IT 2754

Belang privacy werknemers moet wijken voor belang bij getuigenverhoor

Rechtbank Noord-Holland 11 april 2019, IT 3754; ECLI:NL:RBNHO:2019:3366 (X tegen Blue ICT) Privacy. Werknemers van Blue ICT hebben werkzaamheden verricht ten behoeve van eiseres. Eiseres heeft de door Blue ICT gestuurde facturen niet voldaan, en stelt dat Blue ICT tekort is geschoten in het nakomen van haar verbintenissen. De kantonrechter heeft eiseres veroordeeld tot betaling van het door Blue ICT gevorderde bedrag. Eiseres heeft hiertegen hoger beroep ingesteld. In verband met dit hoger beroep heeft eiseres verzocht om woonadressen van medewerkers van Blue ICT, zodat zij hen kan oproepen voor een voorlopig getuigenverhoor. Blue ICT heeft tot nog toe echter geweigerd deze gegevens af te staan. Deze adressen zijn door eiseres niet (eenvoudig) te achterhalen. Wel heeft ze deze nodig voor het oproepen van getuigen. Hoewel de desbetreffende medewerkers niet wensen bij het geschil betrokken te worden, moet dit belang wijken voor het belang van eiseres een getuigenverhoor te kunnen houden. De vordering wordt derhalve toegewezen.

2.3. Het standpunt dat [eiseres] zelf op eenvoudige wijze achter de gevraagde adressen kan komen, wordt verworpen. Anders dan mr. Lubach betoogt, kan de deurwaarder, als hij of zij niet op de hoogte is van de laatst bekende woonadressen van de bewuste medewerkers, niet door middel van de Basisregistratie Personen achterhalen wat hun huidige woonadressen zijn. Dit terwijl mr. Klokkers ingevolge artikel 187, tweede lid onder c, Rv in zijn schriftelijke verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor de (voor)namen en woonplaatsen dient op te geven van de personen die hij als getuigen wil doen horen.

2.4. [gedaagde] heeft ter zitting verklaard dat de nog bij hem werkzame medewerker desgevraagd heeft aangegeven dat hij liever niet bij deze kwestie betrokken wil worden. Indien en voor zover de privacy van bedoelde medewerkers zich (desondanks) verzet tegen het verstrekken van de verzochte gegevens, dient dit belang te wijken voor het belang van [eiseres] om over deze gegevens te beschikken teneinde een voorlopig getuigenverhoor te houden.

2.5. De vordering zal dan ook worden toegewezen. De gevraagde gegevens dienen te worden verstrekt aan mr. Klokkers, die zich daarmee eventueel tot de deurwaarder kan wenden. Aangezien dit een mondeling vonnis betreft dat ten tijde van de zitting nog moest worden uitgewerkt, zal de termijn om hieraan mee te werken worden gesteld op twee dagen na betekening van dit vonnis.