IT 3349

Gebrek aan kennis over verhuizing komt voor eigen rekening

SGOA

SGOA Heemstede 22 oktober 2018, IEF 19630, IT 3349, LS&R 1891 (Leverancier tegen afnemer) Arbitraal vonnis. Eiser is een leverancier van softwarepakketten aan medische zorginstellingen. Verweerder houdt zich bezig met geneesmiddelenverstrekking. Samen hebben zij een dienstenovereenkomst afgesloten voor de levering van een softwarepakket. Eiser heeft bij factuur van 2 mei 2017 een bedrag in rekening gebracht, maar de factuur is naar het oude adres verstuurd. Betaling is daarom uitgebleven. Verweerder heeft het pand dat zij huurde moeten verlaten en eiser heeft geholpen bij deze verhuizing. Eiser vordert naast de hoofdsom de handelsrente over de hoofdsom over de periode vanaf de vervaldatum van de verzonden factuur. De hoofdsom wordt toegewezen, maar uit de omstandigheden van het geval leidt de arbiter af dat eiser op de hoogte was van de verhuizing, ondanks dat verweerder verzuimd heeft een adreswijziging door te geven. Deze vordering wordt daarom afgewezen. Nu verweerder niet heeft betaald nadat zij de factuur alsnog heeft ontvangen, stelt de arbiter in redelijkheid vast dat verweerder zal worden veroordeeld in de kosten van de arbitrage.

5.5. [Leverancier] heeft op uitdrukkelijk verzoek van verweerster diensten met betrekking tot
het door haar geleverde systeem in verband met de verhuizing naar de nieuwe locatie van
verweerster geleverd. Op het oude adres van [Bedrijf A] vestigde zich een andere [zelfde
soort bedrijf] die al klant was van [Leverancier]. Per 1 januari 2018 trok [Bedrijf A] in bij
[Afnemer] (waarmee zij kort voordien fuseerde) op het nieuwe adres. [Afnemer] was ook al
klant bij [Leverancier]. Op de vraag van de arbiter of uit het feit dat [Leverancier] bij de
verhuizing geassisteerd heeft mag worden afgeleid dat [Leverancier] derhalve van de
verhuizing van verweerster op de hoogte was antwoordde de heer [L] dat dit niet het geval
was omdat de assistentie door een andere afdeling van [Leverancier] was verleend. Uit deze
omstandigheden leidt de arbiter af dat [Leverancier] op de hoogte was of had dienen te zijn
van de verhuizing van verweerster naar een nieuw adres. Weliswaar heeft verweerster
verzuimd om een formele adreswijziging door te geven en de Overeenkomst formeel op te
zeggen – zoals zij blijkens uitlatingen ter zitting wel had bedoelde te doen – maar gebrek
aan kennis over de verhuizing bij een onderdeel van [Leverancier] die wel bekend was bij
een ander onderdeel van [Leverancier] komt voor eigen rekening van [Leverancier] en kan
[Afnemer] niet worden tegengeworpen.


5.13. Omdat [Afnemer] ten aanzien van de vorderingen in het ongelijk is gesteld, acht de arbiter
het billijk dat [Afnemer] de kosten van deze arbitrage draagt. Daarbij speelt mede een rol
dat [Afnemer] de vordering niet betwist, doch de factuur niet betaald heeft nadat zij hiervan
op de hoogte raakte. De arbiter stelt daarom in redelijkheid vast dat [Afnemer] zal worden
veroordeeld in de kosten van deze arbitrage.