Gepubliceerd op donderdag 24 maart 2016
IT 2021
Rechtbank ||
9 mrt 2016
Rechtbank 9 mrt 2016, IT 2021; ECLI:NL:RBNNE:2016:997 (Agion tegen Almedo), https://www.itenrecht.nl/artikelen/agion-niet-toerekenbaar-tekortgeschoten-in-nakoming-verbintenis-almedo

Agion niet toerekenbaar tekortgeschoten in nakoming verbintenis Almedo

Rechtbank Noord-Nederland 9 maart 2016, IT 2021; ECLI:NL:RBNNE:2016:997 (Agion tegen Almedo)
Almedo is een hardware specialist en Agion gaat nieuwe bedrijfssoftware van SAP bij haar installeren voor de website, maar door software problemen heeft Almedo de facturen onbetaald gelaten. Agion vordert dat Almedo de facturen alsnog betaalt, Almedo vordert dat Agion toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst en dat ze op goede gronden de overkomst hebben ontbonden. Het is niet voldoende dat het systeem problemen ondervond en niet aansloot bij de onduidelijke wensen van Almedo om te kunnen concluderen dat Agion tot schadevergoeding aan Almedo gehouden is. Almedo heeft onvoldoende gemotiveerd waarom Agion toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de verbintenissen. De vordering strekkende tot betaling van de hoofdsom wordt toegewezen en de tekortkoming in nakoming van de verbintenis wordt afgewezen.  

5.4 De rechtbank overweegt dat tussen partijen niet in discussie is - hetgeen ook uit de door Almedo in het geding gebrachte e-mailberichten volgt - dat er na livegang is gebleken dat Almedo problemen ondervond met het systeem en dat het systeem op meerdere punten niet aansloot bij de wensen van Almedo. Deze enkele omstandigheid is echter naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende om tot het oordeel te komen dat Agion de uren die zij vervolgens heeft gewerkt niet bij Almedo in rekening had kunnen brengen en dat Agion tot schadevergoeding aan Almedo gehouden is. Daartoe is naar het oordeel van de rechtbank slechts aanleiding indien Agion toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verbintenis jegens Almedo en - ter zake van de door Almedo ingeroepen ontbinding en de vordering strekkende tot schadevergoeding - in verzuim verkeert. 

5.5 De rechtbank overweegt dat uit de overeenkomst niet volgt aan welke eisen het te implementeren systeem diende te voldoen. Uit het onder 2.5. van de overeenkomst bepaalde volgt dat het oorspronkelijke idee was om in het vooronderzoek de details van de inrichting vast te leggen, maar dat hiervan in onderling overleg is afgeweken. Ter gelegenheid van de comparitie van partijen is van de zijde van Almedo ook erkend dat partijen zijn overeengekomen dat de webshop proces voor proces zou worden ingericht en dat niet alles tot in detail zou worden beschreven omdat daarmee veel tijd zou zijn gemoeid, welke tijd beter besteed kon worden aan het eigenlijke bouwen. Voor zover de problemen al voort zouden vloeien uit een niet adequaat uitgevoerd vooronderzoek - zoals uit de door Agion betwiste partijrapportage van Honkoop blijkt - is dit derhalve het gevolg van de keuze van beide partijen om de webshop proces voor proces in te richten en is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Agion naar het oordeel van de rechtbank geen sprake. Ook indien dit het voorstel van Agion zou zijn geweest, heeft Almedo hiermee immers uitdrukkelijk ingestemd. Onvoldoende gesteld of gebleken is dat Agion als deskundige op het onderhavige gebied een dergelijk voorstel in dit geval niet had mogen doen of daarin niet had mee mogen gaan. De enkele omstandigheid dat problemen zijn gerezen, is daartoe onvoldoende.

5.8 De rechtbank overweegt dat Almedo na het hiervoor onder 4.7. weergegeven betoog van Agion niet (voldoende gemotiveerd) is ingegaan op haar eigen - volgens de overeenkomst: belangrijke - aandeel in het onderhavige project en op het gemotiveerde betoog van Agion dat Almedo hierin zelf tekort is geschoten. In het licht hiervan, alsmede in het licht van de omstandigheid dat - zoals hiervoor in rechtsoverweging 4.5. is uiteengezet - niet duidelijk uit de overeenkomst volgt aan welke eisen het systeem diende te voldoen, is de rechtbank van oordeel dat Almedo haar stelling dat Agion toerekenbaar tekort is geschoten onvoldoende heeft onderbouwd. Daarvoor is - in het licht van het voorgaande - onvoldoende dat er problemen zijn gerezen en dat er meer tijd is besteed dan (in ieder geval Almedo) had verwacht. De rechtbank merkt wat dat laatste betreft op dat de urenindicatie die in de offerte is gegeven voor de werkzaamheden tot de livegang met de nodige voorbehouden met betrekking tot de door Almedo te verrichten werkzaamheden is gedaan. Ten aanzien van de werkzaamheden ná de livegang is een urenindicatie achterwege gebleven en is slechts overeengekomen dat dit op basis van nacalculatie zal geschieden.