IT 3022

Besluit integratie XS4ALL binnen KPN is rechtmatig

Gerechtshof Amsterdam 23 december 2019, IT 3022; ECLI:NL:GHAMS:2019:4585 (Integratiebesluit XS4ALL en KPN) De ondernemingsraad verzoekt intrekking van het besluit dat XS4ALL wordt geïntegreerd binnen KPN en dat daarmee het merk XS4ALL ophoudt te bestaan. Daarnaast verzoekt zij een onderzoek in te stellen naar het beleid en de gang van zaken van KPN en XS4ALL en tijdelijk een nieuw bestuurder te benoemen. Beide verzoeken worden afgewezen.

Het besluit XS4ALL te integreren in KPN heeft vergaande gevolgen, omdat XS4ALL daarmee zal ophouden te bestaan. Er zullen daarentegen geen gedwongen ontslagen vallen, waardoor integratie geen ingrijpende personele gevolgen zal hebben. Bovendien heeft XS4ALL voldoende inzicht gegeven in de gronden van het besluit tot integratie en is er voldoende onderzoek gedaan naar alternatieve oplossingen. XS4ALL en KPN zijn daarom vrij om het besluit tot integratie voort te zetten. Verder wordt er geoordeeld dat er geen gegronde redenen worden aangevoerd om aan een juist beleid en juiste gang van zaken te twijfelen en/of KPN ervan te verdenken XS4ALL op enige manier onder druk te hebben gezet om tot het integratiebesluit te komen.

3.8 Naar het oordeel van de Ondernemingskamer is het thans door de ondernemingsraad ingenomen standpunt dat het besluit van 19 september 2019 mede door KPN is genomen, niet goed verenigbaar met de op 6 maart 2019 gemaakte afspraken over het medezeggenschapstraject. De ondernemingsraad heeft geen feiten en omstandigheden aangevoerd die kunnen rechtvaardigen dat hij terugkomt van deze afspraken. In zijn advies van 31 augustus 2019 heeft de ondernemingsraad ook niet gesteld dat het besluit mede een besluit van KPN zou zijn.

3.25 Het uitgangspunt van de ondernemingsraad dat het besluit slechts de belangen van KPN dient en strijdig is met de belangen van XS4ALL, strookt aldus niet met de beweegredenen van XS4ALL voor het besluit. Het bestuur van XS4ALL heeft geoordeeld dat integratie van XS4ALL in KPN het belang dient van de medewerkers en klanten van XS4ALL, mede vanwege de problemen waarmee XS4ALL geconfronteerd wordt bij een voortbestaan als min of meer autonoom onderdeel van het concern. Anders dan de ondernemingsraad meent, is derhalve het belang van XS4ALL in voldoende mate in de besluitvorming betrokken en is de wijze waarop dat belang is vastgesteld en gewogen niet onnavolgbaar.

3.52 Uit de stukken blijkt dat het besluit tot integratie geen ingrijpende personele gevolgen heeft. Van gedwongen ontslagen zal geen sprake zijn. Alle medewerkers in dienst van XS4ALL gaan op basis van ‘overgang van onderneming’ en dus met behoud van hun arbeidsvoorwaarden over naar KPN en met uitzondering van een specifieke groep medewerkers van de afdeling T&O (senior development, beheer en architecten) ontstaat geen boventalligheid. Aan de genoemde medewerkers van de afdeling T&O zal ander (kwalitatief hoogwaardig, zij het niet uitwisselbaar) werk binnen KPN worden aangeboden en indien zij dat aanbod niet accepteren hebben zij aanspraak op de rechten die het sociaal plan van XS4ALL geeft ingeval van boventalligheid. De integratie (en in het bijzonder het migratietraject) zal leiden tot kostenbesparingen ook in de vorm van een reductie van personeel. Die reductie zal geheel plaatsvinden door middel van natuurlijk verloop, het niet verlengen van tijdelijke contracten en geringere inzet van uitzendkrachten. Een en ander geldt ook voor de door de ondernemingsraad genoemde samenvoeging van het Security Support team van XS4ALL met het Abuse team van KPN.

3.71 Uit hetgeen de Ondernemingskamer hierboven naar aanleiding van het WOR-verzoek heeft overwogen, volgt dat de gang van zaken met betrekking tot het besluit tot integratie (zie 3.2 sub 4) en de wijze waarop XS4ALL en KPN de ondernemingsraad hebben betrokken bij de besluitvorming over de toekomst van XS4ALL (zie 3.2 sub 5) geen gegronde redenen vormen om aan een juist beleid en een juiste gang van zaken te twijfelen.