DOSSIERS
Alle dossiers

Internet  

IT 4284

Nederland geen actieve rol in oprichting Cybersecurity Skills Academy

Deze week presenteerde minister Hoekstra het voornemen van de Commissie om de Cybersecurity Skills Academy op te zetten. Op 18 april 2023 heeft de Commissie besloten om deze Academy op te richten als onderdeel van een pakket maatregelen om het tekort aan cybersecurityprofessionals op de Europese arbeidsmarkt aan te pakken. Het gebrek aan professionals heeft negatieve gevolgen voor de Europese veiligheid, weerbaarheid, concurrentievermogen en economische groei.

IT 4268

Commissie publiceert tweede rapport inzake toegang tot internet

Op 28 april heeft de Europese Commissie haar tweede rapport (zie onderaan dit artikel) gepubliceerd over de implementatie van de verordening inzake open toegang tot internet. Het principe van 'open internet' is volgens de Commissie het recht dat iedereen heeft om het internet te gebruiken zonder discriminatie, prioritering, beperking of interferentie van internet service providers. Om een evenwicht te waarborgen tussen de bescherming van deze rechten en het ondersteunen van een competitieve omgeving op de digitale markt, heeft de verordening tot doel te zorgen voor deze balans.

IT 4259

De Europese Commissie wijst platformen aan

Vandaag heeft de Europese Commissie 17 online platforms en 2 online zoekmachines aangewezen die binnen vier maanden moeten voldoen aan de nieuwe verplichtingen uit de Digital Service Act (DSA). De aangewezen bedrijven hebben namelijk per bedrijf meer dan 45 miljoen maandelijke actieve gebruikers. De verplichtingen zijn bedoeld om deze gebruikers te beschermen en te versterken (zie ook IT 4256, IT 4253 en IT 4231). De Europese Commissie schrijft een aantal stappen voor die de aangewezen bedrijven moeten nemen om binnen vier maanden aan de nieuwe verplichtingen te voldoen.

IT 4249

Digitale nalatenschap in Nederland: Risico's en onduidelijkheden

Via Ars Aequi. Het blijkt dat veel Nederlanders hun digitale nalatenschap niet goed geregeld hebben. Dit kan leiden tot risico's zoals het online voortleven en identiteitsfraude. Een testament kan meestal een oplossing zijn, maar niet iedereen maakt een testament. Digitale nalatenschap bestaat uit persoonlijke, financiële, zakelijke en sociale media bezittingen, maar de juridische status van digitale bezittingen is nog onduidelijk.

Digitale nalatenschap omvat diverse soorten digitale bezittingen; van foto's en e-mails tot sociale media profielen en cryptocurrency. Digitale bezittingen worden niet gezien als zaken omdat ze niet stoffelijk zijn. Aanspraken op digitale bezittingen kunnen mogelijk worden gezien als subjectieve vermogensrechten, maar de vermogensrechtelijke status van digitale data is nog niet duidelijk vastgesteld.

Hoe digitale nalatenschap overgaat op erfgenamen hangt af van de civielrechtelijke kwalificatie van digitale bezittingen. Digitale bezittingen kunnen namelijk ook online schulden bevatten.

Naast de juridische problematiek, zijn er ook een aantal praktische problemen bij de afwikkeling van digitale nalatenschap. Hierbij kan gedacht worden aan het gebrek aan toegang tot accounts en wachtwoorden van de overledene, alsmede de complexiteit van digitale bezittingen.

Het regelen van de digitale nalatenschap is een belangrijk onderwerp waar Nederlanders veel mee te maken hebben. Het is belangrijk om bewust te zijn van de risico's en praktische problemen, zodat men tijdig maatregelen kan nemen om de digitale nalatenschap goed te regelen.

 

IT 4231

Digital Services Act: Commissie stelt regels vast voor toezichtsvergoedingen voor VLOP's en VLOSE's

Via de press corner van de EC. De Digital Services Act (DSA) stelt de Europese Commissie in staat om een vergoeding te vragen aan dienstverleners onder haar toezicht, die voor het eerst in de herfst van 2023 zal worden opgelegd. De Commissie heeft nu gedetailleerde regels en procedures vastgesteld voor het heffen van dergelijke toezichtskosten, die juridische zekerheid bieden aan dienstverleners die zijn aangewezen als zeer grote online platforms (VLOP's) of zeer grote online zoekmachines (VLOSE's) onder de DSA. De verordening specificeert de methodologie en procedures om de kosten te berekenen en te heffen, en geeft verdere details over de berekening van de totale geschatte kosten die gedekt moeten worden met de geheven kosten en over de vaststelling van individuele kosten. De DSA is op 16 november 2022 in werking getreden, en de verplichtingen voor VLOPs of VLOSEs worden van kracht vier maanden na hun formele benoeming in overeenstemming met de DSA. De voorgestelde verordening volgt op een openbare raadpleging over het ontwerp, en zal worden overgedragen aan het Europees Parlement en de Raad ter beoordeling. Zij hebben drie maanden om het te onderzoeken, met een mogelijke verlenging van drie maanden op hun verzoek.

IT 4218

Rechter oordeelt over beledigende uitlatingen op websites

Rechtbank Noord-Nederland 8 feb 2023, IT 4218; ecli:NL:RBNNE:2023:393 (Eisers tegen gedaagde), https://www.itenrecht.nl/artikelen/rechter-oordeelt-over-beledigende-uitlatingen-op-websites

Rechtbank Noord-Nederland 8 februari 2023, IT 4218; ECLI:NL:RBNNE:2023:393 (eisers tegen gedaagde) De eisers beweren dat de gedaagde onrechtmatig handelde door bepaalde websites niet te verwijderen die volgens de eisers onrechtmatig waren en bedoeld om hen te belasteren. De vraag is of de Nederlandse rechter bevoegd is om deze zaak te behandelen. De voorzieningenrechter oordeelt dat dit het geval is vanwege de gerichtheid op Nederland. Nederlands recht is van toepassing omdat de marketingactiviteiten van eisers zich alleen op Nederland richten. De gedaagde is echter een buitenlands rechtspersoon en er zijn problemen met betrekking tot de betekening van de dagvaarding. Omdat de zaak spoedeisend is en de beschuldigingen de eisers elke dag schade toebrengen, wordt met toepassing van artikel 15 lid 3 van het Haags Betekeningsverdrag over gegaan tot verstekverlening.

IT 4198

Google hoeft URL niet te verwijderen

Rechtbank Den Haag 22 dec 2022, IT 4198; ECLI:NL:RBDHA:2022:14569 (verzoeker tegen Google), https://www.itenrecht.nl/artikelen/google-hoeft-url-niet-te-verwijderen

Rechtbank Den Haag 22 december 2022, IT 4198; ECLI:NL:RBDHA:2022:14569 (verzoeker tegen Google) Verzoeker is kaakchirurg en in die hoedanigheid is hij van 2014 tot 2022 werkzaam geweest bij het Medisch Centrum op de afdeling kaakchirurgie. Op Google verschijnt een negatieve waardering van een behandeling bij het Medisch Centrum bij een zoektocht op zijn naam. Verzoeker heeft Google gevraagd de URL te verwijderen, maar Google weigerde. In deze zaak wordt een afweging gemaakt tussen de grondrechten en eerbiediging van het privéleven en op de bescherming van persoonsgegevens enerzijds, en het grondrecht op vrijheid van informatie anderzijds. Als kernargument voor zijn verwijderingsverzoek heeft Verzoeker aangevoerd dat hij vermoedt dat het gaat om een ‘neprecensie’ en dat hij de inzender van deze recensie nooit als patiënt heeft behandeld. Als dit klopt moet Google de URL uit de zoekresultaten verwijderen. Verzoeker dient onderbouwing aan te leveren voor zijn standpunt, maar dit heeft hij nagelaten, waardoor de onjuistheid van de recensie niet is gebleken. De rechtbank concludeert dat het recht op informatie van internetgebruikers om de URL in de zoekresultaten te kunnen zien voorrang heeft. De verzoeken worden afgewezen.

IT 4196

Het Turing IT-jaaroverzicht 2022

In 2022 hebben zich op het vlak van IT-recht weer veel ontwikkelingen voorgedaan. Duidelijk is dat de digitale transformatie in Europa serieus wordt aangepakt. Veel nieuwe wetgeving is geïntroduceerd, bijvoorbeeld op het gebied van AI en cybersecurity. 

Nieuwe wetgeving ten aanzien van de betrouwbaarheid van online reviews is ook in werking getreden. 

In de jurisprudentie speelt nog steeds de zorgplicht van de IT-leverancier een rol en wordt ook regelmatig geprocedeerd over de afgifte van allerlei soorten data. Lees er meer over in dit actuele IT-jaaroverzicht opgesteld door Turing Advocaten.

IT 4181

Geschil overeenkomst onderhoud webportaal

Gerechtshof Den Haag 22 nov 2022, IT 4181; ECLI:NL:GHDHA:2022:2332 (TTI tegen Utilize), https://www.itenrecht.nl/artikelen/geschil-overeenkomst-onderhoud-webportaal

Hof Den Haag 22 november 2022, IT 4181; ECLI:NL:GHDHA:2022:2332 (TTI tegen Utilize) Utilize en TTI sloten in 2017 een overeenkomst inhoudende dat Utilize een webportaal voor TTI zou bouwen en onderhouden. De uitvoering daarvan legden zij tijdelijk stil en na hervatting werkte de koppeling tussen het webportaal en de financiële software van TTI niet. Daarna ontstond een geschil over de vraag of TTI eerst rekeningen van Utilize moest betalen of dat Utilize eerst verdere werkzaamheden moest uitvoeren. In deze zaak vordert Utilize betaling van haar facturen en wil TTI ontbinding van de overeenkomst met schadevergoeding. De kantonrechter oordeelde dat TTI de facturen moet betalen en de overeenkomst niet kon ontbinden omdat zij zelf de uitvoering van de overeenkomst verhinderde. Het hof vernietigt het vonnis van de kantonrechter en oordeelt dat TTI nog niet hoefde te betalen. Het hof oordeelt ook dat TTI niet verhinderde om de overeenkomst uit te voerden. TTI mocht de overeenkomst ontbinden, Utilize moet terugbetalen wat TTI al betaald heeft. Schadevergoeding hoeft Utilize niet te betalen, omdat de Algemene Voorwaarden dat uitsluiten.