IT 2432

Samenwerkingsprotocol CvdM en Agentschap Telecom

Agentschap Telecom CvdM

Het Commissariaat voor de Media en Agentschap Telecom hebben op 5 december 2017 een samenwerkingsprotocol ondertekend. “Er zijn situaties waar de taken van onze organisaties elkaar raken en dat vraagt om samenwerking”, legt Madeleine de Cock Buning, voorzitter van het Commissariaat, uit.

Denk hierbij aan het toetsen van verbondenheid tussen commerciële radio-omroepen of het verlenen van toestemming om omroep te verzorgen aan commerciële media-instellingen. “Onderling hebben we nu vastgelegd hoe die samenwerking gaat plaatsvinden. Dit schept duidelijkheid naar de instellingen die onder ons toezicht staan over de wijze van samenwerking. Als toezichthouder vind ik het belangrijk dat wij transparant en helder zijn over onze werkwijze.”

Samenwerkingsprotocol
Ook Peter Spijkerman, directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap, onderstreept het belang van hechtere samenwerking: “Het medialandschap is dynamisch en veranderingen volgen elkaar snel op. Het is van belang goed aangesloten te zijn op onze omgeving. Onderlinge samenwerking en informatie-uitwisseling versterken de effectiviteit van de uitvoering en het toezicht van beide organisaties. De afspraken hierover hebben we nu in het protocol gezet.”

Ter uitvoering van dit protocol kunnen het Commissariaat en AT nadere (werk)afspraken maken
over onder meer de informatie-uitwisseling en samenwerking in het kader van:
a. het aanwijzen van lokale en regionale publieke media-instellingen;
b. het verlenen van toestemmingen aan commerciële media-instellingen;
c. het verlenen van toestemmingen voor het verzorgen van een evenementenzender als bedoeld in artikel 6.9 van de Mediawet;
d. het verlenen van machtigingen (AT) en toestemmingen (CvdM) voor het verzorgen van een omroepdienst in het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba en het toezicht op deze omroepinstellingen;
e. het toetsen van verbondenheid tussen commerciële radio-omroepen;
f. de handhaving van bepalingen inzake de verbondenheid tussen commerciële radioomroepen;
g. de handhaving van de programmatische voorschriften en vergunningvoorschriften voor commerciële radio-omroepen.