IT 3162

Niet het College maar de rechtbank is bevoegd

College van Beroep voor het bedrijfsleven 21 april 2020, IT 3162; ECLI:NL:CBB:2020:297 (Appellant tegen Kamer van Koophandel) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak. Voor besluiten van de Kamer van Koophandel op grond van de AVG is niet het College maar de rechtbank (met hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak) bevoegd. Kennelijke omissie van de wetgever. Het College verklaart zich onbevoegd en stuurt het beroep door naar de bevoegde rechtbank.

Uit deze passages blijkt dat de wetgever voor besluiten op grond van de AVG heeft gekozen voor het algemene stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming, waarin het beroep wordt ingesteld bij de rechtbank met de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling). Het College houdt het er daarom voor dat bij de Uitvoeringswet is verzuimd artikel 4 van de Bevoegdheidsregeling aan te passen in die zin dat ook besluiten van de Kamer van Koophandel (en de Sociaal-Economische Raad) op grond van de AVG van de rechtsmacht (in eerste en enige aanleg) van het College worden uitgezonderd. Het aannemen van een dergelijke uitzondering sluit ook aan bij de keuze die de wetgever heeft gemaakt voor besluiten van de Kamer van Koophandel op grond van de Wob en ten aanzien van personen met betrekking tot hun hoedanigheid als bedoeld in artikel 3 (meer specifiek: artikel 3, aanhef en onder a) van de Ambtenarenwet 2017. Daarmee wordt immers bereikt dat voor eenzelfde soort besluit altijd dezelfde rechtsgang geldt, ongeacht welk bestuursorgaan het besluit heeft genomen. Ook om reden van wetssystematiek ligt het daarom in de rede ervan uit te gaan dat de wetgever heeft verzuimd artikel 4 van de Bevoegdheidsregeling aldus aan te passen.