Privacy

IT 3234

Afwijzing verzoek om verwijdering achterstandscodering CKI

Hof 8 sep 2020, IT 3234; ECLI:NL:GHDHA:2020:1569 (Verzoekster tegen ING Bank), http://www.itenrecht.nl/artikelen/afwijzing-verzoek-om-verwijdering-achterstandscodering-cki

Hof Den Haag 8 september 2020, IT 3234; ECLI:NL:GHDHA:2020:1569 (Verzoekster tegen ING Bank) Privacyrecht. Verzoekster verzocht om verwijdering van een achterstandscodering bij het Centraal Kredietinformatiesysteem (CKI) van het Bureau Kredietregistratie (BKR) door ING, maar de rechtbank wees dit bij beschikking af. Verzoekster gaat in hoger beroep tegen deze afwijzing. Partijen zijn het oneens over op welke grond de belangenafweging moet worden gemaakt. De registratie van het CKI vormt een verwerking van persoonsgegevens in de zin van de AVG. De gegevensverwerking valt onder art. 6 lid 1 onder f AVG en niet tevens onder art. 6 lid 1 onder c AVG. Het recht van bezwaar komt derhalve aan verzoekster toe op grond van art. 21 lid 1 AVG en de belangenafweging dient op grond van deze bepaling te geschieden. Bij de beoordeling van het verwijderingsverzoek moet worden voldaan aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. De rechtbank heeft een juiste belangenafweging gemaakt. De grieven van verzoekster falen en de beschikking van de rechtbank wordt bekrachtigd.

IT 3232

Aflevering “Moord of zelfmoord” onrechtmatig

Rechtbank 2 sep 2020, IT 3232; ECLI:NL:RBAMS:2020:4247 (Eiser tegen Talpa), http://www.itenrecht.nl/artikelen/aflevering-moord-of-zelfmoord-onrechtmatig

Rechtbank Amsterdam 2 september 2020, IEF 19404, IT 3232; ECLI:NL:RBAMS:2020:4247 (Eiser tegen Talpa) Mediarecht. Privacy. Portretrecht. Talpa heeft op SBS6 het tv-programma ‘Moord of zelfmoord’ uitgezonden, waarin de presentator en misdaadjournalist zaken onderzoekt die door de politie als zelfmoord zijn bestempeld. Op 18 januari 2018 wordt een aflevering uitgezonden waarin wordt gesuggereerd dat eiser betrokken was bij de dood van een slachtoffer.

IT 3226

Rectificatie deels toegewezen na beschuldiging matchfixing

Rechtbank 11 aug 2020, IT 3226; ECLI:NL:RBGEL:2020:3943 (Beschuldiging matchfixing), http://www.itenrecht.nl/artikelen/rectificatie-deels-toegewezen-na-beschuldiging-matchfixing

Vzr. Rechtbank Gelderland 11 augustus 2020, IT 3226; ECLI:NL:RBGEL:2020:3943 (Beschuldiging matchfixing) Kort geding. Mediarecht. Eiser was tijdens het WK in 1994 bondscoach van het Nigeriaans voetbalelftal. Gedaagde was destijds assistent-bondscoach. In de achtste finale van dit WK verloor Nigeria van Italië. Volgens eiser heeft gedaagde in een radio-interview gezegd dat eiser de wedstrijd voor $ 100.000 had verkocht. Eiser vordert gedaagde te veroordelen zijn uitspraken te rectificeren 1) in Nigeria op het desbetreffende radiostation en 2) volstrekt publiekelijk via een persstatement.
Er volgt een belangenafweging tussen enerzijds het recht op vrijheid van meningsuiting en anderzijds het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Daarbij is onder andere van belang dat een misstand zoals matchfixing naar buiten gebracht moet kunnen worden, maar ook dat die beschuldiging voldoende op feiten gebaseerd moet zijn. Gedaagde heeft verklaard dat er destijds zoveel geruchten en problemen waren dat de matchfixing wel gebeurd kon zijn. Dat zijn geen concrete feiten en omstandigheden die grond bieden voor een dergelijke beschuldiging. Gedaagde heeft aldus onrechtmatig gehandeld tegenover eiser.
Er is geen aanleiding voor rectificatie in Nederland, mede door de media-aandacht in Nederland voor deze rechtzaak en het feit dat het vonnis in het openbaar is uitgesproken. Gedaagde wordt wel veroordeeld tot rectificatie in een Nigeriaanse krant, omdat daar de uitlatingen eiser weerhouden van een nieuwe functie in de voetbal. Gedaagde zal als ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

IT 3225

Data Pro Code goedgekeurd door AP

Autoriteit persoonsgegevens

De Data Pro Code van branchevereniging NLdigital is goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit is de eerste gedragscode voor verwerkers onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die door het AP is goedgekeurd. De reden voor de gedragscode was om op een laagdrempelige manier de bij NLdigital aangesloten ICT-bedrijven te helpen bij hun AVG-compliance. In de gedragscode worden open normen uit de AVG concreet uitgewerkt. Het is aan NLdigital om een toezichthoudend orgaan in te stellen. Dit toezichthoudend orgaan moet vervolgens geaccrediteerd worden door het AP. Momenteel liggen de criteria waaraan het toezichthoudend orgaan dient te voldoen ter advies voor bij het European Data Protection Board (EDPB). Het AP verwacht dit jaar nog uitsluitsel.

IT 3221

iPhone-gebruikers klagen LinkedIn aan wegens privacyschending

LinkedIn is aangeklaagd door een iPhone-gebruiker uit New York door middel van een class action-rechtszaak. De iPhone-gebruiker, Adam Bauer, beweert dat LinkedIn gevoelige informatie van gebruikers waarneemt via de klembord-applicatie van Apple, zonder de gebruikers hiervan op de hoogte te stellen. Het klembord wordt door gebruikers gebruikt om tekst en afbeeldingen te kopiëren en plakken tussen twee Apple-apparaten. Adam Bauer beweert dat LinkedIn niet alleen gegevens op het klembord waarneemt, maar ook toegang heeft tot de apparaten in de buurt van een gebruiker.

IT 3222

Advies Raad van State over wetsvoorstel Tijdelijke wet notificatieapp covid-19

Op 19 augustus 2020 heeft de Afdeling advisering van de Raad van State een advies uitgebracht over het wetsvoorstel Tijdelijke wet notificatieapp covid-19. Zowel het wetsvoorstel als het advies van de Raad van State zijn openbaar gemaakt. Het wetsvoorstel ziet op een tijdelijke wet die de Coronamelder (de corona-app) regelt. De Coronamelder zou de GGD moeten helpen bij het bron- en contactonderzoek. Het wetsvoorstel gaat over de gegevensverwerking die komt kijken bij de app en verbiedt dat mensen verplicht worden de app te gebruiken. De Afdeling advisering van de Raad van State adviseert de regering onder meer om het doel in de wet nog specifieker te formuleren en vast te leggen dat de persoonsgegevens niet voor een ander doel mogen worden gebruikt dan voor het bron- en contactonderzoek. Daarnaast wordt geadviseerd de GGD als verwerkingsverantwoordelijke op grond van de AVG aan te merken. Lees hier de volledige samenvatting of de volledige tekst van het advies van de Raad van State.

IT 3211

Beelden Undercover over misstanden kattenfokkerij niet verboden

Rechtbank 23 jul 2020, IT 3211; ECLI:NL:RBAMS:2020:3634 (Eiseressen tegen Noordkaap en Talpa), http://www.itenrecht.nl/artikelen/beelden-undercover-over-misstanden-kattenfokkerij-niet-verboden

Vzr. Rechtbank Amsterdam 23 juli 2020, IT 3211; ECLI:NL:RBAMS:2020:3634 (Eiseressen tegen Noordkaap en Talpa) Kort geding. Privacyrecht. Mediarecht. Eiseressen vorderen een verbod voor Noordkaap en Talpa om het beeld- en geluidmateriaal dat van eiseressen is gemaakt openbaar te maken, vernietiging van het beeld- en geluidmateriaal en schadevergoeding. Noordkaap heeft aangevoerd dat Eiseres 2 niet in de uitzending zal voorkomen, waardoor zij geen belang heeft bij de vorderingen. Eiseres 1 heeft wel spoedeisend belang bij de vorderingen. Het gaat om beelden die misstanden in de kattenfokkerij aan de kaak moeten stellen. Toewijzing van de vorderingen van Eiseres 1 houdt een beperking in van het in artikel 10 lid 1 van het EVRM neergelegde grondrecht van Noordkaap en Talpa op vrijheid van meningsuiting. Dit recht kan slechts worden beperkt indien dit bij wet is voorzien en noodzakelijk is in een democratische samenleving, bijvoorbeeld ter bescherming van de goede naam en de rechten van anderen (artikel 10 lid 2 EVRM). Hierbij dient een belangenafweging gemaakt te worden. Het staat Noordkaap vrij een dergelijk misstand aan de hand van een concreet voorbeeld aan de kaak te stellen, maar de privacybelangen van Eiseres 1 dienen ook zwaar te wegen. Dit belang is er onder meer in gelegen dat zij in een klein dorp woont en in de horeca werkt, waardoor zij makkelijk wordt herkend. De belangenafweging leidt tot de conclusie dat de vorderingen om de beelden te verbieden of te vernietigen worden afgewezen, maar dat Eiseres 1 wel volledig onherkenbaar in beeld moet worden gebracht. Ook de vordering tot schadevergoeding wordt afgewezen. 

IT 3214

Autoriteit Persoonsgegevens: corona-app waarborgt privacy gebruikers onvoldoende

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vindt dat de app CoronaMelder de privacy van de gebruikers onvoldoende waarborgt. Dit staat in het advies van de AP aan het Ministerie van Volksgezondheid. De AP adviseert dat de minister afspraken moet maken met Google en Apple over de software die zij leveren voor de inzet van de app, dat er een wet moet komen om de inzet van de app goed te regelen en dat duidelijk moet worden dat de servers die de app gebruikt ook veilig zijn. Als deze adviezen zijn opgevolgd, zou de app pas ingezet moeten worden.