IT 3554

Inhoudsopgave Computerrecht 2021-03

Inhoudsopgave Computerrecht 2021-03
EDITORIAL
112    De Europese Geoblocking Verordening: State of Play / p. 239,  M. de Koning

ARTIKELEN
113    Het Digitaal Stelsel Omgevingswet: ICT-flop of belofte voor de toekomst? / p. 241
De wetgever kwam in 2013 met ambitieuze plannen voor de digitalisering van informatie over de fysieke leefomgeving en de afwikkeling van vergunningaanvragen. Inmiddels zijn de ambities naar beneden bijgesteld. Met de Omgevingswet wil de Nederlandse wetgever diverse wetten die zien op de fysieke leefomgeving vereenvoudigen en samenvoegen. Om die vereenvoudiging te kunnen realiseren is een belangrijke rol weggelegd voor digitalisering, meer specifiek in de vorm van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). In dit artikel zal worden betoogd dat de oorspronkelijke ambities van de wetgever de moeite waard zijn om alsnog te realiseren.
A. Drahmann & J.H.M. Huijts

114    Kroniek Nederlands e-commercerecht 2019-2020 / p. 250
Elektronische handel is al jaren niet meer weg te denken uit de Nederlandse economie. In 2020 kreeg de online verkoop van producten nog eens een extra groei. Door de voortdurende ontwikkelingen die zich op dit gebied voordoen, gaat het bovendien om een rechtsgebied dat continu in beweging is. Zoals de voorgaande kronieken (zie Computerrecht 2016/217 en 2019/132) staan de auteurs stil bij de overeenkomsten op afstand, de informatieplichten, het e-contracteringsproces, het van toepassing verklaren van algemene voorwaarden en het wettelijke ontbindingsrecht, en aanverwante onderwerpen, waaronder de regels over oneerlijke handelspraktijken, de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving op Europees niveau en de handhaving van het consumentenrecht.
V. van Druenen & K.L. Gerhards

115    De Europese COVID-paspoort Verordening, terugkeer naar Schengen maar nu met gesloten grenzen? / p. 265
Het coronapaspoort komt er naar alle waarschijnlijkheid voor alle Europeanen. En in ieder geval voor een jaar. Er blijft nog wel onzekerheid over de wijze hoe het “EU COVID-19 certificate” de lading dekt. Kan de Europese Verordening zorgdragen voor een geharmoniseerde toegang die op korte termijn op eenvormige wijze het vrije verkeer tussen lidstaten mogelijk maakt of is er sprake van een nieuwe beperking door middel van het invoeren van toegangscertificaten met gevaar voor een permanente inbreuk op de bewegingsvrijheid en privacy van de Europese burger?
R. van den Hoven van Genderen

116    Data protection by design in AI? The case of federated learning / p. 273
This article investigates some of the data protection implications of an emerging privacy preserving machine learning technique, i.e. federated machine learning. First, it shortly describes how this technique works and focuses on some of the main security threats it faces. Second, it presents some of the ways in which this technique can facilitate compliance with certain principles of the General Data Protection Regulation as well as some of the challenges it may pose under the latter.
S. Rossello, R. Díaz Morales & L. Muñoz-González

RECHTSPRAAK
NEDERLAND
117    Rb. Zeeland-West-Brabant 7 oktober 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:4817, m.nt. M.B. Voulon / p. 280
Elektronisch getekende borgstelling. Het gebruik van een sms-code leidt niet tot een voldoende betrouwbare elektronische handtekening omdat niet is komen vast te staan dat het betreffende telefoonnummer zich onder de uitsluitende controle van de ondertekenaar stond. Risico van misbruik en identiteitsfraude als er niet is getekend met een geavanceerde of gekwalificeerde elektronische handtekening.

118    Rb. Midden-Nederland 8 januari 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:23, m.nt. P. de Leeuwe / p. 284
Onrechtmatige perspublicatiezaak waarin een zeer ruim verbod en diverse geboden worden uitgesproken, op straffe van dwangsommen van maximaal € 150.000 en, indien daaraan dan nog niet is voldaan, lijfdwang voor maximaal zes maanden. Hiermee slaagt een ultieme poging van de voorzieningenrechter de “zwartelijstartsen” offline te halen. Hoewel deze uitkomst te billijken is, zijn er best wat kanttekeningen bij dit vonnis te plaatsen.

119    Rb. Noord-Nederland 1 maart 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:738, m.nt. L. van Sloten / p. 289
Een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid kwalificeert (in dit geval) niet als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG. Uitsluitend de achterliggende convenantpartners zijn de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Omdat verzoekers niet alle gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken maar enkel het samenwerkingsverband in rechte hebben aangesproken, worden zij in hun verzoek om inzage in hun persoonsgegevens niet-ontvankelijk verklaard.

BELGIË
120    Hof van Beroep Gent 17 december 2020, 2020/AR/666, m.nt. M. Beudels / p. 294
Het publiceren van informatie gebaseerd op onwaarheden of op basis van een misleidende foto vormt een fout in de zin van art. 1382 B.W. Een normaal zorgvuldige en omzichtige journalist in dezelfde omstandigheden zou immers de informatie zoals opgenomen in de omstreden publicaties nooit hebben gepubliceerd.

121 - 130 TELECOMMUNICATIE / p. 299
131 - 140 PRIVACYBESCHERMING / p. 305
141 - 152 STRAFRECHT / p. 310
153 - 154 KORT NIEUWS  / p. 318