IT 3711

Basisschool hoeft gegevens niet te verwijderen

Rechtbank Oost-Brabant, IT 3711; ECLI:NL:RBOBR:2021:5776 (Verzoekers tegen Signum) Beschikking. Verzoekers zijn de ouders van een kind dat op basisschool Het Palet te ’s-Hertogenbosch zat. Het Palet valt onder stichting Signum. Door een conflict tussen verzoekers en Het Palet over bevindingen van de leerkracht over de houding en gedrag van het kind hebben verzoekers het kind aangemeld bij basisschool Het Noorderlicht. Bij deze aanmelding zijn de KIJK- en ZIEN- rapportages over het kind opgesteld door Het Palet ter beschikking gesteld. Door de ZIEN-rapportage besloot Het Noorderlicht het kind niet te plaatsen. Verzoekers verzoeken de rechtbank om Signum te bevelen de ZIEN-rapportage zoals opgenomen in de systemen van basisschool Het Palet volledig te vernietigen. De rechtbank oordeelt dat de basisschool Het Palet op basis van artikel 8 lid 6 Wpo verplicht is een leerling- en onderwijssysteem te gebruiken. Dit geeft basisschool Het Palet voldoende rechtsgrondslag voor het behouden van de gegevens in kwestie. Het verzoek wordt afgewezen.

4.6. De rechtbank is van oordeel dat artikel 8 Wpo een voldoende rechtsgrondslag biedt zoals bedoeld in artikel 6 lid 1, onder c AVG voor het verwerken van de persoonsgegevens van de leerlingen in een leerlingvolgsysteem zoals dat door Het Palet is gehanteerd en dat mede betrekking heeft op hun sociaal-emotionele ontwikkeling. De rechtbank verwijst in dit verband naar overweging 45 in de considerans bij de AVG waaruit blijkt dat de AVG niet voorschrijft dat (in geval van het voldoen aan een wettelijke verplichting) voor elke afzonderlijke verwerking specifieke wetgeving is vereist en volstaan kan worden met wetgeving die als basis fungeert voor verscheidene verwerkingen op grond van een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

Het Palet mocht dus naar het oordeel van de rechtbank om te voldoen aan het bepaalde in artikel 8 Wpo in beginsel persoonsgegevens van [kind] op het gebied van haar sociaal-emotionele ontwikkeling verwerken door [kind] te observeren en de uitkomsten, die kwalificeren als persoonsgegevens, verwerken.