DOSSIERS
Alle dossiers

Contracten  

IT 4277

Schending van auteursrechten op software niet gebleken

15 mei 2023, IT 4277; ECLI:NL:RBAMS:2023:2512 (Workrate tegen PayingIT), https://www.itenrecht.nl/artikelen/schending-van-auteursrechten-op-software-niet-gebleken

Rechtbank Amsterdam 15 mei 2023, IEF 21423, IT 4277; ECLI:NL:RBAMS:2023:2512 (Workrate tegen PayingIT c.s.) De rechter heeft uitspraak gedaan in een zaak over het auteursrecht op bepaalde software. De eiser in deze zaak is Workrate en de gedaagden worden gezamenlijk PayingIT genoemd. Workrate is actief in datacenterbeveiliging en biedt ondersteuning aan klanten bij beveiligingsprocessen. PayingIT verkoopt software op het gebied van payrolling, personeelsplanning en salarisadministratie.

IT 4260

Rechtbank oordeelt over uitleg licentieovereenkomst

Rechtbank Den Haag 23 feb 2022, IT 4260; ECLI:NL:RBDHA:2022:1409 (TNO tegen Uscoutfor Holding), https://www.itenrecht.nl/artikelen/rechtbank-oordeelt-over-uitleg-licentieovereenkomst

Rb. Den Haag 23 februari 2022, IT 4260; ECLI:NL:RBDHA:2022:1409 (TNO tegen gedaagden) Verbintenissenrecht. In een recent vonnis heeft de rechtbank geoordeeld over de uitleg van een licentieovereenkomst tussen de partijen. Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO), eiser in conventie, is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die zich onder andere bezighoudt met het ontwikkelen van technologieën. Uscoutfor Holding B.V., Maso Holding B.V. en LoTiJa B.V. zijn gedaagden in conventie, waarvan Uscoutfor een onderneming is die zich onder andere richt op internetactiviteiten op het gebied van balsportwedstrijden. Uscoutfor had interesse in het exploiteren van TNO's technologie voor automatische herkenning van doelpunten tijdens voetbalwedstrijden. Maso en LoTiJa zijn aandeelhouders in Uscoutfor en hadden interesse om te investeren in deze technologie.

IT 4254

Gedaagde heeft informatieplicht over cyberaanval

Rechtbank Rotterdam 4 apr 2023, IT 4254; ECLI:NL:RBROT:2023:2931 (Blauw tegen Nebu), https://www.itenrecht.nl/artikelen/gedaagde-heeft-informatieplicht-over-cyberaanval

Rb. Rotterdam 4 april 2023, IT 4254; ECLI:NL:RBROT:2023:2931 (Blauw tegen Nebu) Civiel recht. De partijen in deze zaak zijn Blauw Research B.V., een marktonderzoeksbureau, en Nebu, een ICT-bedrijf. Op 10 en 11 maart vond er een cyberaanval plaats op de servers van Nebu, waarbij data is ontvreemd door de aanvallers. Omdat Nebu diensten en software levert aan Blauw, eist Blauw dat Nebu meer informatie verstrekt over de cyberaanval.

IT 4220

Vordering tot verwijdering gegevens fraudeur afgewezen

Rechtbank Gelderland 2 feb 2023, IT 4220; ECLI:NL:RBGEL:2023:530 (eiser tegen Achmea), https://www.itenrecht.nl/artikelen/vordering-tot-verwijdering-gegevens-fraudeur-afgewezen

Rechtbank Gelderland 2 februari 2023, IT 4220; ECLI:NL:RBGEL:2023:530 (eiser tegen Achmea) In deze zaak is er een geschil tussen eiser en Achmea over een gestolen auto. Achmea heeft onderzoek gedaan en beweert dat eiser opzettelijk onjuiste verklaringen heeft afgelegd over de diefstal van de auto. Achmea heeft eiser de resultaten van het onderzoek voorgelegd en hem voldoende tijd gegeven om een tegenonderzoek uit te voeren, maar eiser heeft dit niet gedaan. De voorzieningenrechter is voorlopig van oordeel dat eiser opzettelijk onjuiste verklaringen heeft afgelegd en dat de opname van hem in het Externe Verwijzingsregister (EVR) daarom gerechtvaardigd is. Achmea heeft namelijk voldoende aannemelijk gemaakt dat eiser als een bedreiging kan worden gezien voor haar financiële belangen omdat hij opzettelijk onjuiste informatie heeft verstrekt. Daarom heeft Achmea belang bij registratie van eiser in het EVR om zichzelf en andere financiële instellingen te beschermen tegen dergelijke claims. Eiser ondervindt nadelige gevolgen van deze registratie, maar de voorzieningenrechter is van mening dat dit niet disproportioneel is en dat de registratie ook niet de grenzen van proportionaliteit overschrijdt. De vordering van eiser tot verwijdering van zijn persoonsgegevens uit het EVR is daarom afgewezen.

IT 4201

Schadevergoeding wegens ontvreemding cryptocurrency

Rechtbank Rotterdam 28 dec 2022, IT 4201; ECLI:NL:RBROT:2022:11517 (Litebit tegen gedaagde), https://www.itenrecht.nl/artikelen/schadevergoeding-wegens-ontvreemding-cryptocurrency

Rb. Rotterdam 28 december 2022, IT 4201; ECLI:NL:RBROT:2022:11517 (Litebit tegen gedaagde) Litebit is een cryptocurrency broker, dat wil zeggen dat zij voor klanten cryptocurrency fondsen beheert en klanten in staat stelt om cryptocurrencies te verhandelen via haar handelsplatform. Gedaagde was werknemer van Litebit en had vanwege zijn functie toegang tot de cryptocurrency- en de klantenaccounts. Uit intern onderzoek van Litebit begin 2019 is gebleken dat gedaagde cryptocurrencies heeft ontvreemd. Litebit heeft haar bevindingen over de verdwenen cryptocurrency vastgelegd in een onderzoeksrapport ‘Interne Fraude en Diefstal’. Op 17 juli 2019 is gedaagde tijdens een gesprek met de onderzoeksresultaten geconfronteerd. Hij heeft tijdens dit gesprek erkend dat hij cryptocurrencies heeft ontvreemd. Direct na het gesprek is gedaagde op staande voet ontslagen. Litebit vordert gedaagde €152.842,14 aan schadevergoeding. De rechtbank wijst de vordering toe op grond van onrechtmatige daad.

IT 4185

Facturen voor digitaal televisiesysteem in Suriname moeten betaald worden

Rechtbank Den Haag 23 nov 2022, IT 4185; ECLI:NL:RBDHA:2022:12399 (Divitel tegen Wise en Telesur), https://www.itenrecht.nl/artikelen/facturen-voor-digitaal-televisiesysteem-in-suriname-moeten-betaald-worden

Rechtbank Den Haag 23 november 2022, IT 4185; ECLI:NL:RBDHA:2022:12399 (Divitel tegen Wise en Telesur) Divitel is in liquidatie. Haar activiteiten richtten zich op de verkoop en dienstverlening voor televisie en video in de breedste zin van het woord. Zo verkocht Divitel apparatuur, systemen en software om digitale signalen op televisie, computer en mobiele telefoon te ontvangen. Ook leverde Divitel goederen en verrichtte zij diensten ten behoeve van de aanleg van televisienetwerken. Wise, een dochtervennootschap van Telesur, houdt zich onder meer bezig met het aanbieden van digitale televisie aan consumenten. Telesur is een telecombedrijf. Divitel heeft met Wise een SLA gesloten, deze is vanuit Divitel op 17 februari 2017 beëindigd. Uit hoofde van deze overeenkomst vordert Divitel Telesur en Wise $ 238.872,80 te betalen. De rechtbank veroordeelt Wise en Telesur, ieder voor de helft, tot betaling aan Divitel Holding van $ 109.523,38.

IT 4182

KPN mocht overeenkomst ontbinden

Rechtbank Amsterdam 30 aug 2022, IT 4182; ECLI:NL:RBAMS:2022:7105 (Datasims tegen KPN), https://www.itenrecht.nl/artikelen/kpn-mocht-overeenkomst-ontbinden

Vzr. Rechtbank Amsterdam 30 augustus 2022, IT 4182; ECLI:NL:RBAMS:2022:7105 (Datasims tegen KPN) Datasims is een onderneming die IT en telecommunicatie gerelateerde producten en diensten ontwerpt, ontwikkelt en uitvoert. Naam 1 was tot 28 juli 2022 indirect bestuurder van Datasims en heeft op enig moment een SD-WAN-oplossing ontwikkeld. Voor de werking van deze oplossing bij de klant is mobiel internet nodig. Op 26 april 2020 heeft Datasims een overeenkomst gesloten met KPN op grond waarvan KPN aan Datasims simkaarten met data en vaste telefonie is gaan leveren. Begin mei 2022 ontstond bij KPN het vermoeden dat Datasims op oneigenlijke wijze gebruik maakte van de simkaarten van KPN. Op 3 mei 2022 heeft KPN aan Datasims meegedeeld dat KPN per direct stopt met het leveren van simkaarten aan Datasims. Op 28 mei 2022 heeft KPN voor het laatst simkaarten geleverd aan Datasims. Datasims vordert de voorzieningenrechter KPN te veroordelen de overeenkomst na te komen. De voorzieningenrechter oordeelt dat KPN de overeenkomst mocht ontbinden. Verder leidt een belangenafweging er niet toe dat KPN de overeenkomst na 1 september 2022 nog tijdelijk moet voortzetten. De vorderingen van Datasims worden afgewezen.

IT 4181

Geschil overeenkomst onderhoud webportaal

Gerechtshof Den Haag 22 nov 2022, IT 4181; ECLI:NL:GHDHA:2022:2332 (TTI tegen Utilize), https://www.itenrecht.nl/artikelen/geschil-overeenkomst-onderhoud-webportaal

Hof Den Haag 22 november 2022, IT 4181; ECLI:NL:GHDHA:2022:2332 (TTI tegen Utilize) Utilize en TTI sloten in 2017 een overeenkomst inhoudende dat Utilize een webportaal voor TTI zou bouwen en onderhouden. De uitvoering daarvan legden zij tijdelijk stil en na hervatting werkte de koppeling tussen het webportaal en de financiële software van TTI niet. Daarna ontstond een geschil over de vraag of TTI eerst rekeningen van Utilize moest betalen of dat Utilize eerst verdere werkzaamheden moest uitvoeren. In deze zaak vordert Utilize betaling van haar facturen en wil TTI ontbinding van de overeenkomst met schadevergoeding. De kantonrechter oordeelde dat TTI de facturen moet betalen en de overeenkomst niet kon ontbinden omdat zij zelf de uitvoering van de overeenkomst verhinderde. Het hof vernietigt het vonnis van de kantonrechter en oordeelt dat TTI nog niet hoefde te betalen. Het hof oordeelt ook dat TTI niet verhinderde om de overeenkomst uit te voerden. TTI mocht de overeenkomst ontbinden, Utilize moet terugbetalen wat TTI al betaald heeft. Schadevergoeding hoeft Utilize niet te betalen, omdat de Algemene Voorwaarden dat uitsluiten.

IT 4163

Eiser moet gebruik domeinnamen staken

Rechtbank Limburg 16 nov 2022, IT 4163; ECLI:NL:RBLIM:2022:9189 (Witran tegen Terhagen c.s.), https://www.itenrecht.nl/artikelen/eiser-moet-gebruik-domeinnamen-staken

Rb. Limburg 16 november 2022, IEF 21115, IT 4163; ECLI:NL:RBLIM:2022:9189 (Witran tegen Terhagen c.s.) Zie [IEF 19423]. Bij vonnis van 3 september 2020 heeft de voorzieningenrechter de vorderingen van Terhagen met betrekking tot het gebruik van domeinnamen afgewezen, omdat Terhagen niet aannemelijk heeft gemaakt dat MediaZuid dan wel Terhagen op enig moment rechthebbende zijn geweest van de handelsnaam ‘domeinnaam 2’. Witran heeft op 9 juni 2020 dan wel 6 september 2020 de domeinnaam ‘domeinnaam 1’ op haar naam laten registreren bij SIDN. Witran vordert nu onder meer de rechtbank voor recht te verklaren dat het handelen van gedaagde Terhagen en/of ASSB, te weten het exploiteren sinds juni 2020 van een website onder de domeinnaam 'www.domeinnaam 2' onrechtmatig is jegens Witran. In reconventie vorderen Terhagen c.s. Witran te gebieden het gebruik van domeinnaam 1 en de verhuursoftware te staken. 

IT 4151

Influencer geen schending vaststellingsovereenkomst

Rechtbank Noord-Holland 9 nov 2022, IT 4151; ECLI:NL:RBNHO:2022:9713 (eiseres tegen gedaagden), https://www.itenrecht.nl/artikelen/influencer-geen-schending-vaststellingsovereenkomst

Ktr. Rb. Noord-Holland 9 november 2022, IT 4151; ECLI:NL:RBNHO:2022:9713 (eiseres tegen gedaagden) Eiser is de voormalige buurvrouw van gedaagde. In 2004 hebben zij een vaststellingsovereenkomst gesloten waarin onder meer werd bedongen dat gedaagde zijn weiland met paardenbak niet bedrijfsmatig mocht exploiteren. Deze verplichting moest ook gedaagdes rechtsopvolger worden opgelegd. Gedaagde heeft zijn woning verkocht aan twee mannen die actief zijn in de paardensport en daarnaast influencers zijn. In dat kader nemen zij op voormeld weiland video’s op, bestemd voor sociale media. Eiseres vordert betaling van een boete wegens schending van de vaststellingsovereenkomst omdat de nieuwe eigenaren hun perceel bedrijfsmatig exploiteren. De kantonrechter wijst de vorderingen af omdat het in de vastellingsovereenkomst genoemde verbod ertoe strekt potentiële overlast door bedrijfsmatige exploitatie van de paardenbak te voorkomen, en niet te voorkomen dat iemand er min of meer toevallig geld verdient.