Privacy

IT 2604

Niet verwijderen URL's is niet onrechtmatig: zeer groot belang bij publiek om over informatie te beschikken

Hof 5 jun 2018, IT 2604; ECLI:NL:GHDHA:2018:1296 (Appellant tegen Google), http://www.itenrecht.nl/artikelen/niet-verwijderen-url-s-is-niet-onrechtmatig-zeer-groot-belang-bij-publiek-om-over-informatie-te-besc

Hof Den Haag 5 juni 2018, IT 2604; ECLI:NL:GHDHA:2018:1296 (Appellant tegen Google) Privacy. Recht om vergeten te worden. Zie eerder IT 2234. Appellant heeft zich bij herhaling schuldig gemaakt aan misdrijven die steeds bij zakelijke contacten werden gepleegd. Het laatste feit heeft nog maar vrij kort geleden plaatsgeven, wat er niet op duidt dat Appellant van zins zou zijn om zijn leven te beteren. Er bestaat bij het publiek een zeer groot belang om te kunnen beschikken over de informatie als waarnaar wordt verwezen in de URL’s die Appellant verwijderd wil zien. Personen moet immers kunnen weten dat zij zeer ernstige risico’s lopen wanneer zij met Appellant in zee zouden willen gaan. Google handelt niet onrechtmatig door de bedoelde URL’s en zoekresultaten niet te verwijderen. Verder heeft Appellant in cassatie niet tijdig het standpunt ingenomen dat het hof zijn vorderingen mede op basis van artikel 16 Wbp had moeten beoordelen. De vermeerdering van de grondslag komt in strijd met de goede procesorde. Het bestreden vonnis wordt bekrachtigd.

IT 2602

Gerechtshof bevestigt HR: bij het publiek bestaat zeer groot belang om te kunnen beschikken over informatie appellant

Hof 5 jun 2018, IT 2602; ECLI:NL:GHDHA:2018:1296 (Appellant tegen Google), http://www.itenrecht.nl/artikelen/gerechtshof-bevestigt-hr-bij-het-publiek-bestaat-zeer-groot-belang-om-te-kunnen-beschikken-over-info

Gerechtshof Den Haag 5 juni 2018 IT 2602; ECLI:NL:GHDHA:2018:1296 (Google). Privacybescherming. Privacy. Recht om vergeten te worden. Het Hof bevesigt uitspraak van HR [IT 2234].

In een aflevering van 'Misdaadverslaggever' zijn camerabeelden getoond van appellant met een vermeende huurmoordenaar. Appellant is op 15 augustus 2012 in eerste aanleg veroordeeld. Invullen van zijn volledige naam levert verwijzingen op naar websites met initialen. Het Hof bevesigt uitspraak van HR [IT 2234]. Naar het oordeel van het hof bestaat bij het publiek een zeer groot belang om te kunnen beschikken over informatie als waarnaar wordt verwezen in de URL’s die appellant verwijderd wil zien. Personen moeten immers kunnen weten dat zij ernstige risico’s lopen wanneer zij met appellant in zee zouden willen gaan, en zelfs zeer ernstige risico’s wanneer zij met hem in concurrentie zouden willen treden. Dit belang bij het publiek is – in elk geval op dit moment nog – zo groot dat het een rechtvaardiging vormt voor een inmenging in het privéleven van appellant, ook al betreft het hier gevoelige persoonsgegevens van hem, te weten strafrechtelijke persoonsgegevens. Het is juist de beschikbaarstelling van deze gegevens die nodig is om het publiek op een adequate manier voor die (zeer) ernstige risico’s te kunnen waarschuwen. Het betoog dat ‘in abstracto’ geen rangorde geldt tussen de aan de orde zijnde rechten, en dat geen ‘bijzondere redenen’ nodig zijn om een inmenging in de grondrechten van betrokkene te rechtvaardigen, berust op een onjuiste rechtsopvatting. Het gerechtshof bekrachtigt het gewezen vonnis van de voorzieningenrechter.

 

IT 2603

Uitzenden tv-programma 'Foute boel' met woning in beeld is niet in strijd met de AVG

Rechtbank 5 jul 2018, IT 2603; ECLI:NL:RBZWB:2018:4139 (eisers tegen Talpa TV), http://www.itenrecht.nl/artikelen/uitzenden-tv-programma-foute-boel-met-woning-in-beeld-is-niet-in-strijd-met-de-avg

Vzr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 5 juli 2018, IEF 17836; IT 2603; ECLI:NL:RBZWB:2018:4139 (eisers tegen Talpa TV) Mediarecht. AVG. Privacy. Rechtspraak.nl: Verbod gevraagd om een aflevering van het televisieprogramma ‘Foute boel’ uit te zenden omdat een woning is gefilmd. De wijze waarop de filmbeelden van de woning tot stand zijn gekomen, is niet onrechtmatig. Het uitzenden van die beelden is evenmin onrechtmatig en niet in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De uitzending mag doorgaan.

IT 2601

Belastingdienst verwerkt burgerservicenummers in strijd met de wet

Onderzoeksrapport AP 26 juni 2018, verwerking van BSN in btw-identificatienummers door Belastingdienst. De Belastingdienst heeft geen wettelijke basis om het burgerservicenummer (BSN) te gebruiken in het btw-identificatienummer van zelfstandigen met een eenmanszaak. Dit blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De Belastingdienst moet de geconstateerde overtredingen zo snel mogelijk beëindigen. Gebeurt dat niet, dan kan de AP handhavende maatregelen treffen.

IT 2599

HvJ EU: geloofsgemeenschap is samen met haar leden verantwoordelijk voor verwerking van persoonsgegevens die bij een van-huis-tot-huisverkondiging zijn verzameld

Hof van Jusitie EU 10 jul 2018, IT 2599; ECLI:EU:C:2018:551 (Tietosuojavaltuutettu tegen Jehova's getuigen), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hvj-eu-geloofsgemeenschap-is-samen-met-haar-leden-verantwoordelijk-voor-verwerking-van-persoonsgegev

HvJ EU 10 juli 2018, IEFbe 2649; IT 2599; ECLI:EU:C:2018:551; C-25/17; (Tietosuojavaltuutettu tegen Jehova's getuigen) Privacy. Uit het persbericht: Een geloofsgemeenschap zoals de gemeenschap van Jehova’s getuigen is samen met haar leden-verkondigers verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die in het kader van een van-huis-tot-huisverkondiging zijn verzameld. Bij de in het kader van een dergelijke activiteit verrichte verwerking van persoonsgegevens moeten de regels van het Unierecht betreffende de bescherming van de persoonsgegevens in acht worden genomen

IT 2589

ACM verzoekt AP om advies over codewijzigingsvoorstel Nedu en Netbeheer Nederland over dataveiligheid

ACM Adviesaanvraag codevoorstel Dataveiligheid, 23 oktober 2017. Naar aanleiding van het Actieplan Dataveiligheid van EnergieNederland, Netbeheer Nederland en de Vrijhandelsorganisatie Elektriciteit en Gas (VOEG) heeft de Autoriteit Consument & Markt op 29 mei 2017 een voorstel ontvangen van NEDU (Nederlandse EnergieData Uitwisseling) tot wijziging van de Informatiecode elektriciteit en gas (hierna: ICeg). De ACM moet de voorgestelde wijzigingen beoordelen en het is aan de ACM om de wijzigingen vast te stellen. Ter voorbereiding op haar besluitvorming verzoekt de ACM de Autoriteit persoonsgegevens een advies uit te brengen (Adviesaanvraag). De AP heeft bezwaar tegen het voorstel en adviseert u dit niet aldus vast te stellen.

IT 2587

Mogelijk ander belang bij verzoek tot inzage ex 35 Wbp is ontoereikend om misbruik van recht aan te nemen

Hof 31 okt 2017, IT 2587; ECLI:NL:GHDHA:2017:3011 (Appellant tegen Bankiers NV), http://www.itenrecht.nl/artikelen/mogelijk-ander-belang-bij-verzoek-tot-inzage-ex-35-wbp-is-ontoereikend-om-misbruik-van-recht-aan-te

Hof Den Haag 31 oktober 2017, IT 2587; ECLI:NL:GHDHA:2017:3011 (Appellant tegen Bankiers NV) Privacy. Appellant is in 2003 een effectenbemiddelingsovereenkomst aangegaan met de rechtsvoorgangster van Geïntimeerde. In 2008 is een conflict ontstaan over een door geïntimeerde opgezette beleggingsconstructie. Appellant dient in 2016 een verzoek in tot het verschaffen van onder andere een overzicht van op hem betrekking hebbende persoonsgegevens ex art. 35 Wbp. Geïntimeerde heeft geweigerd aan dit verzoek te voldoen. Bij de bestreden beschikking heeft de rechtbank het verzoek afgewezen. De rechtbank achtte dat Appellant misbruik had gemaakt van zijn inzagerecht. Het belang van Appellant bij zijn verzoek is echter gegeven, omdat het belang om te weten of zijn persoonsgegevens juist en rechtmatig worden verwerkt is voldoende. Dat hij daarbij mogelijk tevens een ander belang heeft (gehad), is ontoereikend om aan te nemen dat hij van dit recht misbruik maakt. Het belang van Geïntimeerde dat toewijzing van het verzoek een ‘buitengewone inspanning en administratieve last’ zou vergen weegt niet op tegen het belang van Appellant. De grief is gegrond. De overige verzoeken worden afgewezen. De beschikking van de rechtbank wordt vernietigd.

IT 2580

Artikelen over bestuurder inmiddels failliete ondernemingen vervullen journalistiek rol in maatschappelijk debat

Rechtbank 20 mrt 2018, IT 2580; ECLI:NL:RBLIM:2018:2751 (Bestuurder failliete onderneming), http://www.itenrecht.nl/artikelen/artikelen-over-bestuurder-inmiddels-failliete-ondernemingen-vervullen-journalistiek-rol-in-maatschap

Rechtbank Limburg 20 maart 2018, IT 2580; ECLI:NL:RBLIM:2018:2751 (Bestuurder failliete onderneming) Privacy. Geen verwijdering zoekresultaat Google. Verzoeker was bestuurder van verschillende besloten vennootschappen en één commanditair vennootschap. Deze zijn respectievelijk op 5 juli 2005 en 4 november 2005 failliet verklaard. Voormelde vennootschappen hadden ten tijde van haar faillissementen omstreeks 550 medewerkers in dienst. Verzoeker wil dat Google URL's in de zoekresultaten verwijdert dan wel afschermt. De informatie in de URL’s is niet onjuist, niet irrelevant en niet onnodig grievend. Er moet een belangenafweging plaatsvinden. De URL’s hebben betrekking op publicaties van professionele media die een journalistieke rol vervullen in het maatschappelijke debat inzake onder meer bestuurdersaansprakelijkheid. Het moeilijker vindbaar maken van de artikelen via Google Search kan worden gezien als een inperking van de vrijheid van meningsuiting van de originele auteurs. Bovendien heeft de informatie die in de artikelen staat enkel betrekking op de rol van verzoeker als bestuurder. Het verzoek wordt afgewezen.