DOSSIERS
Alle dossiers
Gepubliceerd op woensdag 12 september 2018
IT 2629
Rechtbank ||
1 feb 2018
Rechtbank 1 feb 2018, IT 2629; ECLI:NL:RBDHA:2018:10390 (OPERATOR GROEP DELFT tegen STICHTING REGIO COLLEGE VOOR BEROEPSONDERWIJS EN EDUCATIE), https://www.itenrecht.nl/artikelen/gunningsvoornemen-regio-college-hoeft-niet-ingetrokken-te-worden-want-beoordeling-is-volgens-beoorde

Gunningsvoornemen Regio College hoeft niet ingetrokken te worden want beoordeling is volgens beoordelingssystematiek

Vzr. Rechtbank Den Haag 2 februari 2018, IT 2629; ECLI:NL:RBDHA:2018:10390 (Operator Groep tegen Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie) Aanbestedingrecht. Inkoop IT-beheer. Regio College heeft een niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure georganiseerd voor de inkoop van IT-beheer en service-integratie. OGD heeft, nadat zij door Regio College was geselecteerd, tijdig ingeschreven op de onderhavige aanbesteding. Regio College heeft OGD bij brief van 7 november 2017 bericht dat haar inschrijving niet is aangemerkt als de economisch meest voordelige inschrijving en dat haar inschrijving terzijde is gelegd vanwege het niet voldoen aan de drempelscore op de kwalitatieve subgunningscriteria Beheerplan en Plan van Aanpak SIAM. Regio College heeft hierbij te kennen gegeven dat zij voornemens is de opdracht te gunnen aan de IT-Workz B.V. Regio College heeft bij brief aan OGD van 21 december 2017 benadrukt dat zij de inschrijving van OGD terzijde heeft gelegd vanwege het feit dat op de subgunningscriteria Beheerplan en Plan van Aanpak SIAM niet de vereiste minimumscore van 50% is behaald en niet vanwege een geconstateerde overtreding van het in de Gunningsleidraad neergelegde contactverbod. OGD vordert dat Regio College het gunningsvoornemen intrekt en dat ze overgaan tot een herbeoordeling. De rechter constateert dat Regio College de uitsluiting van OGD uitsluitend heeft gebaseerd op het niet-voldoen van de drempelscores en niet om het contactverbod. Het is onvoldoende aannemelijk geworden dat Regio College de inschrijving van OGD niet overeenkomstig de beoordelingssystematiek heeft beoordeeld, terwijl naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter evenmin is gebleken van een onbegrijpelijke beoordeling dan wel van evidente inhoudelijke onjuistheden in die beoordeling. De vordering wordt afgewezen.

4.2. OGD heeft aan haar vordering onder meer ten grondslag gelegd dat Regio College ten onrechte heeft geconcludeerd dat zij het in de Gunningsleidraad neergelegde contactverbod heeft overtreden. De voorzieningenrechter constateert dat Regio College ook in deze procedure heeft bevestigd dat zij haar beslissing tot terzijdelegging/uitsluiting van (de inschrijving van) OGD uitsluitend heeft gestoeld op het niet-voldoen van deze inschrijving aan de drempelscores op de kwalitatieve subgunningscriteria Beheerplan en Plan van Aanpak SIAM en niet – zoals OGD heeft betoogd – mede op een geconstateerde overtreding van het in paragraaf 2.4 van de Gunningsleidraad neergelegde contactverbod. Gelet hierop, behoeft hetgeen OGD in deze procedure ten aanzien van het contactverbod naar voren heeft gebracht geen (verdere) bespreking.
4.4.1. OGD heeft de door Regio College uitgevoerde kwalitatieve beoordeling tot in detail ter discussie gesteld, aanvankelijk onder verwijzing naar een omvangrijke productie en ter zitting meer toegespitst op een aantal volgens haar bestaande onjuistheden. Niettemin is in het beperkte bestek van deze procedure onvoldoende aannemelijk geworden dat Regio College de inschrijving van OGD niet overeenkomstig de hiervoor geschetste beoordelingssystematiek heeft beoordeeld, terwijl naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter evenmin is gebleken van een onbegrijpelijke beoordeling dan wel van evidente inhoudelijke onjuistheden in die beoordeling. Uit de brief van 21 december 2017 blijkt in de eerste plaats niet dat Regio College de gronden van haar gunningsvoornemen heeft gewijzigd of aangevuld, zodat op haar niet de verplichting rustte om een nieuwe Alcatel-termijn te bepalen. In bedoelde brief heeft Regio College de scoretoekenning aan OGD slechts verduidelijkt, waarbij zij onder meer heeft toegelicht dat (logischerwijs) niet alle door de beoordelingscommissie in de bijlage bij het gunningsvoornemen gemaakte opmerkingen een negatieve invloed op de aan OGD toegekende score hebben gehad. Regio College heeft per beoordelingscriterium (nader) aan OGD toegelicht waarom aan haar een bepaalde score op basis van een geconstateerde mate van vertrouwen is toegekend en hoe, binnen de vooraf in de Gunningsleidraad geschetste kaders, op dat criterium een hogere score behaald had kunnen worden. Dat de inschrijving van OGD op de subgunningscriteria Beheerplan en Plan van Aanpak niet de vereiste minimale vertrouwensscore van 50% heeft behaald, is blijkens voormelde toelichting, die Regio College ter zitting nogmaals heeft herhaald, een gevolg van het feit dat OGD – anders dan IT-Workz kennelijk wel heeft gedaan – in haar inschrijving onvoldoende helder voor het voetlicht heeft gebracht hoe hetgeen zij heeft beschreven, leidt tot een efficiënte en succesvolle samenwerking en een succesvolle uitvoering van de opdracht. Deze inhoudelijk gemotiveerde beoordeling, die blijkens het voorgaande slechts marginaal getoetst kan worden, komt, mede in het licht van de vooraf bekend gemaakte gunningscriteria, waartegen OGD niet is opgekomen, niet onjuist of onduidelijk voor. Anders dan OGD betoogt – valt het met hiervoor onder 4.4. geschetste uitgangspunt in ieder geval niet te verenigen dat een beschrijving reeds ‘voldoende vertrouwen’ biedt indien – zoals OGD heeft benadrukt – in de toelichting (uitsluitend) wordt ingegaan op de door Regio College in de Gunningsleidraad benoemde zaken.
4.4.2. Nu de conclusie dat OGD op de subgunningscriteria Beheerplan en Plan van Aanpak SIAM niet de minimumscore van 50% heeft behaald de voorzieningenrechter in het licht van de aan te leggen marginale toets aldus niet onbegrijpelijk of onjuist voorkomt, is de slotsom dat Regio College de inschrijving van OGD op goede gronden terzijde heeft gelegd en de vordering van OGD dient te worden afgewezen.