IT 2205

Moest IT-dienstverlener bruikbare back-up van huisartsenpraktijk maken voor installatie?

Rechtbank Limburg 11 januari 2017, IT 2205; LS&R 1414 ;ECLI:NL:RBLIM:2017:90 (back up huisartsenpraktijk) IT-dienstverlening. Na niet-volledige installatie van een update en terugzetten back-up, zijn alle gegevens huisartsenpraktijk verloren gegaan. Dagelijkse back-ups op externe schijven bleken onbruikbaar. Geen verplichting voor IT-dienstverlener om ervoor te zorgen of te controleren dat bruikbare back-ups werden gemaakt. IT-dienstverlener moest wel back-up maken vóór installatie van de update. Vraag of deze back-up (ook) onbruikbaar zou zijn geweest en of IT-dienstverlener fout heeft gemaakt bij terugzetten back-up door verwijderen map en/of door de back-up niet te controleren. Partijen krijgen de gelegenheid zich hierover nader uit te laten.

4.3.
In aanmerking genomen dat [eiseres] c.s. er niet op mocht vertrouwen dat [gedaagde] zou zorgen voor bruikbare back-ups of de back-ups zou controleren op bruikbaarheid, is er ook geen grond om aan te nemen dat [gedaagde] verplicht was [eiseres] c.s. er uitdrukkelijk op te wijzen dat zij niet zou zorgen voor (de controle op) bruikbare back-ups, in elk geval niet op andere wijze dan in de offerte van 30 september 2011 is gedaan.

4.4.
In de omstandigheid dat [gedaagde] aan [eiseres] c.s. een script voor het maken van back-ups ter beschikking had gesteld en via de logs kon zien of de dagelijkse opdracht tot het maken van de back-up was gegeven, ligt wel besloten dat [gedaagde] bij het waarnemen van onregelmatigheden de back-up had moeten controleren of [eiseres] c.s. had moeten waarschuwen. Er is echter geen aanwijzing dat onregelmatigheden zijn waargenomen. Ook uit het onderzoek door DRN B.V. blijkt niet van dergelijke aanwijzingen.

4.5.
[eiseres] c.s. heeft [gedaagde] verder verweten dat zij vóór de installatie van de update op 27 januari 2016 geen back-up heeft gemaakt.

4.6.
Op zichzelf genomen lag het op de weg van [gedaagde] om als zorgvuldig IT-dienstverlener overeenkomstig het advies in de aanbiedingsbrief van Promedico (zie 2.6.) een back-up te maken alvorens de update te installeren. Een mogelijk aandringen van de zijde van [eiseres] c.s. om de update overdag in plaats van buiten werktijd te installeren, kan geen voldoende reden zijn om dat na te laten, mede gelet op het belang van de gegevens voor de praktijkvoering van [eiseres] c.s., tenzij [gedaagde] vóór de installatie [eiseres] c.s. erop heeft gewezen dat zij (om die reden) geen back-up zou maken. [gedaagde] heeft echter niet aangevoerd dat zij [eiseres] c.s. hierop heeft gewezen.