IT 3411

Geen onrechtmatige concurrentie 'GPS-horloges' Avium

Vzr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 3 februari 2021, IT 3411; ECLI:NL:RBZWB:2021:446 (LCT en Lifewatcher tegen Avium Wearables) LCT, LifeWatcher en Avium zijn actief op de markt voor alarmeringsoplossingen en brengen met elkaar concurrerende GPS-horloges op de markt. Deze horloges stellen gebruikers in staat om in geval van nood snel in contact te treden met andere personen. De horloges zijn voorzien van software en een app. De gegevens hiervan worden verwerkt en opgeslagen op een centrale server. LCT koopt de componenten voor de horloges bij de firma ILOGS Healthcare gevestigd in Oostenrijk en maakt gebruik van een door ILOGS Healthcare ontwikkeld softwareplatform. LifeWatcher koopt de horloges bij One2Track en maakt gebruik van een door One2Track ontwikkeld softwareplatform. Avium maakt gebruik van een door 3G Electronics ontwikkeld softwareplatform, gevestigd in China.

Aan de dienstverlening van 3G Electronics zijn geen kosten verbonden, omdat de software vrij beschikbaar is op de Europese markt. LCT heeft Avium verzocht om de verkoop van de GPS-horloges te staken, omdat volgens LCT Avium haar klanten misleidt door op haar website onjuiste en onvolledige informatie te verstrekken over het gebruik van de GPS-horloges en daarmee in strijd handelt met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit leidt tot oneerlijke concurrentie en LCT lijdt daardoor schade. Avium voert verweer dat zij voldoet aan de eisen die voortvloeien uit de AVG en dat de verwijten die haar worden gemaakt vooral verdachtmakingen zijn gebaseerd op aannames. Geoordeeld wordt dat onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat Avium zich schuldig maakt aan ongeoorloofde handelspraktijken. De vorderingen van LCT worden dan ook afgewezen.

3.15 Anders dan uit voornoemde richtlijn, blijkt het antwoord op de vraag of ook concurrenten een beroep kunnen doen op schending van de AVG niet uit de verordening. De AVG bevat ook geen bepaling of overweging over handhaving van de AVG door concurrenten, zoals artikel 11 van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken. De AVG kent deze bevoegdheid juist expliciet toe aan de toezichthoudende autoriteiten (de artikelen 51-76 en 83 AVG) en de betrokkene zelf (artikelen 77 en 79 AVG). Reden daarvoor is dat de verordening in de eerste plaats is bedoeld om de grondrechten en fundamentele vrijheden van natuurlijke personen te beschermen. De bescherming van de belangen van concurrenten valt niet onder de doelstelling van de AVG. Weliswaar kan een beroep van concurrenten op schending van de AVG bijdragen tot handhaving van de bescherming van persoonsgegevens en daarmee de bescherming van persoonsgegevens versterken, zoals LCT c.s. – naar de voorzieningenrechter begrijpt – onder verwijzing naar literatuur stelt, maar de voorzieningenrechter ziet hierin onvoldoende reden om LCT c.s. als concurrent van Avium het recht toe te kennen om op grond van de AVG bij de rechter een verbod af te dwingen zoals gevorderd. Dat betekent dat LCT c.s. geen beroep kan doen op schending door Avium van de AVG, daar de norm van de AVG niet strekken tot bescherming van de concurrentiepositie van LCT c.s. In de door LCT c.s. aangehaalde ‘correctie Langemeijer’ ziet de voorzieningenrechter geen reden om tot een ander oordeel te komen.

3.21 Als service voor gebruikers die niet goed begrijpen hoe de producten werken, helpt Avium de klant bij het instellen van de SeTracker app en maakt zij ten behoeve van de klant een account aan, waarna het account wordt overgedragen aan de klant. Naar Avium onweersproken heeft gesteld, dringt zij er daarbij op aan de inlognaam en het wachtwoord te wijzigingen. De klant dient vervolgens de gebruikersvoorwaarden en het privacybeleid van SeTracker te accepteren en is op deze wijze dan ook daarmee bekend. Deze worden door Avium via haar website in het Nederlands verstrekt. Via het account kan de gebruikers (persoons)gegevens wijzigen of verwijderen. De gebruiker kan ook het account verwijderen, wanneer hij die niet meer wil gebruiken. In dat geval is er nog een SOS-belfunctie mogelijk zonder GPS-locatiefunctie. De voorzieningenrechter stelt vast dat het account, en daarmee ook het beheer van de persoonsgegevens, in handen is van de gebruiker van de app. Vanwege het persoonlijk gebruik is de AVG niet van toepassing op de gegevensverwerking door de gebruikers van de app. De privacygevoelige informatie van de horloges wordt opgeslagen op de server in Oostenrijk. Dat de gegevens terechtkomen in China, zoals LCT c.s. stelt, is een aanname die op geen enkel wijze is onderbouwd. Evenmin is onderbouwd dat er geen controle is op de verwerking van deze gegevens. Dat er geen versleuteling plaatsvindt is eveneens niet meer dan een vermoeden gebaseerd op het feit dat zij dit, naar zij stelt, niet heeft kunnen vaststellen, en wordt door Avium gemotiveerd betwist.