DOSSIERS
Alle dossiers

Contracten  

IT 4080

Onrechtmatige opzegging samenwerkingsovereenkomst

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Den Haag 24 aug 2022, IT 4080; ECLI:NL:RBDHA:2022:8829 (V.O.F. tegen WebinarGeek), https://www.itenrecht.nl/artikelen/onrechtmatige-opzegging-samenwerkingsovereenkomst

Rb. Den Haag 24 augustus 2022, IEF 20966, IT 4080; ECLI:NL:RBDHA:2022:8829 (V.O.F. tegen WebinarGeek) De V.O.F. houdt zich bezig met het ontwerpen, ontwikkelen en exploiteren van software en websites. WebinarGeek houdt zich bezig met de exploitatie van een webinar platform onder de naam ‘WebinarGeek’. Op 10 juli 2014 is V.O.F. in opdracht van C4C (nu WebinarGeek Holding) gestart met de ontwikkeling van het WebinarGeek platform. De eerste paar facturen die V.O.F. had gestuurd zijn betaald, maar de laatste factuur is onbetaald gelaten. Eind juli 2016 heeft WebinarGeek te kennen gegeven de samenwerking met V.O.F. te willen beëindigen. Hierna zijn er vragen ontstaan over aan wie de exploitatie van het platform toekomt en bij wie de auteursrechten liggen.  

IT 4079

Voldoende duidelijk dat informatieverplichting wordt aangegaan

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Noord-Nederland 13 sep 2022, IT 4079; ECLI:NL:RBNNE:2022:3318 (Bol.com tegen gedaagde), https://www.itenrecht.nl/artikelen/voldoende-duidelijk-dat-informatieverplichting-wordt-aangegaan

Rb. Noord-Nederland 13 september 2022, IT 4079; ECLI:NL:RBNNE:2022:3318 (bol.com tegen gedaagde) Bol.com vordert betaling van een bepaald bedrag waar zij meent recht op te hebben op grond van de tussen haar en consument gesloten koopovereenkomst. Het gaat om een op afstand gesloten koopovereenkomst. Hierdoor gelden er bepaalde informatieverplichtingen voor bol.com, waaronder de verplichting uit 6:230v lid 3 BW. Uit dit artikel volgt dat het bestelproces zo moet worden ingericht dat het duidelijk is dat de bestelling een betalingsverplichting inhoudt. Bol.com voert aan dat haar bestelproces bestaat uit drie stappen: Bestelling, Betaling en Bevestiging. Gedaagde heeft na op de knop ‘Naar betalen’ geklikt te hebben, aangegeven op welke wijze hij wilde betalen. Pas nadat hij die stap heeft afgerond, kwam er een koopovereenkomst tot stand. De laatste knop in het proces bevat de woorden ‘Bestelling plaatsen’. De kantonrechter oordeelt dat de bestelknop met deze woorden in combinatie met de direct rondom de knop zichtbare informatie en het bestelproces, voldoende duidelijk blijkt dat er een betalingsverplichting wordt aangegaan. Er is dus voldaan aan de verplichting uit artikel 6:230v lid 3 BW. De kantonrechter veroordeelt gedaagde tot betaling van het door bol.com gevorderde bedrag.

IT 4077

Handelaar heeft niet voldaan aan informatieverplichting

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Noord-Holland 7 sep 2022, IT 4077; ECLI:NL:RBNHO:2022:7749 (Intrum tegen gedaagde), https://www.itenrecht.nl/artikelen/handelaar-heeft-niet-voldaan-aan-informatieverplichting

Rb. Noord-Holland 7 september 2022, IT 4077; ECLI:NL:RBNHO:2022:7749 (Intrum tegen gedaagde) Intrum was voorheen h.o.d.n. Lindorff, rechtsopvolger van Vattenfall (voorheen genaamd Nuon). Tussen Vattenfall en gedaagde is op afstand een overeenkomst gesloten. Bij deze overeenkomst tussen handelaar en consument moet er zijn voldaan aan enkele (pre)contractuele informatieverplichtingen. Vattenfall (en Nuon deed dit ook) maakt gebruik van de bestelknop ‘Aanvraag versturen’. De kantonrechter oordeelt dat hiermee geen duidelijke mededeling is gedaan dat de consument met het aanklikken van deze bestelknop een betalingsverplichting aangaat. Hierdoor heeft Vattenfall niet voldaan aan haar informatieverplichting en is de overeenkomst vernietigbaar. De vordering van Intrum tot betaling van termijnbedragen die voortvloeiden uit de overeenkomst, wordt afgewezen door de kantonrechter.

IT 4066

Overeenkomst niet van rechtswege geëindigd

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Midden-Nederland 25 mei 2022, IT 4066; ECLI:NL:RBMNE:2022:2400 (Eiser tegen gedaagde ), https://www.itenrecht.nl/artikelen/overeenkomst-niet-van-rechtswege-geeindigd

Ktr. Rb. Midden-Nederland 25 mei 2022, IT 4066; ECLI:NL:RBMNE:2022:2400 (eiser tegen gedaagde) Eiser levert software/licenties voor onder meer online dashboards voor rijschoolhouders. Gedaagde is rijschoolhouder en heeft een abonnement bij eiser voor dit product. Eiser vordert betaling van door gedaagde niet-betaalde facturen. De kantonrechter stelt vast dat partijen per 1 juni 2020 een overeenkomst hebben gesloten voor de duur van 2 jaar. Uit niets blijkt dat de overeenkomst al in september 2021 van rechtswege geëindigd zou zijn, zoals door gedaagde wordt aangevoerd. De kantonrechter gaat er vanuit dat gedaagde gebruik kon maken van de software. Gedaagde heeft wel aangevoerd dat hij de software niet heeft kunnen gebruiken omdat hij nooit een cursus van gedaagde heeft gehad, maar het lag dan op zijn weg om pogingen te doen om instructies te verkrijgen. De kantonrechter oordeelt dat gedaagde onvoldoende onderbouwd heeft dat hij dit heeft gedaan. De kantonrechter wijst de vordering van eiser toe.

IT 4065

Bestelknop voldoet aan vereiste uit artikel 6:230v lid 3 BW

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Noord-Nederland 13 sep 2022, IT 4065; ECLI:NL:RBNNE:2022:3328 (Bol.com tegen gedaagde), https://www.itenrecht.nl/artikelen/bestelknop-voldoet-aan-vereiste-uit-artikel-6-230v-lid-3-bw

Ktr. Rb. Noord-Nederland 13 september 2022, IT 4065; ECLI:NL:RBNNE:2022:3328 (bol.com tegen gedaagde) In deze zaak staat een op afstand gesloten koopovereenkomst tussen bol.com en gedaagde centraal. Bij deze overeenkomst moet er onder meer rekening worden gehouden met de informatieplicht uit artikel 6:230v lid 3 BW. Op grond hiervan moet bol.com haar elektronische bestelproces zo inrichten dat het voor consumenten op niet voor misverstand vatbare wijze duidelijk is gemaakt dat de bestelling een betalingsverplichting inhoudt. In dit geval stonden op de bestelknop de woorden ‘Bestelling plaatsen’. De kantonrechter oordeelt dat de woorden ‘Bestelling plaatsen’ gelden als een ondubbelzinnige formulering waaruit de betalingsverplichting duidelijk wordt. Er wordt voldaan aan de verplichting uit artikel 6:230v lid 3 BW en de vorderingen van bol.com komen daarom voor toewijzing in aanmerking.

IT 4055

Handelswijze kon tot opzegging overeenkomst leiden

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Gerechtshof Den Haag 23 aug 2022, IT 4055; ECLI:NL:GHDHA:2022:1548 (HMF tegen DraadData), https://www.itenrecht.nl/artikelen/handelswijze-kon-tot-opzegging-overeenkomst-leiden

Hof Den Haag 23 augustus 2022, IT 4055; ECLI:NL:GHDHA:2022:1548 (HMF tegen DraadData) HMF en DraadData hebben op 23 augustus 2016 een overeenkomst gesloten. Op 5 oktober 2018 stuurt HMF DraadData enkele facturen, die DraadData vervolgens niet (volledig) heeft voldaan. DraadData heeft op 31 oktober 2018 de overeenkomst eenzijdig opgezegd. Op 25 januari 2019 stuurt HMF nog twee facturen aan DraadData, die DraadData vervolgens (ook) niet voldoet. De rechtbank heeft in het vonnis van 12 februari 2022 de vorderingen van HMF afgewezen en oordeelt onder meer dat de overeenkomst rechtsgeldig geëindigd is per 31 december 2018. HMF is in hoger beroep gekomen tegen het vonnis van de rechtbank. Zij wil dat het vonnis van de rechtbank vernietigd wordt en haar vorderingen alsnog worden toegewezen.

IT 4053

Overeenkomst mocht worden opgezegd

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Gerechtshof Amsterdam 12 jul 2022, IT 4053; ECLI:NL:GHAMS:2022:2032 (Appellante tegen T-Mobile), https://www.itenrecht.nl/artikelen/overeenkomst-mocht-worden-opgezegd

Hof Amsterdam 12 juli 2022, IT 4053; ECLI:NL:GHAMS:2022:2032 (appellante tegen T-Mobile) Appellante is een aanbieder van mobiele telefonie via het netwerk van een netwerkoperator. Appellante had met Tele2 een overeenkomst gesloten, maar nadat T-Mobile Tele2 had overgenomen, heeft T-Mobile de overeenkomst opgezegd. Appellante meent dat deze opzegging niet rechtsgeldig was omdat er een duurzame samenwerking was aangegaan. Zij vordert onder meer nakoming van de overeenkomst. Het hof oordeelt dat appellante een spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorziening. Het hof is van oordeel dat appellante er niet op mocht vertrouwen dat T-Mobile alleen gebruik zou maken van de opzeggingsmogelijkheden wanneer er sprake zou zijn van een zwaarwichtige reden. Het hof meent verder dat de gebruikmaking van de opzeggingsmogelijkheid door T-Mobile naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar is en dat er geen sprake is van een tekortkoming aan de kant van T-mobile. Het hof komt tot de conclusie dat alle grieven falen. Het vonnis waarvan beroep zal worden bekrachtigd.

IT 4052

Geen onrechtmatige daad dan wel tekortkoming

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Rotterdam 31 aug 2022, IT 4052; ECLI:NL:RBROT:2022:7377 (Eiseres tegen Web-Company ), https://www.itenrecht.nl/artikelen/geen-onrechtmatige-daad-dan-wel-tekortkoming

Rb. Rotterdam 31 augustus 2022, IT 4052; ECLI:NL:RBROT:2022:7377 (eiseres tegen Web-Company) Eiseres verkoopt via een webshop haar kleding en accessoires. Zij maakt hierbij gebruik van softwareapplicaties. Web-Company is een IT-dienstverlener en houdt zich bezig met het bouwen van websites, webwinkels, apps en Software. Op 10 maart 2020 hebben partijen een overeenkomst gesloten. In deze zaak vordert eiseres onder meer dat de rechtbank voor recht verklaart dat Web-Company een onrechtmatige daad heeft gepleegd, dan wel toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van een op haar rustende verbintenis. Daarnaast vordert eiseres een verklaring voor recht dat de algemene voorwaarden van Web-Company niet of niet meer op de overeenkomst van toepassing zijn, dan wel dat Web-Company geen beroep toekomt op de bedingen in de algemene voorwaarden.

IT 4051

Bestelknop met 'bevestig je aanvraag' voldoet niet aan 6:230v lid 3 BW

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Overijssel 19 jul 2022, IT 4051; ECLI:NL:RBOVE:2022:2471 (Innova tegen gedaagde), https://www.itenrecht.nl/artikelen/bestelknop-met-bevestig-je-aanvraag-voldoet-niet-aan-6-230v-lid-3-bw

Ktr. Rb. Overijssel 19 juli 2022, IT 4051; ECLI:NL:RBOVE:2022:2471 (Innova tegen gedaagde) Innova heeft een vordering ingesteld die betrekking heeft op een overeenkomst die op afstand tot stand is gekomen tussen haar en gedaagde (consument). Bij dit soort overeenkomsten gelden er extra contractuele informatieplichten voor de handelaar, zoals die uit artikel 6:230v lid 3 BW. Op grond van dit artikel moet de handelaar het elektronische bestelproces zo vormgeven dat de consument een aanbod pas kan aanvaarden wanneer hem duidelijk is geworden dat zijn bestelling een betalingsverplichting inhoudt. Op de bestelknop staan de woorden ‘bevestig je aanvraag’. De kantonrechter oordeelt dat hiermee niet voldaan is aan de verplichting uit artikel 6:230v lid 3 BW. De kantonrechter zal daarom de gehele overeenkomst vernietigen.

IT 4045

Mogelijke fout in formulering memorie van grieven

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 8 feb 2022, IT 4045; ECLI:NL:GHSHE:2022:321 (Keytech tegen Btech), https://www.itenrecht.nl/artikelen/mogelijke-fout-in-formulering-memorie-van-grieven

Hof Den Bosch 8 februari 2022, IT 4045; ECLI:NL:GHSHE:2022:321 (Keytech tegen Btech) Keytech is een bedrijf dat zich bezighoudt met het aanleggen en onderhouden van mobiele telecomnetwerken en -installaties. Btech is en bedrijf dat zich bezighoudt met het aanleggen, vervangen en testen van telecominstallaties en GSM-masten. In 2018 heeft Keytech Btech verschillende opdrachten gegeven voor het uitvoeren van werkzaamheden aan telecominstallaties. Juli 2018 is er discussie ontstaan over de hoogte van door Btech gestuurde facturen. Keytech startte onderhavige procedure omdat zij meende dat Btech ten onrechte beslagen had gelegd ten laste van Keytech. Keytech vorderde daarom een aantal bedragen die Btech volgens haar verschuldigd waren. Door de rechtbank werden, bij vonnis van 11 september 2019, de vorderingen van Keytech afgewezen. Het hof stelt vast dat er wellicht sprake is van een fout in de formulering van de memorie van grieven en geeft Keytech daarom de mogelijkheid hierover bij akte uitsluitsel te bieden. Het hof verwijst de zaak naar de rol van 8 maart 2022 en houdt iedere verdere beslissing aan.