IT 2457

Term "administrative fee" maakt niet duidelijk dat consument kosten van terugzenden dient te betalen

Rechtbank Rotterdam 14 december 2017, IT 2457; ECLI:NL:RBROT:2017:9632 (Eiser tegen ACM) eCommerce. ACM heeft een modewebshopwinkel beboet wegens niet naleven regels voor koop op af afstand. Gelet op artikel 6:230s lid 2 BW draagt de consument de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak uitsluitend indien de handelaar niet heeft nagelaten de consument van tevoren mee te delen dat hij deze kosten moet dragen. Omdat in de algemene voorwaarden van eiseres is vermeld dat de consument bij gebruikmaking van zijn ontbindingsrecht de kosten voor terugzending moet betalen, heeft eiseres de mededeling in de zin van artikel 6:230s BW gedaan. Hieruit volgt dat de informatieplicht van artikel 6:230m lid 1 sub i BW van toepassing is op eiseres. Met de term “administrative fee” heeft eiseres aan de gemiddelde consument niet duidelijk gemaakt dat de consument de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak dient te betalen. Eiseres heeft daarom gehandeld in strijd met de verplichtingen die volgen uit artikel 6:230m lid 1 sub i BW, wat voorts strijd oplevert met artikel 8.2a van de Whc.

4.4 Met de term “administrative fee”, die is te vertalen als “administratiekosten”, heeft eiseres aan de gemiddelde consument niet duidelijk gemaakt dat de consument de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak dient te betalen. Eiseres heeft daarom gehandeld in strijd met de verplichtingen die volgen uit artikel 6:230m, eerste lid, aanhef en onder i, van het BW, wat voorts strijd oplevert met artikel 8.2a van de Whc. Sanctieoplegging wegens niet nakoming van die verplichtingen is niet in strijd met het bepaaldheidsgebod. Voor eiseres had duidelijk kunnen en moeten zijn dat zij met de vermelding van een “administrative fee” van € 15,- niet voldeed aan de eisen van artikel 6:230m, eerste lid, aanhef en onder i, van het BW, omdat niet duidelijk is dat een “administrative fee” betrekking heeft op de kosten als bedoeld in artikel 6:230s, tweede lid, van het BW. Bovendien is ter zitting gebleken dat het bedrag van € 15,- meer omvat en niet alleen betrekking heeft op de kosten van retourzending. De door eiseres aangehaalde memorie van toelichting bij artikel 6:230m, eerste lid, aanhef en onder i, van het BW (Kamerstukken II, 2012/13, 33 520, nr. 3, blz. 34) en de door haar aangehaalde overweging 36 van de considerans bij de richtlijn consumentenrechten, hebben eiseres niet op een dwaalspoor kunnen zetten. Beide toelichtingen sluiten immers aan op de tekst van artikel 6:230m, eerste lid, aanhef en onder i, van het BW. Het betoog slaagt dan ook niet.