IT 2521

Geen belang tot verwijdering waardering op ZorgkaartNederland meer

Rechtbank Overijssel 13 maart 2018, IT 2521 (X tegen Patiëntenfederatie Nederland) Privacy. X verzocht Patiëntenfederatie aan hem een afschrifte te sturen van alle gegevens over hem geregistreerd en vervolgens al deze gegevens voorgoed uit haar systemen te wissen. De redactie van ZorgkaartNederland geeft aan gerechtvaardigd belang te hebben bij de publicatie van persoonsgegevens van zorgaanbieders. De rechtbank stelt vast dat de geuite grieven van X zich met name richten tegen de waarderingen op de website van ZorgkaartNederland waarbij zijn naam als privépersoon is vermeld. Patiëntenfederatie heeft de waardering van 15 mei 2017 verwijderd onder de voorwaarde dat de verwijdering verwijderd blijft zolang niet aannemelijk is geworden dat deze waardering afkomstig is van een (oud)-patiënt en niet van een oud-medewerker van X. Ter zitting is evenmin nader gebleken van reactie, de desbetreffende indiener heeft thans geen recht van spreken meer en de verwijdering definitief is geworden. Onder deze omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat X zijn belang bij onderhavig verzoek tot verwijdering heeft verloren, omdat daaraan thans is voldaan.

3.3. (...) Daarnaast heeft X omstandig kritiek geleverd op (het gebruik van) het instrument van waardering van ZorgkaartNederland c.q. Patiëntenfederatie en ook op Patiëntenfederatie zelf.

3.4. De rechtbank stelt vast dat Patiëntenfederatie de genoemde waarderingen heeft verwijderd bij gebreke van enige, door Patiëntenfederatie gevraagde, reactie (tot wederhoor) van de indieners ervan. Patiëntenfederatie heeft de waardering van 15 mei 2017 verwijderd onder de voorwaarde dat de verwijdering verwijderd blijft zolang niet aannemelijk is geworden dat deze waardering afkomstig is van een (oud)-patiënt en niet van een oud-medewerker van X. Patiëntenfederatie heeft de waardering van 15 mei 2017 verwijderd onder de voorwaarde dat de verwijdering verwijderd blijft zolang niet aannemelijk is geworden dat deze waardering afkomstig is van een (oud)-patiënt en niet van een oud-medewerker van X. . Ten aanzien van de persoon van de indiener van deze waardering bestaat bij Patiëntenfederatie in dit verband gerede twijfel, nadat vanwege onduidelijkheid omtrent de indiener die indiener is benaderd door Patiëntenfederatie, maar die indiener ten tijde van het opstellen van het verweerschrift niet heeft gereageerd. Ter zitting is evenmin nader gebleken van zodanige reactie zodat het de rechtbank voorkomt dat de desbetreffende indiener thans geen recht van spreken meer heeft en het er in redelijkheid daarom voor moet worden gehouden dat de verwijdering definitief is geworden en dat hieromtrent thans
rechtszekerheid bestaat.

Onder deze omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat X zijn belang bij onderhavig verzoek tot verwijdering heeft verloren, omdat daaraan thans is voldaan.De rechtbank ziet geen grond om zich ten aanzien van de toekomstige handelingen van Patiëntenfederatie uit te spreken. Voor zover gewenst kan X alsdan opnieuw van zijn rechten gebruik maken.