IT 2596

Bieden op internet-kavel is niet gelijk aan het doen van een bestelling

ABRvS 4 april 2018, IT 2596; ECLI:NL:RVS:2018:1134 (Vereniging Slijtersunie tegen burgemeester van Assen, inzake Catawiki) Zie eerder IT 2254. Catawiki exploiteert een veilingwebsite, waarop zij de mogelijkheid biedt sterke drank te verkopen en te kopen. De verkopers kunnen sterke drank in de vorm van zogenoemde kavels ter veiling aanbieden en zorgen voor de levering en bezorging van de kavels. Catawiki heeft geen vergunning om het slijtersbedrijf uit te kunnen oefenen. SlijtersUnie stelt dat Catawiki artikel 19 lid 1 Dhw overtreedt, omdat zij gelegenheid biedt tot het doen van bestellingen voor sterke drank. In de Dhw is geen definitie opgenomen van het begrip “bestelling”. Er wordt aangesloten bij het normale spraakgebruik. Het doen van een bieding op een aangeboden kavel leidt niet rechtstreeks tot koop en levering of bezorging van die kavel en kan daarom niet gelijk worden gesteld aan het doen van een bestelling. Het hoger beroep van de SlijtersUnie is ongegrond.

2.1. Dit betoog faalt. In de Dhw is geen definitie opgenomen van het begrip "bestelling". Ook in de geschiedenis van de totstandkoming van de Dhw is de betekenis van dit begrip niet geduid. Daarom is de rechtbank terecht aangesloten bij hetgeen daaronder in het spraakgebruik wordt verstaan. Volgens het Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal wordt onder het begrip "bestelling" verstaan de opdracht tot levering en bezorging. Het doen van een bieding op een aangeboden kavel leidt niet rechtstreeks tot koop en levering of bezorging van die kavel en kan daarom niet gelijk worden gesteld aan het doen van een bestelling. Daarom heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat Catawiki door middel van haar website geen gelegenheid biedt tot het doen van bestellingen voor sterke drank. De Afdeling volgt niet de ruime uitleg van artikel 19, eerste lid, van de Dhw die de SlijtersUnie bepleit. Die uitleg volgt niet uit de tekst van de bepaling en ook niet uit de geschiedenis van de totstandkoming van de bepaling. Het volgen van die uitleg zou strijd opleveren met het legaliteitsbeginsel dat is verwoord in artikel 5:4 van de Algemene wet bestuursrecht.

2.2. Nu, gelet op hetgeen hiervoor onder 2.1. is overwogen, Catawiki geen gelegenheid biedt tot het doen van bestellingen van sterke drank en niet in geschil is dat Catawiki geen sterke drank op bestelling aflevert of doet afleveren, heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat Catawiki artikel 19, eerste lid, van de Dhw niet heeft overtreden.

2.3. Het hoger beroep van de SlijtersUnie is ongegrond.