IT 3959

Inhoudsopgave Computerrecht

Inhoudsopgave van Computerrecht 3-2022.

EDITORIAL
89 Privémail gebruiken voor het werk? Een absolute ‘no go’ / p. 167 / A. Drahmann

ARTIKELEN
90 ESG-aspecten in Outsourcing en Offshoring / p. 168
Er komt steeds meer regelgeving op het gebied van ESG (Environmental, Social and Governance), zowel normen als rapportageverplichtingen. Hoewel deze regels veelal zien op grote ondernemingen en financiële instellingen zien zij ook op de leveringsketen en daarmee de partijen in die keten. De huidige methodiek om ESG-doelstellingen in de leveringsketen zeker te stellen is nog vaak ontoereikend. In dit artikel pleiten de auteurs voor verdere ontwikkeling van breed gedragen objectieve normen die gecertificeerd kunnen worden en het gebruik van andere gereedschappen zoals audits waar die objectieve normen er nog niet zijn / F.A. van de Ven & B.L.P. van Reeken

91 Rechtspersoonlijkheid voor robots: een Belgische afweging vanuit burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijkheidsoogpunt / p. 177
Robots worden op steeds meer manieren geïncorporeerd in het maatschappelijke leven. Hoewel ze een steeds grotere rol worden toebedeeld, blijven ze voor het Belgisch recht niet meer dan lichamelijke voorwerpen. De vraag rijst of daar verandering in moet worden gebracht. Kan het zinvol zijn robots rechtspersoonlijkheid toe te kennen? De vraag blijft vandaag in België grotendeels onbehandeld. Aan de hand van een analyse van het begrip ‘rechtspersoonlijkheid’ en de verschillende juridische argumenten pro en contra in het kader van het burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijkheidsrecht, wordt in deze bijdrage een verkenning verricht en een voorzichtig positieve balans opgemaakt / V. Schollaert

92 Een goed ontwerp is het halve werk: naar een servicerobot met zo min mogelijk privacyrisico’s / p. 191
Op steeds meer plekken in de samenleving ziet men servicerobots verschijnen. Servicerobots zijn robots die zich zelfstandig bewegen in een bepaalde omgeving om goederen van A naar B te vervoeren. In deze bijdrage wordt antwoord gegeven op de vraag op welke wijze de producent van een servicerobot het ontwerp van de servicerobot vorm dient te geven om aan de AVG te voldoen. Daarbij worden eerst de ‘ogen’ van de robot getoetst aan de AVG, om vervolgens aan de hand van een beschrijving van de do’s en dont’s vanuit het perspectief van de privacywetgeving een antwoord te geven op de onderzoeksvraag / V. Dank & N. Lavrijssen

RECHTSPRAAK
EUROPA
93 EHRM 22 november 2021, ECLI:CE:ECHR:2021:0720JUD001969918, m.nt. R. Vanleeuw / p. 199
In dit arrest concretiseert het EHRM de vereiste van redelijke verdenking om iemand in voorlopige hechtenis te nemen in de context van versleutelde communicatieapplicaties (art. 5, § 1, c) EVRM). Het EHRM oordeelt dat het enkele feit dat een versleutelde communicatieapplicatie wordt gedownload of gebruikt niet volstaat als een redelijke verdenking om iemand in voorlopige hechtenis te nemen.

NEDERLAND
94 ABRvS 9 maart 2022, ECLI:NL:RVS:2022:690, m.nt. P. Declerck / p. 207
Volgens de Raad van State is het verkrijgen en het openen van ‘packs’ – een soort lootbox waarmee in FIFA, een videospel dat voetbalcompetities simuleert, virtuele voetballers en andere virtuele items worden verkregen – niet aan te merken als kansspel onder artikel 1 van de Wet op de kansspelen. Dit omdat de packs geen opzichzelfstaand spel zijn: ze maken onderdeel uit van een breder behendigheidsspel en voegen daaraan enkel een kanselement toe. Met deze uitspraak vernietigt de Raad van State de uitspraak van de rechtbank in eerste aanleg, die de packs wel als kansspel had geclassificeerd en aldus had verboden onder de Nederlandse kansspelwet.

95 Hof Den Haag 1 februari 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:104, m.nt. J.J. Oerlemans & K.M.T. Helwegen / p. 212
Het arrest betreft één van de eerste grootschalige strafrechtelijke onderzoeken naar het witwassen van bitcoins door een bitcoinhandelaar. Het bevat waardevolle overwegingen voor de praktijk omtrent de betrouwbaarheid van de technieken van clustering en labelling. In de annotatie bekritiseren de auteurs het nieuw ontwikkelde beoordelingskader van het hof ten aanzien van het witwassen van bitcoins.

96 Rb. Amsterdam 16 februari 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:557, m.nt. B.B.E. van der Donk & M. Klos / p. 218
De Rechtbank Amsterdam heeft een massaclaim toegewezen van de Stichting Stop Online Shaming en de Stichting Expertisebureau Online Kindermisbruik tegen de exploitant van een erotische website. De exploitant kan geen beroep doen op de uitzondering voor aansprakelijkheid van hostingdiensten van art. 6:196c BW omdat de exploitant vooraf alle inhoud bekijkt en redactionele beslissingen neemt ten aanzien van de video’s die aan de website worden aangeboden.

97 Rb. Noord-Holland (vzr.) 6 oktober 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:8539, m.nt. P.J. Leerssen / p. 223
LinkedIn verplicht om gebruikersprofiel te heractiveren. Indirecte werking van art. 10 EVRM behelst zorgvuldigheidsverplichting. Verwijdering van gebruikersprofiel op grond van Covid-19 desinformatie is in beginsel toelaatbaar, maar dient zorgvuldig gecommuniceerd en gemotiveerd te worden. Strengere maatstaf voor verwijdering op instigatie van overheidsinstanties.

98-110 TELECOMMUNICATIE / p. 231
111-127 PRIVACYBESCHERMING / p. 239
128-136 STRAFRECHT / p. 247
137 KORT NIEUWS / p. 254