IT 2514

Conclusie AG: De rechtspraktijk weet zich met de bestaande rechtspraak omtrent substantiële investering goed te redden

Hoge Raad 16 mrt 2018, IT 2514; (Pearson tegen Bär Software), http://www.itenrecht.nl/artikelen/conclusie-ag-de-rechtspraktijk-weet-zich-met-de-bestaande-rechtspraak-omtrent-substanti-le-investeri

Conclusie AG HR 16 maart 2018, IEF 17571; IEFbe 2514 (Pearson tegen Bär Software) Databankenrecht. Na Hof 'Derden mogen add-ons maken op niet-beschermde normtabellen met normgegevens'' [IEF 16386]. Cassatieberoep moet worden verworpen. Geen prejudiciële vragen. In deze zaak is in geschil welke kosten meegenomen kunnen worden om te bepalen of aan het vereiste van 'substantiële investering' is voldaan.

4.34. Deze klacht, die onder III(a) nader wordt uitgewerkt, slaagt niet. Hiervoor is al toegelicht dat het hof de onder i) en ii) beoogde investeringen op goede grond buiten beschouwing heeft gelaten. Het gaat hier om investeringen die zijn gedaan in de totstandkoming van de normgegevens en in de controle in de fase waarin de normgegevens worden gecreëerd. Wat de investeringen onder iii) betreft, wijs ik er nogmaals op dat het hof niet heeft beoogd dat investeringen in het plaatsen van gegevens in de normtabel uitgesloten zijn. Het combineren van de drie elementen vindt niet plaats op het moment van het plaatsen van de gegevens in de normtabellen, maar daaraan voorafgaand bij het vaststellen van de normgegevens die vervolgens in de normtabellen worden opgenomen. In haar schriftelijke toelichting onder 78 wijst Bär Software er nog op dat het hof meer bijzonder met betrekking tot deze laatste categorie van investeringen heeft overwogen dat het niet voor de hand ligt dat daarmee substantiële investeringen gepaard zijn gegaan, nu het gaat om relatief eenvoudige in een handleiding afgedrukte tabellen, waarin cijfers worden weergegeven. Zoals eerder overwogen, geeft genoemd oordeel in zoverre niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Onbegrijpelijk is het al evenmin.

IT 2513

Conclusie AG: zaak Stichting BREIN tegen Ziggo en XS4ALL over het blokkeren van The Pirate Bay moet over

16 mrt 2018, IT 2513; ECLI:NL:PHR:2018:202 (Stichting BREIN tegen Ziggo/XS4ALL), http://www.itenrecht.nl/artikelen/conclusie-ag-zaak-stichting-brein-tegen-ziggo-en-xs4all-over-het-blokkeren-van-the-pirate-bay-moet-o

Conclusie AG HR 16 maart 2018, IEF 17565; IT 2513; ECLI:NL:PHR:2018:202(Stichting BREIN tegen Ziggo/XS4ALL) Auteursrecht. Na HvJ EU 'Indexeringssite met zoekmotor The Pirate Bay doet mededeling aan publiek' IEF 16859. Rechtspraak.nl: De zaak van Stichting BREIN tegen internetproviders Ziggo en XS4ALL over het blokkeren van The Pirate Bay (TPB) moet over. Dat adviseert advocaat-generaal Van Peursem de Hoge Raad in zijn conclusie van vandaag. In deze zaak eist Stichting BREIN dat internetproviders Ziggo en XS4ALL de toegang tot de ‘torrentsite’ The Pirate Bay (TPB) voor hun abonnees blokkeren. Via TPB kunnen gebruikers onderling grote mediabestanden zoals van films en muziek zonder toestemming van rechthebbenden gratis uitwisselen. BREIN heeft in een eerdere procedure een verbod van TPB afgedwongen maar dat leidde er niet toe dat TBP uit de lucht ging. De rechtbank wees de door BREIN gevraagde blokkade toe; het hof deed dat in hoger beroep niet, voornamelijk omdat die maatregel volgens het hof niet effectief zou zijn. BREIN had ook aangevoerd dat The Pirate Bay inbreuk maakte op auteursrechten door onder meer afbeeldingen van cd- en dvd-hoezen te tonen. Die inbreuk was volgens het Hof niet vergaand genoeg om de blokkade van de site te rechtvaardigen. Naar aanleiding van de uitspraak van het Hof ging Stichting BREIN in cassatie bij de Hoge Raad.

 

IT 2512

Nationaal IT-rechtcongres (29 maart 2018) - middagprogramma

Het programma van het Nationaal IT-rechtcongres is samengesteld door mr. Peter van Schelven (Bij Peter – wet & recht) en mr. Hendrik Struik (CMS). Het uitgewerkte middagprogramma
14.00 – 14.45 uur Regulering van drones – Wouter Dammers (LawFox) Het gebruik van drones neemt flink toe. En daarmee ook de risico's op (materiële en immateriële) schade. Wouter Dammers neemt u in dronevlucht door de toepasselijke regelgeving. Wat is het wettelijk kader voor het gebruik van drones? Hoe zit het met de privacy? En wie is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een drone?

14.30 – 15.15 uur eIDAS – van uitvoeringsverordening naar implementatie – Esther Makaay (SIDN)
Op 29 september wordt de Europese verordening 910/2014 (eIDAS) van kracht. Wat betekent dit? Wat is eIDAS? Hoe ziet dit er in de praktijk uit? Op deze en andere vragen zal eID-specialist Esther Makaay ingaan tijdens deze sessie.

IT 2511

Verordening Geoblocking is definitief

, IT 2511; http://www.itenrecht.nl/artikelen/verordening-geoblocking-is-definitief

Verordening 2018/302 inzake de aanpak van  ongerechtvaardigde geoblocking en  andere vormen  van  discriminatie van klanten op grond van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging in de interne markt. Via KvdL: Op 28 februari jl. heeft Europa de Geoblocking Verordening aangenomen. Het Europees Parlement, de Europese Commissie en de lidstaten hebben een gezamenlijk akkoord bereikt. Discriminatie van klanten op websites op grond van hun nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging wordt verboden. Diensten voor het streamen van auteursrechtelijk beschermde muziek, e-boeken, online games en software vallen (vooralsnog) niet onder de verordening. Overeenkomstig de dienstenrichtlijn vallen ook een aantal andere diensten, zoals financiële en audiovisuele diensten, diensten in verband met vervoer en gezondheidszorg, en maatschappelijke diensten, buiten het toepassingsgebied van de verordening.

IT 2510

Wehkamp dient BKR-registratie te verwijderen door onvoldoende belang

Rechtbank 31 jan 2018, IT 2510; ECLI:NL:RBOVE:2018:736 (Eiser tegen Wehkamp), http://www.itenrecht.nl/artikelen/wehkamp-dient-bkr-registratie-te-verwijderen-door-onvoldoende-belang

Vzr. Rechtbank Overijssel 31 januari 2018, IT 2510; ECLI:NL:RBOVE:2018:736 (Eiser tegen Wehkamp) Persoonsgegevens. Eiser heeft in 2017 een door Wehkamp in 2008 verstrekte lening afgelost. Deze lening is op naam van eiser geregistreerd in het CKI met de codering A2 bij het BKR. Eiser vordert Wehkamp te veroordelen de negatieve BKR-registratie te verwijderen. Een belangenafweging leidt ertoe dat Wehkamp wordt veroordeeld de registratie te verwijderen. De negatieve registratie is niet in het belang van Wehkamp. Eiser heeft daarentegen groot belang bij verwijdering van de registratie. Eiser zal geen hypothecaire lening kunnen krijgen door de registratie. De vordering wordt toegewezen. 

IT 2509

Vordering van Supplink tot oproeping in vrijwaring afgewezen

Rechtbank 21 feb 2018, IT 2509; ECLI:NL:RBLIM:2018:1755 (Digitek tegen Supplink c.s.), http://www.itenrecht.nl/artikelen/vordering-van-supplink-tot-oproeping-in-vrijwaring-afgewezen

Rechtbank Limburg 21 februari 2018, IT 2509; ECLI:NL:RBLIM:2018:1755 (Digitek tegen Supplink c.s.) Contracten. Digitek heeft drie bestellingen geplaatst bij Supplink. Digitek heeft $3.545.044,42 aanbetaald. Nadat duidelijk werd dat Supplink de bestellingen niet zou leveren heeft zij $2.000.000,- terugbetaald aan Digitek. Ook heeft Digitek zaken ter waarde van €474.125,15 geleverd aan Supplink. Supplink heeft hier, ondanks sommatie en ingebrekestelling, niet voor betaald. De rechtbank veroordeelt Supplink tot het betalen van de bovengenoemde bedragen, verminderd met het al betaalde bedrag van €2.000.000,-. De door Supplink opgeworpen incidentele vordering tot oproeping in vrijwaring wordt afgewezen, omdat de noodzaak voor dit incident onvoldoende is komen vast te staan.

IT 2508

Door Greencat te betalen schadevergoeding verlaagd wegens onredelijke schadebegroting

Hof 21 nov 2017, IT 2508; ECLI:NL:GHDHA:2017:3239 (NBK Forwarding tegen Greencat), http://www.itenrecht.nl/artikelen/door-greencat-te-betalen-schadevergoeding-verlaagd-wegens-onredelijke-schadebegroting

Hof Den Haag 21 november 2017, IT 2508; ECLI:NL:GHDHA:2017:3239 (NBK Forwarding tegen Greencat) Schadestaatprocedure. NBK en GreenCat hebben een overeenkomst gesloten voor het gebruik, de implementatie en doorontwikkeling van softwareapplicaties. Nadat tussen partijen een geschil is gerezen over de uitvoering van deze overeenkomst, heeft de rechtbank geoordeeld dat de exoneratieclausule waar Greencat zich op beroept naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is voor zover het de uitsluiting van aansprakelijkheid betreft. Greencat wordt veroordeeld om NBK €207.050,00 te betalen [zie IT 1988]. Het hof acht het niet redelijk dat NBK schade heeft laten begroten waarvan zij wist dat die niet verhaalbaar zouden zijn. Het hof vermindert de hoofdsom van €207.05,00 met €10.660,00. Greencat is gehouden een bedrag van €196.390,00 aan NBK te betalen. De overige vorderingen worden afgewezen.

IT 2507

Dorien Verhulst - De Wiv 2017: sleepnet, aftapconsultancy en twijfelachtig toezicht

, IT 2507; http://www.itenrecht.nl/artikelen/dorien-verhulst-de-wiv-2017-sleepnet-aftapconsultancy-en-twijfelachtig-toezicht

Dorien Verhulst, De Wiv 2017: sleepnet, aftapconsultancy en twijfelachtig toezicht, Mediaforum 2017-6, p. 182-186. Na een lang wetgevingstraject is een nieuwe Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten aangenomen. Dit artikel geeft een schets van de herziene wet, bezien vanuit het perspectief van burgers en aanbieders van elektronische communicatiediensten. Nieuw zijn met name de
bevoegdheid voor ‘onderzoeksopdrachtgerichte interceptie’, een scala behulpzaamheidsverplichtingen voor (allerlei) aanbieders van communicatiediensten en een complex, diffuus systeem van toezicht. Daarop volgen enkele kritische noten. Bij de critici van de nieuwe wet ontbreekt het vooralsnog aan een moraalridder met de voeten in de klei. Intussen verspeelt de overheid echter iedere goodwill voor gemoderniseerde bevoegdheden door op allerlei punten grote zorgvuldigheid te suggereren, maar harde waarborgen te schuwen. Lees verder

 

IT 2506

VESTIVAL vanwege de afwijkende spelling niet zonder meer beschrijvend voor festivals

Rechtbank 7 mrt 2018, IT 2506; ECLI:NL:RBDHA:2018:2643 (Eiser tegen Havensluis), http://www.itenrecht.nl/artikelen/vestival-vanwege-de-afwijkende-spelling-niet-zonder-meer-beschrijvend-voor-festivals
Vestival

Vzr. Rechtbank Den Haag 7 maart 2018, IEF 17545; IT 2506; ECLI:NL:RBDHA:2018:2643 (Eiser tegen Havensluis) Merkenrecht. Eiser heeft in 2013 en 2014 twee Benelux-beeldmerken ingeschreven waarin het woord VESTIVAL te lezen is. Havensluis heeft in 2016 en 2017 twee Benelux-beeldmerken ingeschreven waarin het woord VESTIVAL te lezen is. Voor de organisatie van festivals maakte de heer A, voormalig zwager van eiser, gebruik van de domeinnaam vestival.eu en accounts op Facebook, Instagram en Twitter. Nadat de vennootschappen van A failliet worden verklaard, is Havensluis administrator van het Facebookaccount geworden en is 020 Vision, dat Havensluis als statutair bestuurder heeft, geregistreerd als domeinnaamhouder van vestival.eu. In 2018 heeft Havensluis de naam van het Facebookaccount gewijzigd in Oh My! Music Festival. Het merk is niet zonder meer beschrijvend voor festivals, omdat het met een 'V' wordt gespeld. Eiser vordert met succes dat Havensluis ieder gebruik van de benaming VESTIVAL te staken. De verschillen tussen teken en merk wegen minder zwaar dan de (opvallendere) overeenkomst in het gebruik van de V als beginletter. De sociale-media-accounts hoeven niet overgedragen te worden, daar niet in valt te zien dat het gebruik van deze accounts na naamswijziging nog inbreukmakend is op de merkenrechten van eiser.

IT 2505

Nationaal IT-rechtcongres (29 maart 2018) - conceptprogramma

Het programma van het Nationaal IT-rechtcongres is samengesteld door mr. Peter van Schelven (Bij Peter – wet & recht) en mr. Hendrik Struik (CMS), in concept:

09.30 uur Ontvangst met koffie en thee
10.00 uur Welkom en opening
10.05 uur Software contracten - de updated evergreens: opschorting, verzuim, doormodderen en agile– Hendrik Struik (CMS)
11.00 - 11.15 uur Koffie pauze
11.15 – 12.00 uur Software licenties bij technologische verandering, virtualisatie van Software en SAP indirect use - Judica Krikke (Stibbe)
12.00 – 12.45 uur Aansprakelijkheid voor Algoritmes – Eric Tjong Tjin Tai ( Universiteit van Tilbug)

IT 2504

BGH: Google is niet verplicht vooraf te filteren op "Persönlichkeitsrechtsverletzungen"

Overige instanties 27 feb 2018, IT 2504; (Google.de), http://www.itenrecht.nl/artikelen/bgh-google-is-niet-verplicht-vooraf-te-filteren-op-pers-nlichkeitsrechtsverletzungen

BGH 27 Februar 2018, IEF 17530; IEFbe 2489; IT 2504; VI ZR 489/16 (Google.de) Uit het persbericht: Het BGH heeft besloten dat Google niet verplicht is vóór het tonen van zoekresultaten of deze inhoud een inbreuk op persoonlijke levenssfeer vormt. De zoekmachine moet pas eerst reageren wanneer er een concrete aanwijziging is voor een duidelijk en op het eerste gezicht kenbare inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.

IT 2503

De Volksbank hoeft BKR-registratie niet te verwijderen door onvoldoende belang van eiseres

Rechtbank 9 feb 2018, IT 2503; ECLI:NL:RBMNE:2018:651 (Eiseres tegen De Volksbank), http://www.itenrecht.nl/artikelen/de-volksbank-hoeft-bkr-registratie-niet-te-verwijderen-door-onvoldoende-belang-van-eiseres

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 9 februari 2018, IT 2503; ECLI:NL:RBMNE:2018:651 (Eiseres tegen De Volksbank) Privacy. Persoonsgegevens. Eiseres staat negatief geregistreerd in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van het BKR. Zij vordert de registratie te verwijderen, omdat zij na haar overstap naar de ING vergeten is de rekening bij de Volksbank op te zeggen. Een belangenafweging leidt er toe dat de Volksbank de codering niet hoeft te verwijderen. Eiseres moet hebben geweten dat sprake was van een ongeoorloofde roodstand. Zij heeft ook niet aannemelijk gemaakt dat haar financiële situatie nu goed is en dat zij geen financiering heeft gekregen door de codering alleen. De vordering wordt afgewezen.

IT 2501

29 maart - Nationaal IT-rechtcongres

Op donderdag 29 maart 2018 vindt het Nationaal IT-rechtcongres plaats in het Crowne Plaza Amsterdam South. Het programma is samengesteld door mr. Peter van Schelven (Bij Peter - Wet en Recht) en mr. Hendrik Struik (CMS). Recente ontwikkelingen in I(C)T-recht in wetgeving en rechtspraak komen aan bod. Daarnaast wordt er stilgestaan bij actuele IT-recht issues en de impact daarvan op de praktijk van software en IT- en softwarecontracten. Meer informatie hier.

 

IT 2502

eCommerce: Commission publishes results of first EU-wide control of Internet marketed food

Today, the Commission published the results of the first coordinated official controls of Internet marketed foods carried out by 25 EU Member States, Switzerland and Norway. In September 2017 the competent national authorities checked nearly 1100 websites for offers of non-authorised novel foods and food supplements. They found 779 offers for the sale of products clearly not complying with the EU legislation, whether in terms of labelling, false claims or lack of authorisation. This was the first time that the national authorities pooled their experience and resources, showing their preparedness to respond to the challenges of the online world and to protect the citizens from unsafe and misleading products offered online.

IT 2499

HDV moet bijzonderheidscodes uit het CKI verwijderen door nagelaten waarschuwing

Rechtbank 14 nov 2017, IT 2499; ECLI:NL:RBOBR:2017:6930 (Verzoekster tegen HDV), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hdv-moet-bijzonderheidscodes-uit-het-cki-verwijderen-door-nagelaten-waarschuwing

Rechtbank Oost-Brabant 14 november 2017, IT 2499; ECLI:NL:RBOBR:2017:6930 (Verzoekster tegen HDV) Privacy. Persoonsgegevens. Verzoekster staat negatief geregistreerd in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van de BKR. Zij verzoekt de rechtbank HDV te bevelen primair de registratie en secundair de bijzonderheidscodes uit het CKI te verwijderen, omdat zij niet tijdig en schriftelijk gewaarschuwd is dat verder uitstel van betaling zou leiden tot een achterstandsvermelding bij de BKR. Zij stelt dat de registratie niet met inachtneming van het Wbp op een zorgvuldige wijze heeft plaatsgevonden, waardoor ze in haar belangen is geschaad. Voor het primaire verzoek bestaat geen (wettelijke grondslag) en wordt afgewezen. Nu HDV geen blijk heeft gegeven van het adequaat versturen van de achterstandsbrieven en evenmin door HDV is aangetoond dat verzoekster de achterstandsbrieven heeft ontvangen, kan niet worden vastgesteld dat HDV heeft voldaan aan het vereiste van de waarschuwing. Het secundaire verzoek wordt toegewezen.

IT 2500

Individuele belang tot verwijdering BKR-registratie weegt zwaarder dan algemene kredietregistratiebelang

Rechtbank 7 feb 2018, IT 2500; ECLI:NL:RBMNE:2018:640 (Eiser tegen Rabobank), http://www.itenrecht.nl/artikelen/individuele-belang-tot-verwijdering-bkr-registratie-weegt-zwaarder-dan-algemene-kredietregistratiebe

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 7 februari 2018, IT 2500; ECLI:NL:RBMNE:2018:640 (Eiser tegen Rabobank) Privacy. Persoonsgegevens. Er is een achterstand op de betaalrekening van eiser bij Rabobank ontstaan. Rabobank heeft in aangetekende brieven aan eiser vermeld dat indien betaling uitblijft, zij verplicht is het saldotekort te melden bij het BKR. Dit heeft niet tot het aanzuiveren van het tekort geleid, dus heeft Rabobank een BKR-melding gedaan. Eiser heeft in overleg met Rabobank gepoogd zijn financiën op orde te brengen. In samenspraak met de bank heeft hij zijn huis te koop gezet om lagere woonlasten te krijgen. Na aanzuivering van het tekort is de registratie afgemeld, maar blijft deze nog vijf jaar zichtbaar. Eiser vordert verwijdering van de BKR-registratie. Bij BKR-registraties moet zijn voldaan aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. De individuele belangen van eiser wegen zwaarder dan de algemene kredietregistratiebelangen. De vordering wordt toegewezen.

IT 2498

Geen tweede overeenkomst met Youfone tot stand is gekomen, nu direct aan de bel is getrokken

Rechtbank 1 feb 2018, IT 2498; ECLI:NL:RBROT:2018:835 (Direct Pay tegen gedaagde), http://www.itenrecht.nl/artikelen/geen-tweede-overeenkomst-met-youfone-tot-stand-is-gekomen-nu-direct-aan-de-bel-is-getrokken

Ktr. Rechtbank Rotterdam 1 februari 2018, IT 2498; ECLI:NL:RBROT:2018:835 (Direct Pay tegen gedaagde) Telecomrecht. Gedaagde heeft een overeenkomst gesloten met Youfone. Youfone heeft de overeenkomst ontbonden vanwege een toerekenbare tekortkoming. Volgens Youfone heeft gedaagde een tweede overeenkomst met haar gesloten. Gedaagde is de resterende maandtermijnen verschuldigd.  Youfone cedeert haar vorderingen aan Direct Pay. Gedaagde erkent de eerste overeenkomst met Youfone, maar betwist de tweede. Gedaagde wordt veroordeeld om het openstaand saldo van de eerste overeenkomst (€111,18) aan Direct Pay te betalen. De tweede overeenkomst is niet tot stand gekomen, daar er sprake was van een misverstand en gedaagde direct aan de bel heeft getrokken. 

IT 2497

Niet duidelijk dat auteursrechten softwareprogramma Mega-Kassa ingebracht zijn in VOF

Rechtbank 14 feb 2018, IT 2497; ECLI:NL:RBDHA:2018:1659 (Cerme tegen A), http://www.itenrecht.nl/artikelen/niet-duidelijk-dat-auteursrechten-softwareprogramma-mega-kassa-ingebracht-zijn-in-vof

Rechtbank Den Haag 14 februari 2018, IEF 17514; IT 2497; ECLI:NL:RBDHA:2018:1659 (Cerme tegen A) Tussenvonnis. Auteursrecht. Software. Cerme en A zijn in 2005 een VOF aangegaan die zich bezighoudt met de verkoop van het door A ontwikkelde softwareproduct Mega-Kassa. De samenwerking onder de vlag van de VOF wordt in 2010 beëindigd. Cerme verkrijgt het aandeel van A in het gezamenlijk vermogen van de VOF. Cerme constateert dat Megasat24 een nagenoeg exacte kopie van het programma Mega-Kassa aanbiedt. Megasat stelt dat het programma dat zij aanbiedt voor haar is ontwikkeld door het bedrijf Ekip. Ekip heeft de rechten van de software in 2009 gekocht van A. Cerme vordert een verklaring voor recht dat de intellectuele eigendomsrechten op het programma Mega-Kassa uitsluitend aan de VOF toebehoorden. De rechtbank draagt Cerme op te bewijzen dat de volle gerechtigheid tot auteursrechten op het programma Mega-Kassa door A is ingebracht in de VOF. 

IT 2495

Ziekenhuis informatie management systeem niet in gebruik genomen, maar overeenkomst moet toch worden nagekomen

Hof 13 feb 2018, IT 2495; ECLI:NL:GHSHE:2018:570 (Ziekenhuis softwarelicentie), http://www.itenrecht.nl/artikelen/ziekenhuis-informatie-management-systeem-niet-in-gebruik-genomen-maar-overeenkomst-moet-toch-worden

Hof 's-Hertogenbosch 13 februari 2018, IT 2495; ECLI:NL:GHSHE:2018:570 (Ziekenhuis softwarelicentie) Contracten. Software. Appellante is met een ziekenhuis overeengekomen dat zij een ziekenhuis informatie management systeem zal bouwen. Voor een onderdeel van dit systeem had appellante de door geïntimeerde ontwikkelde software nodig. Appellante heeft een overeenkomst met geïntimeerde gesloten inzake de koop van softwarelicenties. Het ziekenhuis heeft geen goedkeuring gegeven voor het doorvoeren van het systeem van appellante en heeft het niet in gebruik genomen. De rechtbank heeft appellante veroordeeld tot betaling van de facturen aan geïntimeerde, omdat zij verplicht was om de overeenkomst na te komen. De grieven van appellante worden verworpen en het eindvonnis van de rechtbank [niet gepubliceerd uitspraak] wordt bekrachtigd. 

IT 2493

Geschilbesluit JWM Putten vs. Liander over de aansluitplicht

Overige instanties 26 jan 2018, IT 2493; Zaaknummer: 17.0637.12 (JWM tegen Liander), http://www.itenrecht.nl/artikelen/geschilbesluit-jwm-putten-vs-liander-over-de-aansluitplicht

ACM 26 januari 2018, IT 2493; Zaaknummer: 17.0637.12 (JWM tegen Liander) Via ACM: JWM Putten B.V. (hierna: JWM) heeft Liander N.V. (hierna: Liander) verzocht om een elektriciteitsaansluiting te realiseren voor een bedrijfsverzamelgebouw. JWM beheert dit gebouw (inclusief elektrische infrastructuur) en verhuurt verschillende bedrijfseenheden. Liander was van mening dat in het bedrijfsverzamelgebouw een elektriciteitsnet ligt waarvoor een ontheffing moet worden aangevraagd of een netbeheerder moet worden aangewezen. Zonder ontheffing, zouden de huurders van de bedrijfseenheden volgens Liander op het openbare net moeten worden aangesloten. Liander heeft de aansluiting aangelegd onder voorwaarde dat JWM een geschil bij de ACM aanhangig maakt over de juridische kwalificatie van de elektrische infrastructuur (wel of geen net).