IT 3427

Vergoeding proceskosten

Rechtbank Den Haag 24 februari 2021, IEF 19797, IT 3427; ECLI:NL:RBDHA:2021:1419 (Sisvel tegen Xiaomi) [Vervolg op IEF 19556]. Proceskostenveroordeling. Sisvel had Xiaomi voor de rechtbank gedaagd omdat zij van mening was dat Xiaomi inbreuk maakte op haar octrooi. De rechter heeft in een tussenvonnis Sisvel in het ongelijk gesteld. In dit arrest heeft deze ook de kosten gespecificeerd die Sisvel aan Xiaomi zal moeten vergoeden.

2.11.
Naar het oordeel van de rechtbank vallen de kosten die Xiaomi c.s. heeft gemaakt in verband met haar FRAND-verweer binnen het toepassingsbereik van artikel 1019h Rv.
De procedure ziet op de handhaving van een intellectueel eigendomsrecht, te weten het door Sisvel ingeroepen octrooi, zodat, ook ten aanzien van het in verband daarmee door Xiaomi c.s. gevoerde verweer, de vijftiende titel van Boek III Rv van toepassing is. De volledige kosten komen derhalve voor vergoeding in aanmerking, voor zover deze redelijk en evenredig zijn en de billijkheid zich daar niet tegen verzet7. Dit geldt evenzeer voor het door Xiaomi c.s. gevoerde FRAND-verweer8.

2.20.
Voor het overige acht de rechtbank de kosten waarvan Xiaomi c.s. vergoeding vordert, gelet op de aard en omvang van de zaak, mede in het licht van de door Sisvel zelf opgevoerde kosten, redelijk en evenredig. Een en ander voert tot de slotsom dat Sisvel in de hoofdzaak zal worden belast met een bedrag aan proceskosten van Xiaomi c.s. van
€ 1.220.629,96 (zijnde € 1.424.978,16 minus € 200.000,-- (betreffende kosten CRA) minus € 4.987,20 (kosten [naam deskundige]) en vermeerderd met het door Xiaomi c.s. betaalde griffierecht ad € 639,--).