DOSSIERS
Alle dossiers

Internet  

IT 4198

Google hoeft URL niet te verwijderen

Rechtbank Den Haag 22 dec 2022, IT 4198; ECLI:NL:RBDHA:2022:14569 (verzoeker tegen Google), https://www.itenrecht.nl/artikelen/google-hoeft-url-niet-te-verwijderen

Rechtbank Den Haag 22 december 2022, IT 4198; ECLI:NL:RBDHA:2022:14569 (verzoeker tegen Google) Verzoeker is kaakchirurg en in die hoedanigheid is hij van 2014 tot 2022 werkzaam geweest bij het Medisch Centrum op de afdeling kaakchirurgie. Op Google verschijnt een negatieve waardering van een behandeling bij het Medisch Centrum bij een zoektocht op zijn naam. Verzoeker heeft Google gevraagd de URL te verwijderen, maar Google weigerde. In deze zaak wordt een afweging gemaakt tussen de grondrechten en eerbiediging van het privéleven en op de bescherming van persoonsgegevens enerzijds, en het grondrecht op vrijheid van informatie anderzijds. Als kernargument voor zijn verwijderingsverzoek heeft Verzoeker aangevoerd dat hij vermoedt dat het gaat om een ‘neprecensie’ en dat hij de inzender van deze recensie nooit als patiënt heeft behandeld. Als dit klopt moet Google de URL uit de zoekresultaten verwijderen. Verzoeker dient onderbouwing aan te leveren voor zijn standpunt, maar dit heeft hij nagelaten, waardoor de onjuistheid van de recensie niet is gebleken. De rechtbank concludeert dat het recht op informatie van internetgebruikers om de URL in de zoekresultaten te kunnen zien voorrang heeft. De verzoeken worden afgewezen.

IT 4196

Het Turing IT-jaaroverzicht 2022

In 2022 hebben zich op het vlak van IT-recht weer veel ontwikkelingen voorgedaan. Duidelijk is dat de digitale transformatie in Europa serieus wordt aangepakt. Veel nieuwe wetgeving is geïntroduceerd, bijvoorbeeld op het gebied van AI en cybersecurity. 

Nieuwe wetgeving ten aanzien van de betrouwbaarheid van online reviews is ook in werking getreden. 

In de jurisprudentie speelt nog steeds de zorgplicht van de IT-leverancier een rol en wordt ook regelmatig geprocedeerd over de afgifte van allerlei soorten data. Lees er meer over in dit actuele IT-jaaroverzicht opgesteld door Turing Advocaten.

IT 4181

Geschil overeenkomst onderhoud webportaal

Gerechtshof Den Haag 22 nov 2022, IT 4181; ECLI:NL:GHDHA:2022:2332 (TTI tegen Utilize), https://www.itenrecht.nl/artikelen/geschil-overeenkomst-onderhoud-webportaal

Hof Den Haag 22 november 2022, IT 4181; ECLI:NL:GHDHA:2022:2332 (TTI tegen Utilize) Utilize en TTI sloten in 2017 een overeenkomst inhoudende dat Utilize een webportaal voor TTI zou bouwen en onderhouden. De uitvoering daarvan legden zij tijdelijk stil en na hervatting werkte de koppeling tussen het webportaal en de financiële software van TTI niet. Daarna ontstond een geschil over de vraag of TTI eerst rekeningen van Utilize moest betalen of dat Utilize eerst verdere werkzaamheden moest uitvoeren. In deze zaak vordert Utilize betaling van haar facturen en wil TTI ontbinding van de overeenkomst met schadevergoeding. De kantonrechter oordeelde dat TTI de facturen moet betalen en de overeenkomst niet kon ontbinden omdat zij zelf de uitvoering van de overeenkomst verhinderde. Het hof vernietigt het vonnis van de kantonrechter en oordeelt dat TTI nog niet hoefde te betalen. Het hof oordeelt ook dat TTI niet verhinderde om de overeenkomst uit te voerden. TTI mocht de overeenkomst ontbinden, Utilize moet terugbetalen wat TTI al betaald heeft. Schadevergoeding hoeft Utilize niet te betalen, omdat de Algemene Voorwaarden dat uitsluiten.

IT 4163

Eiser moet gebruik domeinnamen staken

Rechtbank Limburg 16 nov 2022, IT 4163; ECLI:NL:RBLIM:2022:9189 (Witran tegen Terhagen c.s.), https://www.itenrecht.nl/artikelen/eiser-moet-gebruik-domeinnamen-staken

Rb. Limburg 16 november 2022, IEF 21115, IT 4163; ECLI:NL:RBLIM:2022:9189 (Witran tegen Terhagen c.s.) Zie [IEF 19423]. Bij vonnis van 3 september 2020 heeft de voorzieningenrechter de vorderingen van Terhagen met betrekking tot het gebruik van domeinnamen afgewezen, omdat Terhagen niet aannemelijk heeft gemaakt dat MediaZuid dan wel Terhagen op enig moment rechthebbende zijn geweest van de handelsnaam ‘domeinnaam 2’. Witran heeft op 9 juni 2020 dan wel 6 september 2020 de domeinnaam ‘domeinnaam 1’ op haar naam laten registreren bij SIDN. Witran vordert nu onder meer de rechtbank voor recht te verklaren dat het handelen van gedaagde Terhagen en/of ASSB, te weten het exploiteren sinds juni 2020 van een website onder de domeinnaam 'www.domeinnaam 2' onrechtmatig is jegens Witran. In reconventie vorderen Terhagen c.s. Witran te gebieden het gebruik van domeinnaam 1 en de verhuursoftware te staken. 

IT 4025

Uitspraak ingezonden door Jos van der Wijst, BG.legal.

Domeinnaam maakt geen inbreuk op Betty Blue-merken

Rechtbank Den Haag 17 aug 2022, IT 4025; ECLI:NL:RBDHA:2022:8269 (CS24 tegen Betty Blue), https://www.itenrecht.nl/artikelen/domeinnaam-maakt-geen-inbreuk-op-betty-blue-merken

Rechtbank Den Haag 17 augustus, IEF 20886, IT 4025; ECLI:NL:RBDHA:2022:8269 (CS 24 tegen Betty Blue) Betty Blue is een Italiaans kledingbedrijf dat onder de naam 'Elisabetta Franchi' kleding verkoopt via eigen winkels en distributeurs. Betty Blue is houdster van de zogenaamde Betty Blue-merken en domeinnamen. CS 24 exploiteert een kledingwinkel in Amsterdam en een online webwinkel, en verkoopt onder meer kleding van het merk Elisabetta Franchi. CS 24 is houder van de domeinnaam www.elisabetta-franchi.nl. De geschillenbeslechter van de WIPO heeft eerder beslist dat de domeinnaam aan Betty Blue moet worden overgedragen. CS 24 heeft vervolgens de website meerdere malen aangepast, met onder meer een bericht dat er geen commerciele band met Betty Blue bestaat en de website behoort tot de kledingonderneming CS 24.
CS24 vordert nu dat voor recht wordt verklaard zij geen inbreuk maakt op het Elisabetta Franchi-merk van Betty Blue en ook niet anderszins onrechtmatig handelt jegens Betty Blue door registratie en gebruik van de domeinnaam. De vordering wordt toegewezen.

IT 4023

Betalingsverplichting verminderd met 50%

Rechtbank Rotterdam 3 aug 2022, IT 4023; ECLI:NL:RBROT:2022:6451 (Capayable tegen gedaagde), https://www.itenrecht.nl/artikelen/betalingsverplichting-verminderd-met-50

Ktr. Rb. Rotterdam 3 augustus 2022, IT 4023; ECLI:NL:RBROT:2022:6451 (Capayable tegen gedaagde) Op grond van artikel 6:230m lid 1 onder e BW moet de volledige prijs van een product of dienst worden weergegeven. Eiseres heeft niet aangetoond dat hieraan is voldaan. De kantonrechter oordeelt dat het niet tonen van alle bijkomende kosten óók als voldoende ernstige schending van artikel 6:230m lid 1 onder e BW moet worden aangemerkt. Op grond van artikel 6:230v lid 3 BW moet het elektronische bestelproces zo worden ingericht dat aan de consument op niet voor misverstand vatbare wijze duidelijk is gemaakt dat de bestelling een betalingsverplichting inhoudt. De kantonrechter oordeelt dat er hier sprake is van een schending van artikel 6:230v lid 3 BW vanwege een onjuiste bestelknop. De kantonrechter oordeelt echter dat de schending in dit geval een volledige vernietiging van de overeenkomst niet rechtvaardigt. De kantonrechter vernietigt de overeenkomst daarom gedeeltelijk, in die zin dat de betalingsverplichting van de consument wordt verminderd met 50%.

IT 3975

Uitlatingen over medewerkers ING vinden onvoldoende steun in feiten

Gerechtshof Amsterdam 10 mei 2022, IT 3975; ECLI:NL:GHAMS:2022:1414 (Vrouwe Justitia in Verval tegen ING en Rox Legal), https://www.itenrecht.nl/artikelen/uitlatingen-over-medewerkers-ing-vinden-onvoldoende-steun-in-feiten

Vzr. Hof Amsterdam 10 mei 2022, IEF 20793, IT 3975; ECLI:NL:GHAMS:2022:1414 (Vrouwe Justitia in Verval tegen ING en Rox Legal) Vrouwe Justitia in Verval heeft op haar website een aantal uitlatingen gedaan over medewerkers van ING, een advocaat en een drietal notarissen. De te beoordelen vraag is of deze uitlatingen onrechtmatig zijn en moeten worden verwijderd. De voorzitter van Vrouwe Justitia in Verval heeft al jarenlang een conflict met ING, waarover vele juridische procedures zijn gevoerd. De voorzitter is in bijna alle procedures in het ongelijk gesteld. Zij is het daar niet mee eens en noemt op haar website de bankmedewerkers, advocaat en notarissen ‘misdrijfplegers’, ‘bedriegers’ en ‘machtsmisbruikers’ en beschuldigt hen van ‘intimidatie’ en ‘corruptie’. De voorzieningenrechter in eerste aanleg heeft geoordeeld dat bepaalde uitlatingen op de website onrechtmatig zijn jegens de betrokkenen en dat Vrouwe Justitia in Verval die uitingen en foto’s moet verwijderen op straffe van verbeurte van een dwangsom. De bedoelde uitlatingen vinden volgens de voorzieningenrechter onvoldoende steun in de feiten. Het hof bekrachtigt de uitspraak van de rechtbank en benadrukt dat de vrijheid van meningsuiting wordt beperkt bij uitingen die onnodig grievend of onrechtmatig zijn. 

IT 3971

Spoedeisend belang wegens stroom van klachten over website

Rechtbank Den Haag 16 mei 2022, IT 3971; ECLI:NL:RBDHA:2022:5503 (KvK tegen de B.V.), https://www.itenrecht.nl/artikelen/spoedeisend-belang-wegens-stroom-van-klachten-over-website

Vzr. Rb. Den Haag 16 mei 2022, IEF 20787, IT 3971; ECLI:NL:RBDHA:2022:5503 (KVK tegen de B.V.) De B.V. suggereert op het internet dat zij vergelijkbare diensten aanbiedt als de Kamer van Koophandel omtrent het inschrijven binnen de registers van het KVK en het voorzien van uittreksels van het handelsregister. De Kamer van Koophandel vordert van de B.V.  dat haar websites offline worden gezet en de domeinnamen van deze websites op naam van het KVK worden gesteld, en het stoppen van het gebruik van het woordmerk KVK in de advertenties van de B.V. Aldus de rechtbank heeft de KVK in dit geval spoedeisend belang bij behandeling van dit geschil, gezien er een grote hoeveelheid klachten over de dienstverlening van de B.V. bij haar binnenkomt. Vervolgens oordeelt de rechter dat het daarnaast aannemelijk is, dat de KVK schade leidt door de kwaliteit van de diensten van de B.V. Hierdoor worden de eerder besproken vorderingen van de KVK toegewezen.

IT 3902

Elektronische handtekening niet dezelfde rechtsgevolgen als handgeschreven handtekening

Rechtbank Noord-Holland 16 mrt 2022, IT 3902; ECLI:NL:RBNHO:2022:2255 (Piggy tegen gedaagde), https://www.itenrecht.nl/artikelen/elektronische-handtekening-niet-dezelfde-rechtsgevolgen-als-handgeschreven-handtekening

Ktr. Rb Noord-Holland 16 maart 2022, IT 3902; ECLI:NL:RBNHO:2022:2255 (Piggy tegen gedaagde) Piggy stelt dat zij een overeenkomst is aangegaan met gedaagde, waarbij Piggy zich verplichtte om licenties en hardware te leveren aan gedaagde. Gedaagde heeft hier echter niet voor betaald en Piggy vordert nu betaling van de factuur. Gedaagde stelt zich op het standpunt dat er geen overeenkomst bestaat, omdat zij enkel heeft getekend voor nadere informatie. Gedaagde heeft een handtekening gezet op een tablet van Piggy in een systeem van Piggy. De kantonrechter oordeelt dat deze methode onvoldoende betrouwbaar is en stelt Piggy in de gelegenheid bewijs te leveren van haar stelling dat gedaagde de overeenkomst en het bestelformulier digitaal heeft ondertekend.

IT 3897

HvJ EU: Vermelding van bestelling met betalingsverplichting moet ondubbelzinnig op bestelknop

HvJ EU 7 apr 2022, IT 3897; ECLI:EU:C:2022:269 (Fuhrmann-2), https://www.itenrecht.nl/artikelen/hvj-eu-vermelding-van-bestelling-met-betalingsverplichting-moet-ondubbelzinnig-op-bestelknop

HvJ EU 7 april 2022, IEF 20657, IT 3897, IEFbe 3421; ECLI:EU:C:2022:269 (Fuhrmann-2) Fuhrmann-2 is een Duitse vennootschap die eigenaar is van een hotel. Een consument heeft via booking.com vier dubbele kamers geboekt bij Fuhrmann-2 door op de knop ‘ik ga boeken’ te klikken en vervolgens persoonsgegevens in te voeren. Hierna heeft hij op de knop met de woorden ‘voltooi boeking’ gedrukt. Uiteindelijk is de consument niet verschenen en heeft Fuhrmann-2 overeenkomstig haar algemene voorwaarden de annuleringskosten in rekening gebracht bij de consument. Deze zijn niet betaald.