IT 3583

Geen aanmerkelijk belang bij bewaren dossier

Rechtbank Noord-Holland 24 juni 2021, IT 3583; ECLI:NL:RBNHO:2021:5101 (Verzoekers tegen Veilig Thuis) In deze zaak gaat het over de vraag of Veilig Thuis het dossier over de kinderen van verzoekers moet verwijderen. Het dossier kan volgens Veilig Thuis een bijdrage leveren aan het beëindigen van een mogelijke situatie van kindermishandeling of huiselijk geweld.  De rechtbank oordeelt dat Veilig Thuis onvoldoende gemotiveerd heeft onderbouwd waarom de bewaring van het dossier van aanmerkelijk belang is voor de kinderen van verzoekers. Daarom moet Veilig Thuis het dossier vernietigen.

5.10. Deze onderbouwing door Veilig Thuis acht de rechtbank onvoldoende. Daartoe is redengevend dat dossier 14489 is geopend naar aanleiding van bovengenoemd incident en dat inmiddels 5 jaar verstreken zijn zonder meldingen. Dit terwijl in het onderhavige geval – gezien de eerdere meldingen uit 2011 en 2014 het – het voor de hand ligt dat eventuele incidenten snel gesignaleerd worden ofwel door buren ofwel door de school die door de kinderen bezocht wordt. Veilig Thuis heeft nagelaten haar vrees voor nieuwe incidenten concreet te maken aan de hand van feiten die blijken uit het onderhavige dossier. Ook heeft Veilig Thuis niet gemotiveerd waarom een nieuwe melding zonder de gegevens uit dossier 14489 niet beoordeeld zou kunnen worden, hetgeen in de onderhavige zaak nodig is gezien de aanleiding voor het openen van dit dossier, de inhoud daarvan en het tijdsverloop sinds februari 2016. Desgevraagd heeft Veilig Thuis op zitting ook niet kunnen aangeven hoe lang het in het algemeen in deze categorie van niet-bevestigde meldingen duurt totdat een nieuwe melding wordt gedaan. Dat lag wel op haar weg. Het argument dat het aanmerkelijk belang gelegen is in de bescherming van minderjarige kinderen is zonder een dergelijke concrete onderbouwing onvoldoende om tot afwijzing van het vernietigingsverzoek te komen. In dat geval zou immers elk verzoek tot vernietiging stranden totdat kinderen de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.