Contracten

IT 3933

Tekortgeschoten bij nakomen verbintenissen IT-project

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10 mei 2022, IT 3933; (Kabel-Zaandam tegen Columbus ), http://www.itenrecht.nl/artikelen/tekortgeschoten-bij-nakomen-verbintenissen-it-project

Hof Arnhem-Leeuwarden 10 mei 2022, IT 3933; 200.210.787 (Kabel-Zaandam tegen Columbus) en Hof Arnhem-Leeuwarden 31 juli 2019, 200.210.787 (Kabel-Zaandam tegen Columbus) In 2012 zijn Kabel-Zaandam en Columbus een overeenkomst aangegaan voor het uitvoeren van een IT-project, waarbij Columbus zijn diensten ter beschikking stelde aan Kabel-Zaandam. Kabel-Zaandam heeft de overeenkomst vervolgens ontbonden, vanwege de exorbitante budgetoverschrijding van Columbus, deadlines die niet werden gehaald en het niet leveren van werkende systemen. Columbus eist vervolgens bij het hof betaling van de onbetaalde facturen, gezien Kabel-Zaandam verdere betalingen heeft opgeschort. Het hof verklaart voor recht dat Columbus toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van diens verbintenissen jegens Kabel-Zaandam en vernietigt het vonnis van 19 oktober 2016 . 

IT 3918

Tussentijdse opzegging van overeenkomst

Stichting Geschillenoplossing automatisering 1 jul 2020, IT 3918; (Leverancier tegen Afnemer), http://www.itenrecht.nl/artikelen/tussentijdse-opzegging-van-overeenkomst
SGOA

SGOA Haarlem 1 juli 2020, IT 3918; vonnis 45 (Leverancier tegen Afnemer) In dit arbitragegeschil gaat het om een tussentijdse opzegging van een overeenkomst betreffende de afneming van zoekmachineoptimalisatie van Leverancier. Afnemer gebruikt deze zoekmachineoptimalisatiedienst van Leverancier voor diens groothandel in parfums en cosmetica. Leverancier verzoekt vervolgens betaling van de openstaande facturen en een betaling vanwege het tussentijds opzeggen van de overeenkomst. De arbiter wijst de vorderingen van leverancier toe. Aldus de arbiter, is Leverancier niet tekortgeschoten in de nakoming van de verbintenissen noch zijn er omstandigheden van het geval die eisen dat op grond van de redelijkheid en billijkheid dit tot een andere uitkomst brengt.

IT 3923

Crypto-investering in niet-bestaande vennootschap

Rechtbank Amsterdam 13 apr 2022, IT 3923; ECLI:NL:RBAMS:2022:1929 (Crypto-investering), http://www.itenrecht.nl/artikelen/crypto-investering-in-niet-bestaande-vennootschap

Rb. Amsterdam 13 april 2022, IT 3923; ECLI:NL:RBAMS:2022:1929 (Crypto-investering) Eiser heeft geïnvesteerd in het start-up bedrijf van gedaagde. Na een initiële investering in cryptovaluta, heeft gedaagde verzocht aan eiser om tevens 6.500.000 Kardiachain (KAI) over te maken als lening om een KAI validator node te verkrijgen. Eiser gaf hier gehoor aan. Eiser stelt vervolgens in casu dat gedaagde tekort is geschoten in de nakoming van de verbintenissen die zijn gesloten tussen partijen en bovendien stelt eiser dat deze is misleid gezien de omstandigheden van het geval. De vorderingen van eiser richten zich op de betalingen ten aanzien van de start-up en de lening ten aanzien van de node. Aldus de rechtbank heeft gedaagde eiser misleid ten aanzien van de investering in de start-up door valse informatie te verschaffen, waardoor eiser schade lijdt. Deze krijgt eiser vergoed, waardoor eiser in die toestand moet worden gebracht, in welke hij zou zijn geweest indien het schadeveroorzakende feit zou zijn uitgebleven. Ten aanzien van de node is de lening opeisbaar geworden, gezien het verstrijken van de termijnen die waren afgesproken tussen partijen. Ook deze vordering tot betaling kan aan eiser worden toegewezen.

IT 3924

Ook geleende bitcoins moeten terugbetaald

Rechtbank Rotterdam 20 apr 2022, IT 3924; ECLI:NL:RBROT:2022:3208 (Bitcoin mining), http://www.itenrecht.nl/artikelen/ook-geleende-bitcoins-moeten-terugbetaald

Rb. Rotterdam 20 april 2022, IT 3924; ECLI:NL:RBROT:2022:3208 (Bitcoin mining) Partijen hebben meermaals contact gehad over het 'minen' van bitcoins. Eiser heeft in het vervolg hiervan aan gedaagde een bepaald bedrag en twee bitcoins uitgeleend, die eiser in dit onderhavige geval terugvordert. Bestaan en inhoud van deze overeenkomst volgen uit opgenomen telefoongesprekken tussen partijen. Op grond van de overeenkomst is gedaagde gehouden tot terugbetaling van het geleende. In dit kader dient louter de waarde van de twee bitcoins te worden terugbetaald, waarbij als peildatum de datum van de uitspraak betreft. Gezien gedaagde in reconventie niet voldeed aan zijn stelplicht, worden zijn vorderingen afgewezen.

IT 3922

IT-diensten centraal bij overeenkomst tot opdracht

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 19 apr 2022, IT 3922; ECLI:NL:GHSHE:2022:1256 (BMS tegen Geïntimeerde), http://www.itenrecht.nl/artikelen/it-diensten-centraal-bij-overeenkomst-tot-opdracht

Hof 's-Hertogenbosch 19 april 2022, IT 3922; ECLI:NL;GHSHE:2022:1256 (BMS tegen Geïntimeerde) BMS levert beveiligingsdiensten aan klanten. Geïntimeerde is in 2018 een overeenkomst met BMS aangegaan, met als doel IT-diensten voor BMS te verrichten. In het bijzonder zou geïntimeerde software ontwikkelen voor BMS. Deze overeenkomst loopt stuk en BMS stelt dat de overeenkomst moet worden ontbonden vanwege de omstandigheid dat geïntimeerde geen software zou hebben ontwikkeld voor BMS. Daarnaast verlangt BMS dat geïntimeerde het betaalde geld aan haar terugbetaald. De stelplicht en bewijslast van deze vorderingen rust hierbij in beginsel op BMS. BMS kon volgens het hof niet voldoende stellen dat geïntimeerde tekort was geschoten in de nakoming van de verbintenis. Hierdoor kon de ontbinding niet worden gerechtvaardigd. Ook ten aanzien van de terugvordering lukt het BMS niet om de eerdere motivering van de kantonrechter te verwerpen. De grieven van BMS slagen dus niet en het hof bekrachtigd het bestreden vonnis.

IT 3913

Implementatie van c2GO bij Peelgemeenten

Rechtbank Oost-Brabant 20 apr 2022, IT 3913; ECLI:NL:RBOBR:2022:1535 (Peelgemeenten tegen Info Support), http://www.itenrecht.nl/artikelen/implementatie-van-c2go-bij-peelgemeenten

Rb. Oost-Brabant 20 april 2022, IT 3913; ECLI:NL:RBOBR:2022:1535 (Peelgemeenten tegen Info Support) Bij de Peelgemeenten zou na 13 oktober 2016 de applicatie c2GO worden geïmplementeerd door Info Support. Op deze datum zijn twee overeenkomsten gesloten waartoe Info Support zich verplicht deze verbintenissen na te komen. Naast dat de implementatie van de applicatie relatief laat was, ontstaan tevens diverse problemen waardoor verscheidene verbeteringen aan de applicatie moeten worden gedaan door Info Support. Vervolgens vindt opzegging van de overeenkomst plaats door Info Support, waardoor de Peelgemeenten op zoek gaan naar een andere applicatie. De Peelgemeenten vorderen vervolgens in casu één schadevergoeding voor de onrechtmatige opzegging van de overeenkomsten en één schadevergoeding voor overige tekortkomingen in nakoming van de overeenkomsten.

IT 3904

Overeenkomst niet ontbonden wegens afwezigheid fatale termijn

Rechtbank Noord-Holland 17 nov 2021, IT 3904; ECLI:NL:RBNHO:2021:11291 (Vloerkledenwinkel tegen Pixelindustries), http://www.itenrecht.nl/artikelen/overeenkomst-niet-ontbonden-wegens-afwezigheid-fatale-termijn

Rb Noord-Holland 17 november 2021, IEF 20667, IT 3904; ECLI:NL:RBNHO:2021:11291 (Vloerkledenwinkel tegen Pixelindustries) Pixelindustries heeft in opdracht van Vloerkledenwinkel een app ontwikkeld, waarmee Vloerkledenwinkel online haar producten wilde aanbieden. Het was de bedoeling dat klanten van Vloerkledenwinkel met de app digitaal een vloerkleed konden projecteren op de vloer van een zelfgekozen ruimte, waarna klanten dat vloerkleed via de app bij haar konden bestellen. De datum van oplevering van de app is herhaaldelijk uitgesteld. Omdat de app ook na de laatste door Vloerkledenwinkel gestelde termijn niet werd opgeleverd, heeft Vloerkledenwinkel de overeenkomst met Pixelindustries ontbonden.

IT 3902

Elektronische handtekening niet dezelfde rechtsgevolgen als handgeschreven handtekening

Rechtbank Noord-Holland 16 mrt 2022, IT 3902; ECLI:NL:RBNHO:2022:2255 (Piggy tegen gedaagde), http://www.itenrecht.nl/artikelen/elektronische-handtekening-niet-dezelfde-rechtsgevolgen-als-handgeschreven-handtekening

Ktr. Rb Noord-Holland 16 maart 2022, IT 3902; ECLI:NL:RBNHO:2022:2255 (Piggy tegen gedaagde) Piggy stelt dat zij een overeenkomst is aangegaan met gedaagde, waarbij Piggy zich verplichtte om licenties en hardware te leveren aan gedaagde. Gedaagde heeft hier echter niet voor betaald en Piggy vordert nu betaling van de factuur. Gedaagde stelt zich op het standpunt dat er geen overeenkomst bestaat, omdat zij enkel heeft getekend voor nadere informatie. Gedaagde heeft een handtekening gezet op een tablet van Piggy in een systeem van Piggy. De kantonrechter oordeelt dat deze methode onvoldoende betrouwbaar is en stelt Piggy in de gelegenheid bewijs te leveren van haar stelling dat gedaagde de overeenkomst en het bestelformulier digitaal heeft ondertekend.