IT 3484

E-mail staat schriftelijkheidsvereiste niet in de weg

Rechtbank Rotterdam 14 april 2021, IT 3484, ECLI:NL:RBROT:2021:3429 (Mejoro tegen Aemstel) Aemstel heeft aan Mejoro een appartementsrecht verkocht. Al ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst rustten er op het verkochte meerdere beslagen. In de overeenkomst is daarom een ontbindingsbepaling opgenomen met als voorwaarde dat deze schriftelijk dient te geschieden. Aemstel heeft per e-mail laten weten aan Mejoro dat zij de koopovereenkomst wil ontbinden. Mejoro is echter van mening dat Aemstel hiermee niet aan het schriftelijkheidsvereiste heeft voldaan. De rechtbank oordeelt dat het voor deze kwestie doorslaggevend is dat vastgesteld moet kunnen worden of de mededeling de geadresseerde heeft bereikt. Of dit digitaal of fysiek gebeurt doet daar niets aan af. In casu is hieraan voldaan, de vorderingen worden dan ook afgewezen.

4.4. Mejoro heeft bij de mondelinge behandeling erkend dat in de e-mail van 23 januari 2018 van Aemstel aan de notaris de ontbinding van de koopovereenkomst is ingeroepen. Mejoro heeft aangevoerd dat deze ontbindingsverklaring niet kan worden beschouwd als een schriftelijke mededeling in de zin van artikel 15 van de koopovereenkomst omdat het een e-mail is en geen brief. In de koopovereenkomst is echter niet meer bepaald dat de mededeling schriftelijk moet worden gedaan. Aan de schriftelijkheidseis is geen nadere invulling gegeven, bijvoorbeeld door voor te schrijven dat slechts bij (aangetekende) brief zou kunnen worden ontbonden. In een dergelijke geval vindt het standpunt dat met een e-mail niet aan de schriftelijkheidseis zou zijn voldaan, geen steun in de wet of de jurisprudentie. Doorslaggevend wordt in zo’n geval geacht dat vastgesteld moet kunnen worden of de mededeling de geadresseerde heeft bereikt. Dat is hier het geval. De notaris heeft de door hem per e-mail ontvangen ontbindingsverklaring immers, eveneens per e-mail, nog dezelfde dag, doorgestuurd naar [naam 1]. Artikel 15 van de koopovereenkomst schrijft bovendien voor dat de schriftelijke mededeling aan de notaris moet worden gedaan. In dat licht doet de stelling van Mejoro dat zij de berichten nooit eerder heeft gezien ook niet ter zake. Bepalend is dat de mededeling op de in de koopovereenkomst voorgeschreven wijze aan de notaris is gedaan en door de notaris, blijkens diens e-mail van eveneens 23 januari 2018 aan [naam 1], daadwerkelijk is ontvangen. Aldus heeft Aemstel de koopovereenkomst rechtsgeldig ontbonden.

4.5. Nu gezien het voorgaande geen sprake is van enige tekortkoming in de nakoming zijdens Aemstel en deze tekortkoming tevens de feitelijke grondslag vormt voor de vordering tegen [naam gedaagde] als bestuurder van Aemstel, zal deze vordering eveneens worden afgewezen.