IT 2381

Nieuw ICT Modelcontract: Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT)

ICTM 107 GIBIT

Auteur: Pim Hesselink
Trefwoorden: Gemeentelijke inkoopvoorwaarden, VNG, GIBIT
Samenvatting: Op 8 december 2016 zijn door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) vastgesteld. Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten ( KING) raadt gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden aan om de GIBIT op te nemen in het inkoopbeleid en de GIBIT te gebruiken voor de inkoop van producten en/of diensten op het gebied van ICT. De wens om tot passende en duidelijke IT-inkoopvoorwaarden voor gemeenten te komen vloeit voort uit de Digitale Agenda 2020, waarin de gemeenten hun ambitie hebben vastgelegd tot een collectieve gemeentelijke aanpak op het gebied van dienstverlening en ICT verder uit te werken.

In 2015 heeft KING een verkenning uitgevoerd onder gemeenten naar de gebruikte inkoopvoorwaarden voor IT-contracten en de behoeften voor de toekomst. Hieruit kwam naar voren dat er onder andere behoefte bestond uit meer flexibiliteit binnen IT-contracten op het gebied van gemeentelijke samenwerkingen. Tevens wensten gemeenten meer aandacht voor data-overdracht, veilige informatie-uitwisseling tussen ketenpartners, kwaliteitseisen en flexibiliteit bij het vervangen van systemen. Geconcludeerd is dat een uniforme set voorwaarden voor IT-contracten een goed middel is om het IT-opdrachtgeverschap te professionaliseren

Op basis van de uitkomsten van deze verkenning is in 2016 de GIBIT opgesteld. Bij het opstellen van GIBIT is zo veel mogelijk geput uit bestaande oplossingen. De ARBIT (Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten) is de basis van de GIBIT. Binnen een werkgroep van KING en de gemeenten zijn keuzes gemaakt over de invulling van de GIBIT.

Conceptversies van de GIBIT zijn voorgelegd aan een klankbordgroep van leveranciers, die op deze wijze in de gelegenheid werden gesteld suggesties te geven om tot een voor zowel leverancier als opdrachtgever acceptabele set voorwaarden te komen. Daarnaast is een consultatieversie van de GIBIT gepubliceerd, waarover 95 partijen zich hebben uitgelaten. Voor zover de suggesties uit de klankbordgroep en openbare consultatie naar de mening van KING passend en redelijk waren en het belang van gemeenten niet in het geding kwam, zijn deze suggesties verwerkt in de definitief in december 2016 vastgestelde versie van de GIBIT.

In deze bijdrage wordt de GIBIT voorzien van commentaar. Zowel het perspectief van de leverancier als het perspectief van de opdrachtnemer zal hierbij worden toegelicht. Tevens zal worden stilgestaan bij de belangrijkste verschillen ten opzichte van de ARBIT.

ICTM Modelcontract, Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT), www.ictmodelcontracten.nl, ICTM nr.107.