Privacy

IT 3084

Verzoek tot verwijdering URL uit Google Search afgewezen

Rechtbank 23 dec 2019, IT 3084; ECLI:NL:RBAMS:2019:9887 (Tandarts tegen Google), http://www.itenrecht.nl/artikelen/verzoek-tot-verwijdering-url-uit-google-search-afgewezen

Rechtbank Amsterdam 23 december 2019, IEF 19191, IT 3084 ; ECLI:NL:RBAMS:2019:9887 (Tandarts tegen Google) Eiser is tandarts met een praktijk in Duitsland en Nederland. Hij heeft opgetreden in twee televisieprogramma’s. In het verleden zijn aan eiser tuchtmaatregelen opgelegd. Eiser verzocht Google een aantal URL’s inzake 'tuchtrechtelijke veroordeling tandarts' te verwijderen uit haar zoekresultaten. Google heeft dit verzoek voor een paar resultaten ingewilligd. Voor de overige URL’s verzoekt eiser nu verwijdering in deze verzoekschriftprocedure. Het standpunt van Google dat enkel sprake is van verwerking persoonsgegevens bij een zoekopdracht 'die uitsluitend de volledige naam bevat' en niet bij een zoekopdracht 'met een volledige naam in combinatie met een bepaalde zoekterm' vindt geen steun in het Costeja-arrest.

IT 3081

Belangenafweging bij verzoek tot verwijdering BKR-registratie

Rechtbank 29 mei 2019, IT 3081; ECLI: ECLI:NL:RBDHA:2019:14670 (Eiser tegen Volkswagen Bank), http://www.itenrecht.nl/artikelen/belangenafweging-bij-verzoek-tot-verwijdering-bkr-registratie

Rechtbank Den Haag 29 mei 2019, IT 3091; ECLI:NL:RBDHA:2019:14670 (Eiser tegen Volkswagen Bank) Eiser heeft met het oog op de aanschaf onder eigendomsvoorbehoud van een Audi, een financial leaseovereenkomst gesloten met Volkswagen Bank. De Audi is door brandstichting teniet gegaan. Eiser is vervolgens op eigen initiatief en zonder instemming van Volkswagen Bank gestopt met de betaling van de maandelijks verschuldigde termijnen. Nadat drie achtereenvolgende maandelijkse termijnen niet waren voldaan is Volkswagen Bank gerechtvaardigd overgegaan tot het verwerken van een A-code. Eiser verzoekt Volkswagen Bank de BKR-registratie te verwijderen, op grond van artikel 79 van de AVG en op artikel 35 lid 1 van de Uitvoeringswet AVG. Besloten dient te worden of de BKR-registratie terecht heeft plaatsgevonden en zo ja, of deze registratie al dan niet dient te worden gehandhaafd. Er is sprake van een terechte (negatieve) BKR-registratie. Tevens wordt gesteld dat ook indien een registratie terecht is gedaan, er steeds een belangenafweging dient plaats te vinden bij een verzoek tot verwijdering of wijziging van een BKR-registratie. Het belang van eiser bij de doorhaling van de BKR-registratie weegt in dit geval zwaarder dan het belang van handhaving van de BKR-registratie. Volkswagen Bank moet de BKR-registratie verwijderen.

IT 3082

EHRM: privacy ontslagen werknemers niet geschonden

Overige instanties 17 okt 2019, IT 3082; (Lopez Ribalda tegen Spanje), http://www.itenrecht.nl/artikelen/ehrm-privacy-ontslagen-werknemers-niet-geschonden

De Grote Kamer van het EHRM 17 oktober 2019, IT 3082, IEFbe 3057(Lopez Ribalda/Spanje) Een supermarktmanager had middels een verborgen camera winkelmedewerkers gefilmd op verdenking van diefstal. De medewerkers bekenden schuld, waarna zij werden ontslagen. De medewerkers waren van mening dat hun privacy was geschonden en wendden zich tot het EHRM. In hun eerste arrest van 9 januari 2018 werd geoordeeld dat het recht op privacy van de ontslagen werknemers is geschonden. De Spaanse regering was het niet eens met de beslissing van het EHRM en verzocht om een verwijzing van de zaak naar de Grote Kamer.

Het eerdere arrest van het EHRM is vernietigd. Op haar oordeel dat de privacy van de ontslagen werknemers niet geschonden is, heeft de Grote Kamer onder andere ten grondslag gelegd dat:

(i)                  de video-surveillance slechts op een deel van de winkel zag,
(ii)                de duur van de surveillance van 10 dagen niet langer was dan noodzakelijk om de diefstal aan het licht te brengen,
(iii)               de verdenking zag op ernstig wangedrag, en
(iv)               er gefilmd werd in een openbare ruimte en niet in een toilet of kleedkamer.

IT 3074

Privacy schending door buren wordt onvoldoende aangetoond

Hof 10 mrt 2020, IT 3074; ECLI:NL:GHARL:2020:2143 (Privacy tussen buren), http://www.itenrecht.nl/artikelen/privacy-schending-door-buren-wordt-onvoldoende-aangetoond

Hof Arnhem-Leeuwarden 10 maart 2020, IT 3074; ECLI:NL:GHARL:2020:2143 (Privacy tussen buren) Appellant en geïntimeerden zijn buren. Tussen de achtertuinen van partijen staat een schutting. Beide partijen hebben of hadden een of meer beveiligingscamera’s aan/in hun woning geplaatst. Appellant vorderde onder andere voor hoger beroep van belang veroordeling van geïntimeerden om aan te tonen dat hun camera het perceel van appellant niet in beeld brengt en (voorwaardelijk) een LED-lamp zo aan te passen dat die geen licht meer in de tuin van appellant schijnt. Geïntimeerden vorderden onder andere voor hoger beroep van belang veroordeling van appellant om de begroeiing te verwijderen van de schutting in de achtertuin en aan te tonen dat zijn camera het perceel van geïntimeerden niet in beeld brengt.

IT 3073

Ontwerpbesluit digitale overheid

rijksover

Minister Knops van Binnenlandse Zaken heeft de Eerste en Tweede Kamer een ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit verwerking persoonsgegevens generieke digitale infrastructuur in verband met het stellen van de kaders voor informatieveiligheid en persoonsgegevensverwerking (Besluit digitale overheid) aangeboden.

De voorlegging geschiedt in het kader van de voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 25, leden 1 en 2) van de voorgenomen Wet digitale overheid en biedt de Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld.

Lees hier de Kamerbrief en het Ontwerpbesluit met Nota van Toelichting digitale overheid.

IT 3068

Innova pleegt deels onrechtmatige concurrentie jegens VATfree

Rechtbank 5 mrt 2020, IT 3068; ECLI:NL:RBAMS:2020:1467 (VATfree tegen Innova), http://www.itenrecht.nl/artikelen/innova-pleegt-deels-onrechtmatige-concurrentie-jegens-vatfree

Vzr. Rechtbank Amsterdam 5 maart 2020, IEF 19079, IT 3068; ECLI:NL:RBAMS:2020:1467 (VATfree tegen Innova) VATfree biedt aan inwoners van buiten de EU een dienst aan die inhoudt dat zij de btw-teruggave regelt indien die personen in Nederland privé-aankopen hebben gedaan en die aankopen vervolgens meenemen naar een land buiten de EU. VATfree levert daarnaast diensten aan Nederlandse winkeliers, gericht op het faciliteren van btw-teruggave aan bovengenoemde particulieren. Innova biedt op de Nederlandse markt dezelfde dienst aan als VATfree. Innova heeft op enig moment een aantal e-mails gestuurd naar klanten van VATfree, waarin zij zich negatief uitlaat over VATfree. Laatstgenoemde stelt dat de manier waarop dit gebeurd is onrechtmatig is en vordert schadevergoeding en rectificatie van de e-mails van Innova.

IT 3067

Servicekosten Airbnb in strijd met de wet

Rechtbank 9 mrt 2020, IT 3067; ECLI:NL:RBAMS:2020:1477 ( Klant tegen Airbnb), http://www.itenrecht.nl/artikelen/servicekosten-airbnb-in-strijd-met-de-wet

Ktr. Rechtbank Amsterdam 9 maart 2020, IT 3067; ECLI:NL:RBAMS:2020:1477 (Klant tegen Airbnb) Airbnb exploiteert een digitaal platform waarop accommodaties wereldwijd te huur worden aangeboden. Woningbezitters die via Airbnb woonruimte aanbieden en huurders betalen aan Airbnb bemiddelingskosten. Volgens eiser, een klant van Airbnb, handelde het bedrijf in strijd met het wettelijke verbod om bij het ‘dienen van twee heren’ bemiddelingskosten te vragen van zowel de verhuurder als de particuliere huurder. Airbnb verweerde zich onder meer door te stellen dat haar diensten onder het Ierse recht vallen, waar er geen verbod op het dienen van twee heren is. Bovendien zou de bepaling zoals die in Nederland geldt, bedoeld zijn voor de verhuur of verkoop van permanente woonruimte en niet voor tijdelijke (vakantie)verhuur. Ook zouden de diensten van Airbnb überhaupt niet te kwalificeren zijn als ‘bemiddeling’. Er wordt in geen van de stellingen van Airbnb meegegaan. Airbnb handelt in strijd met de wet door bij zowel huurders als verhuurders bemiddelingskosten in rekening te brengen. Airbnb moet de man de bemiddelingskosten van in het verleden gemaakte boekingen terugbetalen.

IT 3064

Autoriteit Persoonsgegevens publiceert normuitleg ‘gerechtvaardigd belang’

Autoriteit persoonsgegevens

Een verwerking van persoonsgegevens is altijd een inmenging op het fundamentele recht op bescherming van persoonsgegevens. Daardoor is iedere verwerking in beginsel onrechtmatig. Maar de verwerking van persoonsgegevens is in veel gevallen noodzakelijk. Daarom biedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een juridische basis om tóch persoonsgegevens te mogen verwerken. Deze basis bestaat uit zes grondslagen.

Lees hier de publicatie van de Autoriteit Persoonsgegevens.