.nt. mr. P.G. van der Putt / p. 224
Niet halen nieuw overeengekomen planning: oude fatale termijn nog steeds geldig? Ontbinding of opzegging?

165-181 TELECOMMUNICATIE / p. 230

182-193 PRIVACYBESCHERMING / p. 235

194-205 STRAFRECHT / p. 240