IT 2329

Niet eenvoudig op elektronische wijze afmelden e-mail Staatsloterij

RCC 18 juli 2017, RB 2936, dossiernr. 2017/00389; (Staatsloterij/afmelden voor e-mail kan niet makkelijk) VT voor zover nodig. Bijzondere reclamecode, afmelden voor e-mail niet eenvoudig. De klacht: Men dient over inloggegevens van de Staatsloterij te beschikken om zich voor reclame via e-mail van afzender te kunnen afmelden. Klaagster heeft deze gegevens niet. Men kan zich niet eenvoudig voor reclame via e-mail afmelden. Afzender handelt daardoor in strijd met artikel 5.1 Code reclame via e-mail 2012 (Code e-mail 2012).

 

1)  Op grond van artikel 5.1 Code e-mail 2012, mede gelet op artikel 11.7 lid 2 Telecommunicatiewet waarmee deze bepaling in onderlinge samenhang dient te worden uitgelegd, geldt dat een adverteerder ervoor dient te zorgen dat de geadresseerde zich in iedere uiting eenvoudig op elektronische wijze kan afmelden voor het gebruik van zijn e-mailadres voor reclame. De eis dat men zich op eenvoudige wijze voor reclame via e-mail moet kunnen afmelden, strekt ertoe dat geen belemmeringen worden opgeworpen voor de uitoefening van het recht van verzet en de uitoefening van dat recht gemakkelijk wordt gemaakt. Klaagster stelt dat niet aan deze eis is voldaan. Zij beschikt naar eigen zeggen ook niet over de noodzakelijke inloggegevens. Afzender betwist dit laatste en stelt dat klaagster zich bovendien telefonisch had kunnen afmelden. De voorzitter oordeelt als volgt.

2)  De mogelijkheid tot telefonische afmelding die afzender noemt, valt niet onder de wijze waarop de geadresseerde zich voor reclame via e-mail dient te kunnen afmelden, te weten ‘op elektronische wijze’. Een telefonische mogelijkheid is derhalve niet relevant bij de beoordeling van de vraag of is voldaan aan artikel 5.1 Code e-mail 2012.

3)  Niet in geschil is dat klaagster diende in te loggen op een persoonlijk account teneinde zich op elektronische wijze voor verdere reclame via e-mail van afzender af te melden door middel van het wijzigen van e-mail voorkeuren. De voorzitter laat in het midden of klaagster over de daarvoor noodzakelijke inloggegevens beschikt. Immers, een wijze van afmelden waarbij van de geadresseerde wordt gevergd dat deze inlogt op een persoonlijk account teneinde daar bepaalde voorkeuren te wijzigen, dient hoe dan ook te omslachtig te worden geacht om te kunnen spreken van een eenvoudige afmeldmogelijkheid in de zin van artikel 5.1 Code e-mail 2012. De klacht is derhalve gegrond.

4)  De voorzitter oordeelt op grond van het voorgaande dat afzender niet heeft voldaan aan het bepaalde in artikel 5.1 Code e-mail 2012. Afzender heeft bij verweer meegedeeld dat zij haar afmeldproces wijzigt, waardoor de consument zich zal kunnen afmelden zonder dat hiervoor ingelogd hoeft te worden. Dit zal volgens afzender naar verwachting in juli/augustus voltooid zijn. Gelet hierop zal de aanbeveling om niet meer in strijd met het bepaalde in artikel 5.1 Code e-mail 2012 te handelen, worden gedaan voor zover nog nodig. Tot slot neemt de voorzitter in dit verband nota van de mededeling van afzender dat klaagster inmiddels is afgemeld voor verdere reclame via e-mail.

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande heeft afzender gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 5.1 Code e-mail 2012. De voorzitter beveelt afzender, voor zover nog nodig, aan om niet meer in strijd met dit artikel te handelen.