IT 2844

Inhoudsopgave Computerrecht 2019

Inhoudsopgave van de vierde aflevering van Computerrecht 2019.

EDITORIAL
131      Grip op de digitale overheid: tijd voor beginselen van behoorlijk bestuur 2.0? / p. 235
A. Drahmann

ARTIKELEN
132      Kroniek Nederlands e-commercerecht 2017-2018 / p. 237
De eerste kroniek Nederlands E-commercerecht over 2015 en 2016 verscheen in Computerrecht 2016/217. De grensoverschrijdende online verkoop neemt steeds verder toe en ook op juridisch vlak zetten de ontwikkelingen zich door. De auteurs bespreken dit in deze bijdrage voor de periode 2017 en 2018.
V. van Druenen & E.S. van Diemen-Vloedbeld

133      Uitsluiting van indirecte schade in ICT-contracten / p. 247
Onder invloed van Anglo-Amerikaanse contracten bevatten ICT-contracten, beheerst door Belgisch recht, steeds clausules inzake de uitsluiting of beperking van de zogenaamde indirecte schade, een begrip dat echter geen eenduidige invulling kent. De vraag rijst dan telkens opnieuw hoe met dit concept dient te worden omgegaan onder Belgisch recht. De bedoeling van deze bijdrage is een antwoord te bieden op die vraag.
K. De Vulder & K. Scheerlinck

134      De proportionaliteitstoets bij toestemming: vereist of vrijblijvend? / p. 256
Toestemmingsverzoeken zijn niet meer weg te denken van het internet. De belangen van betrokkenen staan hierbij veelal op de laatste plaats. De proportionaliteitstoets zou een extra waarborg kunnen bieden voor betrokkenen indien een toestemmingsverzoek wel voldoet aan de definitie van de AVG, maar niet proportioneel is. De AVG stelt de proportionaliteitstoets niet expliciet als vereiste bij het verwerken van persoonsgegevens op grond van toestemming, maar uit Nederlandse rechtspraak kan worden afgeleid dat deze toets bij toestemming moet worden toegepast. Al bij al is dit geen vreemde gedachte, gezien de praktijk waarin veel schort aan het toestemmingsverzoek.
G.N.N. Kamphuis

RECHTSPRAAK

NEDERLAND
135      ABRvS 20 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:899, m.nt. A. Drahmann / p. 262
Sms- en WhatsApp-berichten vallen onder de Wet openbaarheid van bestuur. Dit geldt voor zowel werktelefoons als privételefoons van bestuurders en ambtenaren.

136      Rb. Noord-Holland 23 mei 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:4283, m.nt. J.J.H. van Mil / p. 267
De rechtbank bakent de omvang van het inzagerecht af in overeenstemming met eerdere jurisprudentie, waarmee zij verwerkingsverantwoordelijken handvatten biedt voor die gevallen waarin zij zich geconfronteerd zien met inzageverzoeken.

137      Rb. Amsterdam 19 juli 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:8606, m.nt. R. van den Hoven van Genderen / p. 273
De rechtbank Amsterdam draagt Google op de koppeling van de (persoons)gegevens van een arts in verband met een uitspraak van het tuchtcollege te verwijderen. Hier speelt het recht op privacy tegenover informatievrijheid in het kader van openbaar belang. De inbreuk op de privacy van de arts weegt zwaarder dan eventueel publiek belang.
 

BELGIE
138      Hof van Cassatie 19 februari 2019, P.17.1229.N/1, m.nt. C. Gysels / p. 277
Het hof verwerpt het cassatieberoep van Skype en beslist dat het Luxemburgs bedrijf als verstrekker van een elektronische communicatiedienst in België dient te voldoen aan de wettelijke plicht tot medewerking bij gerechtelijke vorderingen met betrekking tot elektronische communicatie.

139      Ondernemingsrechtbank Antwerpen 9 mei 2019, A/18/3273 / p. 287
Onrechtmatige verkrijging van bedrijfsgeheimen (productielijnen). Eiseres voldoet niet aan haar stelplicht als partij die een auteursrechtelijke bescherming inroept. Wel verkrijgt zij een verbod de bedrijfsgeheimen te gebruiken, mee te delen of openbaar te maken bij toepassing van art. XI.336/3 WER.

140-150 TELECOMMUNICATIE / p. 295

151-164 PRIVACYBESCHERMING / p. 299

165-171 STRAFRECHT / p. 304

172 KORT NIEUWS / p. 309