IT 2555

Deskundigenbericht nodig voor beoordeling complex van automatiseringsovereenkomsten

Hof Arnhem-Leeuwarden Overijssel 3 april 2018, IT&R 2555; ECLI:NL:GHARL:2018:3118 (Partners Network c.s. tegen Ctac) Complex van automatiseringsovereenkomsten waarvan partijen de implementatie-overeenkomst na uitgebreide onderhandelingen uiteindelijk zijn aangegaan op regiebasis. Partners Network c.s. stelt dat Ctac in meerdere opzichten toerekenbaar is tekortgeschoten in de uitvoeringen van met name de implementatie-overeenkomst. Ctac zou onder andere de fatale oplevertermijn niet hebben gehaald, het budget hebben overschreden en onterecht de betaling van facturen hebben opgeschort. Ter beoordeling van een en ander oordeelt het hof een deskundigenbericht nodig ter beantwoording van de vragen. Verder wil het hof van de te benoemen deskundige een gemotiveerde opvatting vernemen over de vraag of de facturen in overeenstemming waren met de voortgang en kwaliteit van diverse tussenstanden van het werk.

4.6 Ten eerste heeft Ctac de daarin voor de implementatie opgenomen fatale termijn van 1 oktober 2010 niet gehaald.

Ten tweede heeft Ctac veel meer uren gefactureerd (voor € 462.997) dan in het budget voor 150-200 mandagen was overeengekomen.
Ten derde is Ctac toerekenbaar tekortgeschoten doordat:
i) de doorlooptijd van het project door haar toedoen ernstig is uitgelopen;
ii) zij het budget niet heeft bewaakt;
iii) de realisatie van het project door haar toedoen veel meer heeft gekost dan zij vooraf had aangegeven en ingeschat en
iv) zij zich tenslotte jegens Partners Network niet heeft gedragen zoals van een goed opdrachtnemer mag worden verwacht.

4.10 Naar het oordeel van het hof rechtvaardigde deze aanzienlijke betalingsachterstand van door Partners Network zelf grotendeels erkende verschuldigde bedragen op het eerste gezicht dat Ctac haar werkzaamheden per 18 mei 2011 heeft opgeschort. Het hof acht in dit verband ook van belang dat geen van de e-mails die Partners Network aan Ctac in die periode heeft verzonden als een ingebrekestelling kan kwalificeren. Integendeel, er is tussen partijen zowel over de gewerkte uren van oktober tot en met december 2010 als de uren gemaakt in januari en februari 2011 intensief overleg gevoerd, dat geresulteerd heeft in de twee hiervoor genoemde tussenfacturen. De tussenfactuur d.d. 2 februari 2011 van € 136.618,75 heeft Partners Network vervolgens ook voldaan.

4.11 Dit sluit echter niet uit dat Ctac tegenover Partners Network eerder of later dan 18 mei 2011 was tekortgeschoten door met de door haar wegens implementatiewerkzaamheden in rekening gebrachte uren in strijd met de norm van een redelijk handelend en redelijk bekwaam automatiseerder in het licht van de doelstelling van de implementatie-overeenkomst met haar werkzaamheden beneden de (voortgangs- en/of kwaliteits-)maat te blijven, zoals Partners Network c.s. aanvoeren en Ctac gemotiveerd betwist. Blijkens de verklaring ter comparitie heeft ( [y] namens) Partners Network namelijk wel op basis van de artikelen 2.7 en 7 van de implementatie-overeenkomst gecontroleerd of en in hoeverre Ctac uren had gewerkt, maar niet of daarmee ook bepaalde doelen waren bereikt. Afgezien van de presentatie van het op of kort na 1 oktober 2010 afgeleverde deelproduct heeft Partners Network, naar Ctac onvoldoende gemotiveerd heeft weersproken, geen zicht gehad op de inhoudelijke voortgang van het werk. De mededelingen van Ctac daarover vielen voor Partners Network niet in het werk te controleren. Ook in deze procedure is onduidelijk gebleven welke ontwikkeling het door Ctac in oktober 2010 opgeleverde werk nadien heeft doorgemaakt.

4.12 Ter beoordeling van een en ander oordeelt het hof dan ook een deskundigenbericht nodig ter beantwoording van de vragen naar de stand van het werk per begin (vóór 7 of 8) oktober 2010, de voortgang ervan in de volgende maanden, de stand per 18 mei 2011 en per nu (volgens mededeling van Partners Network c.s. ter comparitie is het werk vanaf 2011 tot nu toe niet gewijzigd). Verder wil het hof van de te benoemen deskundige een gemotiveerde opvatting vernemen over de vraag of de facturen in overeenstemming waren met de voortgang en kwaliteit van diverse tussenstanden van het werk (per begin oktober 2010, begin januari 2011, 18 mei 2011 en heden).

Ten slotte zal de vraag worden voorgelegd welke waarden (financieel en qua gebruik voor Partners Network) het werk had c.q. heeft en welke percentages ten opzichte van volledige oplevering het had bereikt naar de standen van begin oktober 2010, begin januari 2011, 18 mei 2011 en heden, alsmede hoeveel tijd en geld het zou kosten om het werk door Ctac of een derde af te laten bouwen in overeenstemming met de implementatie-overeenkomst als bedoeld in rov. 2.8.

4.13 Het hof wil dus een deskundigenbericht gelasten.

Beide partijen worden in de gelegenheid gesteld om bij gelijktijdig te verzoeken akte zelf vragen te formuleren en zich uit te laten over de door het hof voorgestelde vragen, over de personen, hoedanigheden en relevante kwaliteiten van de te benoemen deskundige, zijn/haar bereikbaarheid (adressen, telefoonnummers en e-mailadressen), de marges waarbinnen zijn/haar loon mag of moet liggen (waaronder de maximale hoogte daarvan) en de verdere (algemene) voorwaarden waaronder de opdracht aan de deskundige zou moeten worden verstrekt.

Het hof verzoekt aan partijen tijdig met elkaar in overleg te treden over in ieder geval de personen van de te benoemen deskundige en zo mogelijk gezamenlijk een persoon voor te dragen. Indien partijen niet slagen in een gezamenlijke voordracht, verzoekt het hof aan partijen in hun tevoren over en weer aan elkaar toe te zenden akten in te gaan op de door de wederpartij voor te dragen personen en op eventuele bezwaren tegen benoeming van bepaalde personen, dan wel mee te delen dat partijen zich op dit punt refereren aan het oordeel van het hof.

In aansluiting op deze akten zal een comparitie van partijen worden belegd.