IT 3969

Conservatoir beslag op cryptovaluta toegewezen

Rb. Rotterdam 29 december 2017, IT 3969; ECLI:NL:RBROT:2017:10955 (Holix tegen Verweerders) Beschikking. Ook rechtbank Rotterdam staat conservatoir beslag op Bitcoins en andere cryptocurrency toe. Hierbij wordt ook het meenemen van computers en eventuele gegevensdragers onder gerechtelijke bewaring toegestaan. Ten aanzien van het verschaffen van toegang tot de computer en de public/private-key combinatie wordt een dwangsom opgelegd.

2.3.1. De voorzieningenrechter is van oordeel dat bitcoins en andere cryptocurrency vatbaar zijn voor conservatoir beslag.

2.3.2. Als beslaglocaties zijn, gelet op informatie dat [naam verweerder 1] niet bekend is op het in het handelsregister opgenomen zaakadres, alleen de woning van [naam verweerder 2] en de bij die woning behorende gebouwen toegestaan. Het in randnummer 26 tevens opgenomen “op welke plaats dan ook” is veel te ruim geformuleerd, niet onderbouwd en niet opgenomen in het petitum. De in het petitum ook opgenomen beslaglocaties “een auto van [naam verweerder 1] enen/of [naam verweerder 2]” zijn evenmin onderbouwd. Het verlof strekt zich daarom niet uit tot deze locaties. In zoverre wordt het verzoek afgewezen

2.3.3. Het onder I en II verzochte wordt voor het overige in zoverre toegestaan dat het verlof niet verder strekt dan tot computers en gegevensdragers van [naam verweerder 1] en [naam verweerder 2]. Het onder Ib verzochte meenemen van computer en andere gegevensdragers wordt voorwaardelijk toegestaan. De daaraan verbonden voorwaarde houdt in dat eerst, zo nodig telefonisch of mondeling, toestemming wordt gevraagd aan de voorzieningenrechter (van dienst), onder opgave van de redenen om computer en gegevensdragers mee te nemen en de verwachte duur. Op het niet meewerken aan de onder II bedoelde (behulpzaamheid bij) toegang tot computer en gegevensdragers en de Public en Private Key wordt een eenmalige dwangsom van € 45.000,00 gesteld.