IT 3247

Applicatie is geen misleidende of ongeoorloofde vergelijkende reclame

Hof Den Haag 12 mei 2020, IEF 19428, RB 3437, IT 3247; ECLI:NL:GHDHA:2020:1623 (Cosanta tegen Caesar en Chemrade) Misleidende reclame. Zie eerder [IEF 17613]. Cosanta levert een softwareapplicatie onder de naam STOFFENMANAGER, waarin informatie wordt gegeven op het gebied van gevaarlijke stoffen. Cosanta meent dat sprake is van misleidende en ongeoorloofde vergelijkende reclame door Caesar en Chemrade. In eerste aanleg zijn de vorderingen van Cosanta afgewezen. Cosanta vordert alsnog toewijzing van de door haar ingestelde vorderingen. Het relevante publiek zal het teken ‘stoffenmanager’ niet opvatten als aanduiding voor de door Cosanta afkomstige applicatie, omdat het teken ‘stoffenmanager’ beschrijvend is. Van inburgering is evenmin sprake. Daarnaast legt Cosanta aan de misleiding ten grondslag dat Chemrade onterecht de indruk zou wekken dat haar applicatie over dezelfde functionaliteiten beschikt als die van Cosanta, omdat zij gebruik zou maken van een verouderde versie van het algoritme. Niet kan worden aangenomen dat er meerdere versies van het algoritme bestaan. De uitingen van Chemrade zijn voldoende duidelijk, adequaat en niet misleidend. Er is geen sprake is van misleiding of ongeoorloofde vergelijkende reclame. De vorderingen van Cosanta worden afgewezen en het vonnis wordt bekrachtigd.

4.9. Net zoals de rechtbank is het hof derhalve van oordeel dat het relevante publiek het teken ‘stoffenmanager’ zal begrijpen als een verwijzing naar het Algoritme en/of de (functionaliteiten geboden door de) daarop gebaseerde open source software applicatie. Daaruit vloeit voort dat niet kan worden aangenomen dat het relevante publiek het gebruik van het teken ‘stoffenmanager’ zal begrijpen als een verwijzing naar (functionaliteiten geboden door) de Applicatie Stoffenmanager van Cosanta. Dat geldt in nog sterkere mate indien het teken ‘stoffenmanager’ wordt gevolgd door ‘model’ of ‘algoritme (schatting)’, zoals in de uitingen van Chemrade c.s. het geval is, waarmee immers evident wordt verwezen naar de achterliggende rekenregel(s) en niet naar de software applicatie. Reeds daarom kan van de door Cosanta gestelde misleiding (over de aard en eigenschappen van het product of de herkomst ervan) of ongeoorloofde vergelijkende reclame geen sprake zijn (…).

4.16. Gelet op het hiervoor in r.o. 4.10-4.15 overwogene kan niet kan worden aangenomen dat er meerdere versies van het Algoritme bestaan en kan Chemrade c.s. dus ook geen verwijt worden gemaakt dat zij onduidelijkheid zou laten bestaan over de door haar aangeboden ‘versie van het algoritme’. Het gebruik van de aanduiding ‘stoffenmanager’ gevolgd door ‘model’ of ‘algoritme (schatting)’, dat immers door het relevante publiek wordt begrepen als aanduiding voor het Algoritme en/of de (functionaliteiten geboden door de) daarop gebaseerde open source software applicatie, is voldoende duidelijk, adequaat en niet misleidend. Tevens volgt daaruit dat Chemrade c.s. zich ook niet schuldig heeft gemaakt aan misleiding of ongeoorloofde vergelijkende reclame door tijdens een lezing, naar aanleiding van een vraag, (bij monde van haar directeur) te antwoorden dat het Algoritme dat in de Applicatie ChemRADE is gebruikt hetzelfde is als die wordt gebruikt op de stoffenmanager.nl website. De vierde en vijfde grief respectievelijk derde en vierde grief van Cosanta slagen derhalve niet.

4.22. De slotsom van het voorgaande is dat niet is komen vast te staan dat sprake is van misleiding of ongeoorloofde vergelijkende reclame door Chemrade c.s. door het gebruik van het teken ‘stoffenmanager (model / applicatie)’ en dat geen van de door Cosanta opgeworpen grieven hout snijden. De vorderingen van Cosanta zullen daarom worden afgewezen en het vonnis van de rechtbank zal worden bekrachtigd. Op de positie / betrokkenheid van Caesar Consult (...) behoeft bij deze stand van zaken niet te worden ingegaan.