IT 3714

Vordering tot afgifte inloggegevens is onvoldoende concreet

Rechtbank Midden-Nederland 5 Oktober 2021 IEF 20317; ECLI:NLRBMNE:2021:4195 Kort geding. Eiseres is een bedrijf dat op 11 april 2019 is opgericht en heeft als doelomschrijving het verzorgen van lokaal media-aanbod. Eiseres is met gedaagden een vrijwilligersovereenkomst aangegaan op grond waarvan gedaagden een radioprogramma mochten uitzenden. Zij waren daarvoor afzonderlijk een bedrag van € 50,- per maand verschuldigd aan eiseres. Omdat gedaagden nalatig waren met de betaling van het afgesproken bedrag heeft eiseres de overeenkomst beëindigd. Volgens eiseres hebben gedaagden daarna onrechtmatig gehandeld door de inloggegevens van de website te veranderen waardoor eiseres geen radio-uitzendingen meer kon maken en zij schade lijdt. In deze procedure vordert eiseres de afgifte van de inloggegevens van alle websites en apps die met eiseres te maken hebben en zich te onthouden daarvan gebruik te maken op straffe van een dwangsom. De vordering kan niet worden toegewezen omdat deze te algemeen is geformuleerd. Eiseres heeft onvoldoende concreet gemaakt om welke websites en apps het precies gaat. Bovendien heeft eiseres onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij eigenaar c.q. rechthebbende is van de website en apps waarvan zij de inloggegevens vordert.

3.7.
Bovendien heeft [eiseres] onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij eigenaar c.q. rechthebbende is van de website(s) en apps waarvan zij de inloggegevens vordert. Naar de voorzieningenrechter begrijpt, vinden de radio-uitzendingen plaats met behulp van een of meer websites. Onduidelijk is (gebleven) hoe dit precies in zijn werk gaat. Volgens [eiseres] is zij eigenaar/rechthebbende van/op de website(s). Dit wordt door [gedaagde sub 1] echter betwist. [gedaagde sub 1] stelt dat hij zelf de website, de server waarop deze draait en de daaraan gekoppelde domeinnaam heeft bedacht, gebouwd en betaald. Hij heeft nog daaraan toegevoegd dat het initiatief, de naam, slogan, logos jingles en andere audiovisuele vormgeving zijn intellectueel eigendom zijn. [eiseres] heeft daar enkel tegenovergesteld dat dat [gedaagde sub 1] dit uit hoofde van zijn dienstverband bij [eiseres] heeft gedaan en dat [eiseres] daarom rechthebbende is. Overwogen wordt dat uit de overeenkomst waar [eiseres] ter onderbouwing van haar stelling naar verwijst, niet van enig dienstverband. In de betreffende overeenkomst staat in artikel 3 met betrekking tot het vermogen van de stichting dat de bestuurders van [eiseres] samen met gedaagden het radiostation zijn begonnen en samen in eerste instantie daarvan de kosten zullen dragen. Dit duidt eerder op een vorm van (gelijkwaardige) samenwerking. Dat de website(s) door [gedaagde sub 1] is/zijn gemaakt in opdracht van [eiseres] blijkt evenmin uit de processtukken. 

Tenslotte wordt overwogen dat [eiseres] heeft nagelaten te stellen, laat staan te onderbouwen, of en, zo ja, op welke wijze de gestelde apps voorwaarde zijn voor dan wel bijdragen aan het maken van radio-uitzendingen.