Gepubliceerd op dinsdag 21 maart 2023
IT 4240
Rechtbank Amsterdam ||
16 mrt 2023
Rechtbank Amsterdam 16 mrt 2023, IT 4240; ECLI:NL:RBAMS:2023:1433 (Gewoon Energie tegen gedaagde), https://www.itenrecht.nl/artikelen/geen-betaling-aan-gewoon-energie-vanwege-onduidelijke-bestelknop

Geen betaling aan Gewoon Energie vanwege onduidelijke bestelknop

Rechtbank Amsterdam 16 maart 2023, IT 4240; ECLI:NL:RBAMS:2023:1433 (Gewoon Energie tegen gedaagde) Het gaat om een rechtszaak tussen Gewoon Energie en een gedaagde. De rechter heeft geoordeeld dat de vordering van Gewoon Energie tegen een gedaagde moet worden afgewezen, omdat de bestelknop op de website van Gewoon Energie en Pricewise niet voldoet aan het vereiste van artikel 6:230v lid 3 van het Burgerlijk Wetboek. Dit vereist dat er op de bestelknop een duidelijke en ondubbelzinnige mededeling wordt gedaan dat met het aanklikken ervan een betalingsverplichting wordt aangegaan. Zelfs als de juiste schermafdrukken waren overgelegd of als de overeenkomst via de website van Gewoon Energie was gesloten, zou de vordering nog steeds zijn afgewezen omdat de bestelknop niet aan deze eis voldoet. Het feit dat de overeenkomst vóór het Fuhrmann-arrest is gesloten, doet hier niet aan af omdat het arrest slechts uitleg geeft aan een reeds bestaande verplichting en geen nieuwe wetsbepaling is.

3. Dit is overwogen omdat, zoals bekend, ambtshalve moet worden onderzocht of voldaan is aan de informatieplichten bij het tot stand komen van een overeenkomst met een consument en verder moet worden beoordeeld of de bedingen die op de vervolgens gesloten overeenkomst van toepassing zijn, eerlijk zijn. Om deze toets te kunnen uitvoeren moet de kantonrechter beschikken over de voor de beslissing van belang zijnde feiten en stukken. Ingevolge artikel 21 en 111 lid 2 sub d van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering diende Gewoon Energie deze voor de beslissing van belang zijnde feiten bij dagvaarding volledig en naar waarheid aan te voeren. Als dat niet is gebeurd kan de kantonrechter daaruit de gevolgtrekking maken die zij geraden acht.

5. De mondelinge behandeling (en de mogelijkheid om nog een akte in te dienen) was echter enkel bepaald om inlichtingen te vergaren omtrent het afsluitbeleid van energieleveranciers en de netbeheerder, niet om bij de dagvaarding ontbrekende stukken alsnog in het geding te brengen en/of omissies te herstellen. De nadere stellingen en bewijsstukken met betrekking tot de totstandkoming van de overeenkomst van Gewoon Energie worden dan ook buiten beschouwing gelaten. Een mogelijkheid tot herstel had immers ook niet bestaan als geen mondelinge behandeling was bepaald en meteen verstekvonnis was gewezen. Nu bij de dagvaarding niet de printscreens van het juiste bestelproces zijn gevoegd, heeft Gewoon Energie niet voldaan aan haar stelplicht. De vordering van Gewoon Energie wordt daarom afgewezen.

6. Overigens geldt dat ook als bij dagvaarding de juiste schermafdrukken, namelijk die van Pricewise, waren overgelegd, dan wel indien de overeenkomst via de website van Gewoon Energie zou zijn gesloten, de vordering eveneens zou zijn afgewezen. Zowel de bestelknop op de website van Gewoon Energie, met de tekst ‘bestelling plaatsen’, als de bestelknop op de website van Pricewise, met de tekst ‘bevestig je aanvraag’, voldoet niet aan het vereiste van artikel 6:230v lid 3 van het Burgerlijk Wetboek, omdat, zoals nader geconcretiseerd in het Fuhrmann-arrest, op de bestelknop geen duidelijke en ondubbelzinnige mededeling is gedaan dat met het aanklikken ervan een betalingsverplichting wordt aangegaan. Dat de overeenkomst met [gedaagde] is gesloten vóór het wijzen van het Fuhrmann-arrest maakt het oordeel hierover niet anders, nu in dat arrest slechts uitleg is gegeven van een reeds bestaande verplichting en geen sprake is van een nieuwe wetsbepaling. Ook voordat het arrest werd gewezen moest de bestelknop al aan het vereiste voldoen dat de betalingsverplichting op de bestelknop is vermeld en dat daarbij geen acht kan worden geslagen op de context.