DOSSIERS
Alle dossiers
Gepubliceerd op maandag 9 oktober 2017
IT 2366
Rechtbank ||
16 aug 2017
Rechtbank 16 aug 2017, IT 2366; ECLI:NL:RBGEL:2017:4544 (WD Groep tegen Schuman Incasso), https://www.itenrecht.nl/artikelen/partijen-hebben-geen-handhavingsrechten-ten-aanzien-van-flat-flamingo-software

Partijen hebben geen handhavingsrechten ten aanzien van Flat Flamingo software

Rechtbank Gelderland 16 augustus 2017, IEF 17161; IT 2366; ECLI:NL:RBGEL:2017:4544 (WD Groep tegen Schuman Incasso) WD Groep ontwikkelt maatwerksoftware. Schuman Incasso heeft de opdracht gegeven voor de ontwikkeling van een gebruikersportal. Webdesigning heeft de applicatie Twiga ontwikkeld en heeft daarbij gebruik gemaakt van het Flat Flamingo Content Management System. Partijen hebben een 'Akte verlenen gebruiksrecht maatwerksoftware' opgesteld. Schuman Incasso heeft de overgedragen maatwerksoftware van Twiga verwijderd en een back-up van de applicatie met Flat Flamingo teruggeplaatst. WD Groep vordert Schuman Incasso iedere inbreuk op auteursrechten van Arda Investments met betrekking tot Flat Flamingo te staken. WD Groep stelt op grond van een licentieovereenkomst tussen haar en Arda Investments het recht te hebben op te treden tegen voornoemde inbreuk op het auteursrecht van Arda Investmens. De rechtbank wijst de vorderingen af. Het auteursrecht op de CMS software is niet overgedragen aan Arda Investments. Arda Investments heeft geen handhavingsrechten ten aanzien van Flat Flamingo en kon daarom geen volmacht geven aan WD Groep. De vorderingen in reconventie worden ook afgewezen. Schuman Incasso is als mede-auteursrechthebbende van Twiga nog geen exclusief rechthebbende op het auteursrecht van Flat Flamingo. Aan haar komen geen handhavingsrechten toe en kan zij WD Groep niet verbieden om Flat Flamingo voor andere programma's te gebruiken.

Rechthebbende Flat Flamingo
5.2. In dit geding is de kernvraag wie de rechthebbende is op Flat Flamingo, dat als CMS software is ingezet in het verder als maatwerk ontwikkelde webportal Twiga. Een daarmee samenhangende vraag is of Flat Flamingo in de rechtsverhouding tussen partijen moet worden aangemerkt als van de vrije beschikking uitgesloten ‘software van derden’ als bedoeld in de opdrachtbevestiging, hierboven aangehaald onder 2.3.

 5.4. In § 10 van haar dagvaarding stelt WD Groep dat het auteursrecht op Flat Flamingo vanaf de ontwikkeling bij [naam voormalig bestuurder] Holding B.V. lag en dat [naam voormalig bestuurder] Holding deze software en de daarop rustende auteursrechten later bij akte van 28 februari 2014 heeft overgedragen aan Arda Investments B.V. Dit is door Schuman Incasso betwist en deze stelling, voor zover hiermee wordt bedoeld dat [naam voormalig bestuurder] Holding de maker zou zijn, bevreemdt ook, omdat [naam voormalig bestuurder] Holding een voormalige financiële houdstervennootschap van de heer [naam voormalig bestuurder] lijkt te zijn en financiële holdings doorgaans geen personeel en zeker geen programmeurs in dienst hebben. Desgevraagd heeft WD Groep op de comparitie nader gepreciseerd dat de software is geprogrammeerd door developpers in dienst van Webdesigning en/of [naam voormalig bestuurder] zelf en dat de software daarna, maar nog geruime tijd voor het faillissement van Webdesigning, is ingebracht in de holding van [naam voormalig bestuurder] . WD Groep heeft daarbij in elk geval niet gesteld en onderbouwd dat de software is ontwikkeld door een of meerdere werknemers in dienst van [naam voormalig bestuurder] Holding.

5.5. Het inbrengen van auteursrechten in een holding kwalificeert als een overdracht, maar een akte als bedoeld in artikel 2 lid 3 Aw is niet overgelegd en kan volgens WD Groep ook niet worden overgelegd, omdat een zodanige akte niet bestaat. Dit brengt mee dat ervan moet worden uitgegaan dat het auteursrecht nog steeds berust bij de maker(s) en daarmee hetzij bij de, naar de rechtbank aanneemt inmiddels ontbonden, besloten vennootschap Webdesigning B.V., hetzij bij [naam voormalig bestuurder] in privé. Voor het geval dat het werk in dienst van Webdesigning zou zijn gemaakt, geldt dat bij de overgelegde activaovereenkomst van 23 juli [,] 2013 (zie hierboven onder 2.6) door de curator in het faillissement van Webdesigning géén auteursrechten aan [naam voormalig bestuurder] zijn overgedragen. Voor het geval dat [naam voormalig bestuurder] in privé als de maker zou moeten worden aangemerkt, hetgeen niet voor de hand ligt omdat alles erop wijst dat [naam voormalig bestuurder] in dienst van Webdesigning de arbeid verrichtte, geldt dat WD Groep heeft opgegeven dat er geen akte is waarbij [naam voormalig bestuurder] zijn auteursrechten heeft overgedragen aan zijn financiële holding, terwijl deze holding inmiddels is geliquideerd, zodat [naam voormalig bestuurder] niet alsnog bij akte zijn eventuele auteursrechten aan [naam voormalig bestuurder] Holding kan leveren.

5.6. Dit betekent dat in dit geding ervan moet worden uitgegaan dat [naam voormalig bestuurder] Holding hoe dan ook geen auteursrechthebbende is of was. Bewijslevering is niet aan de orde, omdat WD Groep zelf opgeeft dat de vereiste leveringsakte ontbreekt.

5.7. Omdat [naam voormalig bestuurder] Holding geen rechthebbende was, kon zij het auteursrecht ook niet, zoals gesteld, bij akte van 28 februari 2014 aan Arda Investments B.V. overdragen. Terzijde merkt de rechtbank op dat Schuman Incasso met recht aan WD Groep tegenwerpt dat uit die akte overigens ook niet duidelijk blijkt dat dat de bedoeling was. WD Groep heeft een concept-akte overgelegd (productie 13), waarin in de considerans auteursrechten op computerprogrammatuur in het algemeen en Flat Flamingo in het bijzonder worden benoemd. In artikel 1 van die concept-akte worden die auteursrechten uitdrukkelijk overgedragen, maar in de ondertekende akte (productie 14) zijn de desbetreffende omschrijvingen van de auteursrechten in de considerans weggelaten en lijkt het alleen nog maar te gaan om de domeinnamen, e-mailadressen en telefoonnummers. Nadere uitleg en/of bewijslevering op dit punt is echter overbodig, omdat, zoals hierboven is vastgesteld, [naam voormalig bestuurder] Holding niet als de rechthebbende op het auteursrecht op Flat Flamingo kan worden aangemerkt en dat auteursrecht dus ook niet had kunnen overdragen.

5.8. De slotsom is dat Arda Investments B.V. geen rechthebbende is. Zij heeft geen handhavingsrechten ten aanzien van Flat Flamingo en kan daarom geen volmacht geven aan WD Groep. Het niet-ontvankelijkheidsverweer van Schuman Incasso slaagt. De vorderingen onder I, II, III en IV in conventie moeten worden afgewezen.

5.9. Anderzijds zullen ook de vorderingen onder I, II en III in reconventie moeten worden afgewezen. Voor zover Schuman Incasso contractueel als mede-auteursrechthebbende van Twiga moet worden aangemerkt is zij nog geen exclusief rechthebbende op het auteursrecht van de gebruikte CMS software Flat Flamingo geworden. Aan haar komen daarom geen handhavingsrechten met betrekking tot deze CMS software toe en zij kan WD Groep niet verbieden om deze Flat Flamingo voor andere programma’s te gebruiken.