IT 2605

Vordering afgewezen omdat destijds de overeenkomst al rechtsgeldig was ontbonden

Rechtbank Noord-Holland 4 juli 2018, IEF 17846; IT 2605; ECLI:NL:RBNHO:2018:5536 (Drukkerij Inktvis tegen TNR Software) Contractenrecht. Dwaling. Inktvis is op enig moment op zoek gegaan naar een softwarepakket ten behoeve van haar financiële en boekhoudkundige processen. Op 30 juni 2016 is een overeenkomst tussen partijen met betrekking tot het softwarepakket Multipress tot stand gekomen tussen Inktvis en TNR. Later blijkt dat Multipress niet voldoet aan de eisen van Inktvis en is daardoor onbruikbaar. Inktvis vordert dat de overeenkomst tussen partijen primair vernietigd en subsidiair ontbonden wordt, omdat het tot stand is gekomen onder invloed van dwaling. De kantonrechter oordeelt dat TNR tekort is geschoten in de nakoming. Er is geen sprake van dwaling, omdat niet vastgesteld kan worden dat er geen koppeling mogelijk is tussen de softwaresystemen. De vordering wordt afgewezen, omdat Inktvis destijds al rechtsgeldig het contract heeft ontbonden.

5.2.
TNR heeft aan Inktvis verkocht en geleverd een software pakket voor de bedrijfsvoering van de drukkerij, genaamd MultiPress. Inktvis heeft de overeenkomst in maart 2017 beëindigd omdat de oplevering veel langer duurde dan zij mocht verwachten en omdat de koppeling met haar boekhoudprogramma Moneybird niet tot stand was gebracht. Inktvis voert aan dat de module Facturering/Financiële export/Basis en de module Facturering/Financiële export/Verkoopfacturen in de offerte zijn opgenomen in verband met deze koppeling en daarvoor door Inktvis zijn aangeschaft. Er is overeengekomen dat de koppeling tot stand zou worden gebracht. Inmiddels blijkt dat het niet lukt om deze koppeling tot stand te brengen, zodat sprake is geweest van dwaling aan de zijde van Inktvis ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. TNR had haar immers moeten vertellen dat dit niet mogelijk was en dat MultiPress op meer onderdelen niet aan de wensen van Inktvis kon voldoen. De kantonrechter is van oordeel dat onvoldoende is komen vast te staan dat de koppeling tussen MultiPress en Moneybird niet mogelijk is en evenmin dat MultiPress op de overige door Inktvis genoemde punten niet aan haar wensen zou kunnen voldoen, zodat evenmin kan worden vastgesteld dat sprake is geweest van dwaling. TNR stelt immers dat de koppeling met Moneybird te maken is, maar dat Inktvis niet bereid was daar extra voor te betalen. Indien dat juist is, is geen sprake van een onjuiste veronderstelling aan de zijde van Inktvis en ook geen sprake van dwaling. Het had op de weg van Inktvis gelegen haar stellingen op dit punt nader te onderbouwen, hetgeen zij heeft nagelaten. Dit betekent dat het beroep op dwaling wordt verworpen.

5.3.
Naar het oordeel van de kantonrechter stelt Inktvis wel terecht dat TNR tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst. Het standpunt van TNR dat niet was overeengekomen dat de koppeling tot stand zou worden gebracht houdt geen stand. Daartoe is het volgende redengevend.

5.5.
Daar komt bij dat TNR wel stelt dat het tot stand brengen van de koppeling maatwerk was en dat zij daarvoor een afzonderlijke offerte heeft uitgebracht, maar dit standpunt vindt geen steun in de stukken en is ook overigens onvoldoende onderbouwd. Tenslotte is van belang dat uit de eigen stellingen van TNR blijkt dat een koppeling met een door haar klanten gebruikt boekhoudprogramma eigenlijk altijd tot stand wordt gebracht. Het pakket MultiPress heeft daarom ook standaard mogelijkheden tot koppelen met 70 verschillende boekhoudprogramma’s. De wens van Inktvis om dit pakket te kunnen koppelen met het boekhoudprogramma dat zij in gebruik had was dus gebruikelijk, hetgeen de verplichting op de leverancier legt om al in de offertefase er expliciet op te wijzen als dit niet mogelijk is dan wel te wijzen op extra kosten of risico’s. Dat betekent dat ook indien de stelling van TNR dat de koppeling met Moneybird niet was inbegrepen in de offerte stand zou houden, dit voor haar rekening en risico komt aangezien niet gesteld of gebleken is dat zij Inktvis heeft gewezen op de (on)mogelijkheden van het koppelen van Moneybird met MultiPress. Aan bewijs op dit punt komt de kantonrechter om die reden niet toe.

5.6.
Een en ander betekent dat er sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en dat Inktvis gerechtigd was op basis daarvan de overeenkomst te ontbinden. De vraag of er al dan niet sprake was van een fatale opleveringstermijn en of Inktvis al dan niet zelf voor vertraging heeft gezorgd kan daarmee buiten beschouwing blijven.

5.9.
De conclusie is dat Inktvis de overeenkomst in ieder geval op 13 juli 2017 rechtsgeldig buitengerechtelijk heeft ontbonden. Voor zover er aan haar zijde verplichtingen tot ongedaanmaking zijn ontstaan, heeft zij daaraan voldaan. Zij heeft immers het gebruik van de software gestaakt. Nu de overeenkomst tussen partijen rechtsgeldig is ontbonden, heeft Inktvis recht op terugbetaling van de door haar aan TNR betaalde bedragen. De vordering tot betaling van een bedrag van € 12.393,33 inclusief btw zal dus ook worden toegewezen. De gevorderde ontbinding van de overeenkomst zal echter worden afgewezen, nu de overeenkomst reeds op 13 juli 2017 is ontbonden.